Ενισχύστε οικονομικά την Ορθόδοξη ιεραποστολή σε αυτή τη περίοδο των Χριστουγέννων -2016 !Support financially the Orthodox Christian missions this Christmas season- 2016!


Πέρασαν 2016 χρόνια από τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο πλανήτη δεν είναι Χριστιανοί ! Βοηθήστε οικονομικά τις Ορθόδοξες εκκλησίες και τις Ορθόδοξες ιεραποστολές να μεταφέρουν το μήνυμα της Γέννησης του Χριστού ( Matthew, 1:21 ) σε όλα τα κράτη, σε όλους τους ανθρώπους αυτή τη περίοδο των Χριστουγέννων του έτους 2016 !Βοηθήστε να ανοίξουν Ορθόδοξες Εκκλησίες σε όλα τα κράτη του κόσμου, σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα χωριά του πλανήτη ! Βοηθήστε τα ιεραποστολικά, εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά προγράμματα της Ορθόδοξης ιεραποστολής στην Ασία, την Αφρική, τα νησιά της Ωκεανίας, της Λατινικής Αμερικής!

She will give birth to a son, and you shall give Him the name Jesus, because He will save His people from their sins.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

http://www.ierapostoli.gr/

http://ierapostolos.gr/

http://www.ierapostoles.gr/

http://porefthentes.gr/%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AD%CF%82/

http://www.foschristu.gr/

http://routeofagape.gr/contact

http://www.liofa.org/save-the-children/

2016 years have passed since the birth of Jesus Christ. Most people on the planet are not Christians! Help finance the Orthodox churches and Orthodox missionaries to carry the message of the Nativity of Christ (Matthew, 1:21) to all nations, all people during this period of the year 2016 Christmas! Help to open Orthodox churches in all nations of the world, in all cities, all villages of the planet! Help the missionary, educational and charitable programs of the Orthodox mission in Asia, Africa, the islands of Oceania, Latin America!

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

http://orthodoxmission.org.gr/contribute/donate/

https://www.ocmc.org/donate/index.aspx

2016 ans se sont écoulés depuis la naissance de Jésus-Christ. La plupart des gens sur la planète ne sont pas chrétiens! Aide au financement des églises orthodoxes et les missionnaires orthodoxes pour porter le message de la Nativité du Christ (Matthieu, 01:21) à toutes les nations, toutes les personnes au cours de cette période de l’année 2016 de Noël! Aide pour ouvrir les églises orthodoxes dans tous les les nations du monde, dans toutes les villes, tous les villages de la planète! Aide missionnaire, des programmes éducatifs et de bienfaisance de la mission orthodoxe en Asie, en Afrique, dans les îles de l’Océanie, l’Amérique latine!

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

2016 años han pasado desde el nacimiento de Jesucristo. La mayoría de las personas en el planeta no son cristianos! Ayudar a financiar las iglesias ortodoxas y ortodoxas misioneros para llevar el mensaje de la Natividad de Cristo (Mateo, 1:21) a todas las naciones, todas las personas que durante este periodo del año 2016 de la Navidad! Ayudan a abrir las iglesias ortodoxas en todo naciones del mundo, en todas las ciudades, pueblos todos del planeta! Ayudar a los misioneros, los programas educativos y de caridad de la misión ortodoxa en Asia, África, las islas de Oceanía, América Latina!

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

Прошло 2016 лет со дня рождения Иисуса Христа. Большинство людей на планете не христиане! Помощь финансирование православных церквей и православных миссионеров нести послание Рождества Христова (Матфея, 1:21) ко всем народам, всем людям в этот период года 2016 Рождество! Помогите открыть православные храмы во всех народы мира, во всех городах, во всех деревнях планеты! Помоги миссионеру, образовательные и благотворительные программы православной миссии в Азии, Африке, на островах Океании, Латинской Америки!

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

Минуло 2016 років від дня народження Ісуса Христа. Більшість людей на планеті не християни! Допомога фінансування православних церков і православних місіонерів нести послання Різдва Христового (Матвія, 1:21) до всіх народів, всіх людей в цей період року 2016 Різдво! Допоможіть відкрити православні храми у всіх народи світу, у всіх містах, у всіх селах планети! Допоможи місіонера, освітні та благодійні програми православної місії в Азії, Африці, на островах Океанії, Латинської Америки!

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

2016 de ani au trecut de la nașterea lui Isus Hristos. Cei mai mulți oameni de pe planetă nu sunt creștini! Ajuta la finanțarea bisericilor ortodoxe și misionari ortodocși să poarte mesajul Nașterii lui Hristos (Matei, 1:21) tuturor națiunilor, toți oamenii în această perioadă a anului 2016 de Crăciun! Ajutor pentru a deschide biserici ortodoxe în toate națiuni ale lumii, în toate orașele, toate satele planetei! Ajuta-l pe misionar, programe educaționale și caritabile ale misiunii ortodoxe din Asia, Africa, insulele din Oceania, America Latină!

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

Прайшло 2016 гадоў з дня нараджэння Ісуса Хрыста. Большасць людзей на планеце ня хрысціяне! Дапамога фінансаванне праваслаўных цэркваў і праваслаўных місіянераў несці пасланне Раства Хрыстова (Матфея, 1:21) да ўсіх народаў, усім людзям у гэты перыяд года 2016 Каляды! Дапамажыце адкрыць праваслаўныя храмы ва ўсіх народы свету, ва ўсіх гарадах, ва ўсіх вёсках планеты! Дапамажы місіянеру, адукацыйныя і дабрачынныя праграмы праваслаўнай місіі ў Азіі, Афрыцы, на выспах Акіяніі, Лацінскай Амерыкі!

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

http://orthodoxmission.org.gr/contribute/donate/

https://www.ocmc.org/donate/index.aspx

2016 година је прошло од рођења Исуса Христа. Већина људи на планети нису хришћани! Помогло финансирање православне цркве и православних мисионара да носи поруку Рођења Христовог (Маттхев, 1:21) у свим народима, све људе у овом периоду године 2016 Божић! Помогне да отвори православне цркве у свим нације света, у свим градовима, сва села планете! Помоћи мисионара, образовне и добротворних програма православне мисије у Азији, Африци, острва Океаније, Латинске Америке!

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

http://orthodoxmission.org.gr/contribute/donate/

https://www.ocmc.org/donate/index.aspx

2016 години са минали от раждането на Исус Христос. Повечето хора на планетата не са християни! Подпомагат финансирането на православните църкви и православни мисионери да носят посланието на Рождество Христово (Матей, 01:21) на всички народи, всички хора по време на този период на годината 2016 Коледа! Помощ за отваряне православни църкви в цялата народи на света, във всички градове, всички села на планетата! Помощ мисионерът, образователни и благотворителни програми на православната мисия в Азия, Африка, островите на Океания, Латинска Америка!

http://orthodoxmission.org.gr/contribute/donate/

2016 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც იესო ქრისტეს დაბადება. ადამიანების უმეტესობა დამოკიდებული არ არიან ქრისტიანები? დაეხმაროს დასაფინანსებლად მართლმადიდებელი ეკლესია და მართლმადიდებელი მისიონერები შეასრულოს გაგზავნა შობის ქრისტეს (მათე 1:21) ყველა ქვეყანას, ყველა ადამიანი ამ პერიოდში 2016 Christmas! დაეხმარება გახსნას მართლმადიდებელი ეკლესია ყველა ხალხთა მსოფლიო, ყველა ქალაქში, ყველა სოფელში პლანეტა! დახმარება missionary, საგანმანათლებლო და საქველმოქმედო პროგრამებს მართლმადიდებელი მისიის აზიის, აფრიკის, კუნძულებზე ოკეანია, ლათინურ ამერიკაში!

https://www.ocmc.org/donate/index.aspx

2016 vuotta on kulunut Jeesuksen Kristuksen syntymää. Useimmat ihmiset maapallolla eivät ole kristittyjä! Rahoitukseen ortodoksisen kirkkojen ja ortodoksisen lähetyssaarnaajia viemään viestiä syntymän Kristus (Matteus, 01:21) kaikille kansoille, kaikki ihmiset tänä aikana vuodesta 2016 joulun! Auttaa avaamaan ortodoksikirkoille kaikki maailman kansakunnat, kaikissa kaupungeissa, kaikki kylät planeetan! Ohje lähetyssaarnaaja, koulutus- ja hyväntekeväisyysohjelmiin ortodoksisen operaation Aasiassa, Afrikassa, saaret Oseanian, Latinalaisessa Amerikassa!

2016 lat minęło od narodzin Jezusa Chrystusa. Większość ludzi na naszej planecie nie są chrześcijanami! Pomoc w finansowaniu cerkwie prawosławne i misjonarzy nieść przesłanie Narodzenia Chrystusa (Mateusza 1:21) do wszystkich narodów, wszystkich ludzi w tym okresie roku 2016 pod choinkę pomóc otworzyć cerkwie we wszystkich narody świata, we wszystkich miastach, wszystkie wsie planecie! Pomoc misjonarza, programy edukacyjne i charytatywne misji prawosławnej w Azji, Afryce, na wyspach Oceanii, Ameryce Łacińskiej!

2016 il İsa Məsihin doğum ötür. Dünyanın Çoxu xristian deyil! 2016-ci ilin Christmas bu müddət ərzində bütün millətlərə bütün insanları Məsihin Miladı (Matta 1:21) mesaj keçirmək pravoslav kilsələri və pravoslav missioner maliyyələşdirilməsi Help! bütün pravoslav kilsələri açmaq üçün kömək bütün şəhərlərdə dünya xalqları, planetin bütün kəndləri! missionary, Asiya, Afrika, Okeaniya, Latın Amerikası adaları pravoslav missiya təhsil və xeyriyyə proqramları Help!

لقد مرت 2016 سنة منذ ولادة يسوع المسيح. معظم الناس على هذا الكوكب ليست النصارى! مساعدة في تمويل الكنائس الأرثوذكسية والأرثوذكسية المبشرين لحمل رسالة من ميلاد المسيح (متى، 01:21) لجميع الأمم، وجميع الناس خلال هذه الفترة من العام 2016 عيد الميلاد! مساعدة لفتح الكنائس الأرثوذكسية في كل دول العالم، في كل المدن والقرى من هذا الكوكب! مساعدة التبشيرية والبرامج التعليمية والخيرية البعثة الأرثوذكسية في آسيا وأفريقيا وجزر أوقيانوسيا وأمريكا اللاتينية!

2016 Jahre sind seit der Geburt von Jesus Christus übergeben. Die meisten Menschen auf dem Planeten sind keine Christen! Helfen Sie den orthodoxen Kirchen und orthodoxe Missionare finanzieren die Botschaft von der Geburt Christi (Matthäus, 1,21) für alle Nationen, alle Menschen in dieser Zeit des Jahres 2016 Weihnachten zu tragen! Hilfe-orthodoxen Kirchen in allen zu öffnen Nationen der Welt, in allen Städten, alle Dörfer des Planeten! Helfen Sie dem Missionar, Bildungs- und Wohltätigkeitsprogramme der orthodoxen Mission in Asien, Afrika, den Inseln von Ozeanien, Lateinamerika!

2016 aastat on möödunud Jeesuse Kristuse sündi. Enamik inimesi planeedil ei ole kristlased! Aidata rahastada õigeusu kirikud ja õigeusu misjonäride viia sõnum Sündimise Kristuse (Matteuse 1:21), et kõik rahvad, kõik inimesed sel perioodil 2016. aastaks jõule! Aidake avada õigeusu kirikute kõik maailma rahvaste kõigis linnades, kõik külad planeedil! Abi misjonär, haridus- ja heategevuslike programmide õigeusu missiooni Aasia, Aafrika, saartel Okeaania, Ladina-Ameerika!

2016年はイエス・キリストの誕生経ちました。地球上のほとんどの人はクリスチャンではありません! 2016年のクリスマスのこの期間中に、すべての国にすべての人々をキリストの降誕(マタイ、1時21分)のメッセージを運ぶために正教会の教会と正教会の宣教師を賄う助けて!すべての正教会の教会を開くために役立ちます世界の国々、すべての都市で、地球のすべての村!宣教師、アジア、アフリカ、オセアニア、中南米の島で正統派のミッションの教育や慈善プログラムを助けて!

http://orthodoxjapan.jp/

http://theological.asia/

2016 bliain caite ó an bhreith Íosa Críost. Nach bhfuil formhór na ndaoine ar an phláinéid Críostaithe! Cuidiú leis na heaglaisí Orthodox agus misinéirí Orthodox a dhéanamh ar an teachtaireacht ar an Nativity Chríost (Matha, 01:21) do na náisiúin uile, gach duine le linn na tréimhse seo den bhliain 2016 Nollag! Cabhair a oscailt eaglaisí Orthodox i ngach náisiúin an domhain, i ngach cathair, gach sráidbhailte an phláinéid! Cabhair leis an misinéirí, cláir oideachais agus carthanachta ar an misean Orthodox san Áise, san Afraic, na hoileáin de Aigéine, Meiriceá Laidineach!

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

2016 ár eru liðin frá fæðingu Jesú Krists. Flest fólk á jörðinni eru ekki kristnir! Hjálp fjármagna rétttrúnaðarkirkjurnar og Orthodox trúboðum að bera boðskapinn um Nativity Krists (Matthew, 1:21) öllum þjóðum, allt fólk á þessu tímabili ársins 2016 jól! Hjálpað til að opna Rétttrúnaðar kirkjur í öllu þjóðir heims, í öllum borgum, allt þorp á jörðinni! Hjálpa trúboði, mennta- og kærleiksríkur áætlanir um Rétttrúnaðar verkefni í Asíu, Afríku, eyjanna Eyjaálfu, Suður-Ameríku!

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

2016 anni sono passati dalla nascita di Gesù Cristo. La maggior parte delle persone sul pianeta non sono cristiani! Contribuire a finanziare le chiese ortodosse e ortodosse missionari per portare il messaggio della Natività di Cristo (Matteo, 1,21) a tutte le nazioni, tutte le persone in questo periodo del 2016 di Natale! Aiuta ad aprire le chiese ortodosse in tutto nazioni del mondo, in tutte le città, tutti i villaggi del pianeta! Aiuta il missionario, programmi educativi e caritatevoli della missione ortodossa in Asia, Africa, le isole dell’Oceania, dell’America Latina!

http://orthodoxmission.org.gr/contribute/donate/

因为耶稣基督诞生2016年过去了。大多数人在这个星球上不是基督徒!帮助筹措东正教教堂和东正教传教士在此期间的2016年圣诞节携带基督的诞生(马太福音,1:21)的消息给所有的国家,所有的人!帮助打开所有东正教教堂世界各国,在所有城市中,地球上所有的村庄!帮助传教士,在亚洲,非洲,大洋洲,拉丁美洲的岛屿东正教使命的教育和慈善计划!

http://theological.asia/

https://www.facebook.com/tree.fans/

2,016년 예수 그리스도의 탄생부터 통과했다. 지구상의 대부분의 사람들은 기독교인하지 않습니다! 2016 년 크리스마스의이 기간 동안, 모든 나라에 모든 사람을 그리스도의 탄생 (마태 복음, 1시 21분)의 메시지를 전달하기 위해 정통 교회 및 정교회 선교사 자금을 도와주세요! 모두 정교회 교회를 엽니 도움말 모든 도시에서 세계의 나라, 지구상의 모든 마을! 선교사, 아시아, 아프리카, 오세아니아, 라틴 아메리카의 섬에서 정교회 선교의 교육 및 자선 프로그램을 도와주세요!

%ce%b5%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%ce%b1%ce%b3-%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%b5%ce%bf%cf%85-jpg

http://www.orthodoxkorea.org/homekr/

2016 gadi ir pagājuši kopš dzimšanas Jēzus Kristus. Lielākā daļa cilvēku uz planētas nav kristieši! Palīdzētu finansēt pareizticīgo baznīcas un pareizticīgo misionāriem nest vēsti par Kristus Piedzimšanas (Mateja, 1:21), visām tautām, visus cilvēkus šajā periodā gads 2016. Ziemassvētku laikā! Palīdzēt atvērt pareizticīgo baznīcām visu pasaules tautas, visās pilsētās, visi ciemati planētas! Palīdziet misionārs, izglītības un labdarības programmas Pareizticīgo misijas Āzijā, Āfrikā, salās Okeānijā, Latīņamerikā!

2016 metų praėjo nuo Jėzaus Kristaus gimimo. Dauguma žmonių planetoje nėra krikščionys! Padėti finansuoti stačiatikių bažnyčios ir stačiatikių misionierių per šiuo metų 2016 Kalėdų laikotarpį nešti Kristaus gimimo (Matthew, 1:21) žinutę visoms tautoms, visus žmones! Padėkite atidaryti stačiatikių bažnyčių visi tautos pasaulyje, visuose miestuose, visų planetos kaimai! Pagalba misionierius, švietimo ir labdaros programas stačiatikių misija Azijoje, Afrikoje, Okeanijos, Lotynų Amerikos salų!

2016 Joer hunn zanter der Gebuert vu Jesus Christus huet. Déi meescht Leit op der Planéit sinn net Chrëschten! Hëllef der Veletovac Kierchen an Veletovac Missionär finanzéieren de Message vun der Krëppchen vu Christus (Matthew, 1:21) un all Natiounen, all déi Leit während där Zäit vum Joer 2016 Chrëschtdag ze droen! Hëllefen Veletovac Kierchen zu all opmaachen Länner vun der Welt, an all Stied, all Dierfer vun der Planéit! Hëllefen de Missionär, edukativ oder karitativ Programmer vun der Veletovac Missioun an Asien, an Afrika, d’Insele vun Ozeanien, Lateinamerika!

2016 jaar zijn verstreken sinds de geboorte van Jezus Christus doorgegeven. De meeste mensen op de planeet zijn geen christenen! Financiering van de orthodoxe kerken en orthodoxe missionarissen om de boodschap van de Geboorte van Christus (Matteüs 01:21) te dragen naar alle naties, alle mensen in deze periode van het jaar 2016 Kerstmis! Hulp aan orthodoxe kerken in alle openen naties van de wereld, in alle steden, alle plaatsen van de planeet! Help de missionaris, educatieve en charitatieve programma’s van de orthodoxe missie in Azië, Afrika, de eilanden van Oceanië, Latijns-Amerika!

2016 év telt el azóta, a Jézus Krisztus születését. A legtöbb ember a bolygón, nem keresztények! Finanszírozásának elősegítése ortodox egyházak és az ortodox misszionáriusok üzenetét hordozó Születésének Krisztus (Máté 1:21), hogy minden nemzet, minden ember ebben az időszakban az 2016 karácsony! Segíts, hogy nyissa ki az ortodox temploma az a világ nemzetei, minden városban, minden faluban a bolygó! Segítség a misszionárius, oktatási és jótékonysági programok az ortodox misszió Ázsiában, Afrikában, Óceánia szigeteinek, Latin-Amerika!

2016 år har gått sedan födelsen av Jesus Kristus. De flesta människor på planeten är inte kristna! Hjälpa till att finansiera de ortodoxa kyrkorna och ortodoxa missionärer att föra budskapet

om Jesu födelse av Kristus (Matt, 01:21) till alla nationer, alla människor under denna period av året 2016 jul Hjälp för att öppna ortodoxa kyrkor i alla nationer i världen, i alla städer, alla byar på planeten! Hjälpa missionären, utbildnings- och välgörenhetsprogram den ortodoxa uppdrag i Asien, Afrika, öarna i Oceanien, Latinamerika!

2016 let uplynulo od narození Ježíše Krista. Většina lidí na planetě nejsou křesťané! Pomohly financovat pravoslavné kostely a pravoslavné misionáře nést poselství Narození Krista (Matouš, 1:21) mezi všemi národy, všichni lidé v tomto období roku 2016 Vánoce! Pomůže otevřít pravoslavných církví na všechny národy světa, ve všech městech, všechny vesnice na planetě! Pomoci misionář, vzdělávacích a charitativních programů pravoslavné misi v Asii, Africe, na ostrovech Oceánie, Latinské Ameriky!

Ua hala 2016 makahiki mai ka hanau ana o Iesu Kristo. Ka hapanui o kanaka ma ka Honua, aole Karistiano! E kōkua i Waiwai, i ka Orthodox ekalesia, a me Orthodox mikionali i lawe i ka olelo o ka hānauʻana o Kristo (Matthew, 1:21) i na lahuikanaka a pau, na kanaka a pau i kēia manawa o ka makahiki 2016 Christmas! Kōkua i wehe Orthodox ekalesia ma na mea a pau lahuikanaka o ke ao nei, ma na kulanakauhale, na kauhale a pau o ka honua! Kokua i ka misionari, hoʻonaʻauao a me ka lokomaikai aku papa hana o ka Orthodox misionari ma Asia, Aferika, o na mokupuni o Oceania, Lakina Amerika!

2016 साल यीशु मसीह के जन्म के बाद से पारित कर दिया है। ग्रह पर ज्यादातर लोग ईसाई नहीं हैं! रूढ़िवादी चर्च और रूढ़िवादी मिशनरियों वित्त मसीह के ईसाइयों (मत्ती, 1:21) का संदेश सभी राष्ट्रों के लिए वर्ष 2016 में क्रिसमस की इस अवधि के दौरान, सभी लोगों को ले जाने के लिए मदद! सब में रूढ़िवादी चर्च खोलने में मदद दुनिया के देशों, सभी शहरों में, इस ग्रह के सभी गांवों! मिशनरी, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, लैटिन अमेरिका के द्वीपों में रूढ़िवादी मिशन के शैक्षिक और धर्मार्थ कार्यक्रमों में मदद!

2016 xyoo tau dhau mus lawm txij cov me nyuam yug ntawm Tswv Yexus Khetos. Feem ntau cov neeg nyob rau lub ntiaj chaw yog tsis ntseeg! Pab nyiaj txiag lub Orthodox churches thiab Orthodox cov tub txib mus nqa cov lus ntawm lub Nativity ntawm Khetos (Mathais, 1:21) rau tag nrho cov haiv neeg, tag nrho cov neeg thaum lub sij hawm lub sij hawm no ntawm lub xyoo 2016 Christmas! Pab qhib Orthodox churches nyob rau hauv tag nrho cov haiv neeg ntawm lub ntiaj teb no, nyob rau hauv tag nrho lub zos, tag nrho cov zos ntawm cov ntiaj chaw! Pab tus tub txib, kev kawm thiab charitable cov kev pab cuam ntawm lub Orthodox lub hom phiaj nyob rau hauv Asia, Africa, Islands tuaj rau ntawm Oceania, Latin America!

ឆ្នាំ 2016 ឆ្នាំបានកន្លងផុតចាប់តាំងពីកំណើតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ មនុស្សភាគច្រើននៅលើភពផែនដីនេះគឺមិនមែនជាពួកគ្រីស្ទាន! ជួយផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានក្រុមជំនុំនិងអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រិស្តអូស្សូដក់គ្រិស្តអូស្សូដក់ដើម្បីអនុវត្តសារនៃដើមនៃព្រះគ្រីស្ទ (ម៉ាថាយ 1:21) ដើម្បីគ្រប់ជាតិសាសន៍មនុស្សទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលនៃឆ្នាំនេះបុណ្យណូអែលឆ្នាំ 2016! ជំនួយក្នុងការបើកព្រះវិហារគ្រិស្តអូស្សូដក់នៅក្នុងទាំងអស់ ប្រទេសនៃពិភពលោក, នៅក្នុងទីក្រុងទាំងអស់, ភូមិទាំងអស់នៃភពផែនដី! ជំនួយផ្សព្វផ្សាយសាសនា, កម្មវិធីអប់រំនិងសប្បុរសជននៃបេសកកម្មគ្រិស្តអូស្សូដក់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្រ្វិកកោះអូសេអានី, អាមេរិកឡាទីននេះ!

2016 shekaru sun shude tun da haihuwar Yesu Kristi. Mafi yawan mutane a duniya ba su da Kiristoci! Taimake da kuɗaɗen da Orthodox majami’u da kuma Orthodox mishaneri don gudanar da sakon da Nativity Almasihu (Matta, 1:21) ga dukan al’ummai, dukan mutane a wannan lokaci na shekara 2016 Kirsimeti! Ka taimake bude Orthodox majami’u a duk al’umman duniya, a duk birane, da dukan garuruwa na duniya! Taimake da mishan, ilimi da mãsu sadaka shirye-shirye na Orthodox manufa a Asiya, Afrika, da tsibirin na Oceania, Latin America!

2016 jier hawwe trochjûn sûnt de berte fan Jezus Kristus. De measte minsken op de planeet net kristenen! Help finansierjen de ortodokse tsjerken en Ortodokse misjonarissen te dragen it berjocht fan de Berte fan Kristus (Mattéus, 1:21) oan alle folken, alle minsken yn dizze perioade fan it jier 2016 Christmas! Help te iepenjen ortodokse tsjerken yn alle folken fan ‘e wrâld, yn alle stêden, alle doarpen fan de planeet! Help de misjonaris, edukative en goeddiedige programma ‘s fan it ortodokse missy yn Azië, Afrika, de eilannen fan Oseaanje, Latynsk-Amearika!

2016 taon na ang nakalipas mula sa kapanganakan ni Jesucristo. Karamihan sa mga tao sa planeta ay hindi mga Kristiyano! Tulong pananalapi ang Orthodox simbahan at Orthodox missionaries upang dalhin ang mensahe ng kapanganakan ng Cristo (Mateo, 1:21) sa lahat ng bansa, ang lahat ng mga tao sa panahon na ito panahon ng taon 2016 Christmas! Tulungan upang buksan Orthodox simbahan sa lahat bansa ng daigdig, sa lahat ng bayan ang buong nayon ng mga planeta! Tulungan ang mga misyonero, pang-edukasyon at mapagbigay sa kapwa mga programa ng Orthodox misyon sa Asya, Africa, ang mga isla ng Oceania, Latin America!

zaka 2016 kuchokera kubadwa kwa Yesu Khristu. Anthu ambiri pa dziko si Akristu! Zothandizira mipingo Orthodox ndi amishonale Orthodox kunyamula uthenga wa kubadwa kwa Yesu Khristu (Matthew, 1:21) kwa mitundu yonse, anthu onse pa nthawi ya chaka 2016 Khirisimasi! Kuthandiza kutsegula mipingo Orthodox mu zonse mitundu ya dziko, m’mizinda yonse, onse midzi ya dziko! Kuthandiza amishonale, maphunziro ndi zachifundo za pa ntchito Orthodox mu Asia, Africa, zilumba za Oceania, Latin America!

2016 let uplynulo od narození Ježíše Krista. Většina lidí na planetě nejsou křesťané! Pomohly financovat pravoslavné kostely a pravoslavné misionáře nést poselství Narození Krista (Matouš, 1:21) mezi všemi národy, všichni lidé v tomto období roku 2016 Vánoce! Pomůže otevřít pravoslavných církví na všechny národy světa, ve všech městech, všechny vesnice na planetě! Pomoci misionář, vzdělávacích a charitativních programů pravoslavné misi v Asii, Africe, na ostrovech Oceánie, Latinské Ameriky!

2016 yıl İsa Mesih’in doğum geçti. Gezegendeki çoğu insan Hıristiyanlar değildir! 2016 yılına Noel bu dönemde, bütün ulusların tüm insanları Mesih’in Doğuş (Matta, 1:21) mesajını taşımak için Ortodoks kiliselerini ve Ortodoks misyonerleri finanse Yardım! tüm Ortodoks kiliseleri açmaya yardımcı bütün şehirlerde dünya milletleri, gezegenin tüm köyler! misyoner, Asya, Afrika, Okyanusya, Latin Amerika adaları Ortodoks misyonunun eğitim ve hayır programları Yardım!

2016 taun wis Sampeyan liwati wiwit lair saka Gusti Yesus Kristus. Paling wong ing planet sing ora Kristen! Bantuan Finance Gréja-Gréja Ortodoks lan missionaries Orthodox kanggo nindakake pesen saka Jetty Kristus (Matius, 1:21) kanggo kabeh bangsa, kabeh wong sak iki wektu saka taun 2016 Natal! Bantuan kanggo mbukak Gréja-Gréja Ortodoks ing kabeh bangsa ing donya, ing kabeh kutha, kabeh desa planet! Bantuan misionaris, program pendidikan lan amal misi Ortodoks ing Asia, Afrika, lan Kepuloan saka Oseania, Amerika Latin!

2016 సంవత్సరాల జీసెస్ క్రీస్తు యొక్క జననం గడిచిపోయాయి. గ్రహం చాలా మంది క్రైస్తవులు కాదు! అన్ని ప్రజలు 2016 క్రిస్మస్ యొక్క ఈ కాలంలో అన్ని దేశాలు క్రీస్తు యొక్క జనన (మాథ్యూ, 1:21) యొక్క సందేశం తీసుకు ఆర్థోడాక్స్ చర్చిలు మరియు ఆర్థడాక్స్ మిషనరీల ఆర్థిక సహాయం! అన్ని ఆర్థోడక్స్ చర్చిలు తెరవడానికి సహాయం ప్రపంచ దేశాల, అన్ని నగరాల్లో, గ్రహం యొక్క అన్ని గ్రామాలకు! మిషనరీ, ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఓషియానియా, లాటిన్ అమెరికా యొక్క ద్వీపాలు ఆర్థోడాక్స్ మిషన్ విద్యా మరియు స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాలు సహాయం!

2016 ஆண்டுகளுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு ஆகிவிட்டன. கிரகத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் கிரிஸ்துவர் இல்லை! கிறிஸ்துவின் நேட்டிவிட்டி (மத்தேயு, 1:21) செய்தியை ஆண்டு 2016 கிறிஸ்துமஸ் இந்த காலத்தில் அனைத்து மக்கள், அனைத்து நாடுகள் செயல்படுத்த கட்டுப்பாடான தேவாலயங்கள் மற்றும் ஆர்த்தடாக்ஸ் மிஷனரிகளின் நிதி உதவி! அனைத்து கட்டுப்பாடான தேவாலயங்கள் திறக்க உதவும் எல்லா ஊர்களிலும் உலக நாடுகள்,, கிரகத்தின் அனைத்து கிராமங்களில்! மிஷனரி, ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, ஓசியானியா, லத்தீன் அமெரிக்கா தீவுகளில் கட்டுப்பாடான பணி கல்வி மற்றும் தொண்டு திட்டங்கள் உதவும்!

2016 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดของพระเยซูคริสต์ คนส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้เป็นคริสเตียน! ช่วยการเงินออร์โธดอกคริสตจักรออร์โธดอกและมิชชันนารีที่จะนำข้อความของการประสูติของพระเยซูคริสต์ (มัทธิว 01:21) ไปทุกชาติทุกคนในช่วงระยะเวลาของปี 2016 คริสมาสต์นี้! ช่วยให้เปิดออร์โธดอกคริสตจักรในทุก ประเทศของโลกในเมืองทั้งหมดทุกหมู่บ้านของโลก! ช่วยให้มิชชันนารีโปรแกรมการศึกษาและการกุศลของภารกิจร์โธดอกซ์ในเอเชียแอฟริกาหมู่เกาะโอเชียเนียละตินอเมริกา!

2016 сол аз замони таваллуди Исои Масеҳ гузашт. Аксарияти одамон дар сайёра масеҳиёни нест! Кӯмак маблағгузорӣ калисоҳо православӣ ва миссионерон православӣ ба анҷом паёми Мавлуди Масеҳ (Матто 1:21) барои ҳамаи халқҳо, тамоми мардум дар ин давра аз соли 2016 Мавлуди Кӯмак ба кушодани калисоҳои православӣ дар ҳама! халқҳои ҷаҳон, дар ҳамаи шаҳрҳо, ҳамаи деҳаҳои сайёра! Кӯмак миссионер, барномаҳои таълимӣ ва хайрия аз миссияи православӣ дар Осиё, Африқо, ҷазираҳои аз Уқёнусия, Амрикои лотинӣ!

2016 taun geus kaliwat saprak lahir Yesus Kristus. Kalolobaan jalma pangeusina teu Kristen! Pitulung ngabiayaan nu gereja Ortodoks jeung misionaris Ortodoks mawa talatah tina Nativity Kristus (Mateus, 1:21) pikeun sakabeh bangsa, sakabeh jalma mangsa ieu taun 2016 Christmas! Mantuan pikeun muka gereja Ortodoks dina sagala bangsa di dunya, dina sagala kota, sagala desa planét! Mantuan da’wah, program atikan jeung amal tina misi Ortodoks di Asia, Afrika, kapuloan Oséania, Amérika Latin!

Miaka 2016 imepita tangu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Watu wengi katika dunia si Wakristo! Kusaidia kufadhili makanisa Orthodox na wamisionari Orthodox kubeba ujumbe wa Nativity wa Kristo (Mathayo, 1:21) kwa mataifa yote, watu wote katika kipindi hiki cha mwaka 2016 Krismasi Msaada kufungua makanisa Orthodox katika yote mataifa ya ulimwengu, katika miji yote, kila vijiji ya dunia! Msaada kimisionari, kielimu na hisani mipango ya ujumbe Orthodox katika Asia, Afrika, visiwa vya Oceania, Amerika ya Kusini!

Makore 2016 kubva pakasiyiwa kuberekwa kwaJesu Kristu. Vanhu Vakawanda panyika havasi vaKristu! Kutsigira machechi Orthodox uye mamishinari Orthodox kutakura mashoko Wokuzvarwa kwaKristu (Mateu, 1:21) kumarudzi ose, vanhu vose panguva iyi yegore 2016 Krisimasi! Rubatsiro kuvhura Orthodox mune zvose marudzi enyika, mumaguta ose, nemisha yose nyika! Batsira mumishinari, zvirongwa zvedzidzo uye anoyamura yeOrthodox basa muAsia, Africa, pazvitsuwa Oceania, Latin America!

2016 let je minilo od rojstva Jezusa Kristusa. Večina ljudi na planetu niso kristjani! Pomoč pri financiranju cerkve pravoslavne in pravoslavnih misijonarje, da nosijo sporočilo Kristusovega rojstva (Matthew, 1:21), za vse narode, vse ljudi v tem obdobju leta 2016 božič! Pomagalo odpreti pravoslavnih cerkva v vseh narodi sveta, v vseh mestih, vse kraje našega planeta! Pomoč misijonar, izobraževalne in dobrodelne programe misije pravoslavne v Aziji, Afriki, na otokih Oceanije, Latinske Amerike!

2016 rokov uplynulo od narodenia Ježiša Krista. Väčšina ľudí na planéte nie sú kresťania! Pomohli financovať pravoslávne kostoly a pravoslávnej misionára niesť posolstvo Narodenia Krista (Matúš, 1:21) medzi všetkými národmi, všetci ľudia v tomto období roka 2016 Vianoce! Pomôže otvoriť pravoslávnych cirkví na všetky národy sveta, vo všetkých mestách, všetky dediny na planéte! Pomôcť misionár, vzdelávacích a charitatívnych programov pravoslávnej misii v Ázii, Afrike, na ostrovoch Oceánie, Latinskej Ameriky!

lilemo tse 2016 ho se ho fetile tsoalo ea Jesu Kreste. Batho ba bangata ba lefatšeng ha ba Bakreste! Thusa chelete likereke Orthodox le baromuoa Orthodox ho phetha molaetsa oa Nativity oa Kreste (Matheu, 1:21) lichabeng tsohle, batho bohle nakong ena ea selemo 2016 Christmas! Thusa ho bula likereke Orthodox le bohale bohle ba lichaba tsa lefatše, e le metse eohle, kaofela metsaneng ea lefatše! Thusa boromuoa, o matla thutong le mekhatlo ea thekolohelo mananeo a mission Orthodox Asia, Afrika, lihlekehlekeng tsa Oceania, Latin America!

2016 ka mga tuig ang milabay sukad sa pagkatawo ni Jesu-Cristo. Kadaghanan sa mga tawo sa planeta dili mga Kristohanon! Tabangi finance sa Orthodox mga simbahan ug Orthodox mga misyonaryo sa pagdala sa mensahe sa Pagkatawo ni Kristo (Mateo, 1:21) sa tanan nga mga nasud, ang tanang katawhan sa panahon sa niini nga panahon sa tuig 2016 Pasko! Tabangi sa pag-abli Orthodox simbahan sa tanan nga mga nasud sa kalibutan, sa tanan nga mga ciudad, ang tanang mga balangay sa mga planeta! Tabangi ang mga misyonaryo, sa edukasyon ug sa buhat sa kaluoy sa mga programa sa mga Orthodox misyon sa Asia, Africa, ang mga isla sa Oceania, Latin Amerika!

ua mavae 2016 tausaga talu le soifua mai o Iesu Keriso. Le toatele o tagata i luga o le paneta o ni Kerisiano! Fesoasoani faatupeina ai le ekalesia ma faifeautalai le lotu Orthodox lotu Orthodox e tauave le savali o le Fanau mai o Iesu o le Keriso (Mataio, 1:21) i atunuu uma, o tagata uma i le taimi o lenei vaitaimi o le tausaga 2016 o le Kerisimasi! Fesoasoani e tatala ekalesia lotu Orthodox i uma atunuu o le lalolagi, i aai uma, o nuu uma o le lalolagi! Fesoasoani i faifeautalai, polokalame faaleaoaoga ma le agaalofa o le misiona lotu Orthodox i Asia, Aferika, o le motu o Oceania, Amerika Latina!

2016 سال از تولد عیسی مسیح به تصویب رسید. اکثر مردم در این سیاره است مسیحیان نیست. کمک به تامین مالی ارتدوکس و مبلغان ارتدوکس به انتقال پیام از تولد عیسی مسیح مسیح (متی، 01:21) به همه ملت، همه مردم در این دوره از سال 2016 کریسمس کمک برای باز کردن کلیساهای ارتدکس در همه! ملت های جهان، در تمام شهرستانها، تمام روستاهای این سیاره! کمک به مبلغ، برنامه های آموزشی و خیریه از ماموریت ارتدوکس در آسیا، آفریقا، جزایر اقیانوسیه، امریکا لاتین!

د عیسی مسیح د ولادت راهيسې 2016 کلونه تېر شوي دي. پر سیاره زياتره خلک نه دي نصرانيان! سره مرسته وکړي تر څو د ټولو ملتونو د د مسيح د Nativity (متا، 1:21) پیغام د کال 2016 د کریسمس په دې موده کې د ټولو خلکو ترسره کړي، د ارتودوکسو کلیسا او ارتودوکسو مبلغین تمویل! تر څو په ټولو ارتودوکسو کلیسا دابرخه سره مرسته وکړي د نړۍ د ملتونو، په ټولو ښارونو کې، د مریخ ټولو کليو کې! مرسته د Missionary، په آسیا، افریقا، د دین، د لاتینې امریکا د ټاپوګانو د ارتودوکسو ماموریت تعليمي او خیریه پروګرامونو!

2016 ਸਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀ ਹਨ! ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ (ਮੱਤੀ, 1:21) ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੋ! ਸਾਰੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਦਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ! ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਓਸ਼ੇਨੀਆ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਦਦ!

2016 yil Iso Masihning tug’ilishi buyon o’tgan. Sayyoramizdagi eng odamlar nasroniylar emas! yil 2016 Rojdestvo bu davrda barcha xalqlar, barcha odamlarni Xristos Tavalludi (Matto, 1:21) xabarini oshirish uchun pravoslav cherkov va pravoslav missionerlarni moliyalashtirish yordam! barcha pravoslav cherkovlar ochish Yordam hamma shaharlarda dunyo mamlakatlari, sayyoramizning barcha qishloqlar! missionerlar, Osiyo, Afrika, Okeaniya, Lotin Amerika orollarda pravoslav missiyasi ta’lim va hayriya dasturlari yordam bering!

2016 o flynyddoedd wedi mynd heibio ers genedigaeth Iesu Grist. Nid yw’r rhan fwyaf o bobl ar y blaned yn Gristnogion! Helpu i ariannu eglwysi Uniongred a’r cenhadon Uniongred i gario neges y Geni Crist (Mathew, 01:21) i’r holl genhedloedd, pob bobl yn ystod y cyfnod hwn o’r flwyddyn 2016 Nadolig! Helpu i agor eglwysi Uniongred ym mhob cenhedloedd y byd, yn yr holl ddinasoedd, pob pentrefi y blaned! Helpwch y cenhadwr, rhaglenni addysgol ac elusennol y genhadaeth Uniongred yn Asia, Affrica, ynysoedd Oceania, America Ladin!

Есүс Христийн төрөхөөс хойш 2016 жил өнгөрчээ. дэлхий дээр Ихэнх хүмүүс Христэд итгэгчид биш байна! Христийн Есүсийн төрөлтийн (Матай, 1:21) захиасыг бүх үндэстэнд, жилийн 2016 оны Христийн Мэндэлсний Баярын энэ хугацаанд бүх ард түмнийг хийх үнэн алдартны сүм болон үнэн алдартны номлогч санхүүжүүлэх туслаач! Бүгд үнэн алдартны сүм нээх нь тусал бүх хотуудад дэлхийн улс орнууд, манай гаригийн бүх тосгон! номлогч, Ази, Африк, Номхон далайн, Латин Америк арлуудад үнэн алдартны төлөөлөгчийн боловсролын, хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх хөтөлбөр туслаач!

kua haere 2016 tau mai te fanauraa o Ihu Karaiti. Te nuinga o te iwi i runga i te ao e kore e Karaitiana! Āwhina pūtea i te hahi Siu me misionare Siu ki te kawe i te karere o te Aloí o te Karaiti (Mataio, 1:21) ki nga iwi katoa, iwi katoa i roto i tenei wā o te tau 2016 Christmas! Āwhina ki te whakatuwhera hahi Siu i katoa iwi o te ao, i roto i nga pa katoa, kainga katoa o te ao! Āwhina i te misionare, ngā hōtaka mātauranga me te aroha o te misioni Siu i nga motu o Oceania, Latin America Asia, Awherika,!

2016 tahun telah berlalu sejak kelahiran Yesus Kristus. Kebanyakan orang di planet ini bukan Kristian! Membantu membiayai gereja-gereja Ortodoks dan mubaligh Ortodoks untuk membawa mesej Nativity Kristus (Matthew, 1:21) kepada semua negara, semua orang dalam tempoh ini tahun 2016 Krismas! Membantu untuk membuka gereja Ortodoks di semua bangsa di dunia, di semua bandar-bandar, kampung-kampung di bumi ini! Membantu dakwah, program pendidikan dan kebajikan misi Ortodoks di Asia, Afrika, kepulauan Oceania, Amerika Latin!

2016 taona izay no lasa hatramin’ny nahaterahan’i Jesoa Kristy. Ny ankamaroan’ny olona eto an-tany dia tsy ny Kristianina! Ampio vola ny fiangonana Ortodoksa sy ny Ortodoksa misiônera mba hitondra ny hafatry ny nahaterahan’i Jesosy Kristy (Matio, 1:21) amin’ny firenena rehetra, ny olona rehetra nandritra izany fotoana izany ny taona 2016 Krismasy! Ampio ny hanokatra fiangonana Ortodoksa rehetra jentilisa amin’izao tontolo izao, ao amin’ny tanàna rehetra, zana-bohiny rehetra ny planeta! Ampio ny misiônera, fanabeazana sy ny mpanao asa soa fandaharam ny ortodoksa iraka tany Asia, Afrika, ny nosy any Oseania, Amerika Latina!

2016 jaar sedert die geboorte van Jesus Christus aangeneem. Die meeste mense op die planeet is nie Christene! Help finansier die Ortodokse kerke en Ortodokse sendelinge om die boodskap van die geboorte van Christus (Mattheus 1:21) voer aan alle nasies, alle mense gedurende hierdie tyd van die jaar 2016 Kersfees! Help om Ortodokse kerke in alle oop nasies van die wêreld, in al die stede, die hele dorpe van die planeet! Help om die sendeling, opvoedkundige en liefdadigheid programme van die Ortodokse sending in Asië, Afrika, die eilande van Oseanië, Latyns-Amerika!

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

http://orthodoxmission.org.gr/contribute/donate/

https://www.ocmc.org/donate/index.aspx

This entry was posted in Africa, America, Asia, Ασία, Asia, Αυστραλία, Αφρική, Africa, Αμερική, Ευρώπη, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Λατινική Αμερική ( Central and South America ), Οικουμενικό Πατριαρχείο - Ecumenical Patriarchate, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ), Ρωσία- Russia, Ρουμανία- Romania, Σερβία-Serbia, Ωκεανία, Orthodox Christian Mission Center and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Ενισχύστε οικονομικά την Ορθόδοξη ιεραποστολή σε αυτή τη περίοδο των Χριστουγέννων -2016 !Support financially the Orthodox Christian missions this Christmas season- 2016!

  1. Παράθεμα: Βαπτίσεις στη Τόνγκα και στην Ακτή Ελεφαντοστούν ( Δεκέμβριος 2016 ). Baptisms in Ivory Coast and Tonga (December, 2016 ) | Ορθόδοξη Ιεραποστολή -Orthodox Mission -Mission Οrthodoxe

  2. Παράθεμα: Μαλάουι: Θυρανοίξια του Ιερού Ναού της Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού. Pastoral visit of Orthodox bishop of Zambia and Malawi, December 2016. | Ορθόδοξη Ιεραποστολή -Orthodox Miss

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s