Ομαδική βάπτιση Ορθόδοξων Χριστιανών στη Νότια Αφρική.FIRST GROUP BAPTISM IN THE ORTHODOX CHURCH IN SOUTH AFRICA


FIRST GROUP BAPTISM IN SOUTH AFRICA – By Deacon Stephen Hayes
On 4/17 June eight people were baptised at St Thomas’s Church by Father Pantelejmon (Jovanovic) with the blessing of His Eminence Metropolitan Seraphim, Archbishop of Johannesburg and Pretoria. They are Margaret Mphela of Klipfontein View, Midrand and her four children, and Nina (Joyce) Aphane and her daughter Sophia (Sophie), and Margaret Mphela’s niece, Mary (Valencia) Semenya of Mamelodi.


When a group of people in Tembisa asked for Orthodox services to be held there in 2005, Margaret Mphela’s niece, Nektaria (Thabitha) Ramohlale of Mamelodi, who was already an Orthodox Christian), was staying with them in nearby Klipfontein View, and attended the services. Soon Margaret and her children were attending as well. Unfortunately most of the people at Tembisa dispersed for various reasons, leaving only Mrs Rosina Thamaga, widow of the late Father Simon Thamaga. With the blessing of His Eminence Metropolitan Seraphim, we began holding the services in Margaret Mphela’s house in Klipfontein View, and Margaret’s neighbour Joyce Aphane and her daughter Sophia began attending as well.
The house was small, however, and again with the blessing of His Eminence Metropolitan Seraphim and Father Pantelejmon, we began to take the people from Klipfontein View and Tembisa to the Divine Liturgy St Thomas’s Church, which was the closest Orthodox Church.
Father Spyridon of St Thomas’s attended several of the services at Tembisa, and Father Pantelejmon and Father Seraphim also attended the services in Margaret Mphela’s house at Klipfontein View. Margaret’s neighbour Joyce Aphane and her daughter Sophie also attended the services, and came to St Thomas’s for important occasions, such as Christmas, St Sava’s day, and the Vidovdan commemoration, and when Fr Pantelejmon and Father Spyridon returned to Serbia in July 2006, they came to the Hours and Readers Service at St Thomas’s and helped to lead the singing.

Now they have been baptised, and are fully Orthodox. As Margaret Mphela remarked on the way home from the baptism service, “Now we are free”, for, as we sang during the service, “As many as have been baptised into Christ have put on Christ.” And it was good that during the baptism service we had three young people who had come from the USA to help to share the Orthodox Christian Faith in South Africa. They were Seraphima Carl, John Diamantis and Alex Goodwin. They, like many other visitors, and the baptism candidates themselves, found the baptism service most impressive, and a sign that the Orthodox Church in South Africa is growing.

Please pray for those who were baptised, and for godparents.
New Baptised Godparents
Nina (Joyce), aged 41 Sasa Pavlovic
Sophia (Sophie), aged 7 Mirjana Mihaljevic
Margaret, aged 36 Zivojin i Lada Jovanovic
Martha (Melita), aged 18 Mile Stojakovic
Irene (Johanna) , aged 10 Andreé Woodhouse
Maria (Neriah), aged 10 Andreé Woodhouse
Tabitha (Thabitha), aged 7 Mirjana Djordjevic
Mary (Valencia), aged 14 Cedomir Djordjevic

Περισσότερα…
Darko Jovanovic
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009258976483

http://ampelonas-trygetes.blogspot.gr/2015/08/first-group-baptism-in-south-africa.html

Outomatiese vertaling via Google

Eerste groep DOOP IN SUID-AFRIKA – Deur Deacon Stephen Hayes
Op 17/04 Junie is agt mense gedoop by St Thomas se Kerk deur Vader Pantelejmon (Jovanovic) met die seën van Sy Eminence Metropolitan Seraphim, aartsbiskop van Johannesburg en Pretoria. Hulle is Margaret Mphela van Klipfontein View, Midrand en haar vier kinders, en Nina (Joyce) Aphane en haar dogter Sophia (Sophie) en Margaret Mphela se niggie, Maria (Valencia) Semenya van Mamelodi.
Wanneer ‘n groep mense in Tembisa gevra vir die Ortodokse dienste daar gehou word in 2005, Margaret Mphela se niggie, Nektaria (Thabitha) Ramohlale van Mamelodi, wat reeds ‘n Ortodokse Christen was), was bly saam met hulle in die nabygeleë Klipfontein View, en het die dienste. Gou Margaret en haar kinders is so goed bygewoon. Ongelukkig is die meeste van die mense by die Tembisa versprei vir verskeie redes, wat slegs mev Rosina Thamaga, weduwee van wyle Vader Simon Thamaga. Met die seën van Sy Eminence Metropolitan Seraphim, het ons begin hou van die dienste in die huis Margaret Mphela se Klipfontein View, en Margaret se buurman Joyce Aphane en haar dogter Sophia begin bywoon as well.
Die huis was klein, egter, en weer met die seën van Sy Eminence Metropolitan Seraphim en Vader Pantelejmon, het ons begin om die mense van Klipfontein View en Tembisa neem om die Goddelike Liturgie St Thomas se Kerk, wat die naaste Ortodokse Kerk was.
Vader Spyridon van St Thomas se verskeie van die dienste bygewoon op Tembisa, en Vader Pantelejmon en Vader Seraphim het ook die dienste in die huis Margaret Mphela se Klipfontein View. Margaret se buurman Joyce Aphane en haar dogter Sophie het ook die dienste, en het gekom om St Thomas se vir belangrike geleenthede, soos Kersfees, St Sava se dag, en die Vidovdan herdenking, en wanneer Fr Pantelejmon en Vader Spyridon teruggekeer na Serwië in Julie 2006, het hulle gekom het om die ure en Lesers Service by St Thomas en het gehelp om die sang te lei.
Nou het hulle gedoop is, en is ten volle Ortodoks. As Margaret Mphela opgemerk op die pad huis toe van die doop diens, «Nou is ons vry», want, soos ons gesing tydens die diens, «As almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.» En dit was goed dat tydens die doop diens moes ons drie jong mense wat uit die VSA gekom het om te help om die Ortodokse Christelike geloof in Suid-Afrika deel. Hulle was Seraphima Carl, John Diamantis en Alex Goodwin. Hulle het, soos baie ander besoekers, en die doop kandidate hulself, het gevind dat die doop diens mees indrukwekkende, en ‘n teken dat die Ortodokse Kerk in Suid-Afrika groei.
Bid asseblief vir diegene wat gedoop is, en vir die peetouers.
Nuwe gedoop Peetouers
Nina (Joyce), tussen die ouderdomme 41 Sasa Pavlovic
Sophia (Sophie), tussen die ouderdomme 7 Mirjana Mihaljevic
Margaret, tussen die ouderdomme 36 Zivojin i Lada Jovanovic
Martha (Melita), tussen die ouderdomme 18 myl Stojakovic
Irene (Johanna), tussen die ouderdomme 10 Andree Woodhouse
Maria (Nería), tussen die ouderdomme 10 Andree Woodhouse
Tabitha (Thabitha), tussen die ouderdomme 7 Mirjana Djordjevic
Mary (Valencia), tussen die ouderdomme 14 Cedomir Djordjevic

Automatic ukuhumusha nge Google

OKOKUQALA GROUP UKUBHAPATHIZWA ENINGIZIMU AFRIKA – By Deacon Stephen Hayes
On 4/17 June kwabhapathizwa abantu abangu ngesikhathi Church St Thomas by Baba Pantelejmon (Jovanovic) isibusiso Ophakeme yakhe Metropolitan uSeraphim, uMbhishobhi Omkhulu eGoli nasePitoli. Ziyakwazi Margaret Mphela of Klipfontein Buka, eMidrand nezingane zakhe ezine, futhi Nina (Joyce) Aphane nendodakazi yakhe Sophia (Sophie), kanye nomshana Margaret uMphela, Mary (Valencia) Semenya weMamelodi.
Uma iqembu labantu eTembisa wacela amasevisi obu-Orthodox ukuba ozoba khona ngo-2005, ukuhlasela Margaret uMphela, Nektaria (Thabitha) Ramohlale weMamelodi, owayesevele i Christian Orthodox), wahlala nabo eseduze Klipfontein Buka, futhi abahambele lo amasevisi. Ngokushesha Margaret nezingane zakhe base beya kanye. Ngeshwa abantu abaningi ngesikhathi eTembisa ahlakazekile ngenxa yezizathu ezihlukahlukene, kusale kuphela uNkk Rosina Thamaga, umfelokazi ngasekupheleni uBaba Simon Thamaga. With the isibusiso Ophakeme yakhe Metropolitan uSeraphim thina, baqala ukucebisana ngaye amasevisi endlini Margaret uMphela e Klipfontein Buka, nomakhelwane Margaret Joyce Aphane nendodakazi yakhe Sophia waqala ukuya kanye.
Indlu yayincane, kodwa, bese futhi isibusiso Ophakeme Metropolitan uSeraphim noBaba Pantelejmon wakhe, saqala ukuthatha abantu abavela Klipfontein Buka futhi eTembisa ukuba Church the Nowaphezulu St Thomas, owawungumnyaka esondelene Orthodox Church.
Baba Spyridon of St Thomas waya eziningana izinkonzo eTembisa, futhi noBaba Pantelejmon kanye noBaba uSeraphim khona amasevisi endlini Margaret uMphela at Klipfontein View. Margaret umakhelwane Joyce Aphane nendodakazi yakhe Sophie khona amasevisi, wafika St Thomas for izikhathi ezibalulekile, ezifana Christmas, usuku St Sava, futhi kugujwa Vidovdan, futhi lapho uFata Pantelejmon noYise Spyridon wabuyela eSerbia ngo July 2006, base wafika Amahora futhi Abafundi Service at St Thomas kanye wasiza ahole singing.
Manje base labhapathizwa, futhi kukhona ngokugcwele Orthodox. Njengoba Margaret Mphela zaphawula endleleni ekhaya evela enkonzweni ubhapathizo, «Manje thina khulula ‘, ngoba, njengoba sasicula ngesikhathi service,» Njengoba abaningi njengoba labhapathizwa kuKristu nigqoké uKristu. «Futhi kwaba kuhle ukuthi ngesikhathi the service ubhapathizo kwadingeka thina bantu abathathu abasha ababeze kusukela USA ukusiza ukwabelana Orthodox Christian Faith eNingizimu Afrika. Kwakumelwe Seraphima Carl, uJohane Diamantis futhi Alex Goodwin. Bathi, njengabanye izivakashi eziningi, kanti abazobhapathizwa ngokwabo, wathola inkonzo ubhapathizo umxhwele kakhulu, futhi uphawu lokuthi eSontweni Lobu-Orthodox e-South Afrika ukhula.
Sicela nithandazele labo babhapathizwa, futhi ngenxa godparents.
New UYABHABHADISWA Godparents
Nina (Joyce), abaneminyaka engu-41 Sasa Pavlovic
Sophia (Sophie), abaneminyaka 7 Mirjana Mihaljevic
Margaret, abaneminyaka 36 Zivojin i Lada Jovanovic
Martha (noMelita), abaneminyaka engu-18 Mile Stojakovic
Irene (Johanna), abaneminyaka engu-10 u-Andrée Woodhouse
Maria (kaNeriya), abaneminyaka engu-10 u-Andrée Woodhouse
Tabitha (Thabitha), abaneminyaka 7 Mirjana Djordjevic
Mary (Valencia), abaneminyaka 14 Cedomir Djordjevic

FIRST GROUP BAPTISM IN SOUTH AFRICA – By Deacon Stephen Hayes

У храму св. апостола Томе у Јоханесбургу (српска парохија у Јужној Африци) извршено је саборно крштење припадница локалне јужноафричке заједнице. Крштење су обавили јеромонах Пантелејмон (старешина храма св. ап. Томе у Јоханесбургу), јеромонах Наум (привремени сабрат храма), јерођакон Серафим (сабрат храма св. ап. Томе и први Јужноафриканац, православни монах који је замонашен на територији Јужне Африке) и ђакон др Стивен Хејс који је и сам пре двадесет година, са целом својом породицом прешао у православну веру, а претходно је био англикански свештеник. Сада је о. Стивен Секретар Мисије Митрополије Јоханесбурга и Преторије, издавач, истраживач и писац.
Нове сестре у Христу, осам јужноафричких црнкиња (припадница Норт Сото – Северног Сото племена), које живе у предграђима Јоханесбурга (Тембиса и Клипфонтен Вју) и Преторије (Мамелоди), које се баве медицинским и социјалним радом, и похађају универзитет и школу, примиле су православну веру највише захваљујући неуморном труду и залагању оца ђакона др Стивена Хејса и уз духовну помоћ и мисионарски рад представника Српске Патријаршије у Африци, јеромонаха Пантелејмона.
Православну веру су примиле: Џојс (крштено име – Нина) Афане Рефилве – 41 година, Софие (Софија) Афане Квапиле – 8 година, Јохана (Ирина) Модза Мфела – 10 година, Маргарета Тлоу Мфела – 36 година, Нериа (Марија) Мфела – 10 година, Мелита (Марта) Мфела – 19 година, Табитха (Тавита) Кабела Мфела – 7 година, Валенциа (Марија) Семениа – 13 година. Оне су се више од две године припремале да постану православне хришћанке највише учећи о Православљу од оца Стивена Хејса, контактирајући са српским јеромонасима и одлазећи у православне цркве на света богослужења, а најчешће у српски храм св. апостола Томе у Јоханесбургу. Српски свештеници – јеромонаси су их више пута обилазили у њиховим домовима и на другим местима где су се окупљали припадници локалног црначког становништва, разговарајући са њима и учећи их истинама Православне вере, а такође су их позивали и указивали гостопримство у храму св. Томе и црквеној сали српске парохије у Јужној Африци приликом прослава значајнијих црквених празника (Савиндан, Видовдан, Томиндан…).
На овом саборном крштењу су молитвено учествовали, као кумови, чланови јужноафричке парохије: Чедомир и Мирјана Ђорђевић, Живојин и Лада Јовановић, Мирјана Михаљевић, Миле Стојаковић, Саша Павловић и члан православне парохије у Брикстону (Јоханесбург) Андре Вудхаус. Овом изузетно вредном и историјски значајном догађају у српској цркви, присуствовало је и троје чланова мисионарског тима «Православног Хришћанског Мисионарског Центра» из Сједињених Америчких Држава: Серафима Карл, Џон Диамантис и Алекс Гудвин који су одржали низ интересантних предавања о православном погледу на изазове савременог живота, за време свог боравка у Митрополији Јоханесбурга и Преторије.
Ово је био изузетан догађај, духовни празник и велики благослов Божији, јер смо заиста први пут у историји Српске Православне Цркве, присуствовали и учествовали у саборном крштењу афричких црнаца, које је обављено у српском православном храму од стране српских свештенослужитеља – представника СПЦ на афричком континенту. Ово саборно крштење у Африци је плод духовног рада, труда и молитава српских јеромонаха, а на првом месту плод благослова Његове Светости Патријарха Српског г. Павла и Епископа рашко-призренског г. Артемија који су благословили да претходних пет година, о јужноафричкој парохији Српске Православне Цркве, духовно брину монаси из косовско-метохијских манастира.

This entry was posted in Africa, Archbishopric of Johannesburg and Pretoria- South Africa - Mητρόπολη Ιωαννουπόλεως και Πρετόριας, Αφρική, Αφρική, Africa, Νότια Αφρική, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ), Σερβία-Serbia and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Ομαδική βάπτιση Ορθόδοξων Χριστιανών στη Νότια Αφρική.FIRST GROUP BAPTISM IN THE ORTHODOX CHURCH IN SOUTH AFRICA

  1. Παράθεμα: Orthodox Group Baptism in South Africa | Orthodoxia

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s