Μια νέα ορθόδοξη χριστιανική ενορία κάτω από τα κλαδιά και τον καυτερό ήλιο στη Κένυα ( Ρομφαία ). A new Orthodox Christian parish under the branches and the hot sun in Kenya.


A new Orthodox Christian parish under the branches and the hot sun in Kenya. Η πρόσκληση ήταν παλαιά. Οι ορθόδοξοι  ιερείς της φυλής των Λούο προσκαλούσαν τον Ορθόδοξο Επίσκοπο της Κένυας να επισκεφθεί μια νέα ενορία στην ανατολική πλευρά της λίμνης Βικτώριας.

kenia-2

Εκεί, που η φύση, σε συνδυασμό με τη θάλασσα, τα βουνά, την τροπική βλάστηση, τα νησιά και τους ψαράδες δημιουργούν μια νέα εντελώς διαφορετική αίσθηση.

Επιτέλους! Ήταν αδύνατο να γίνει το ταξίδι αυτό νυχθημερόν. Χρειάστηκε μια μικρή διακοπή, διανυκτέρευση στο πουθενά και την επόμενη ξανά, συνέχεια άλλη διανυκτέρευση, αφού έπρεπε να συναντήσουμε τους πιστούς μας, μιας ακόμα νέας ενορίας, αυτή τη φορά στη φυλή των Κιψίκις και Κισί. Στο τέλος, φθάσαμε.

Μείναμε ακριβώς εκεί που συναντά, κανείς, τον Δημιουργό Του και αφήνει πια να μιλήσουν τα έργα των χειρών Του.

Έτσι, τη μέρα του Αγίου Φανουρίου πορευθήκαμε μέσα σε μια άνευ προηγουμένου διαδρομή. Ήλιος καυτερός, καταπράσινη η φύση με διαφορετικούς χρωματισμούς, λόγω της σπανιότητάς τους, δρόμος – φυσικά – ανύπαρκτος, σκόνη και τα παρόμοια.

Χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να προσανατολιστούμε και να βρούμε τον ακριβή προορισμό μας. Μια προηγούμενη συνεννόηση με τον ιεροσπουδαστή που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του, έκανε τα πράγματα ευκολότερα, για να μπορέσουμε να φθάσουμε γρηγορότερα και ασφαλέστερα. Ώρα 8.30 το πρωί. Ήδη βρισκόμαστε εκεί όπου θα τελούνταν η θεία λειτουργία, αφού ξεκινήσαμε «όρθρου βαθέως».

Οι ιερείς περίμεναν. Όλα ήταν έτοιμα. Μια πρόχειρη κατασκευή με κλαδιά και φύλλα, ξηρά και φρέσκα, κάπως κάλυπτε τη σκεπή. Όλα κανονισμένα για την ακολουθία, πρόχειρα φυσικά. Η Αγία Τράπεζα, η Πρόθεση, το πάτωμα –ας πούμε- και τα καθίσματα για τον πιστό, τον νεόφυτο λαό του Κυρίου.

Μια αληθινή μυσταγωγία. Ποια σύγκριση μπορούσε να γίνει με τους καθεδρικούς ναούς των πρωτευουσών και των μεγαλουπόλεων! Εδώ παρίσταται και ευλογεί ο πανταχού παρών. Όλα έγιναν κατά την τάξη και εδώ έγινε, ακριβώς, το ίδιο μυστήριο της Θείας του Κυρίου μας συγκατάβασης. Πλούτος εσωτερικός, βαθύς, πνευματικός.

Οι άνθρωποι απλοί, μικροί και μεγάλοι, δείχνουν πόσο σίγουρη ήταν η επιλογή τους αυτή. Έψαλλαν στη δική τους διάλεκτο. Ήλθαν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με τάξη και κατάνυξη.

Όλα λειτούργησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού οι ιερείς, απόφοιτοι της Πατριαρχικής μας Σχολής – νεώτεροι και παλαιότεροι – είχαν γνώσεις αρκετές και μόρφωσαν τον κόσμο κατάλληλα.

Σκέφτηκα ότι δεν είχα άλλη επιλογή από το επικαλεστώ τις πρεσβείες του Αγίου της ημέρας εκείνης και ονομασθεί η νέα αυτή ενορία στο όνομά του Αγίου Φανουρίου μάρτυρος του νεοφανούς.

Μια νέα ακόμη ευλογημένη πορεία μέσα στις ανεξερεύνητες βουλές του Θεού.

Στηρίχθηκε ο κόσμος, αναπαύθηκαν οι ψυχές των ανθρώπων, ξεκουράστηκαν και ανάπνευσαν, έστω και με κάποια καθυστέρηση 2000 τόσων χρόνων, γνώρισαν όμως τον Χριστό, έτσι, ακριβώς, όπως Εκείνος ήλθε, μέσα στην απλότητα, την αθωότητα και τη φτώχεια.

Περισσότερες φωτογραφίες. More Photos :

http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/2754-mia-nea-enoria-kato-apo-ta-kladia-kai-ton-kautero-ilio-foto

Ενισχύστε την Ορθόδοξη Ιεραποστολή /Support Orthodox missions :

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

Automatic translation by google. There may be translation errors.

The invitation was old. Orthodox priests of the tribe of the Luo were calling the Orthodox Bishop of Kenya to visit a new parish on the east side of Lake Victoria.

There, where nature, combined with the sea, the mountains, tropical vegetation, the islands and fishermen create a new completely different feel.

Finally! It was impossible to make the trip around the clock. It took a pause, night to nowhere and the next again, then another night, he had to meet our faithful, even a new parish, this time in the tribe of Kipsikis and Kisi. Finally, we arrived.

We stayed exactly where it meets, nobody, His Creator and leave now to speak of His hand works.

So, the day of St. Fanourios fared in an unprecedented way. Burning sun, lush nature with different colors because of their rarity, street – of course – nonexistent, dust and the like.

It took some time to orient and find the exact our destination. A previous consultation with the seminarians he was driving his motorcycle, made things easier for us to get quicker and safer. At 8.30 in the morning. Already we are there where we celebrated the liturgy, since we started «Matins deep.»

The priests waited. Everything was ready. A rough structure with branches and leaves, dry and fresh, somewhat covering the roof. All arranged in sequence, makeshift course. The altar, the intention, let’s say, the floor and the seats for the believer, the neophyte people of the Lord.

A true ritual. What comparison could be made with cathedrals capitals and cities! Here attend and bless omnipresent. Everything was done in order and here was precisely the same mystery of Divine condescension of our Lord. Wealth inner, deep, spiritual.

The ordinary people, young and old, show how confident was their choice is. They chanted in their own dialect. They came to the mystery of the Eucharist in order and solemnity.

Everything worked in the best way possible as priests, our graduates of the Patriarchal School – younger and older – had enough knowledge and educate people properly.

I thought I had no choice but to invoke the embassies Saint of that day and called this new parish in the name of St. Fanourios witness of Novel.

A new more blessed path into the unexplored counsels of God.

Relied world, rested the souls of men, they rested and breathed, albeit with some delay 2000 so many years, but knew Christ, so, just as He came, in the simplicity, innocence and poverty.

Moja kwa moja tafsiri na google. Kunaweza kuwa na makosa katika tafsiri.

Mwaliko alikuwa na umri wa. Makuhani Orthodox wa kabila la Wajaluo walikuwa wito Orthodox Askofu wa Kenya kutembelea Parokia mpya upande wa mashariki wa Ziwa Victoria.

Huko, ambapo asili, pamoja na bahari, milima, mimea kitropiki, visiwa na wavuvi kuunda mpya kujisikia tofauti kabisa.

Hatimaye! Ilikuwa vigumu kufanya safari kote saa. Ilichukua pause, usiku popote na ujao tena, kisha usiku mwingine, yeye alikuwa na kukutana waaminifu wetu, hata Parokia mpya, wakati huu katika kabila la Kipsikis na Kisi. Hatimaye, sisi aliwasili.

Tulikaa hasa ambapo hukutana, hakuna mtu, Muumba wake na kuondoka sasa kusema ya kazi zake mkono.

Kwa hiyo, siku ya St Fanourios ilifanya kwa njia isiyokuwa ya kawaida. Kuungua jua, asili lush na rangi tofauti kwa sababu ya rarity yao, mitaani – bila shaka – haipo, vumbi na kadhalika.

Ilichukua muda wa kuelekeza na kupata halisi marudio yetu. Kushauriana uliopita na seminarians alikuwa akiendesha pikipiki yake, alifanya mambo rahisi kwa sisi kupata wepesi na salama. Saa 8.30 asubuhi. Tayari sisi ni pale ambapo sisi sherehe Liturujia, tangu tulipoanza «Matins kirefu.»

Makuhani sawasawa. Kila kitu kilikuwa tayari. Muundo mbaya na matawi na majani, kavu na safi, kiasi fulani kufunika paa. Yote hupangwa katika mlolongo, kupokezana shaka. Madhabahuni, nia, hebu sema, sakafu na viti kwa ajili ya muumini, neophyte watu wa Bwana.

Ibada ya kweli. Nini kulinganisha inaweza kuwa na makanisa ya miji mikuu na miji! Hapa kuhudhuria na kubariki kila mahali. Kila kitu ilifanyika ili na hapa ilikuwa just siri hiyo ya uradhi wa Mungu wa Bwana wetu. Utajiri wa ndani, kina, kiroho.

Watu wa kawaida, vijana na wazee, kuonyesha jinsi ujasiri alikuwa chaguo lao ni. Wao waliimba kwa lugha yao wenyewe. Walikuja siri ya Ekaristi ili na maadhimisho.

Kila kitu kazi kwa njia nzuri iwezekanavyo katika kazi ya ukuhani, wahitimu wa mababu Shule yetu – vijana na wazee – alikuwa na maarifa ya kutosha na kuelimisha watu vizuri.

Nilidhani hakuwa na chaguo lakini waomba balozi Saint ya siku hiyo na kutoa wito Parokia hii mpya kwa jina la Mtakatifu Fanourios shahidi wa Riwaya.

Mpya heri njia katika mashauri unexplored wa Mungu.

Kutegemewa dunia, ulipatikana maisha ya watu, walipumzika na pumzi, angalau kwa baadhi ya kuchelewa 2000 miaka mingi, lakini alijua Kristo, vivyo hivyo, kama yeye alikuja, kwa unyenyekevu, hatia na umaskini.

This entry was posted in Africa, Αφρική, Αφρική, Africa, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Κένυα-Kenya, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s