Η εορτή του Σταυρού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Η αρχαία Ορθόδοξη Εκκλησία 21 αιώνες στους Αγίους Τόπους και στα μέρη της Παλιάς και Καινής Διαθήκης !The feast of the Holy Cross in Jerusalem Patriarchate. Ancient Orthodox Church is 21 centuries in the Holy Land and in parts of the Old and New Testament!


Η εορτή του Τιμίου Σταυρού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Η αρχαία Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει 21 αιώνες στους Αγίους Τόπους και σχεδόν σε όλους τους τόπους που αναφέρει η Παλιά και η Καινής Διαθήκη ! Σχεδόν σε όλα τα μέρη που έζησε και περπάτησε ο Ιησούς Χριστός υπάρχουν Ορθόδοξοι χριστιανικοί ναοί και μοναστήρια εδώ και αιώνες ! Η Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει συνεχώς από το 33 μ.Χ και είναι η αρχαία, η πρωτοχριστιανική, η ενιαία Εκκλησία της 1ης χιλιετίας. Επισκεφτείτε τους Αγίους Τόπους και το Ορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Γνωρίστε τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας !

http://www.vimaorthodoxias.gr/patiero/item/88867-ierarxes-apo-tin-ellada-stin-eorti-tis-ipsoseos-tou-timiou-stairou-sta-ierosolima-binteo-foto

The feast of the Holy Cross in Jerusalem Patriarchate. Ancient Orthodox Church is 21 centuries in the Holy Land and in almost all the places mentioned in the Old and the New Testament! Almost all parties lived and walked Jesus Christ are Orthodox Christian churches and monasteries for centuries! The Orthodox Church is continually in 33 AD and is the ancient, the early Christian, the single Church of the first millennium. Visit the Holy Land and the Orthodox Patriarchate of Jerusalem. Know the teachings of the Orthodox Christian Church!

JERUSALEM PATRIARCHATE

http://www.jerusalem-patriarchate.info/eng

http://www.jerusalem-patriarchate.info/rus

بطريركية الروم الاورشليمية

http://www.jerusalem-patriarchate.info/ara

http://www.jerusalem-patriarchate.info/

La fête de la Sainte-Croix à Jérusalem Patriarcat. Ancienne Eglise orthodoxe est de 21 siècles en Terre Sainte et dans presque tous les lieux mentionnés dans l’Ancien et le Nouveau Testament! Presque toutes les parties ont vécu et marchèrent Jésus-Christ sont les églises orthodoxes et monastères depuis des siècles! L’Eglise orthodoxe est continuellement en 33 après JC et est l’ancienne, au début du chrétien, l’unique Église du premier millénaire. Visitez la Terre Sainte et le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem. Connaître les enseignements de l’Eglise chrétienne orthodoxe!

http://www.jp-newsgate.net/en/page/2

Свято Святого Хреста в Єрусалимській Патріархії. Давня православна церква 21 століття в Святій Землі, і майже у всіх місцях, згаданих в Старому і Новому Завіті! Майже всі сторони жив і ходив Ісус Христос є православні церкви і монастирі протягом багатьох століть! Православна Церква постійно знаходиться в 33 м н.е., і є давнім, ранньохристиянського, єдина Церква першого тисячоліття. Відвідайте Святу Землю і православну патріархію Єрусалиму. Знати вчення Православної Церкви!

http://www.jp-newsgate.net/ru/page/2

Свята Святога Крыжа ў Іерусалімскай Патрыярхіі. Старажытная праваслаўная царква 21 стагоддзя ў Святой Зямлі, і амаль ва ўсіх месцах, згаданых у Старым і Новым Запавеце! Амаль усе бакі жыў і хадзіў Ісус Хрыстос з’яўляюцца праваслаўныя цэрквы і манастыры на працягу многіх вякоў! Праваслаўная Царква пастаянна знаходзіцца ў 33 г. н.э., і з’яўляецца старажытным, раннехрысціянскага, адзіная Царква першага тысячагоддзя. Наведайце Святую Зямлю і праваслаўную патрыярхію Ерусаліма. Ведаць вучэнне Праваслаўнай Царквы!

http://www.jp-newsgate.net/ar/page/2

დღესასწაული იერუსალიმის ჯვრის საპატრიარქოს. ძველი მართლმადიდებელი ეკლესია 21 საუკუნის წმინდა მიწა და თითქმის ყველა ადგილები, რომლებიც ძველი და ახალი აღთქმის! თითქმის ყველა მხარეს ცხოვრობდა და დადიოდა იესო ქრისტეს მართლმადიდებელი ქრისტიანული ეკლესიები და მონასტრები საუკუნეების! მართლმადიდებელი ეკლესია მუდმივად 33 AD და უძველესი, ადრეული ქრისტიანული, ერთი ეკლესიის პირველ ათასწლეულში. ეწვიეთ წმინდა მიწა და მართლმადიდებელი იერუსალიმის საპატრიარქო. ვიცი სწავლებას მართლმადიდებელი ეკლესია!

Празник Светог крста у Јерусалиму патријаршији. Древни православна црква је 21 векова у Светој земљи и у готово свим местима наведеним у Старог и Новог завета! Скоро све странке су живели и оде Исус Христ је православна цркава и манастира вековима! Православна црква је стално у 33 АД и древна, рано хришћански, једини црква првог миленијума. Посетите Свету земљу и патријаршију Јерусалима. Знају учења православне цркве!

Празникът на Светия кръст в Ерусалим патриаршия. Древна православна църква е на 21 века в Светите земи и в почти всички места, споменати в Стария и Новия Завет! Почти всички партии са живели и ходи Исус Христос са православни християнски църкви и манастири в продължение на векове! Православната църква е постоянно в 33 АД и е най-древната, раннохристиянската, единната църква на първото хилядолетие. Посещение на Светата земя и православната патриаршия на Ерусалим. Знайте, учението на Православната християнска църква!

Juhlan Pyhän Ristin Jerusalemin patriarkaatti. Antiikin ortodoksikirkko on 21 vuosisatojen Pyhässä maassa ja lähes kaikki paikat mainitaan Vanhan ja Uuden Testamentin! Lähes kaikki osapuolet elivät ja kulki Jeesuksen ovat ortodoksikristitty kirkkoja ja luostareita vuosisatoja! Ortodoksinen kirkko on jatkuvasti 33 AD ja on vanha, varhaisen kristillisen, yhden kirkon ensimmäisen vuosituhannen. Käy Holy Land ja ortodoksisen patriarkaatin Jerusalem. Tiedä opetuksia ortodoksinen kirkko!

Święto Świętego Krzyża w Jerozolimie Patriarchatu. Starożytny Kościół Prawosławny jest 21 wieków w Ziemi Świętej oraz w prawie wszystkich miejscach, o których mowa w Starym i Nowym Testamencie! Niemal wszystkie partie żył i chodził Jezus Chrystus są cerkwie i klasztory chrześcijańskie wieków! Cerkiew jest ciągle w 33 rne i jest starożytny, wczesny chrześcijański, jedyny Kościół pierwszego tysiąclecia. Odwiedzić Ziemię Świętą i patriarchy Jerozolimy. Zna nauczanie Kościoła Prawosławnego chrześcijańskiej!

Qüds Patriarxlığı Müqəddəs Xaç bayram. Ancient Orthodox Church Müqəddəs Torpaq və Köhnə və Yeni Əhdi qeyd demək olar ki, bütün yerlərdə 21 əsr deyil! Demək olar ki, bütün tərəflər yaşamış və İsa Məsih əsrlər boyu pravoslav xristian kilsə və monastır var getdi! Orthodox Church 33 AD daim və qədim erkən xristian ilk minilliyin tək Church. Müqəddəs Torpaq və Yerusəlimdə Ortodoks Patriarxının edin. Pravoslav xristian kilsəsinin təlimlərinə tanıyın!

Festa e Kryqit të Shenjtë në Jerusalem Patriarkanës. Kisha Ortodokse e lashtë është 21 shekuj në Tokën e Shenjtë dhe në pothuajse të gjitha vendet e përmendura në Vjetër dhe Dhjatës së Re! Pothuajse të gjitha partitë kanë jetuar dhe eci Jezu Krishti janë kishat e krishtera ortodokse dhe manastiret për shekuj me radhë! Kisha ortodokse është vazhdimisht në 33 pas Krishtit dhe është e lashtë, në fillim të krishterë, Kisha e vetme e mijëvjeçarit të parë. Vizitoni Tokën e Shenjtë dhe Patriarkanën ortodokse e Jerusalemit. E di mësimet e kishës ortodokse të krishterë!

عيد الصليب المقدس في القدس البطريركية. الكنيسة الأرثوذكسية القديمة هو 21 قرون في الأرض المقدسة وفي الأماكن كلها تقريبا المذكورة في العهد القديم والعهد الجديد! تقريبا تعيش عليها جميع الأطراف ومشى يسوع المسيح هي الكنائس المسيحية والأديرة الأرثوذكسية لقرون! الكنيسة الأرثوذكسية باستمرار في 33 م وهو القديمة، في وقت مبكر المسيحية، الكنيسة واحدة من الألفية الأولى. زيارة الأراضي المقدسة والبطريركية الأرثوذكسية في القدس. تعرف تعاليم الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية!

Die fees van die Heilige Kruis in Jerusalem Patriarchaat. Antieke Ortodokse Kerk is 21 honderdtalle in die Heilige Land en in byna al die in die Ou en die Nuwe Testament genoem plekke! Byna al die partye het en geloop het Jesus Christus is Ortodokse Christelike kerke en kloosters vir eeue! Die Ortodokse Kerk is voortdurend in 33 nC en is die ou, die vroeë Christelike, die enkele Kerk van die eerste millennium. Besoek die Heilige Land en die Ortodokse Patriarchaat van Jerusalem. Ken die leer van die Ortodokse Christelike Kerk!

Gurutze Santuaren Jerusalem Patriarkatu ere festa. Antzinako eliza ortodoxoak 21 Lurralde Santuan eta Itun Zahar eta Berriko aipatutako ia leku guztiak mende dago! Ia alderdi guztiek bizi izan zen eta ibili zen Jesus Kristo dira Orthodox Christian eliza eta monasterio mendeetan! Eliza ortodoxoen da etengabe 33 AD eta zaharrago izan, hasieran Christian, lehenengo milurtekoaren Eliza singlea. Bisitatu Lur Santua eta Orthodox Patriarkatu Jerusalemgo. Know Orthodox Christian Church irakaspenak!

Lễ Thánh tại Giêrusalem Tòa Thượng Phụ. Giáo hội Chính thống cổ đại là 21 thế kỷ trước tại Đất Thánh và trong gần như tất cả các nơi đề cập trong Cựu và Tân Ước! Hầu như tất cả các bên sống và bước Chúa Giêsu Kitô là Chính thống giáo nhà thờ và tu viện trong nhiều thế kỷ! Giáo hội Chính thống là liên tục trong 33 AD và là cổ xưa, những năm đầu Kitô giáo, Giáo Hội duy nhất của thiên niên kỷ đầu tiên. Ghé thăm Đất Thánh và Chính thống Thượng phụ Jerusalem. Biết các giáo huấn của Giáo hội Chính thống giáo!

Praznik Svetog križa u Jeruzalemu Patrijaršiji. Ancient pravoslavna crkva 21 stoljeća u Svetoj zemlji i na gotovo svim mjestima spominje u Starom i Novom Zavjetu! Skoro sve stranke živio i hodao Isus Krist je pravoslavnih crkava i manastira stoljećima! Pravoslavna crkva je stalno u 33 AD i drevni, ranohrišćanskog, jedini Crkva prvog milenijuma. Posjetite Svetu Zemlju i pravoslavne patrijaršije Jeruzalemu. Znati učenja pravoslavne crkve!

Bha ‘n cuirm na Crois Naoimh ann an Ierusalem Patriarchate. Seann Eaglais Orthodox tha 21 linntean anns an Tìr Naoimh, agus ann an cha mhòr a h-uile h-àiteachan air an ainmeachadh san t-Seann agus an Tiomnadh Nuadh! Cha mhòr nach eil na pàrtaidhean uile a ‘fuireach agus choisich Iosa Criosd tha Orthodox h-eaglaisean Crìosdail agus manachainnean airson linntean! Tha an Eaglais Orthodox tha a ‘sìor ann an 33 AD agus tha an t-seann, tràth Crìosdail, aon de na h-Eaglaise sa chiad mhìle bliadhna. Tadhail air an Israèil agus Orthodox Patriarchate Ierusalem. Know teagasg na h-Eaglais Orthodox Chrìosdail!

A festa da Santa Cruz de Xerusalén Patriarcado. Igrexa ortodoxa antiga é de 21 séculos en Terra Santa e en case todas as partes mencionadas no Antigo eo Novo Testamento! Case todas as partes viviu e andou Xesucristo son igrexas cristiás ortodoxas e mosteiros durante séculos! A Igrexa Ortodoxa está continuamente en 33 dC e é o antigo, os primeiros cristiáns, a única Igrexa do primeiro milenio. Visitar a Terra Santa e do Patriarcado Ortodoxo de Xerusalén. Coñecer as ensinanzas da Igrexa Cristiá Ortodoxa!

Das Fest des Heiligen Kreuzes in Jerusalem Patriarchat. Alte orthodoxe Kirche ist 21 Jahrhunderte im Heiligen Land und in fast allen genannten Orten im Alten und Neuen Testament! Fast alle Parteien gelebt und ging Jesus Christus sind christlich-orthodoxen Kirchen und Klöster seit Jahrhunderten! Die orthodoxe Kirche ist ständig in 33 AD und ist die alte, die frühchristliche, die einzige Kirche des ersten Jahrtausends. Besuchen Sie das Heilige Land und das orthodoxe Patriarchat von Jerusalem. Kennen Sie die Lehren der orthodoxen christlichen Kirche!

די סעודה פון דער רוח קראָס אין ירושלים פּאַטריאַרטשאַטע. אלטע ארטאדאקס טשורטש איז 21 סענטשעריז אין דער רוס ארץ און אין כּמעט אַלע די ערטער דערמאנט אין די אַלטע און די ניו טעסטאַמענט! כּמעט אַלע פּאַרטיעס געלעבט און געגאנגען יאָשקע משיח זענען ארטאדאקס קריסטלעך קהילות און מאַנאַסטעריז פֿאַר סענטשעריז! די ארטאדאקס קהילה איז קאַנטיניולי אין 33 אַד און איז די אלטע, די פרי קריסטלעך, די איין קהילה פון דער ערשטער מאַלעניאַם. באַזוכן די רוח ארץ און די ארטאדאקס פּאַטריאַרטשאַטע פון ירושלים. וויסן די לערנונגען פון די ארטאדאקס קריסטלעך קהילה!

Ajọ ti awọn Mimọ Cross ni Jerusalemu Patriarchate. Atijọ ti Àtijọ Ijo jẹ 21 sehin ni Mimọ Land ati ni fere gbogbo awọn wọnni ti a mẹnuba ninu Majẹmu ati awọn Majẹmu Titun! Fere gbogbo ẹni gbé ati ki o rìn Jesu Kristi ti wa ni Àtijọ Christian awọn ijọsin ati awọn monasteries fun sehin! The Àtijọ Ijo jẹ nigbagbogbo ni 33 AD ati ki o jẹ awọn atijọ, awọn tete Christian, awọn nikan Church of akọkọ egberun odun. Be Mimọ Land ati awọn Àtijọ Patriarchate ti Jerusalemu. Mọ awọn ẹkọ ti awọn Àtijọ Christian Church!

યરૂશાલેમમાં ધર્માધ્યક્ષો માં પવિત્ર ક્રોસ તહેવાર. પ્રાચીન ઓર્થોડોક્સ ચર્ચ પવિત્ર ભૂમિ છે અને લગભગ તમામ સ્થળો જૂના અને નવા કરારમાં ઉલ્લેખ કર્યો 21 મી સદી છે! લગભગ તમામ પક્ષો રહેતા હતા અને ચાલતો ઈસુ ખ્રિસ્ત ઓર્થોડોક્સ ખ્રિસ્તી ચર્ચ અને સદીઓ માટે આશ્રમો છે! ઓર્થોડોક્સ ચર્ચ 33 એડી સતત છે અને પ્રાચીન છે, પ્રારંભિક ખ્રિસ્તી, પ્રથમ મિલેનિયમ એક ચર્ચ. પવિત્ર ભૂમિ અને યરૂશાલેમના ઓર્થોડોક્સ ધર્માધ્યક્ષો ની મુલાકાત લો. રૂઢિવાદી ખ્રિસ્તી ચર્ચ ઓફ ઉપદેશો જાણો!

Den fest af Hellig Kors i Jerusalem patriarkat. Ancient ortodokse kirke er 21 århundreder i det Hellige Land og i næsten alle de i Det Gamle og Det Nye Testamente steder! Næsten alle parter levede og vandrede Jesus Kristus er ortodokse kristne kirker og klostre i århundreder! Den ortodokse kirke er kontinuerligt i 33 e.Kr., og er den gamle, den tidlige kristne, den enkelte kirke den første årtusinde. Besøg det Hellige Land og det ortodokse patriarkat i Jerusalem. Kend lære den ortodokse kristne kirke!

عيد الصليب المقدس في القدس البطريركية. الكنيسة الأرثوذكسية القديمة هو 21 قرون في الأرض المقدسة وفي الأماكن كلها تقريبا المذكورة في العهد القديم والعهد الجديد! تقريبا تعيش عليها جميع الأطراف ومشى يسوع المسيح هي الكنائس المسيحية والأديرة الأرثوذكسية لقرون! الكنيسة الأرثوذكسية باستمرار في 33 م وهو القديمة، في وقت مبكر المسيحية، الكنيسة واحدة من الألفية الأولى. زيارة الأراضي المقدسة والبطريركية الأرثوذكسية في القدس. تعرف تعاليم الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية!

חג הצלב הקדוש בירושלים הפטריארכיה. Ancient הכנסייה האורתודוקסית היא 21 מאות שנים בארץ הקודש וכמעט בכל המקומות המוזכרים בברית הישנה וגם בברית החדשה! כמעט כל המפלגות חיות והלך ישו הם נוצרים אורתודוקסים כנסיות ומנזרים במשך מאות שנים! הכנסייה האורתודוקסית היא ללא הרף ב -33 לספירה, והוא העתיק, בתחילת שנתי ה הנוצריה, הכנסייה היחידה של אלף הראשונה לספירה. לבקר בארץ הקודש הפטריארכיה האורתודוכסית של ירושלים. דע את תורתו של הכנסייה הנוצרית האורתודוקסית!

Pidu Püha Risti Jeruusalemmas Patriarhaadi. Vana-Õigeusu Kirik on 21 sajandil Püha Maa ja peaaegu kõik kohad mainitud Vana ja Uus Testament! Peaaegu kõik osapooled elanud ja kõndis Jeesus Kristus õigeusklikud kirikud ja kloostrid sajandeid! Õigeusu kirik on pidevalt 33 AD ja on vana, varakristlik, ühtse kiriku esimese aastatuhande. Külasta Püha Maa ja õigeusu patriarhaadi Jeruusalemma. Tea õpetused õigeusu kristlik kirik!

Umkhosi Isiphambano Elingcwele eliseJerusalema Sabefundisi. Ancient Orthodox Church 21 kwamakhulu eZweni Elingcwele futhi cishe zonke izindawo okukhulunywe ngazo Elidala iTestamente Elisha! Cishe wonke amaqembu baphila futhi wahamba noJesu Kristu obuKristu Orthodox zezindela amakhulu eminyaka! Amakholwa angama-Orthodox Church njalo 33 AD kanti iyona yasendulo, ekuqaleni kwawo yobuKristu, single Church of nenkulungwane yokuqala. Vakashela iZwe Elingcwele kanye Orthodox Sabefundisi kweJerusalema. Yazi izimfundiso Orthodox Christian Church!

エルサレム総主教の聖十字架の饗宴。古代正教会の聖地で、旧新約聖書に記載されたほぼすべての場所で21世紀もあり!ほとんどすべての当事者は、イエス・キリストが住んでいましたし、歩いて何世紀にもわたって正統派のキリスト教の教会や修道院です!正教会33 ADに継続的であり、古代のある、初期キリスト教、1千年紀の単一教会。聖地エルサレムの正教会総主教をご覧ください。正統派キリスト教会の教えを知っています!

Mmemme nke Nsọ Cross ke Jerusalem Patriarchate. Ancient Orthodox Church bụ 21 na narị afọ na Ala Nsọ na na fọrọ nke nta niile ebe kwuru okwu ya na Old na New Testament! Fọrọ nke nta niile ọzọ bi na-eje ije Jesus Christ bụ Orthodox Christian chọọchị nakwa ebe obibi ruo ọtụtụ narị afọ! The Orthodox Church bụ nānọ 33 AD na bụ oge ochie, ndị Kraịst oge mbụ, otu Church of puku afọ mbụ. Gaa Leta Ala Nsọ na Orthodox Patriarchate nke Jerusalem. Mara na nkuzi nke Orthodox Christian Church!

Pesta Salib Suci di Yerusalem Patriarchate. Gereja Ortodoks kuno 21 abad di Tanah Suci dan di hampir semua tempat yang disebutkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru! Hampir semua partai hidup dan berjalan Yesus Kristus adalah gereja-gereja Kristen Ortodoks dan biara-biara selama berabad-abad! Gereja Ortodoks adalah terus-menerus dalam 33 AD dan kuno, awal Kristen, single Gereja milenium pertama. Kunjungi Tanah Suci dan Patriarki Ortodoks Yerusalem. Tahu ajaran Gereja Kristen Ortodoks!

An feast na Croise Naofa in Iarúsailéim Patriarchate. Is Ársa Orthodox Church 21 céadta bliain sa Talamh Naofa agus i mbeagnach gach na háiteanna atá luaite sa Sean-agus an Tiomna Nua! Beagnach bhí cónaí gach páirtí agus shiúil iad Íosa Críost eaglaisí Orthodox Críostaí agus mainistreacha feadh na gcéadta bliain! Is é an Eaglais Cheartchreidmheach go leanúnach i 33 AD agus is é an ársa, an luath-Chríostaí, an Eaglais aonair an chéad mhílaois. Tabhair cuairt ar an Talamh Naofa agus an Patriarchate Orthodox Iarúsailéim. Know na teachings an Orthodox Críostaí na hEaglaise!

Hátíð hins heilaga kross í Jerúsalem Patriarchate. Ancient Orthodox Church er 21 öldum í Landinu helga og í nánast öllum stöðum sem nefndir eru í Gamla og Nýja testamentinu! Næstum allir aðilar bjuggu og gekk Jesús Kristur eru Orthodox kirkjur og klaustur um aldir! The Orthodox Church er stöðugt í 33 AD og er forn, snemma Christian, einn kirkjan fyrstu öld. Heimsókn í Holy Land og Orthodox Patriarchate Jerúsalem. Vita kenningar kristinnar rétttrúnaðarkirkjunnar!

La fiesta de la Santa Cruz de Jerusalén Patriarcado. Iglesia ortodoxa antigua es de 21 siglos en la Tierra Santa y en casi todos los lugares mencionados en el Antiguo y el Nuevo Testamento! Casi todas las partes vivieron y caminaron Jesucristo son iglesias ortodoxas y monasterios durante siglos! La Iglesia ortodoxa está continuamente en el 33 dC y es la antigua, los primeros cristianos, la única Iglesia del primer milenio. Visitar la Tierra Santa y el Patriarcado ortodoxo de Jerusalén. Conocer las enseñanzas de la Iglesia cristiana ortodoxa!

La festa della Santa Croce in Gerusalemme Patriarcato. Antica Chiesa ortodossa è di 21 secoli in Terra Santa e in quasi tutti i luoghi citati nel Vecchio e il Nuovo Testamento! Quasi tutti i partiti hanno vissuto e camminato Gesù Cristo sono le chiese cristiane ortodosse e monasteri per secoli! La Chiesa ortodossa è continuamente nel 33 dC ed è l’antico, i primi cristiani, l’unica Chiesa del primo millennio. Visitare la Terra Santa e il Patriarcato ortodosso di Gerusalemme. Conoscere gli insegnamenti della Chiesa cristiana ortodossa!

Иерусалим Патриархы Қасиетті Крест мереке. Ежелгі православ шіркеуі Қасиетті Жер және ескі және жаңа өсиет аталған барлық дерлік жерлерде 21 ғасыр болып табылады! Партиялардың барлығы дерлік Иса Мәсіх ғасырлар бойы православ шіркеулер мен ғибадатханалар бар жүріп өмір сүрген! Православ шіркеуі 33 б.э.д. үнемі болып табылады және көне, ерте христиандық, бірінші мыңжылдықтың бір шіркеуі. Қасиетті Жер мен Иерусалимнің православиелік Патриархат кіріңіз. Православ шіркеуінің ілімдерін біл!

ಹಬ್ಬದ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್. ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚರ್ಚ್ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 21 ಶತಮಾನಗಳ ಆಗಿದೆ! ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಡೆದರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಇವೆ! ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚರ್ಚ್ 33 AD ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಏಕ ಚರ್ಚ್ ಮೊದಲ ಸಹಸ್ರಮಾನದ. ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಭೇಟಿ. ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು!

La festa de la Santa Creu de Jerusalem Patriarcat. Església ortodoxa antiga és de 21 segles a la Terra Santa i en gairebé tots els llocs esmentats en l’Antic i el Nou Testament! Gairebé totes les parts van viure i van caminar Jesucrist són esglésies ortodoxes i monestirs durant segles! L’Església ortodoxa està contínuament en el 33 dC i és l’antiga, els primers cristians, l’única Església del primer mil·lenni. Visita la Terra Santa i el Patriarcat ortodox de Jerusalem. Conèixer els ensenyaments de l’Església cristiana ortodoxa!

圣十字耶路撒冷东正教的盛宴。古老的东正教堂是21世纪的圣地,并在几乎所有的旧的和新约圣经中提到的地方!几乎所有缔约方都住走到耶稣基督是东正教教堂和修道院几个世纪!东正教是不断在公元33年,是古老的,基督教早期,第一个千年的单教堂。游览圣地和耶路撒冷东正教。知道正统基督教的教义!

Иерусалим патриархиясынын Ыйык Крест майрамы. Байыркы ортодокс чиркөөсү Ыйык жерлерде да, карылардын жана Инжилде айтылган дээрлик бардык жерлерде 21 кылым болуп саналат! Дээрлик бардык партиялар жашап жана Ыйса Машайак кылымдар бою ортодоксалдык христиан чиркөөлөрү жана кечилдер болуп жүрүшкөн! Ортодокс чиркөөсү 33-жылы ар дайым жана байыркы да, Ыйсанын алгачкы жолдоочуларынын, биринчи кылымдын бир Church. Ыйык жер жана Иерусалимдин Orthodox патриархиясынын барат. Ортодоксалдык христиан чиркөөсүнүн окууларын билүү!

예루살렘 총 대주교의 거룩한 십자가의 향연. 고대의 정교회 성지와 구약과 신약에 언급 된 거의 모든 장소에서 21 세기입니다! 거의 모든 당사자는 살고 예수 그리스도는 수세기 동안 정통 기독교 교회 및 수도원입니다 걸었다! 정교회 교회는 33 AD에서 지속적이고 고대이다, 초기 기독교, 첫 번째 천년의 단일 교회입니다. 성지 예루살렘 정교회 총 대주교를 방문하십시오. 정통 기독교 교회의 가르침을 알고있다!

La festa di Santa Cruci in Ghjerusalemme patriarchy. Ancient chiesa ortodossa è 21 seculi in la Terra Santa e in quasi tutti i lochi citatu in u Vechju è u Novu Testamentu! Guasgi tutti i partiti vissutu è viaghjava à Ghjesù Cristu, sò e chjese ortodossa Christian e monasteri per parechji seculi! A Chjesa ortodossa è cuntinuà a 33 dC e ca è l ‘antica, u principiu di Christian, in la singola Chiesa di lu primu millenniu. Visita di la Terra Santa, è li patriarchy ortodossa di Ghjerusalemme. Mariage à l ‘insignamenti di la chiesa ortodossa Christian!

Cejnê ya Xaça Pîroz de li Orşelîmê Rumê. Dêra ortodoks Ancient 21 sedsalan di Land Pîroz û hema hema li hemû cihên ku navên wan di Old û di Ahîda Nû de ye! Hema hema hemû partiyên dijiya û rêve çû Îsa Mesîh Dêrên Ortodoks û keşîşxane ji bo sedsalan in! Dêra ortodoks e her dem di 33 PZ û kevnar e, di destpêka salên xirîstiyan, yek Church of hezarsaliya yekemîn. Serdana Land Pîroz û ortodoks ya Rumê ji Orşelîmê. Dizanin ku fêrkirinên Church Christian ortodoks!

fèt nan of the Holy Cross nan lavil Jerizalèm patriyarka. Ansyen Legliz Otodòks se 21 syèk nan Tè Sent la ak nan prèske tout kote yo mansyone nan Old la ak Nouvo Testaman an! Prèske tout pati te viv ak te mache Jezikri se Kretyen Òtodòks la legliz yo ak monastè pou syèk! Legliz Otodòks la li toujou nan 33 AD ak se ansyen an, byen bonè kretyen an, Legliz la yon sèl nan premye milenè a. Vizite Tè Sent la ak patriyarka Otodòks la nan lavil Jerizalèm. Konnen ansèyman yo nan Otodòks Kretyen Legliz la!

Blagdan Svetog Križa u Jeruzalemu patrijaršije. Drevni pravoslavna crkva ima 21 stoljeća u Svetoj zemlji te u gotovo svim mjestima navedenim u Starom i Novom zavjetu! Gotovo sve stranke živio i hodao Isus Krist su pravoslavke crkava i manastira stoljećima! Pravoslavna crkva je stalno u 33 AD i to je drevni, ranokršćanski, jedinstveno Crkva prvog tisućljeća. Posjetite Svetu Zemlju i pravoslavnu patrijaršiju Jeruzalem. Znati učenja kršćanske crkve pravoslavne!

ໄດ້ຊື່ນຊົມຂອງອົງການກາຍານບໍລິສຸດໃນເຢຣູຊາເລັມປິຕຸ. ສາດສະຫນາຈັກວັດຖຸບູຮານແບບດັ້ງເດີມເປັນ 21 ສັດຕະວັດແລ້ວໃນທີ່ດິນຍານບໍລິສຸດແລະໃນເກືອບທັງຫມົດສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນເກົ່າແລະພຣະສັນຍາໃຫມ່! ເກືອບວ່າທັງຫມົດພາກສ່ວນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ແລະຍ່າງພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນສາດສະຫນາຈັກແບບດັ້ງເດີມຂອງ Christian ແລະວັດວາອາຮາມສໍາລັບສັດຕະວັດແລ້ວ! ສາດສະຫນາຈັກດັ້ງເດີມເປັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ 33 AD ແລະເປັນວັດຖຸບູຮານ, ຕົ້ນ Christian, ສາດສະຫນາຈັກດຽວຂອງສະຫັດສະຫວັດຄັ້ງທໍາອິດ. ໄປຢ້ຽມຢາມທີ່ດິນຍານບໍລິສຸດແລະແບບດັ້ງເດີມ Patriarch ຂອງເຢຣູຊາເລັມ. ຮູ້ຈັກຄໍາສອນຂອງສາດສະຫນາຈັກແບບດັ້ງເດີມຂອງ Christian ໄດ້!

Svētā Krusta Jeruzalemē patriarhātu svētki. Ancient pareizticīgo baznīca ir 21 gadsimtus Svētajā Zemē un gandrīz visos minētajos Vecās un Jaunās Derības vietām! Gandrīz visas puses dzīvoja un gāja Jēzus Kristus ir pareizticīgo kristiešu baznīcas un klosteri gadsimtiem! Pareizticīgo baznīca ir nepārtraukti 33 AD un ir sena, kristīgā agri, vienotais baznīca pirmajā gadu tūkstotī. Apmeklējiet Svēto Zemi un pareizticīgo patriarhāta Jeruzalemes. Zināt mācības pareizticīgo kristiešu baznīcas!

Šventosios Kryžiaus Jeruzalėje patriarchato šventė. Senovės cerkvė yra 21 šimtmečių Šventąją Žemę ir beveik visose minimų Senojo ir Naujojo Testamento vietose! Beveik visos šalys gyveno ir vaikščiojo Jėzus Kristus yra Stačiatikių krikščionių bažnyčios ir vienuolynai šimtmečius! Stačiatikių Bažnyčia yra nuolat 33 AD ir yra senovės, ankstyvųjų krikščionių, bendra bažnyčia pirmą tūkstantmetį. Aplankykite Šventąją Žemę ir stačiatikių patriarchato Jeruzalės. Žinoti stačiatikių krikščionių bažnyčios mokymus!

D’Fest vun der Hellege Kräiz zu Jerusalem Patriarchate. Antikt Orthodox Kierch ass den 21. Jorhonnert am Hellege Land an an bal all d’ernimmt Plazen an der Alstad an der New Testament! Bal all Parteien gelieft a geklommen Jesus Christus sinn Orthodox Christian Kierchen a Kléischter fir Joerhonnerten! Déi Orthodox Kierch ass elo zu 33 AD an ass der Antikitéit, déi fréi Christian, déi eenzeg Kierch vun den éischte Joerdausend. Besicht den Hellege Land an der Veletovac Patriarchate vu Jerusalem. Wëssen d’Léier vun der Veletovac Christian Kierch!

Ny andro firavoravoana amin’ny Holy Cross tany Jerosalema Ôrtôdôksa. Fahiny Eglizy Ortodoksa dia 21 taona tany amin’ny Tany Masina sy amin’ny efa ho ny toerana rehetra voalaza ao amin’ny Taloha sy ny Testamenta Vaovao! Saika ny antoko rehetra velona ka nandeha i Jesoa Kristy dia fiangonana Kristianina Ortodoksa sy ny monasitera nandritra ny taonjato maro! Ny Eglizy Ortodoksa mandrakariva 33 taorian’i JK sy ny fahiny, ny Kristianina tany am-boalohany, ny Fiangonana tokana ny arivo taona voalohany. Tsidiho ny Tany Masina, ary ny Ortodoksa any Jerosalema Ôrtôdôksa. Fantaro ny fampianaran ‘ny Fiangonana Kristianina Ortodoksa!

യെരൂശലേമിൽ പാത്രിയർക്കിസിന്റെ വിശുദ്ധ ക്രോസ്സ് ഉത്സവം. പുരാതന ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പഴയ നിയമത്തില് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും 21 സെഞ്ച്വറികൾ ആണ്! ഏകദേശം എല്ലാ പാർട്ടികളും ജീവിച്ചു നടന്നു യേശുക്രിസ്തു നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളും ആശ്രമങ്ങളും ആകുന്നു! ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയം ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യൻ ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിലെ ഒറ്റ ചർച്ച് 33 എഡി എല്ലായ്പോഴും പുരാതന ആകുന്നു. വിശുദ്ധ നാട്ടിൽനിന്ന് യെരൂശലേമിന്റെ ഓർത്തഡോക്സ് പാത്രിയർക്കിസിന്റെ സന്ദർശിക്കുക. ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊള്ളുക

Perayaan Salib Suci di Yerusalem Patriarchate. Gereja Ortodoks purba adalah 21 abad di Tanah Suci dan di hampir semua tempat-tempat yang disebutkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru! Hampir semua pihak hidup dan berjalan Yesus Kristus adalah gereja Kristian Ortodoks dan biara selama berabad-abad! Gereja Ortodoks terus-menerus di 33 AD dan purba, awal Kristian, tunggal Gereja milenium pertama. Lawati Tanah Suci dan Ortodoks Patriarchate Yerusalem. Tahu ajaran Gereja Kristian Ortodoks!

Il-festa tas-Salib Imqaddes f’Ġerusalemm Patrijarkat. Ancient Knisja Ortodossa hija ta ’21 sekli fl-Art Imqaddsa u fi kważi l-postijiet imsemmija fil-Qadim u l-Testment il-Ġdid! Kważi l-partijiet kollha għexu u mixi Ġesù Kristu huma knejjes Ortodossi Kristjani u monasteri għal sekli sħaħ! Il-Knisja Ortodossa hija kontinwament fi 33 AD u huwa l-antika, il Nisranija bikrija, il-Knisja waħda ta ‘l-ewwel millennju. Żur l-Art Imqaddsa u l-Patrijarkat Ortodoss ta ‘Ġerusalemm. Kun af il-tagħlim tal-Knisja Nisranija Ortodossa!

Te hakari o te Cross Tapu i Hiruharama Patriarchate. Ancient Siu Ekalesia he 21 senituli i te Whenua Tapu me i tata katoa nga wahi whakahuatia i roto i te Tahito me te Faufaa New! Tata noho rōpū katoa ka haere a Ihu Karaiti e Siu Christian hahi me monasteries mō rau tau! Ko tonu te Ekalesia Siu i 33 AD me ko te onamata, te Karaitiana wawe, te Ekalesia kotahi o te mano tau tuatahi. Tirohia te Whenua Tapu me te Siu Patriarchate o Hiruharama. Mohio nga mau haapiiraa o te Christian Ekalesia Siu!

यरुशलेम Patriarchate मध्ये होली क्रॉस च्या सण साजरा केला. प्राचीन ऑर्थोडॉक्स चर्च पवित्र जमीन मध्ये आणि जवळजवळ सर्व जुन्या आणि नवीन करार मध्ये नमूद केलेल्या ठिकाणी 21 शतके आहे! जवळजवळ सर्व पक्षांनी वास्तव्य आणि येशू ख्रिस्त शतके ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन चर्च आणि मठ आहेत देवा! ऑर्थोडॉक्स चर्च 33 ए मध्ये सतत आहे आणि प्राचीन आहे, लवकर ख्रिश्चन, प्रथम मिलेनियम एकच चर्च. पवित्र भूमी आणि यरुशलेमच्या ऑर्थोडॉक्स Patriarchate भेट द्या. ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन चर्च शिकवणुकी माहीत!

Иерусалим Patriarchate Ариун Загалмайн найр. Эртний үнэн алдартны сүмийн Ариун газар болон Хуучин ба Шинэ Гэрээнд дурдсан бараг бүх газарт 21 зууны байна! Бараг бүх талууд амьдарч, Есүс Христ хоёр зууны турш үнэн алдартны христийн сүм, хийдүүд байна алхсан! Үнэн алдартны сүмийн 33 МЭ-д байнга байдаг эртний бөгөөд эрт Христийн анхны мянганы ганц Сүмийн. Ариун газар болон Иерусалимын үнэн алдартны Patriarchate руу орж авна уу. Үнэн алдартны Христийн Сүмийн сургаалуудыг мэдэж!

यरूशलेम Patriarchate मा पवित्र क्रस को भोज। पुरातन अर्थोडक्स चर्च पवित्र भूमि र पुरानो र नयाँ नियममा उल्लेख लगभग सबै ठाउँमा 21 शताब्दीपछि छ! लगभग सबै दल बस्थे र हिंडे येशू ख्रीष्ट शताब्दीयौंदेखि अर्थोडक्स ख्रीष्टियन चर्च र monasteries छन्! यो अर्थोडक्स चर्च 33 विज्ञापनमा निरन्तर छ र पुरातन छ, प्रारम्भिक मसीही, पहिलो सहस्राब्दी को एकल चर्च। पवित्र भूमि र यरूशलेमका अर्थोडक्स Patriarchate जानुहोस्। को अर्थोडक्स ख्रीष्टियन चर्चको शिक्षा थाहा!

Festen av Det hellige kors i Jerusalem patriarkatet. Ancient ortodokse kirke er 21 århundrer i det hellige land og i nesten alle steder som er nevnt i Det gamle og Det nye testamente! Nesten alle parter levde og gikk Jesus Kristus er ortodokse kristne kirker og klostre i århundrer! Den ortodokse kirke er kontinuerlig i 33 e.Kr., og er den gamle, den første kristne, den ene kirken av det første årtusen. Besøk hellige land og den ortodokse patriarkatet i Jerusalem. Kjenn læren av den ortodokse kristne kirke!

Het feest van het Heilig Kruis in Jeruzalem Patriarchaat. Oude Orthodoxe Kerk is 21 eeuwen in het Heilige Land en in bijna alle in het Oude en het Nieuwe Testament genoemde plaatsen! Bijna alle partijen leefden en liep Jezus Christus zijn orthodox-christelijke kerken en kloosters al eeuwen! De Orthodoxe Kerk is voortdurend in 33 na Christus en is de oude, de vroegchristelijke, de enige kerk van het eerste millennium. Bezoek het Heilige Land en het orthodoxe patriarchaat van Jeruzalem. Ken de leer van de orthodoxe christelijke kerk!

Mae gwledd y Groes Sanctaidd yn Jerwsalem Patriarchate. Eglwys Uniongred Hynafol yw 21 ganrifoedd yn y Tir Sanctaidd ac ym mron pob un o’r lleoedd a grybwyllir yn yr Hen Destament a’r Testament Newydd! Mae bron pob parti yn byw ac yn cerdded Iesu Grist eglwysi Cristnogol Uniongred a mynachlogydd ers canrifoedd! Yr Eglwys Uniongred yn barhaus mewn 33 OC a dyma’r hynafol, mae’r Cristnogol cynnar, yr Eglwys sengl y mileniwm cyntaf. Ewch i’r Tir Sanctaidd a Uniongred Patriarchate Jerwsalem. Gwybod dysgeidiaeth yr Eglwys Gristnogol Uniongred!

Az ünnep a Szent Kereszt Jeruzsálemben Patriarchátus. Ősi Ortodox Egyház 21 évszázaddal a Szentföldre, és szinte minden helyen szerepel a régi és az Újszövetség! Szinte minden fél élt és járt Jézus Krisztus az ortodox keresztény templomok és kolostorok évszázadokon! Az ortodox egyház folyamatosan 33 AD és az ősi, a korai keresztény, az egységes egyház első évezred. Látogasson el a Szentföldre és az ortodox Jeruzsálemi Patriarchátus. Ismeri a tanítást az ortodox keresztény egyház!

Quddus Patrikhanesi Muqaddas Xoch bayrami. Qadimgi pravoslav cherkovi Muqaddas er va Eski va Yangi Ahdning ko’rsatilgan deyarli barcha joylarida 21 asr bo’ladi! Deyarli barcha tomonlar yashagan va Iso Masih asrlar davomida pravoslav nasroniy cherkov va monastir bo’lgan yurar! Pravoslav cherkovi 33 AD doimiy va qadimiy bo’lib, erta nasroniy, birinchi ming yillik yagona cherkovi. Muqaddas er va Quddus pravoslav Patrikhanesi tashrif buyuring. Pravoslav nasroniy cherkovi ta’limotini bilaman!

A festa da Santa Cruz de Jerusalém Patriarcado. Igreja ortodoxa antiga é de 21 séculos na Terra Santa e em quase todos os lugares mencionados no Antigo e no Novo Testamento! Quase todas as partes viveu e andou Jesus Cristo são igrejas cristãs ortodoxas e mosteiros durante séculos! A Igreja Ortodoxa está continuamente em 33 dC e é o antigo, os primeiros cristãos, a única Igreja do primeiro milênio. Visitar a Terra Santa e do Patriarcado Ortodoxo de Jerusalém. Conhecer os ensinamentos da Igreja Cristã Ortodoxa!

O le tausamiga o le Agaga Cross i Patriarchate Ierusalema. Anamua lotu Orthodox Ekalesia o 21 le tele o seneturi i le Nuu Paia ma le toetoe lava mea uma o loo taʻua i le Feagaiga Tuai ma le Feagaiga Fou! Toeitiiti lava ola vaega auai uma ma savali o Iesu Keriso ekalesia lotu Orthodox Kerisiano ma monasteries mo le tele o seneturi! O le lotu Orthodox Ekalesia e faaauau pea i le 33 TA ma o le anamua, o le amataga o Kerisiano, o le tasi o le Ekalesia o le meleniuma muamua. Asiasi i le Nuu Paia ma le Patriarchate lotu Orthodox o Ierusalema. Iloa le aoaoga a le lotu Orthodox Kerisiano Ekalesia!

Ang fiesta sa Balaang Krus didto sa Jerusalem Patriarchate. Karaang mga Orthodox nga Simbahan mao ang 21 nga siglo didto sa Balaan nga Yuta ug sa halos sa tanan nga mga dapit nga gihisgotan sa Daan ug sa Bag-ong Tugon! Hapit tanan nga mga partido nagpuyo ug milakaw si Jesukristo mga Orthodox sa Kristohanong mga simbahan ug monasteryo sulod sa daghang siglo! Ang Orthodox nga Simbahan mao ang kanunay sa 33 AD ug ang karaang, sa unang mga Kristohanon, sa mga single nga Simbahan sa unang milenyo. Bisitaha ang Balaan nga Yuta ug sa mga Orthodox Patriarchate sa Jerusalem. Hibaloi ang mga pagtulun-an sa Orthodox sa Kristohanong Simbahan!

Mokete oa Sefapano Halalelang Jerusalema setulo sa bopatriareka. Ea boholo-holo Kereke ea Orthodox ea e lilemo tse makholo a 21 Naheng e Halalelang le hoo e batlang e tsohle libaka tse boletsoeng ka Old le Testamente e Ncha! Hoo e ka bang mekga e ‘ohle a phela’ me ba tsamaea Jesu Kreste ke Orthodox Christian likereke ‘me ra a baitlami ka makholo a lilemo! Kereke ea Orthodox e sa khaotse ka 33 AD le ke boholo-holo, mathoasong a lekholo Bokreste, eo e leng lesoha Kereke ea sekete sa pele. Etela Naha e Halalelang le setulo sa bopatriareka ea Orthodox ea Jerusalema. Tseba lithuto tsa Orthodox Christian Church!

Sviatok svätého Kríža v Jeruzaleme patriarchátu. Staroveké pravoslávna cirkev je 21 storočia vo Svätej zemi a takmer vo všetkých miestach uvedených v Starom a Novom zákone! Takmer všetky strany žil a kráčal Ježiš Kristus sú ortodoxné kresťanské kostoly a kláštory po celé stáročia! Pravoslávna cirkev je neustále v 33 nl a je staré, ranokresťanské, jediný kostol prvého tisícročia. Navštíviť Svätú zem a pravoslávnu Jeruzalemského patriarchátu. Poznať učenie kresťanskej cirkvi pravoslávnej!

Praznik Svetega Križa v Jeruzalemu patriarhata. Ancient pravoslavna cerkev je 21 stoletij v Sveti deželi in v skoraj vseh krajih, navedenih v Stari in Novi zavezi! Skoraj vse stranke živel in hodil Jezus Kristus so pravoslavne krščanske cerkve in samostani za stoletja! Pravoslavna cerkev je nenehno v 33 AD in je staro, zgodnje Christian, enotni Cerkev prvega tisočletja. Obiščite Sveto deželo in pravoslavni patriarhat Jeruzalema. Know nauke pravoslavne krščanske cerkve!

Mutambo Holy Cross muJerusarema Patriarchate. Ancient Church Orthodox ndiyo 21 emakore Munyika Tsvene uye zvinenge zvinhu zvose munzvimbo dzinotaurwa Yekare uye Testamende Itsva! Anenge zvose mapato vakararama uye akafamba Jesu Kristu ndivo machechi echiKristu Orthodox uye yemamongi kwemazana emakore! The Orthodox Church unongosiva 33 AD uye ndiye yekare, yechiKri-, chete Church wokutanga chemakore. Shanyira Tsvene Land uye Orthodox Patriarchate kweJerusarema. Ziva dzidziso yeChechi yeOrthodox Christian!

sikukuu ya Msalaba Mtakatifu katika Yerusalemu Patriarchate. Kale Orthodox Church ni karne 21 katika Nchi Takatifu na katika karibu wote maeneo yaliyotajwa katika kale na jipya! Karibu pande zote aliishi na kutembea Yesu Kristo ni Orthodox Christian makanisa na monasteries kwa karne! Kanisa la Orthodox ni daima katika 33 BK na ni ya kale, mapema Christian, single Kanisa la milenia ya kwanza. Ziara Nchi Takatifu na Patriarchate Orthodox la Yerusalemu. Kujua mafundisho ya Orthodox Christian Church!

Högtiden av det heliga korset i Jerusalem patriarkatet. Ancient ortodoxa kyrkan är 21 århundraden i det heliga landet och i nästan alla de platser som nämns i Gamla och Nya testamentet! Nästan alla parter levde och vandrade Jesus Kristus är ortodoxa kristna kyrkor och kloster i århundraden! Den ortodoxa kyrkan är kontinuerligt i 33 e.Kr. och är den gamla, den tidiga kristna, den enda kyrkan av det första årtusendet. Besök det heliga landet och den ortodoxa patriarkatet i Jerusalem. Vet läror den ortodoxa kristna kyrkan!

Nu salametan tina Palang Suci di Yerusalem Patriarchate. Garéja Ortodoks kuna nyaéta 21 abad di Tanah Suci jeung ampir kabéh tempat disebutkeun dina Old jeung Perjanjian Anyar! Ampir kabéh pihak cicing jeung walked Yesus Kristus anu gereja Ortodoks Christian jeung monasteries pikeun abad! Garéja Ortodoks téh terus di 33 Maséhi sarta mangrupa kuna, awal Christian, nu single Garéja tina milénium kahiji. Nganjang ka Tanah Suci jeung Patriarchate Ortodoks Yerusalem. Nyaho ajaran Garéja Kristen Ortodoks!

Дар иди Салиби Муқаддас дар Ерусалим Патриархати. Калисои православии қадим 21 аср дар Замини Муқаддас ва қариб ҳамаи ин ҷойҳои номбаршуда дар Қадим ва Аҳди Нав аст! Қариб ҳамаи ҳизбҳои зиндагӣ мекунанд ва роҳ Исои Масеҳ ба калисоҳои православӣ масеҳӣ ва дайрҳову барои садсолаҳо ҳастед! Калисои православии аст, ҳамеша дар 33 милодӣ ва қадима аст, ки масеҳиёни асри ягонаи Калисои ҳазорсолаи аввал. Боздид ба замини муқаддасе, ва Православии Патриархати Ерусалим. Бидонед, таълимоти Калисои Православии масеҳӣ!

งานเลี้ยงของโฮลี่ครอในกรุงเยรูซาเล็ม Patriarchate คริสตจักรออร์โธดอกโบราณคือ 21 ศตวรรษในดินแดนศักดิ์สิทธิ์และในเกือบทุกสถานที่ที่กล่าวถึงในเดิมและพันธสัญญาใหม่! เกือบทุกฝ่ายที่อาศัยอยู่และเดินพระเยซูคริสต์เป็นคริสตจักรออร์โธดอกคริสเตียนและพระราชวงศ์มานานหลายศตวรรษ! โบสถ์อย่างต่อเนื่องใน 33 AD และเป็นโบราณคริสเตียนคริสตจักรเดียวของสหัสวรรษแรก เยี่ยมชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์และออร์โธดอก Patriarchate เยรูซาเล็ม รู้คำสอนของโบสถ์คริสเตียน!

ஜெருசலேம் பேட்ரியார்சாடெ உள்ள ஹோலி கிராஸ் விருந்து. பண்டைய மரபுவழி திருச்சபை புனித மனை மற்றும் கிட்டத்தட்ட அனைத்து பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இடங்களில் 21 நூற்றாண்டுகளாக உள்ளது! கிட்டத்தட்ட அனைத்து கட்சிகள் வாழ்ந்து இயேசு கிறிஸ்து நூற்றாண்டுகளாக கட்டுப்பாடான கிரிஸ்துவர் தேவாலயங்கள் மற்றும் மடங்கள் உள்ளன நடந்து! மரபுவழி திருச்சபை 33 கி.பி. இருக்கிறது மற்றும் புராதனமானது, ஆரம்ப கிரிஸ்துவர், முதல் புத்தாயிரம் ஒற்றை சர்ச். புனித மனை மற்றும் எருசலேம் கட்டுப்பாடான பேட்ரியார்சாடெ வருகை. கட்டுப்பாடான கிரிஸ்துவர் திருச்சபையின் போதனைகள் தெரியும்!

జెరూసలేం Patriarchate లో హోలీ క్రాస్ యొక్క విందు. ప్రాచీన సంప్రదాయ చర్చి పవిత్ర భూమి లో మరియు దాదాపు అన్ని పాత మరియు క్రొత్త నిబంధన లో పేర్కొన్న ప్రాంతాలలో 21 శతాబ్దాల! దాదాపు అన్ని పార్టీలు నివసించారు మరియు వెళ్ళిపోయాడు యేసు క్రీస్తు శతాబ్దాలుగా ఆర్థోడాక్స్ క్రైస్తవ చర్చిలు మరియు మఠాల ఉన్నాయి! ఆర్థోడాక్స్ చర్చి 33 AD లో ఉన్నది మరియు పురాతన ఉంది, పాతకాలంనాటి క్రిస్టియన్, మొదటి సహస్రాబ్దం యొక్క ఒకే చర్చి. పవిత్ర భూమి యెరూషలేము ఆర్థోడాక్స్ Patriarchate సందర్శించండి. సంప్రదాయ క్రైస్తవ చర్చి యొక్క బోధనలు తెలుసు!

Riyaya Salib Suci ing Yerusalem patriarkat. Gréja Ortodoks kuna 21 abad ing Tanah Suci lan ing meh kabeh panggonan kasebut ing Lawas lan Prajanjian Anyar! Meh kabeh pihak urip lan mlaku Yesus Kristus Gréja-Gréja Ortodoks Kristen lan kuil-kuil kanggo abad! Gréja Ortodoks tansah ing 33 AD lan kuna, ing awal Kristen, ing single Church saka millennium pisanan. Dolan maring Tanah Suci lan patriarkat Ortodoks Yerusalem. Ngerti ajaran Gréja Kristen Orthodox!

Kudüs Patrikliği Kutsal Haç bayram. Antik Ortodoks Kilisesi Kutsal Topraklarda ve Eski ve Yeni Ahit’te adı geçen hemen hemen her yerde 21 asır olduğunu! Hemen hemen tüm partiler yaşamış ve İsa Mesih yüzyıllardır Ortodoks Hıristiyan kilise ve manastır vardır yürüdü! Ortodoks Kilisesi 33 AD sürekli ve antik, erken Hıristiyan, birinci milenyumun tek Kilisesi. Kutsal Topraklar ve Kudüs Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret edin. Ortodoks Hıristiyan Kilisesi’nin öğretilerini bilin!

Svátek svatého Kříže v Jeruzalémě patriarchátu. Starověké pravoslavná církev je 21 století ve Svaté zemi a téměř ve všech místech uvedených ve Starém a Novém zákoně! Téměř všechny strany žil a kráčel Ježíš Kristus jsou ortodoxní křesťanské kostely a kláštery po celá staletí! Pravoslavná církev je neustále v 33 nl a je staré, raně křesťanské, jediný kostel prvního tisíciletí. Navštívit Svatou zemi a pravoslavnou Jeruzalémského patriarchátu. Znát učení křesťanské církve pravoslavné!

Phwando la Cross Woyera mu Yerusalemu Orthodox. Ancient Church Orthodox ndi zaka 21 mu Land Woyera ndipo pafupifupi onse malo otchulidwa Old ndi New Testament! Pafupifupi magulu onse anakhala ndi anayenda Yesu Khristu ali Orthodox Christian mipingo ndi mchitidwe umenewu kwa zaka! Mpingo Orthodox chikugwirabe mu 33 AD ndipo wakale wa Chikhristu woyambirira, ndi single Mpingo wa Zakachikwi choyamba. Kukaona Land Woyera ndi Orthodox ndi Orthodox wa Yerusalemu. Mukudziwa ziphunzitso za Orthodox Christian Church!

Ang kapistahan ng Banal na Krus sa Jerusalem tirahan ng punong ama. Ancient Orthodox Church ay 21 siglo sa Banal na Lupain at sa halos lahat ng mga lugar na nabanggit sa Luma at Bagong Tipan! Halos lahat ng mga partido ay nanirahan at naglakad si Jesus Cristo ay Orthodox Christian simbahan at monasteryo para sa siglo! Ang Orthodox Church ay patuloy na sa 33 AD at ay ang sinaunang, ang unang bahagi ng Kristiyano, ang mga single Church ng unang sanlibong taon. Bisitahin ang Banal na Land at ang Orthodox tirahan ng punong ama ng Jerusalem. Alamin ang mga turo ng mga Orthodox Christian Church!

It feest fan de Hillige Krús yn Jeruzalem Patriargaat. Ancient Otterdokse Tsjerke is 21 ieuwen yn it Hillige Lân en yn hast alle plakken neamd yn it Alde en it Nije Testamint! Hast alle partijen wennen en rûn Jezus Kristus binne ortodokse kristlike tsjerken en kleasters foar ieuwen! De Ortodokse Tsjerke is hieltyd yn 33 nei Kristus en is de âlde, de iere kristlike, de single tsjerke fan it earste milennium. Besykje it Hillige Lân en de Otterdokse Tsjerke fan Jeruzalem. Know de lear fan ‘e otterdokse kristlike Tsjerke!

I kaʻahaʻaina o ka Uhane kea ma Ierusalema Patriarchate. Kahiko Orthodox Church, he 21 kenekulia i loko o ka’Āina Hemolele, a ma aneane pau na wahi i oleloia ma ka Old, a me ke kauoha hou! Aneane pau na aoao noho, a hele Iesu Kristo, ua Orthodox Karistiano ekalesia, a me monasteries no kenekulia! Ka Orthodox Church, he mau i ka 33 AD, a me ka mea kahiko, ka poe i kakahiaka nui Karistiano, ka hookahi Ekalesia o ka millennium mua. E kipa i ka’Āina Hemolele, a me ka Orthodox Patriarchate o Ierusalema. E ike i na aʻo o ka Orthodox Karistiano Ekalesia.

The idin Mai Tsarki Cross a Urushalima Patriarchate. Ancient Orthodox Church ne 21 ƙarni a Mai Tsarki Land da kuma a kusan dukan wuraren da aka ambata a cikin Tsoho da Sabon Alkawari. Kusan dukkan jam’iyyun rayu kuma tafiya da Yesu Kristi ne Orthodox Kirista majami’u da kuma gidajen lama na ƙarni! The Orthodox Church ne kullayaumin a 33 AD, kuma shi ne tsoho, farkon Kirista, da guda Church na farko Millennium. Ziyarci Mai Tsarki Land da kuma Orthodox Patriarchate Urushalima. Ku sani koyarwar Orthodox Church Kirista!

यरूशलेम Patriarchate में होली क्रॉस की दावत। प्राचीन रूढ़िवादी चर्च पवित्र भूमि में है और लगभग सभी जगहों पर पुराने और नए करार में उल्लेख में 21 सदियों है! लगभग सभी दलों रहते थे और चला गया यीशु मसीह के ऑर्थोडॉक्स ईसाई चर्चों और सदियों के लिए मठों कर रहे हैं! रूढ़िवादी चर्च 33 ईसवी में लगातार है और प्राचीन है, जल्दी ईसाई, पहली सहस्राब्दी के एकल चर्च। पवित्र भूमि और यरूशलेम के रूढ़िवादी Patriarchate जाएँ। रूढ़िवादी ईसाई चर्च की शिक्षाओं को पता है!

បុណ្យនៃកាកបាទបរិសុទ្ធនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបុព្វបុរស។ សាសនាចក្រពីបុរាណគ្រិស្តអូស្សូដក់គឺសតវត្សរ៍ទី 21 នៅក្នុងដីបរិសុទ្ធនិងនៅគ្រប់ទីកន្លែងស្ទើរតែទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងការចាស់និងសញ្ញាថ្មី! ស្ទើរតែគ្រប់ភាគីទាំងអស់បានរស់នៅនិងបានដើរយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះវិហារដែលជាគ្រិស្ដសាសនិកគ្រិស្តអូស្សូដក់និងវត្តអារាមនានាសម្រាប់សតវត្ស! សាសនាចក្រគ្រិស្តអូស្សូដក់គឺនៅឆ្នាំ 33 គជាបន្តនិងជាបុរាណនេះគ្រីស្ទានដើមតែមួយសាសនាចក្រនៃសហវត្សលើកដំបូង។ ទស្សនាបរិសុទ្ធដីធ្លីនិងគ្រិស្តអូស្សូដក់អយ្យកោរបស់ក្រុងយេរូសាឡឹម។ បានដឹងថាការបង្រៀនរបស់គ្រីស្ទានសាសនាចក្រគ្រិស្តអូស្សូដក់!

Lub tsiab peb caug ntawm tus Vaj Ntsuj Cross nyob rau hauv lub nroog Yeluxalees Patriarchate. Ancient Orthodox lub tsev teev ntuj yog 21 centuries nyob rau hauv tus dawb huv av thiab nyob rau hauv yuav luag tag nrho cov qhov chaw hais nyob rau hauv cov qub thiab Phau Tshiab! Yuav luag tag nrho cov tog nyob thiab taug kev Yexus Khetos yog Orthodox Christian churches thiab monasteries rau centuries! Lub tsev teev ntuj Orthodox yog pheej nyob rau hauv 33 AD thiab yog ib lub ancient, rau hauv thaum ntxov Christian, ib lub tsev teev ntuj ntawm cov thawj Millennium. Mus saib tus Vaj Ntsuj av thiab lub Orthodox Patriarchate ntawm lub nroog Yeluxalees. Paub cov lus qhuab qhia ntawm lub Orthodox Christian Lub tsev teev ntuj!

 

 

 

 

 

This entry was posted in Asia, Ασία, Ασία, Asia, Ελλάδα - Greece, Ισραήλ - Israel, Ιορδανία -Jordan, Κύπρος - Cyprus, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Παλαιστίνη -Palestine, Patriarchate of Jerusalem, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s