Ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας για την επιδημία χολέρας στη Ζάμπια. Announcement of the Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa on the cholera outbreak in Zambia.


Ο Ορθόδοξος  Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος ο Β΄, ενημερωθείς διεξοδικά από τον Ορθόδοξο Μητροπολίτη Ζάμπιας και Μαλάουι κ.Ιωάννη, για την επιδημία χολέρας που μαστίζει τη Ζάμπια, εκφράζει την συμπαράστασή του προς αυτόν, το σύνολο των Αφρικανών αδελφών της χώρας αυτής, ως επίσης και στις Κοινότητες των Ελλήνων Ομογενών, που κατοικούν εκεί.

Ύστερα από θερμή παράκληση του Μακαριωτάτου Πατριάρχου προς τη ΜΚΟ «Αποστολή» της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με λοιπές Οργανώσεις και Φορείς, προγραμματίζεται η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας (κυρίως φαρμάκων) στην Ζάμπια.

Θερμή παράκληση, να βοηθήσουμε όλοι μας, στην απάλυνση του ανθρώπινου πόνου.

http://www.patriarchateofalexandria.com/index.php?module=news&action=details&id=1375

http://mkoapostoli.com/%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%B9-%CE%B5%CF%83%CF%85/

Επείγον! Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ζάμπιας ζητά ανθρωπιστική βοήθεια για την επιδημία χολέρας στη Ζάμπια. Urgent! The Orthodox Church of Zambia is calling for humanitarian aid for the cholera epidemic in Zambia !

Announcement of the Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa on the cholera epidemic in Zambia. ( automatic translation )

The Orthodox Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa, Theodore II, was thoroughly informed by the Orthodox Metropolitan of Zambia and Malawi John about the cholera outbreak that plagues Zambia and expresses his sympathy for him, the whole of the African siblings of that country, as well as the communities of the Greeks living there.

Following a warm request from the Orthodox Patriarch to the NGO Mission of the Orthodox Church of Greece, in collaboration with other humanitarian organizations and agencies, humanitarian aid (mainly medicines) is being planned in Zambia.

Warm appeal, to help all of us, in the relief of human pain.

Donations – NGO «Mission», Orthodox Church of Greece

http://mkoapostoli.com/en/donate/#toggle-id-3

Annonce du Patriarcat orthodoxe d’Alexandrie et de toute l’Afrique sur l’épidémie de choléra en Zambie. ( traduction automatique )

Pape orthodoxe et Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique Theodoros II, soigneusement mis au courant par l’évêque orthodoxe de la Zambie et le Malawi M. Ioannis, sur l’épidémie de choléra qui ravage la Zambie et exprime sa solidarité avec lui, tout des frères et soeurs africains de ce pays, ainsi que les communautés des Grecs grecs qui y vivent.

Après la demande sincère du Patriarche orthodoxe à l’ONG « Mission » de l’Eglise orthodoxe de Grèce, en coopération avec d’autres organisations humanitaires et les institutions, prévu d’envoyer l’aide humanitaire (principalement des médicaments) en Zambie.

Appel chaleureux, pour nous aider tous, dans le soulagement de la douleur humaine.

Ankündigung des orthodoxen Patriarchats von Alexandria und ganz Afrikas über die Cholera-Epidemie in Sambia. (automatische Übersetzung)

Der orthodoxe Papst und Patriarch von Alexandrien und ganz Afrika, Theodore II, wurde vom orthodoxen Metropoliten von Sambia und Malawi John gründlich über den Ausbruch der Cholera, die Sambia plagt, informiert und drückt seine Sympathie für ihn, alle seine afrikanischen Seelen, aus. sowie die Gemeinschaften der dort lebenden Griechen.

Nach einer herzlichen Bitte des orthodoxen Patriarchen an die NGO Mission der Orthodoxen Kirche Griechenlands ist in Sambia humanitäre Hilfe (hauptsächlich Medikamente) geplant.

Warmer Appell, um uns allen zu helfen, um menschliche Schmerzen zu lindern.

Anunțarea Patriarhiei Ortodoxe din Alexandria și a întregii Africi privind epidemia de holeră din Zambia. (traducere automată)

Papa ortodoxă și Patriarhul Alexandriei și a întregii Africa, Teodor al II-lea, a fost informat de către Mitropolitul ortodox din Zambia și Malawi Ioan despre izbucnirea holerei care afectează Zambia și își exprimă simpatia față de el, toate sufletele sale africane, precum și comunitățile grecilor care locuiesc acolo.

În urma unei solicitări calificate din partea Patriarhului Ortodox către misiunea ONG a Bisericii Ortodoxe a Greciei, în Zambia se planifică un ajutor umanitar (în principal medicamente).

Apel de căldură, pentru a ne ajuta pe toți, pentru ușurarea durerii umane.

Utangazaji wa Patriarchate wa Orthodox wa Alexandria na Afrika yote juu ya ugonjwa wa kipindupindu nchini Zambia. (tafsiri ya moja kwa moja)

Papa wa Orthodox na Mzee wa Aleksandria na Wote Afrika, Theodore II, walitambuliwa vizuri na Metropolitan ya Orthodox ya Zambia na Malawi John juu ya kuzuka kwa kipindupindu ambacho huua Zambia na kuonyesha huruma yake kwa ajili yake, nafsi zake zote za Afrika, kama vile jumuiya za Wagiriki wanaoishi huko.

Kufuatia ombi la joto kutoka kwa Mtume wa Orthodox hadi Ujumbe wa Kiserikali wa Kanisa la Orthodox la Ugiriki, misaada ya kibinadamu (hasa dawa) imeandaliwa nchini Zambia.

Rufaa ya joto, ili kutusaidia sisi sote, kwa misaada ya maumivu ya kibinadamu.

Объявление Александрийского Патриархата и всей Африки об эпидемической холере в Замбии. (автоматический перевод)

Православный папа и Патриарх Александрийский и Вся Африка, Теодор II, были подробно проинформированы Православным митрополитом Замбией и Малави Иоанном о вспышке холеры, которая поражает Замбию и выражает его симпатию к нему, всем африканским братьям и сестрам этой страны, а также сообщество живущих там греков.

По просьбе православного патриарха в Миссию НПО Православной Церкви Греции в сотрудничестве с другими гуманитарными организациями и агентствами в Замбии планируется гуманитарная помощь (в основном медикаменты).

Теплый призыв, помочь всем нам, в облегчении человеческой боли.

Оголошення Олександрійського православного патріархату та всієї Африки про епідемічну холеру в Замбії. (автоматичний переклад)

Православний Папа і Патріарх Олександрійський та всієї Африки Федір II були глибоко поінформовані православним митрополитом Замбії та Малаві Джоном про спалах холери, що залягають в Замбії, і висловлює співчуття йому, всім африканським братам і сестрам цієї країни, а також спільнота греків, що живуть там.

Через теплий запит Православного Патріарха в місію НУО Православної Церкви Греції у співпраці з іншими гуманітарними організаціями та установами в Замбії планується заснувати гуманітарну допомогу (переважно лікарські препарати).

Теплий заклик, щоб допомогти всім нам, у полегшенні людського болю.

Објава православне патријаршије Александрије и целокупне Африке на епидемијској колери у Замбији. (аутоматски превод)

Православни митрополит Замбије и Малави Џон је детаљно информисао православног папе и патријарха Александрије и целокупне Африке, Теодора ИИ о избијању колере која зарађује Замбију и изражава своје симпатије према њему, цијелим афричким браћама и сестрама те земље, као и заједница Грка која тамо живе.

Након топлог захтева од православног патријарха до Мисије НВО Грчке православне цркве, у сарадњи са другим хуманитарним организацијама и агенцијама, планира се хуманитарна помоћ (углавном лекови) у Замбији.

Топло апеловање, да помогнемо свима нама, у рељефу људског бола.

Съобщение на православната патриаршия на Александрия и цялата Африка за епидемичната холера в Замбия. (автоматичен превод)

Ортодоксалният папа и патриарх Александрия и цяла Африка Теодор II бяха подробно информирани от православния митрополит на Замбия и Малави Джон за избухването на холера, което порази Замбия и изразява съчувствието му към него, към всички африкански братя и сестри на тази страна, както и общността на гърците, живеещи там.

След топло искане от православния патриарх на мисията на неправителствената организация на православната църква в Гърция, в сътрудничество с други хуманитарни организации и агенции, в Замбия се планира хуманитарна помощ (главно лекарства).

Топла привлекателност, за да помогнем на всички нас, за облекчаване на човешката болка.

ალექსანდრიის მართლმადიდებლური საპატრიარქოს განცხადება და აფრიკა ყველა ზამბიაში ეპიდემიის ქოლერის შესახებ. (ავტომატური თარგმანი)

მართლმადიდებელი პაპი და ალექსანდრიის პატრიარქი და ყველა აფრიკა, თეოდორე II, სრულიად ინფორმირებული იყო ზამბიის და მალავის იოანეს მართლმადიდებელი მიტროპოლიტის მიერ ქოლერის ეპიდემიის შესახებ, რომელიც ზიბაზას აწუხებს და გამოხატავს მის სიმპათიას, მთელი ქვეყნის აფრიკის ძმებს, იქ მცხოვრები ბერძნებიც.

მართლმადიდებელი პატრიარქის თბილი თხოვნის საფუძველზე საბერძნეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მისიისთვის, სხვა ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებთან და სააგენტოებთან თანამშრომლობით ჰუმანიტარული დახმარება (ძირითადად მედიკამენტები) დაგეგმილია ზამბიაში.

თბილი მიმართვა, რათა დაეხმაროს ყველა ჩვენგანს, რელიეფური ადამიანის ტკივილი.

إعلان بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية وجميع أفريقيا عن وباء الكوليرا في زامبيا. (الترجمة الآلية)

وقد تم إبلاغ البابا الأرثوذكسي وبطريرك الإسكندرية وجميع أفريقيا ثيودور الثاني من قبل الزعيم الأرثوذكسي زامبيا وملاوي جون عن تفشي وباء الكوليرا الذي يعاني منه زامبيا ويعرب عن تعاطفه معه مع جميع الأشقاء الأفارقة في ذلك البلد، فضلا عن مجتمع اليونانيين الذين يعيشون هناك.

وبناء على طلب دافئ من البطريرك الأرثوذكسي إلى بعثة المنظمات غير الحكومية للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، يجري حاليا التخطيط في زامبيا بالتعاون مع المنظمات والوكالات الإنسانية الأخرى.

نداء دافئ، لمساعدة كل واحد منا، في تخفيف الألم البشري.

Aankondiging van die Ortodokse Patriargaat van Alexandrië en Afrika oor die epidemiese cholera in Zambië. (outomatiese vertaling)

Die Ortodokse Pous en Patriarg van Alexandrië en All Africa, Theodore II, is deeglik deur die Ortodokse Metropolitaanse Republiek van Zambië en Malawi John in kennis gestel van die cholera-uitbraak wat Zambië pla en sy simpatie vir hom, die hele Afrika-broers en susters van die land, uitdruk, sowel as die gemeenskap van die Grieke wat daar woon.

Na aanleiding van ‘n warm versoek van die Ortodokse Patriarg aan die NGO-sending van die Ortodokse Kerk van Griekeland, word in samewerking met ander humanitêre organisasies en agentskappe humanitaire hulp (hoofsaaklik medisyne) in Zambië beplan.

Warm appèl, om ons almal te help, in die verligting van menslike pyn.

Ukumenyezelwa kwe-Patriarchate yase-Orthodox yase-Alexandria kanye nayo yonke i-Afrika kuleso sifo esiwumshayabhuqe eZambia. (ukuhumusha okuzenzakalelayo)

UmPapa Wama-Orthodox Nenzalamizi yase-Alexandria ne-All Africa, uTheodore II, waziswa kahle yi-Orthodox Metropolitan yaseZambia noMalawi uJohn mayelana nokuqhamuka kwekhamera ehlasela iZambia futhi ebonisa isihawu ngaye, bonke abafowabo base-Afrika balapho, kanye nomphakathi wamaGreki ahlala khona.

Ukulandela isicelo esifudumele esivela ku-Patriarch Orthodox eya kwi-NGO Mission ye-Orthodox Church yaseGrisi, ngokubambisana nezinye izinhlangano ezisiza abantu kanye nama-ejensi, usizo lwezosizo (ikakhulukazi imithi) luhlelwe eZambia.

Isikhalo esifudumele, ukusisiza sonke, ekuhluphekeni kobuhlungu bomuntu.

Shpallja e Patriarkanës Ortodokse të Aleksandrisë dhe të gjithë Afrikës mbi kolerën epidemike në Zambie. (përkthim automatik)

Papa Ortodoks dhe Patriarku i Aleksandrisë dhe i gjithë Afrikës, Theodhor II, u informuan tërësisht nga Metropolitan Ortodoks i Zambisë dhe Malavit Gjoni rreth shpërthimit të kolerës që shqetëson Zambian dhe shpreh simpatinë e tij për të, të gjithë vëllezërit e motrat afrikane të atij vendi, si dhe komunitetin e grekëve që jetojnë atje.

Pas një kërkese të ngrohtë nga Patriarku Orthodhoks në OJQ Misioni i Kishës Ortodokse të Greqisë, në bashkëpunim me organizata të tjera humanitare dhe agjenci, është planifikuar ndihma humanitare (kryesisht ilaçe) në Zambie.

Apel i ngrohtë, për të ndihmuar të gjithë ne, në lehtësimin e dhimbjeve njerëzore.

Ilmoitus Aleksandrian ortodoksisesta patriarkaatista ja koko Afrikasta Syyrian epidemian kolerasta. (automaattinen käännös)

Ortodoksinen pappu ja patriarkka Aleksandria ja koko Afrikka, Theodore II, sai perusteellisesti ilmoittaa ortodoksinen metropoli Sambian ja Malawi John noin koleraepidemosta, joka surmaa Sambia ja ilmaisee sympatiansa hänelle, koko afrikkalainen sisarukset, että maa, samoin kuin siellä asuvien kreikkalaisten yhteisö.

Ortodoksisen patriarkan pyynnöstä ortodoksisen kirkon kansalaisjärjestöön lähettämässä operaatiossa yhteistyössä muiden humanitaaristen järjestöjen ja virastojen kanssa on suunniteltu humanitaarista apua (lähinnä lääkkeitä) Sambiaan.

Lämmin valitus, auttaaksemme meitä kaikkia, ihmisten kivun lievittämisessä.

Ogłoszenie prawosławnego patriarchatu Aleksandrii i całej Afryki w sprawie epidemii cholery w Zambii. (automatyczne tłumaczenie)

Prawosławny papież i patriarcha Aleksandrii i całej Afryki, Theodore II, zostali gruntownie poinformowani przez prawosławnego metropolitę Zambii i Malawi Jana o wybuchu epidemii cholery, która nęka Zambię i wyraża współczucie dla niego, całego afrykańskiego rodzeństwa tego kraju, jak również wspólnota mieszkających tam Greków.

Po ciepłej prośbie Patriarchy Prawosławnej do Misji NGO Cerkwi Prawosławnej w Grecji, we współpracy z innymi organizacjami i agencjami humanitarnymi, w Zambii planuje się pomoc humanitarną (głównie leki).

Ciepły urok, aby pomóc nam wszystkim, w uldze ludzkiego bólu.

Aleksandria ja kogu Aafrika õigeusu patriarhaadi avaldus Sambia epideemilise koolera kohta. (automaatne tõlge)

Orbodokslaste paavst ja Aleksandria ja kogu Aafrika patriarhi Teodor II teatasid Sambia õigeusu suurlinnast ja Malawi Johannes põhjalikult koolera nakatumisest, mis tabab Sambia ja väljendab tema kaastunnet kogu selle riigi aafrika õed-vennad, samuti seal elavate kreeklaste kogukond.

Õigeusu patriarhi soo nõudmisel Kreeka õigeusu kiriku valitsusvälise organisatsiooni esindusse koostöös teiste humanitaarorganisatsioonide ja -agentuuridega planeeritakse Sambia humanitaarabi (peamiselt ravimid).

Soe meeldetuletus, et aidata meil kõigil, inimeste valu leevendamisel.

Ziemeļamerikas epidēmijas holeras paziņojums par Aleksandrijas un visas Āfrikas pareizticīgo patriarhātu. (automātiska tulkošana)

Pareizticīgo Pāvests un Aleksandrijas un visas Āfrikas Patriarhs Teodors II pilnīgi informēja Zambijas pareizticīgo metropolīts un Malāvijas Jānis par holēras uzliesmojumu, kas uzbrūk Zambijai, un izsaka līdzjūtību viņam, visai šīs valsts afrikāņu brāļiem un māsām, kā arī šeit dzīvojošo grieķu kopiena.

Pēc sirsnīgā Ortodoksālā Patriarha lūguma Grieķijas Pareizticīgās Baznīcas NVO Misijai sadarbībā ar citām humānās palīdzības organizācijām un aģentūrām Zambijā tiek plānota humānā palīdzība (galvenokārt zāles).

Siltā apelācija, lai palīdzētu mums visiem, cilvēku sāpju mazināšanai.

Pranešimas apie stačiatikių patriarchatą Aleksandrijos ir visą Afriką dėl Zambijos epidemijos choleros. (automatinis vertimas)

Stačiatikių popiežius ir Aleksandrijos ir visos Afrikos patriarchas Teodoras II buvo išsamiai informuotas stačiatikių metropolitą Zambijos ir Malavio Jono apie choleros protrūkį, kuris užmuša Zambiją, ir išreiškia savo užuojautą jam, visai Afrikos broliai ir seserys toje šalyje, taip pat čia gyvenančių graikų bendruomenę.

Po šilto Ortodoksų Patriarcho prašymo Graikijos stačiatikių bažnyčių misijai NVO bendradarbiaujant su kitomis humanitarinėmis organizacijomis ir agentūromis Zambijoje planuojama teikti humanitarinę pagalbą (daugiausia vaistus).

Šiltas apeliacinis skundas, padedantis mums visiems, skausmui malšinti.

Аб’яву Праваслаўнага Патрыярхата Александрыі і ўсёй Афрыкі на эпідэміі халеры ў Замбіі. (Аўтаматычны пераклад)

Праваслаўнае Папа і Патрыярх Александрыйскі і ўсяе Афрыкі Феадор II, быў цалкам паінфармаваны праваслаўным Мітрапалітам Замбіі і Малаві Іаана аб халерны выблісках што чума Замбіі і выказвае сваю сімпатыю да яго, уся афрыканскіх братоў і сясцёр гэтай краіны, а таксама абшчыны грэкаў, якія жывуць там.

Па просьбе цёпламу праваслаўнага Патрыярха ў місіі НВА Праваслаўнай Царквы Грэцыі, у супрацоўніцтве з унитариев іншымі арганізацыямі і ўстановамі, Unitarian дапамогу (у асноўным лекі) плануецца ў Замбіі.

Цёплы заклік, каб дапамагчы ўсім нам, у рэльефе чалавечага болю.

Oznámenie pravoslávneho patriarchátu Alexandrie a celej Afriky o epidémii cholery v Zambii. (automatický preklad)

Pravoslávny pápež a patriarcha Alexandrie a celej Afriky, Theodore II., Boli podrobne informovaní ortodoxným metropolitom Zambie a Malawiom Johnom o vypuknutí cholery, ktorá postihuje Zambiu a vyjadruje súcit s ním, s celým africkým súrodencami tejto krajiny, ako aj komunita Grékov, ktorí tam žijú.

Po teplej požiadavke pravoslávneho patriarchu na misiu nevládnej organizácie Gréckej pravoslávnej cirkvi sa v spolupráci s inými humanitárnymi organizáciami a agentúrami plánuje humanitárna pomoc (hlavne lieky) v Zambii.

Teplo odvolanie, pomôcť nám všetkým, na úľavu ľudskej bolesti.

Oznámení pravoslavného patriarchátu Alexandrie a celé Afriky o epidemické choleře v Zambii. (automatický překlad)

Pravoslavný papež a Alexandrijský patriarcha Theodor II. Byli řádně informováni ortodoxním metropolitem Zambie a Malawim Johnem o vypuknutí cholery, která postihuje Zambii a vyjadřuje soucit s ním, celým africkým sourozenci této země, stejně jako komunita Řeků, kteří zde žijí.

Po hřejivém požadavku pravoslavného patriarchy na misi nevládní organizace Řecké pravoslavné církve ve spolupráci s dalšími humanitárními organizacemi a agenturami je v Zambii plánována humanitární pomoc (zejména léčivé přípravky).

Teplá přitažlivost, abychom pomohli všem nám při úlevě od bolesti člověka.

Anuncio del Patriarcado Ortodoxo de Alejandría y de toda África sobre el cólera epidémico en Zambia. (traducción automática)

El Papa Ortodoxo y Patriarca de Alejandría y toda África, Theodore II, fueron informados a fondo por el Metropolitano Ortodoxo de Zambia y Malawi John sobre el brote de cólera que aqueja a Zambia y expresa su simpatía por él, todos los hermanos africanos de ese país, así como la comunidad de los griegos que viven allí.

Tras una cálida petición del Patriarca Ortodoxo a la Misión de ONG de la Iglesia Ortodoxa de Grecia, en colaboración con otras organizaciones y agencias humanitarias, se está planificando la ayuda humanitaria (principalmente medicamentos) en Zambia.

Cálido atractivo, para ayudarnos a todos, en el alivio del dolor humano.

Anúncio do Patriarcado Ortodoxo de Alexandria e de toda a África sobre a epidemia de cólera na Zâmbia. (tradução automática)

O Papa ortodoxo e o Patriarca de Alexandria e All Africa, Theodore II, foram completamente informados pelo Metropolita Ortodoxa da Zâmbia e Malawi John sobre o surto de cólera que aflige a Zâmbia e expressa sua simpatia por ele, a totalidade dos irmãos africanos daquele país, bem como a comunidade dos gregos que vivem lá.

Seguindo um pedido caloroso do Patriarca Ortodoxo à ONG Missão da Igreja Ortodoxa da Grécia, em colaboração com outras organizações e agências humanitárias, a ajuda humanitária (principalmente medicamentos) está sendo planejada na Zâmbia.

Apelo caloroso, para ajudar todos nós, no alívio da dor humana.

Meddelande om det ortodoxa patriarkatet i Alexandria och hela Afrika på epidemiskolera i Zambia. (automatisk översättning)

Den ortodoxa påven och patriarken i Alexandria och hela Afrika, Theodore II, informerades grundligt av den ortodoxa storstaden Zambia och Malawi John om kolerautbrottet som plågar Zambia och uttrycker sin sympati för honom, hela de afrikanska syskon i landet, liksom grekerna som bor där.

Efter en varm förfrågan från den ortodoxa patriarken till Greklands ortodoxa kyrka, i samarbete med andra humanitära organisationer och organ, planeras humanitärt bistånd (främst läkemedel) i Zambia.

Varm överklagande, för att hjälpa oss alla, i lindring av mänsklig smärta.

Aankondiging van het orthodoxe patriarchaat van Alexandrië en heel Afrika over de epidemische cholera in Zambia. (automatische vertaling)

De orthodoxe paus en patriarch van Alexandrië en heel Afrika, Theodore II, werden grondig geïnformeerd door de orthodoxe metropoliet van Zambia en Malawi John over de cholera-uitbraak die Zambia plaagt en betuigt zijn medeleven met hem, de hele Afrikaanse broers en zussen van dat land, evenals de gemeenschap van de Grieken die daar wonen.

Na een warm verzoek van de orthodoxe Patriarch aan de ngo-missie van de orthodoxe kerk van Griekenland, in samenwerking met andere humanitaire organisaties en agentschappen, wordt humanitaire hulp (voornamelijk medicijnen) gepland in Zambia.

Warme aantrekkingskracht, om ons allemaal te helpen bij het verlichten van menselijke pijn.

Kunngjøring av det ortodokse patriarkatet i Alexandria og hele Afrika på epidemisk kolera i Zambia. (automatisk oversettelse)

Den ortodokse paven og patriarken i Alexandria og hele Afrika, Theodore II ble grundig informert av den ortodokse storbyen Zambia og Malawi John om kolerautbrudd som plager Zambia og uttrykker sin sympati for ham, hele de afrikanske søskenene i landet, så vel som samfunnet av grekerne som bor der.

Etter en varm forespørsel fra den ortodokse patriarken til NGO-oppdraget til den ortodokse kirken i Hellas, i samarbeid med andre humanitære organisasjoner og byråer, planlegges humanitær hjelp (hovedsakelig medisiner) i Zambia.

Varm appell, for å hjelpe oss alle, i lindring av menneskelig smerte.

Meddelelse om det ortodokse patriarkat i Alexandria og hele Afrika om epidemisk kolera i Zambia. (automatisk oversættelse)

Den ortodokse pave og patriarken i Alexandria og hele Afrika, Theodore II blev grundigt orienteret af den ortodokse storby i Zambia og Malawi John om koleraudbruddet, der plager Zambia og udtrykker sin sympati for ham, alle de afrikanske søskende i dette land, såvel som samfundet af de grækere, der bor der.

Efter en varm anmodning fra den ortodokse patriark til NGO’s mission for den ortodokse kirke i Grækenland, i samarbejde med andre humanitære organisationer og agenturer, er der planlagt humanitær hjælp (hovedsagelig medicin) i Zambia.

Varm appel, for at hjælpe os alle i lindring af menneskelig smerte.

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s