OCA-OCMC team returns from mission trip to remote Mexican villages. Ορθόδοξη ιεραποστολική ομάδα περιγράφει τις δυσκολίες των Ορθοδόξων Αζτέκων στο Μεξικό.


Μια ορθόδοξη ιεραποστολική ομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Μεξικό περιγράφει τα προβλήματα και τις δυσκολίες των Ορθοδόξων Αζτέκων που κατοικούν στο Μεξικό, σε απομακρυσμένα χωριά, χωρίς αρκετούς ορθόδοξους ιερείς. Νοιώθουν εγκαταλελειμμένοι και συχνά πέφτουν «θύματα» αιρετικών ομάδων.

by Fr John Matusiak Interviewing Fr. Ted Pisarchuk (Posted 8/27/2015)

OCMC News - OCA-OCMC team returns from mission trip to remote Mexican villages

Archbishop Alejo blesses the OCA-OCMC mission team that recently served in Mexico.

During the week of August 8-15, 2015, the Mexico Mission Team cosponsored by the Orthodox Church in America and the Orthodox Christian Mission Center once again visited the Orthodox Christian Aztec community here.

With the blessing of His Eminence, Archbishop Alejo of the Orthodox Church in America’s Diocese of Mexico, Archpriests Ted Pisarchuk, Jacksonville, FL, and Antonio Perdomo, Pharr TX, ministered alongside the region’s clergy, Hieromonk Serafin and Hierodeacon Silouan. Joining them were Rosa Perdomo and Helena Denise Cuellar, also from Pharr, TX, and Martin Esquivel, Fairfield, CA.

“As in the past, our team was received with great enthusiasm,” said Father Ted. “Every year the children look forward to participating in our summer camp, while the adults enjoy short talks on the Orthodox Christian faith offered after services. And, as always, the villagers offered warm hospitality and delicious local foods.”

San Esteban is a remote subsistence village where “the residents grow their own corn, black beans and fruit,” Father Ted explained. “Most everyone raises chickens, and the food is truly organic and fresh! Homes are mostly built of concrete block with corrugated metal rooms. Many homes do not have indoor bathroom facilities, and where there is running water, it consists of one-quarter inch polybutylene pipes, akin to garden hoses, that run down the side of the road or are suspended from poles. Transportation is mostly by foot or horseback, while burros function as pickup trucks.”

In addition to their work in San Esteban—one of over 80 villages in Hidalgo on Mexico’s Gulf Coast—the team undertook a survey of the outlying Orthodox villages to see what assistance might be offered to enable indigenous clergy to more effectively serve their flocks.

“Local lore relates that this region of Mexico initially was evangelized by a Father Armin in the early 1920s,” said Father Ted. “Before his death in 1960, he had planted about 12 parishes, including those in San Esteban, Pisaflores, Benito Juarez, and elsewhere. Father Armin is buried in Pisaflores, where community members care for his grave and hold his memory in great esteem.”

After Father Armin’s death, Father Jesus Gutierrez arrived and served the people until his death in 1986.

“These men faithfully served their flocks and intervened with government officials to bring electricity and bridges to their towns,” Father Ted related. “After Father Jesus’ death, there was a lack of clergy to serve the local faithful until 2000, when Father Antonio—now Archbishop Alejo—moved to Pisaflores for one year, traveling by foot and horseback to serve area parishes. After he had been called back to Mexico City’s Ascension Cathedral in 2001, he continued to serve area parishes weekly for the next three years, traveling over nine hours each way by bus, boat, foot and horseback.”

Today, Hieromonk Serafin has taken up residence in the humble rectory in Pisaflores.

“A second, equally humble rectory, funded in large part by an OCA Church Planting Grant, is now is being built in San Esteban,” Father Ted said. “Father Serafin plans to use these two villages as a home base to serve the outlying villages.

“Because our churches have been underserved, evangelical Protestants have effectively proselytized many of the region’s Orthodox Christians,” Father Ted continued. “With a resident priest in the area, the last barrier to effective ministry—the ability to travel to these remote rural villages on a regular basis—can be overcome. Many villages are unmapped and are located along slow going stone roads.”

To visit these villages, Father Serafin depends on others, and he often must hire a driver.

“Instead of visiting parishes once every two months, as he does at present, Father Serafin could serve two or three parishes a week if he had a vehicle,” explained Father Ted. “To this end, the 2015 OCA-OCMC mission team members, with the blessing of Archbishop Alejo, are raising funds to purchase a used four-wheel drive vehicle for the sole purpose of serving these 12 parishes.” [Those interested in learning how they can help this effort may contact Father Ted at sjmrector@gmail.com.

The team also is collecting mounted icons that can be sent to the villages. Established parishes or individuals with “extras” are invited to send them to Father Antonio Perdomo, 520 West Rosemary Ave, Pharr, TX 78577-0667, who will see to it that they are delivered.

“We hope that when the 2016 OCA-OCMC mission team returns to San Esteban, we will be able to deliver a reliable used vehicle and adorn the village churches with icons,” Father Ted concluded.

Those who would like to participate in next summer’s mission team may contact Father Ted at the e-mail address noted above or OCMC at 904-829-5132.

http://www.ocmc.org/resources/view_article.aspx?ArticleId=2178

Thank you for considering a donation to the Orthodox Christian Mission Center. By funding OCMC programs that proclaim the fullness of the Gospel, support indigenous clergy, and fund Church ministries that help Her to witness to people around the world, your prayerful gift works toward making disciples of all nations. The (*) indicates a required field. Click the CONTINUE button to make your gift.

https://www.ocmc.org/donate/donation_info.aspx

Traducción automática ( google )

Durante la semana de 8 a 15 agosto 2015, el Equipo de Misión de México con el copatrocinio de la Iglesia Ortodoxa en América y el Centro de Misión Cristiana Ortodoxa, una vez más visitó la comunidad ortodoxa cristiana azteca aquí.

Con la bendición de Su Eminencia, el arzobispo de Alejo de la Iglesia Ortodoxa en la Diócesis de México, Arciprestes Ted Pisarchuk, Jacksonville, FL de Estados Unidos, y Antonio Perdomo, Pharr TX, ministrado junto clero de la región, Hieromonk Serafín y Diácono Silvano. Junto a ellos fueron Rosa Perdomo y Helena Denise Cuellar, también de Pharr, TX, y Martín Esquivel, Fairfield, CA.

«Como en el pasado, nuestro equipo fue recibido con gran entusiasmo», dijo el Padre Ted. «Cada año los niños con ganas de participar en nuestro campamento de verano, mientras los adultos disfrutan de conversaciones breves sobre la fe cristiana ortodoxa ofrecida después de los servicios. Y, como siempre, los aldeanos ofrecieron una cálida hospitalidad y deliciosos alimentos locales «.

San Esteban es un pueblo de subsistencia a distancia en la que «los residentes crecen su propio maíz, frijoles negros y frutas», explicó el Padre Ted. «Casi todo el mundo cría pollos, y la comida es verdaderamente orgánico y fresco! Las casas están construidas en su mayoría de bloques de concreto, con habitaciones de metal corrugado. Muchos hogares no cuentan con instalaciones de baño de interior, y donde no hay agua corriente, que consta de tuberías de polibutileno pulgadas un cuarto, similar a mangueras de jardín, que corren por el lado de la carretera o son suspendidos de postes. El transporte es en su mayoría a pie oa caballo, mientras burros funcionan como camionetas «.

Además de su trabajo en San Esteban, uno de más de 80 pueblos de Hidalgo en Golfo de México Costa-el equipo llevó a cabo una encuesta de los pueblos ortodoxos periféricas para ver qué tipo de asistencia podría ser ofrecida a permitir clero indígena para servir con mayor eficacia a sus rebaños.

«El saber local relata que esta región de México inicialmente fue evangelizada por un Padre Armin en la década de 1920», dijo el Padre Ted. «Antes de su muerte en 1960, se había plantado cerca de 12 parroquias, incluidas las de San Esteban, Pisaflores, Benito Juárez, y en otros lugares. Padre Armin está enterrado en Pisaflores, donde los miembros de la comunidad cuidan de su tumba y mantener su memoria en gran estima «.

Después de la muerte del Padre Armin, Padre Jesús Gutiérrez llegó y sirvió al pueblo hasta su muerte en 1986.

«Estos hombres sirvieron fielmente sus rebaños e intervinieron con funcionarios del gobierno para llevar electricidad y puentes para sus pueblos,» Father Ted relacionado. «Después de la muerte de Padre Jesús, había una falta de clero para servir a los fieles locales hasta 2000, cuando ahora Antonio-arzobispo Alejo trasladó-Padre de Pisaflores por un año, viajando a pie y paseos para servir a las parroquias de la zona. Después de que él había sido llamado de nuevo a la catedral de la Ascensión de la Ciudad de México en 2001, continuó sirviendo las parroquias de la zona a la semana durante los próximos tres años, viajando más de nueve horas por trayecto en autobús, barco, a pie ya caballo «.

Hoy en día, Hieromonk Serafin ha establecido su residencia en la humilde casa parroquial en Pisaflores.

«Un segundo, igual de humilde rectoría, financiado en gran parte por una plantación de Grant Iglesia OCA, ahora se está construyendo en San Esteban,» dijo el Padre Ted. «Padre Serafín planea usar estos dos pueblos como base de operaciones para servir a los pueblos de los alrededores.

«Debido a que nuestras iglesias han sido desatendidos, los protestantes evangélicos han proselitismo efectivamente muchos de los cristianos ortodoxos de la región,» Father Ted continuó. «Con un sacerdote residente en la zona, la última barrera para el ministerio a la efectiva capacidad de viajar a estas aldeas rurales remotas de manera regular-se puede superar. Muchas aldeas están sin asignar y se encuentran a lo largo de lento van caminos de piedra «.

Para visitar estos pueblos, el Padre Serafín depende de los demás, y que a menudo tiene que contratar a un conductor.

«En lugar de visitar las parroquias una vez cada dos meses, como lo hace en la actualidad, el Padre Serafín podía servir a dos o tres parroquias a la semana si tenía un vehículo», explicó el Padre Ted. «Con este fin, los 2015 OCA-OCMC miembros del equipo de la misión, con la bendición del arzobispo Alejo, están recaudando fondos para la compra de un vehículo de tracción a las cuatro ruedas utilizado con el único propósito de servir a estos 12 parroquias.» [Las personas interesadas en aprender cómo que pueden ayudar a este esfuerzo puede ponerse en contacto con el Padre Ted a sjmrector@gmail.com.

El equipo también está recopilando iconos montados que pueden ser enviados a las aldeas. Establecido parroquias o individuos con «extras» son invitados a enviar a Padre Antonio Perdomo, 520 West de Rosemary Ave, Pharr, TX desde 78.577 hasta 0667, que velar por que se entregan.

«Esperamos que cuando los 2016 OCA-OCMC equipo misionero vuelve a San Esteban, que serán capaces de entregar un vehículo usado confiable y adornan las iglesias de los pueblos con los iconos:» Padre Ted concluyó.

Los que deseen participar en el equipo de la misión del próximo verano puede ponerse en contacto con el Padre Ted en el e-mail indicado anteriormente o OCMC al 904-829-5132.

This entry was posted in America, Αμερική, ΗΠΑ - USA, Λατινική Αμερική ( Central and South America ), Μεξικό-Mexico, Orthodox Christian Mission Center and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to OCA-OCMC team returns from mission trip to remote Mexican villages. Ορθόδοξη ιεραποστολική ομάδα περιγράφει τις δυσκολίες των Ορθοδόξων Αζτέκων στο Μεξικό.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s