Support Orthodox missions to celebrate Orthodox Holy Week and Easter 9-16 April 2017. Ενισχύστε οικονομικά τις ορθόδοξες ιεραποστολές αυτή τη περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα 2017


Η Ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία ( η αρχαία, πρωτοχριστιανική εκκλησία ) γιορτάζει το Ορθόδοξο Πάσχα ( 16 Απριλίου 2017 ). Από την Κυριακή των Βαϊών 9 Απριλίου 2017  μέχρι τη Κυριακή του Πάσχα 16 Απριλίου 2017 , κάθε πρωί και απόγευμα, σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου, υπάρχουν ακολουθίες προσευχής και Θεία Λειτουργία. Σας προσκαλούμε άμεσα να υποστηρίξετε οικονομικά τις ορθόδοξες ιεραποστολές σε όλο το κόσμο για να μεταδώσουν το μήνυμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού σε όλο το κόσμο. Πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. Τhe Orthodox Christian church (the ancient, early Christian church) celebrates Orthodox Easter (April 16th).  Since Palm Sunday April 9, 2017 until Easter Sunday, April 16, 2017, every morning and evening, in all Orthodox churches in the world, there are sequences of prayer and Divine LiturgyWe invite directly to financially support the Orthodox missionaries around the world to communicate the message of the Resurrection of Jesus Christ throughout the world. Information please see the link below.

Αποτέλεσμα εικόνας για Orthodox Easter

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

(  http://www.ocmc.org/donate/index.aspx   )

L’église chrétienne orthodoxe (l’ancienne et ancienne église chrétienne) célèbre la Pâque orthodoxe (16 avril). Depuis le dimanche des paumes du 9 avril 2017 jusqu’au dimanche de Pâques, le 16 avril 2017, chaque matin et soir, dans toutes les églises orthodoxes du monde, il y a des séquences de prière et de la liturgie divine. Nous invitons directement à soutenir financièrement les missionnaires orthodoxes du monde entier pour communiquer Le message de la Résurrection de Jésus-Christ dans le monde entier. Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien ci-dessous.

Σχετική εικόνα

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

La iglesia cristiana ortodoxa (la antigua iglesia cristiana) celebra la Pascua ortodoxa (16 de abril). Desde el Domingo de Ramos del 9 de abril de 2017 hasta el domingo de Pascua, 16 de abril de 2017, todas las mañanas y todas las noches, en todas las iglesias ortodoxas del mundo hay secuencias de oración y liturgia divina. Invitamos directamente a apoyar a los misioneros ortodoxos alrededor del mundo para comunicarse El mensaje de la Resurrección de Jesucristo en todo el mundo. Información por favor vea el siguiente enlace.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

Σχετική εικόνα

Православная Пасха (16 апреля) православная христианская церковь (древняя, раннехристианская церковь). Начиная с Вербного воскресенья 9 апреля 2017 года и до 16 августа 2017 года до Пасхи, каждое утро и вечер во всех православных церквях мира происходят последовательности молитв и божественной литургии. Мы приглашаем непосредственно финансовую поддержку православных миссионеров по всему миру для общения Послание Воскресения Иисуса Христа во всем мире. Информацию вы найдете по ссылке ниже.

Biserica creștină ortodoxă (vechi, biserica timpurie creștină) sărbătorește Paștele ortodox (16 aprilie). Din moment ce Duminica Floriilor 9 aprilie 2017 până la Paști duminică 2017-04-șaisprezece, în fiecare dimineață și seară, în toate bisericile ortodoxe din lume, există secvențe de rugăciune și LiturgyWe divină să invitați să susțină financiar misionarii ortodocși din întreaga lume pentru a comunica mesajul Învierii lui Isus Hristos în întreaga lume. Informații vă rugăm să consultați link-ul de mai jos.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

Православна Хришћанска црква (древни, рана хришћанска црква) слави православни Ускрс (16. априла). Од Палм Сундаи 9. априла 2017. године до Ускрса, 16. априла 2017. године, сваког јутра и вечери, у свим православним црквама у свету, постоје низови молитве и Божанске ЛитургиВе позвати директно финансијски подржати православне мисионара широм света да комуницирају порука Васкрсења Исуса Христа широм света. Информације погледајте линк испод.

Православна християнська церква (давня, рання християнська церква) відзначає православний Великдень (16 квітня). З Вербної воскресіння 9 квітня 2017 року до Великодня неділю, 16 квітня 2017 року, кожен ранок і вечір, у всіх православних церков в світі, існують послідовності молитви і Божественної LiturgyWe запрошують безпосередньо фінансову підтримку православних місіонерів по всьому світу спілкуватися повідомлення про Воскресіння Ісуса Христа по всьому світу. Інформація дивіться за посиланням нижче.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

Християнската църква Православна (древната, раннохристиянската църква) празнува православния Великден (16 април). От Цветница 09 Април 2017 до Великден неделя, 16-ти април 2017, всяка сутрин и вечер, във всички православни църкви в света, има поредица от молитва и Божествената LiturgyWe канят директно да подкрепи финансово православните мисионери по целия свят да общуват посланието на възкресението на Исус Христос по целия свят. Информация, моля вижте линка по-долу.

მართლმადიდებლური ეკლესია (უძველესი, ადრეული ქრისტიანული ეკლესია) აღნიშნავს მართლმადიდებლური აღდგომა (16 აპრილს). მას შემდეგ, რაც ბზობის 9 აპრილი, 2017 წლამდე აღდგომის კვირა, 16 აპრილი, 2017, ყოველ დილით და საღამოს, ყველა მართლმადიდებელი ეკლესია მსოფლიოში, არსებობს sequences ლოცვა და საღმრთო LiturgyWe მოიწვიოს პირდაპირ ფინანსურად მართლმადიდებელი მისიონერები მთელს მსოფლიოში კომუნიკაცია გზავნილი იესო ქრისტეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

Праваслаўная хрысціянская царква (старажытная, ранняя хрысціянская царква) адзначае праваслаўны Вялікдзень (16 красавіка). З Вербнай нядзелі 9 красавіка 2017 года да Вялікадня нядзелю, 16 красавіка 2017 года, кожную раніцу і вечар, ва ўсіх праваслаўных цэркваў у свеце, існуюць паслядоўнасці малітвы і Боскай LiturgyWe запрашаюць непасрэдна фінансавую падтрымку праваслаўных місіянераў па ўсім свеце мець зносіны паведамленне пра Уваскрасенне Езуса Хрыста па ўсім свеце. Інфармацыя глядзіце па спасылцы ніжэй.

Cerkiew prawosławna (starożytny, wczesnochrześcijański kościół) świętuje prawosławny Wielkanoc (16 kwietnia). Od niedzieli Palmowej 9 kwietnia 2017 r. Aż do niedzieli wielkanocnej, 16 kwietnia 2017 r., Co rano i wieczorem we wszystkich cerkwiach prawosławia na świecie, są sekwencje modlitwy i liturgii Boskiej Zapraszamy do finansowego wspierania prawosławiańskich misjonarzy na całym świecie w celu komunikowania się Przesłanie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa na całym świecie. Informacje można znaleźć na poniższym linku.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

Ortodoksisen kristillisen kirkon (antiikin, varhaisen kristillisen kirkon) juhlii Ortodoksinen pääsiäinen (huhtikuu 16.). Koska palmusunnuntai 09 huhtikuu 2017 asti pääsiäissunnuntaina, Huhtikuu 16, 2017 joka aamu ja ilta, kaikissa ortodoksikirkoille maailmassa, on sekvenssit rukouksen ja jumalallisen LiturgyWe kutsua suoraan tukemaan taloudellisesti ortodoksisen lähetyssaarnaajia ympäri maailmaa kommunikoida sanoma Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta maailman. Tietoa katso alla olevaa linkkiä.

Õigeusu Christian kirik (vana, varakristlik kirik) tähistab õigeusu lihavõtted (16. aprill). Kuna Palmipuudepüha 9. aprill 2017 kuni lihavõtted pühapäev 16 aprill, 2017, igal hommikul ja õhtul, kõigis õigeusu kirikuid maailmas, on järjestused palve ja Jumalik LiturgyWe kutsuda otse rahaliselt toetada õigeusumisjonärid üle maailma suhelda sõnum Jeesuse Kristuse ülestõusmisega kogu maailmas. Teave vaata allpool olevat linki.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

Ortodoxná kresťanská cirkev (staroveký, čoskoro kresťanský kostol) oslavuje pravoslávnej Veľká noc (apríl 16th). Vzhľadom k tomu, Kvetnú nedeľu 9. apríla 2017 až do Veľkonočnej nedele, 16. apríla 2017, každé ráno a večer, vo všetkých pravoslávnych cirkví vo svete existujú sekvencie modlitby a božskej LiturgyWe pozvať priamo finančne podporovať pravoslávnej misionára po celom svete komunikovať posolstvo Vzkriesenie Ježiša Krista po celom svete. Informácie nájdete v odkaze nižšie.

Ortodoxní křesťanská církev (starověký, brzy křesťanský kostel) slaví pravoslavné Velikonoce (duben 16th). Vzhledem k tomu, Květnou neděli 9. dubna 2017 až do Velikonoční neděle, 16. dubna 2017, každé ráno a večer, ve všech pravoslavných církví ve světě existují sekvence modlitby a božské LiturgyWe pozvat přímo finančně podporovat pravoslavné misionáře po celém světě komunikovat poselství Vzkříšení Ježíše Krista po celém světě. Informace naleznete v odkazu níže.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

Kisha Ortodokse (e lashtë, kisha e hershme e krishterë) kremton Pashkët ortodokse (16 prill). Që nga Palm Sunday April 9, 2017 deri Pashkëve e diel, 16 prill 2017, çdo mëngjes dhe në mbrëmje, në të gjitha kishat ortodokse në botë, ka sekuenca të lutjes dhe LiturgyWe hyjnore ftojnë direkt për të mbështetur financiarisht misionarët ortodoksë në mbarë botën për të komunikuar mesazhi i Ringjalljes së Jezu Krishtit në të gjithë botën. Informacion ju lutem shikoni lidhjen më poshtë.

الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية (الكنيسة المسيحية القديمة القديمة) تحتفل بعيد الفصح الأرثوذكسي (16 أبريل). منذ يوم الأحد 9 أبريل 2017 حتى عيد الفصح الأحد 16 أبريل 2017، كل صباح ومساء، في جميع الكنائس الأرثوذكسية في العالم، وهناك تسلسل من الصلاة والليتورجية الإلهية ندعو مباشرة إلى الدعم المالي المبشرين الأرثوذكسي في جميع أنحاء العالم للتواصل رسالة قيامة يسوع المسيح في جميع أنحاء العالم. معلومات يرجى الاطلاع على الرابط أدناه.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

A igreja cristã ortodoxa (a antiga igreja cristã antiga) celebra a Páscoa ortodoxa (16 de abril). Desde o Domingo de Ramos 9 de abril de 2017 até o Domingo de Páscoa, 16 de abril de 2017, todas as manhãs e todas as noites, em todas as igrejas ortodoxas do mundo, há seqüências de oração e liturgia divina. Convidamos diretamente a apoiar financeiramente os missionários ortodoxos do mundo inteiro para comunicar A mensagem da Ressurreição de Jesus Cristo em todo o mundo. Informações, consulte o link abaixo.

Den ortodoxa kristna kyrkan (den gamla, tidiga kristna kyrkan) firar ortodoxa påsken (16 april). Eftersom palmsöndagen April 9, 2017 fram till påsk Söndag 16 April, 2017, varje morgon och kväll, i alla ortodoxa kyrkor i världen, det finns sekvenser av bön och Divine LiturgyWe bjuda direkt ekonomiskt stöd de ortodoxa missionärer runt om i världen att kommunicera budskapet om Jesu Kristi uppståndelse i hela världen. Information se länken nedan.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

La chiesa cristiana ortodossa (l’antica, chiesa paleocristiana) celebra la Pasqua ortodossa (16 aprile). Dal momento che la Domenica delle Palme 9 apr 2017 fino a Domenica di Pasqua, 16 aprile 2017, ogni mattina e sera, in tutte le chiese ortodosse in tutto il mondo, ci sono sequenze di preghiera e di Divina LiturgyWe invitano direttamente per sostenere finanziariamente i missionari ortodossi in tutto il mondo per comunicare il messaggio della risurrezione di Gesù Cristo in tutto il mondo. Informazioni si prega di consultare il link sottostante.

Die orthodoxe christliche Kirche (die antike, frühchristliche Kirche) feiert orthodoxe Ostern (16. April). Seit Palmsonntag 9. April 2017 bis Ostersonntag, 16. April 2017, jeden Morgen und Abend, in allen orthodoxen Kirchen der Welt gibt es Sequenzen des Gebets und der göttlichen Liturgie Wir laden direkt ein, die orthodoxen Missionare auf der ganzen Welt finanziell zu unterstützen, um zu kommunizieren Die Botschaft der Auferstehung Jesu Christi in der ganzen Welt. Informationen finden Sie im untenstehenden Link.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

Orthodox Holy Week and Easter in the Orthodox Patriarchate of Jerusalem.

Celebrate Orthodox Easter in the Tomb of Jesus Christ with thousands Christians pilgrims.

( 9 April – 16 April 2017 )

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ – ИЕРУСАЛИМСКИЙ ПАТРИАРХАТ-  JERUSALEM PATRIARCHATE

http://www.jerusalem-patriarchate.info/

http://www.jerusalem-patriarchate.info/rus

http://www.jerusalem-patriarchate.info/eng

http://www.jerusalem-patriarchate.info/ara

Find an Orthodox church/parish in Iceland. Finna Rétttrúnaðar Christian samfélag á Íslandi. Uppgötvaðu forna kristna trú á Íslandi. Rétttrúnaðar Christian kirkjusóknum á Íslandi.

https://ierapostoli.wordpress.com/2015/03/29/find-an-orthodox-churchparish-in-iceland-finna-retttrunadar-christian-samfelag-a-islandi-uppgotvadu-forna-kristna-tru-a-islandi-retttrunadar-christian-kirkjusoknum-a-islandi/

Find an Orthodox Christian church in Chile. Encuentra una iglesia cristiana ortodoxa en Chile. Descubra la antigua, la fe de los primeros cristianos en Chile.Discover the ancient, early Christianfaith in Chile.

https://ierapostoli.wordpress.com/2015/03/28/find-an-orthodox-christian-church-in-chile-encuentra-una-iglesia-cristiana-ortodoxa-en-chile-descubra-la-antigua-la-fe-de-los-primeros-cristianos-en-chile-discover-the-ancient-early-christian-fait/

Encontre uma igreja cristã ortodoxa em Moçambique. Descubra a antiga fé cristã em Moçambique.Find an Orthodox Christian church in Mozambique. Discover the ancient early Christian church in Mozambique.

https://ierapostoli.wordpress.com/2015/03/26/encontre-uma-igreja-crista-ortodoxa-em-mocambique-descubra-a-antiga-fe-crista-em-mocambique/

Find an Orthodox Church in Alaska.Discover Ancient Christian Faith in Alaska.

https://ierapostoli.wordpress.com/2015/03/25/find-an-orthodox-church-in-alaska-discover-ancient-christian-faith-in-alaska/

Find an Orthodox Church in Estonia.Discover Ancient Christian Faith in Estonia. Leia õigeusu kirik Eestis.Avasta iidse kristliku usu Eestis.

https://ierapostoli.wordpress.com/2015/03/25/find-an-orthodox-church-in-estonia-discover-ancient-christian-faith-in-estonia-leia-oigeusu-kirik-eestis-avasta-iidse-kristliku-usu-eestis/

Find an Orthodox Church in Japan. Discover Ancient Christian Faith in Japan.日本正教会を探す。 日本の古代キリスト教の信仰を発見。

https://ierapostoli.wordpress.com/2015/03/22/find-an-orthodox-church-in-japan-discover-ancient-christian-faith-in-japan/

Orthodox Christian parishes in South Africa : 

https://ierapostoli.wordpress.com/2015/03/21/third-sunday-of-lent-and-the-veneration-of-the-holy-and-life-giving-cross-church-of-the-dormition-of-the-mother-of-god-port-elizabeth-2015/

Orthodox Christian parishes/churches in Congo Brazaville and Gabon :

https://ierapostoli.wordpress.com/2015/03/30/news_orthodox_mozambique_congo/

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s