Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος : »Μόνο η αγάπη θα σώσει τον κόσμο».Orthodox Patriarch of Alexandria THEODOROS ( Cameroon ) : “ONLY LOVE WILL SAVE THE WORLD”


Patriarche orthodoxe d’Alexandrie THEODOROS (Cameroun): «SEUL L’AMOUR SAUVERA LE MONDE». Orthodoxer Patriarch von Alexandria THEODOROS (Kamerun): «Nur die Liebe wird die Welt retten».

Την 26η Νοεμβρίου 2017  ο Ορθόδοξος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και όλης της Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄, τέλεσε Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, στον επιβλητικό Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην πρωτεύουσα του Καμερούν Γιαουντέ, συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Καμερούν κ. Γρηγορίου και Άκκρας κ. Ναρκίσσου, πλειάδος Ιερέων και Διακόνων, με την συμμετοχή εκκλησιαστικής χορωδίας από ιθαγενείς Ορθοδόξους και την αθρόα συμμετοχή Ορθοδόξων πιστών.

alex 1

Παρέστησαν επίσης, εκ μέρους της Κυβερνήσεως, ο Εντιμ. Υπουργός Εργασίας, οι Εξοχ. Πρέσβεις της Αιγύπτου και της Ρωσίας στο Καμερούν, ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Ντουάλα και Άρχων Ρεφερενδάριος του Αλεξανδρινού Πατριαρχικού Θρόνου, Εντιμ. κ.Ανέστης Αρνόπουλος, ο Εντιμ. Προέδρος της Ελληνικής Κοινότητος Γιαουντέ κ. Ερρίκος Μπαλάνος και άλλοι επίσημοι.

Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Αλεξανδρείας στο λόγο του προς το εκκλησίασμα, επικεντρώθηκε στην σημασία των δύο μεγάλων αρετών, της Αγάπης και της Ειρήνης, οι οποίες πηγάζουν από τον Θεό. Η μεν αγάπη, διότι «ο Θεός αγάπη εστίν», η δε «ανωθεν ειρήνη», ως χάρισμα και δωρεά του Αγίου Πνεύματος, τέλειο δώρο του ίδιου του Θεού στο εκλεκτό των δημιουργημάτων Του, στον άνθρωπο, η οποία μας συμφιλιώνει μαζί Του και με τον πλησίον μας. 

Μόνο εάν κατανοήσουμε οι άνθρωποι, πως αποτέλεσμα όλης αυτής της παγκόσμιας αναταραχής, είναι η απουσία της Αγάπης και της Ειρήνης, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε έναν κόσμο καταλλαγής και ανεκτικότητας. Η ειρήνη ποτέ δεν θα επιτευχθεί με την τρομοκρατία και την δύναμη των όπλων, αλλά με την καταλυτική παρουσία της Αγάπης στη ζωή μας.

Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία, στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ναού, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, στην οποία ιθαγενείς Ορθόδοξοι προσέφεραν, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, τα δώρα τους προς τον Πατριάρχη.

Στην συνέχεια,  o Μακαριώτατος επισκέφθηκε την Ελληνική Κοινότητα Γιαουντέ, στο κτήριο της Ελληνικής Λέσχης, όπου με την παρουσία του Εντιμ. Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητος, συνάντησε όλα τα μέλη της Ελληνικής Παροικίας και παρακάθισε σε γεύμα μαζί τους.

Περισσότερες φωτογραφίες, more photos : 

http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/18465-patriarxis-alejandreias-mono-i-agapi-tha-sosei-ton-kosmo-foto

 

alex 4

On 26th November 2017, His Beatitude Theodoros II, Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa, conducted the Patriarchal Divine Liturgy in the imposing Holy Cathedral of the Annunciation of the Theotokos in Yaoundé, the capital of Cameroon, concelebrating with Their Eminences Gregory Metropolitan of Cameroon and Narcissus Metropolitan of Accra, many Priests and Deacons, the participation of a church choir of indigenous Orthodox Christians and the massive participation of Orthodox believers.

Also present, on behalf of the Government were the Honorable Minister of Labour, Their Excellencies the Ambassadors of Egypt and Russia to Cameroon, the Honorary Consul General of Greece in Douala and Archon Referendarios of the Alexandrian Patriarchal Throne. The Honorable Mr. Anestis Arnopoulos, the Honorable Chairman of the Hellenic Community of Yaoundé Mr. Errikos Balanos and other dignitaries.

In his address to the congregation His Beatitude centered on the importance of the two great virtues, of Love and Peace, which stem from God. Love, because “God is love”, and “peace from above” as a gift of the Holy Spirit the perfect gift from God Himself to His chosen creation, mankind, that reconciles us to Him and to our neighbour. Only if mankind comprehends that the result of all this global turmoil, is the absence of Love and Peace, then we will be able to have a world of reconciliation and tolerance. Peace will never be achieved through terrorism and the power of weapons, but with the catalytic presence of Love in our lives.

Immediately after the Divine Liturgy, in the grounds of the Cathedral, a function was held in which the Indigenous Orthodox Christians offered their gifts to the Patriarch, according to the local tradition, His Beatitude then visited the Hellenic Community of Yaoundé, in the building of the Hellenic Club, where in the presence of the Honorable Chairman of the Hellenic Community, he met all the members of the Greek community and attended lunch with them.

traduction automatique (il peut y avoir plusieurs erreurs de traduction)

Le 26 novembre 2017, Sa Béatitude Théodoros II, Pape et Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique, a conduit la Divine Liturgie Patriarcale dans l’imposante Sainte Cathédrale de l’Annonciation des Théotokos à Yaoundé, la capitale du Cameroun, en concélébration avec Leurs Eminences Gregory Metropolitan de Cameroun et Narcisse métropolite d’Accra, de nombreux prêtres et diacres, la participation d’un chœur d’église des chrétiens orthodoxes autochtones et la participation massive des croyants orthodoxes.

Étaient également présents, au nom du Gouvernement, l’Honorable Ministre du Travail, Leurs Excellences les Ambassadeurs d’Egypte et de Russie au Cameroun, le Consul Général Honoraire de Grèce à Douala et Archon Referendarios du Trône Patriarcal d’Alexandrie. L’Honorable M. Anestis Arnopoulos, l’Honorable Président de la Communauté Hellénique de Yaoundé M. Errikos Balanos et d’autres dignitaires.

Dans son discours à la congrégation, Sa Béatitude s’est centrée sur l’importance des deux grandes vertus, de l’Amour et de la Paix, qui viennent de Dieu. L’amour, car «Dieu est amour» et «paix d’en haut» comme don du Saint-Esprit, le don parfait de Dieu lui-même à la création de son choix, l’humanité, qui nous réconcilie avec Lui et avec notre prochain. Ce n’est que si l’humanité comprend que le résultat de toute cette tourmente mondiale, c’est l’absence d’Amour et de Paix, alors nous pourrons avoir un monde de réconciliation et de tolérance. La paix ne sera jamais atteinte par le terrorisme et le pouvoir des armes, mais par la présence catalytique de l’amour dans nos vies.

Immédiatement après la Divine Liturgie, dans la cour de la Cathédrale, a eu lieu une cérémonie au cours de laquelle les Chrétiens Orthodoxes Indigènes ont offert leurs cadeaux au Patriarche, selon la tradition locale. Sa Béatitude a ensuite visité la Communauté Hellénique de Yaoundé, dans le bâtiment de le Hellenic Club, où, en présence de l’Honorable Président de la Communauté Hellénique, il a rencontré tous les membres de la communauté grecque et a déjeuné avec eux.

automatische Übersetzung (es kann mehrere Übersetzungsfehler geben)

Am 26. November 2017 leitete Seine Seligkeit Theodoros II, Papst und Patriarch von Alexandrien und ganz Afrika, die Patriarchale Göttliche Liturgie in der imposanten Heiligen Kathedrale der Verkündigung der Theotokos in Yaoundé, der Hauptstadt von Kamerun, konzelebrierte mit ihren Eminenzen Gregory Metropolitan von Kamerun und Narzissus Metropolit von Accra, viele Priester und Diakone, die Teilnahme eines Kirchenchors der indigenen orthodoxen Christen und die massive Teilnahme orthodoxer Gläubiger.

Ebenfalls anwesend waren im Namen der Regierung der Ehrenwerte Arbeitsminister, ihre Exzellenzen, die Botschafter Ägyptens und Russlands in Kamerun, der Honorarkonsul von Griechenland in Douala und Archon Referendarios vom alexandrinischen Patriarchenthron. Der Ehrenwerte Herr Anestis Arnopoulos, der Ehrenwerte Vorsitzende der Griechischen Gemeinschaft von Jaunde Herr Errikos Balanos und andere Würdenträger.

In seiner Ansprache an die Gemeinde konzentrierte sich Seine Seligkeit auf die Bedeutung der beiden großen Tugenden, der Liebe und des Friedens, die von Gott stammen. Liebe, weil «Gott ist Liebe» und «Friede von oben» als Geschenk des Heiligen Geistes das vollkommene Geschenk von Gott selbst an Seine auserwählte Schöpfung, die Menschheit, die uns mit Ihm und unserem Nächsten versöhnt. Nur wenn die Menschheit begreift, dass das Ergebnis all dieser globalen Turbulenzen die Abwesenheit von Liebe und Frieden ist, dann werden wir eine Welt der Versöhnung und der Toleranz haben können. Frieden wird niemals durch Terrorismus und die Macht der Waffen erreicht, sondern durch die katalytische Präsenz der Liebe in unserem Leben.

Unmittelbar nach der Göttlichen Liturgie, auf dem Gelände der Kathedrale, fand eine Veranstaltung statt, bei der die indigenen orthodoxen Christen dem Patriarchen ihre Gaben darbrachten, nach der örtlichen Tradition besuchte Seine Seligkeit dann die Griechische Gemeinschaft von Yaoundé, im Gebäude von der Griechische Club, wo er in Anwesenheit des Ehrenwerten Vorsitzenden der Griechischen Gemeinschaft alle Mitglieder der griechischen Gemeinschaft traf und mit ihnen zu Mittag aß.

Ορθόδοξες Ιεραποστολές : Δωρεές- Προσφορές- DONATIONS- Soutenir les Missions Orthodoxes (Dons) !

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

This entry was posted in Africa, Central African Republic - Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, Chad - Τσάντ, Αφρική, Αφρική, Africa, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Καμερούν,Cameroon, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s