Ανέγερση Ορφανοτροφείο στην Σιέρρα Λεόνε (ΦΩΤΟ).Construction of Orphanage in Sierra Leone (PHOTO)


Την Κυριακή της Πεντηκοστής 2015 , ο Σεβ. Μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην πόλη Freetown, πρωτεύουσα της Σιέρρα Λεόνε, που εδώ και ένα χρόνο μαστίζεται από τον θανατηφόρο ιό  Έμπολα.Στην Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν ο Αρχιμανδρίτης Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος και οι γηγενείς κληρικοί.

siera leone-7

Orthodox Church in Siera Leone, 2015

 

Με την άδεια και τις ευλογίες  του Ορθόδοξου  Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’, ο Σεβασμιώτατος χειροτόνησε Πρεσβύτερο τον Διάκονο Αλέξανδρο Καμάρα και Διάκονο τον Αναγνώστη Κυριάκο Κομόρα.

Ο νέος Διάκονος είναι ο πρώτος απόφοιτος της Πατριαρχικής Σχολής Αλεξανδρείας από την Σιέρρα Λεόνε και είναι υπεύθυνος της λειτουργίας των κατηχητικών σχολείων και υπεύθυνος για την νεολαία.

Ο Σεβασμιώτατος μετέφερε στον κλήρο και στους πιστούς, τις ευχές, τις ευλογίες και την αγάπη του Πατριάρχη και τόνισε μεταξύ άλλων ότι τους τελευταίους 12 μήνες ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος προσεύχεται καθημερινά για την Σιέρρα Λεόνε και για τις χιλιάδες θύματα του έμπολα.

Επίσης, αναφέρθηκε στην σημαντική παρουσία και προσφορά του π. Θεμιστοκλή, «του πραγματικού σύγχρονου ήρωα» όπως τον αποκάλεσε και με δυνατό χειροκρότημα επιβεβαίωσε το εκκλησίασμα, που μέχρι σήμερα στέκεται με μεγάλο κίνδυνο για την ζωή του δίπλα στον δοκιμαζόμενο αδελφό του, και χωρίς να φοβάται τον θανατηφόρο ιό ανακουφίζει καθημερινά εκατοντάδες συνανθρώπους του, προσφέροντας τρόφιμα, φάρμακα κ.α. μα πάνω από όλα τον Λόγο του Κυρίου και το παράδειγμα του καλού Σαμαρείτη.

Στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος απένειμε το οφίκιο του Πνευματικού στον π. Ελευθέριο Edmonson και στον π. Βάιο Hancile και προχείρισε πέντε αναγνώστες μέλη της χορωδίας και κατηχητές.

Τέλος στον προαύλιο χώρο του ναού και στην παρουσία του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, έγινε η τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου για την ανέγερση ορφανοτροφείου, που θα προσφέρει καταφύγιο, στοργή και θαλπωρή σε παιδιά που έχασαν τους γονείς τους από τον Έμπολα.

Ο κ. Υπουργός στον χαιρετισμό του, εκ μέρους του Προέδρου της χώρας ευχαρίστησε την Ορθόδοξη Εκκλησία για την μέχρι σήμερα κοινωνική της προσφορά στην Σιέρρα Λεόνε, και ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της μεγάλης δοκιμασίας του έμπολα, που αποδεκάτισε τον πληθυσμό και οδήγησε την χώρα σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές του δεκαετούς εμφύλιου πολέμου.

Επίσης τόνισε ότι για πρώτη φορά η μεταπολεμική κυβέρνηση δίδει άδεια για λειτουργία ορφανοτροφείου και αυτό το κάνει λόγω της μεγάλης εμπιστοσύνης που έχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία έχει αποδείξει μέχρι σήμερα ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για τους αναξιοπαθούντες.

siera leone-1

Automatic translation by Google

On Whit Sunday 2015, Ven. Guinea Bishop George, officiate at the Church of Saints Constantine and Helena city Freetown, capital of Sierra Leone for a year plagued by deadly virus Empola.Stin Mass concelebrated by Archimandrite Themistocles Adamopoulos and native clergy.

With the permission and blessings of the Orthodox Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa, Theodore II, His Eminence ordained Deacon Alexander Elder Kamara and Deacon Reader Kyriakos Comore.

The new deacon is the first graduate of the Patriarchal School of Alexandria from Sierra Leone and is in charge of the operation of Sunday schools and responsible for youth.

His Eminence conveyed to the clergy and the faithful, greetings, blessings and love of the Patriarch, stressing among other things that the last 12 months the Alexandrian Primate praying daily for Sierra Leone and for the thousands of victims of Ebola.

He also referred to the significant presence and contribution of f. Themistocles’ real modern hero «as he called him with loud applause confirmed the congregation, which today stands at great risk to his life next to the suffering brother and without He fears the deadly virus relieves daily hundreds of fellows, providing food, medicine etc. but above all the Word of the Lord and the example of the good Samaritan.

Then His Eminence awarded the office of the Spiritual in p. Eleftherios Edmonson and p. Vaios Hancile and procheirise five readers choir members and catechists.

Finally in the courtyard of the temple and the presence of the Minister of Social Welfare, was laying ceremony of the foundation stone for the construction of the orphanage, providing shelter, affection and warmth to children who lost their parents to the Ebola.

Mr. Minister, in his address on behalf of President of the country thanked the Orthodox Church for the hitherto social contribution in Sierra Leone, particularly during the great tribulation of Ebola, which decimated the population and led the country in conditions similar to the ten-year civil war.

He also stressed that for the first time the postwar government gives permission orphanage operation and this makes because of the great confidence that is the Orthodox Church, which has proved so far that really cares about needy.

 

 

 

siera leone-5

Περισσότερες φωτογραφίες. More photos :

http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/1018-anegersi-orfanotrofeio-stin-sierra-leone-foto

Otomatik tradiksyon pa Google

Nan Gren Dimanch 2015, Ven. Gine Bishop George, ofisye nan Legliz la nan Sen Constantine ak Helena vil la Freetown, kapital peyi Syera Leòn pou yon ane gwo malè tonbe sou pa viris ki ka touye moun Empola.Stin Mass concelebrated pa Archimandrite themistocles Adamopoulos ak klèje natif natal.

Avèk pèmisyon an ak benediksyon nan Pap la Otodòks ak Patriyach nan Alexandria ak tout Lafrik di, Theodore II, EMINENCE li òdone Dyak Alexander Elder Kamara ak Dyak Reader Kyriakos Comore.

Dyak nan nouvo se diplome nan premye nan lavil la nan patriyakal nan Alexandria soti nan Syera Leòn ak se an chaj nan operasyon an nan lekòl Dimanch ak responsab pou jenn moun.

EMINENCE li vize legliz la ak fidèl, bonjou, benediksyon yo ak nan renmen nan Patriyach a, ensistans pami lòt bagay ki 12 dènye mwa yo Aleksandri primates nan lapriyè chak jou pou Syera Leòn ak pou dè milye yo nan moun ki viktim Ebola.

Li te tou refere yo bay nan prezans siyifikatif ak kontribisyon nan byen ewo modèn f. Themistocles ‘»kòm li te rele l’ ak byen fò aplodisman konfime kongregasyon an, ki jodi a kanpe nan yon gwo risk nan lavi l ‘akote frè a soufrans ak san yo pa Li gen krentif pou viris la ki ka touye moun dispans dè santèn chak nan zanmi, bay manje, medikaman elatriye men anwo a tout Pawòl la nan Seyè a ak egzanp lan nan bon Samariten an.

Lè sa a, EMINENCE li bay biwo a nan espirityèl la nan p. Eleftherios Edmonson ak p. Vaios Hancile ak procheirise senk manm lektè koral ak katechist.

Finalman nan lakou a nan tanp lan ak nan prezans nan Minis la nan byennèt sosyal, te tap mete seremoni nan wòch la fondasyon pou konstriksyon an nan òfelina a, bay abri, afeksyon ak chalè nan timoun ki te pèdi paran yo nan Ebola a.

Mesye Minis, nan adrès l ‘sou non Prezidan nan peyi a te remèsye Legliz Otodòks la pou kontribisyon an jusqu’ sosyal nan Syera Leòn, patikilyèman pandan gwo tribilasyon an nan Ebola, ki skeletik popilasyon an ak mennen peyi a nan kondisyon menm jan ak lagè a dis-ane sivil.

Li te tou ensiste pou ke la pou premye fwa gouvènman an lagè bay operasyon pèmisyon òfelina ak sa a fè paske yo te konfyans nan gwo ki se Legliz Otodòks la, ki te pwouve byen lwen tèlman ki vrèman gen sousi pou malere.

La traduction automatique par Google

Le dimanche de Pentecôte 2015, Ven. Guinée évêque George, officient à l’église de Saints Constantin et Hélène ville de Freetown, capitale de la Sierra Leone pour une année en proie à des virus mortel Empola.Stin messe concélébrée par l’archimandrite Thémistocle Adamopoulos et clergé indigène.

Avec la permission et la bénédiction du pape orthodoxe et Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique, Théodore II, Son Eminence ordonné diacre Alexander Elder Kamara et Deacon lecteur Kyriakos Comore.

Le nouveau diacre est le premier diplômé de l’Ecole patriarcale d’Alexandrie de la Sierra Leone et est en charge de l’opération de l’école du dimanche et responsable pour les jeunes.

Son Eminence a transmis aux membres du clergé et les fidèles, salutations, bénédictions et l’amour du Patriarche, soulignant entre autres que les 12 derniers mois, l’alexandrin Primate prière quotidienne pour la Sierra Leone et pour les milliers de victimes du virus Ebola.

Il a également évoqué la présence et la contribution de véritable héros moderne f. Thémistocle »comme il l’appelait avec des applaudissements a confirmé la congrégation, qui se trouve aujourd’hui au péril de sa vie à côté du frère de la souffrance et sans significative Il craint le virus mortel soulage quotidiennement des centaines de boursiers, fournissant de la nourriture, la médecine, etc. mais surtout la Parole du Seigneur et l’exemple du bon Samaritain.

Ensuite, Son Eminence décerné le bureau du spirituel dans p. Eleftherios Edmonson et p. Vaios Hancile et procheirise cinq membres lecteurs de chœur et catéchistes.

Enfin, dans la cour du temple et de la présence de la ministre de la protection sociale, était la cérémonie de la première pierre pour la construction de l’orphelinat de pose, la fourniture d’abris, d’affection et de chaleur aux enfants qui ont perdu leurs parents à l’Ebola.

Monsieur le ministre, dans son discours au nom du président du pays a remercié l’Eglise orthodoxe pour la contribution sociale jusqu’ici en Sierra Leone, en particulier pendant la grande tribulation du virus Ebola, qui a décimé la population et conduit le pays dans des conditions semblable à la guerre civile de dix ans.

Il a également souligné que pour la première fois le gouvernement d’après-guerre donne la permission fonctionnement de l’orphelinat et de ce fait en raison de la grande confiance qui est l’Eglise orthodoxe, qui a prouvé jusqu’à présent que se soucie vraiment nécessiteux.

 

 

This entry was posted in Africa, Αφρική, Αφρική, Africa, Ευρώπη, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ), Σιέρρα Λεόνε - Sierra Leone and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s