Another charity in the Orthodox Church of Kenya.Ακόμα ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στην Ιερά Μητρόπολη Κένυας.


Την Κυριακή το απόγευμα 12 Ιουλίου 2015, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος, σε συνεργασία με ειδική επιτροπή που συστήθηκε για τη δημιουργία ενός νέου ορφανοτροφείου, παρέστη και μίλησε κατά την πρώτη εναρκτήρια ανακοίνωση ότι, ύστερα από επιθυμία του αείμνηστου πατρός Γερασίμου, ιερέα της κοινότητας αυτής, ο οποίος δώρισε το οικόπεδο και με τη συνεργασία διαφόρων φιλανθρωπικών οργανισμών και ορφανοτροφείων της Ναϊρόμπης και των περιχώρων, έγιναν οι πρώτες εισφορές για το κτίσιμο του ορφανοτροφείου τούτου.

oikotrofeio-3

Πριν από την τελετή, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τρισάγιο στον τάφο του αείμνηστου πατρός Γερασίμου, ο οποίος πέθανε πριν από ακριβώς έναν χρόνο.

Σε ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά του πατρός Γερασίμου, σε δύσκολες εποχές, γύρω στη δεκαετία του ’80, όταν, μόνος του, περπατούσε μακρινές αποστάσεις, για να μεταφέρει το μήνυμα της ορθοδοξίας σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Κένυας.

Ο Σεβασμιώτατος χαρακτήρισε την προσφορά του πατρός Γερασίμου ως ένα μεγάλο θαύμα, γιατί, σήμερα, στις περιοχές αυτές υπάρχουν ναοί και υπηρετούν 20 (είκοσι) περίπου ιερείς, οι περισσότεροι των οποίων υπήρξαν πνευματικά του παιδιά.

Κάλεσε όλους να ενθυμούνται, πάντοτε, τον ζήλο, την αυταπάρνηση και τη θυσία, με τα οποία μπόρεσε να φυτέψει το δέντρο της ορθοδοξίας στους τότε ανευαγγελίστους.

Μίλησαν διάφοροι εκπρόσωποι των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων για το υπό ανέγερση έργο και ο Σεβασμιώτατος αποκάλυψε ειδική ανακοίνωση που φέρει την ονομασία «Διακονία αγάπης».

Αυτή ήταν εξάλλου και η επιθυμία του πατρός Γερασίμου. Ο Σεβασμιώτατος, στην ομιλία του, ευχαρίστησε τους οργανωτές και όλους τους υπευθύνους των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που παρέστησαν και προσέφεραν χρηματικό ποσό για το ξεκίνημα του έργου αυτού.

Είπε, χαρακτηριστικά, ότι η Ορθόδοξη Μητρόπολη Κένυας, με τις ευλογίες του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου του Β΄ , υποστηρίζει, πάντοτε, τέτοιου είδους έργα φιλανθρωπίας για προστασία των ορφανών παιδιών.

Ήδη, είπε, στη Μητρόπολη Κένυας λειτουργούν ορφανοτροφεία και επισιτιστικά προγράμματα, που επεκτείνονται σ’ όλη την επικράτεια της Κένυας.

Ο ίδιος είπε ότι θα συνεχίσει, όπως πάντοτε, να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει τέτοια προγράμματα, τα οποία, οπωσδήποτε, θα ανακουφίζουν τα απροστάτευτα και εγκαταλειμμένα ορφανά.

Σε ανάμνηση του γεγονότος τούτου, ο Σεβασμιώτατος φύτεψε ένα ειδικό τροπικό δέντρο και κάλεσε όλους, με κάθε δυνατό μέσο που διαθέτουν, να βοηθήσουν στην εκπλήρωση του οράματος του πατρός Γερασίμου.

oikotrofeio-2

http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/1780-akoma-ena-filanthropiko-idruma-stin-iera-mitropoli-kenuas-foto

Automatic translation by google (there may be translation errors)

On Sunday afternoon, July 12, 2015, His Eminence Metropolitan of Kenya. Makarios, in cooperation with a special committee was set up to create a new orphanage, attended and spoke at the first inaugural announcement that, after desire of the late Father Gerasimos, priest this community, who donated the land and with the cooperation of various charities and orphanages in Nairobi and its environs, the first contributions were made to the building of the orphanage result.

Before the ceremony, His Eminence celebrated memorial service at the grave of the late Father Gerasimos, who died just before a time.

In his speech, His Eminence referred to the large supply of Father Gerasimos, in difficult times, around the 80s, when, alone, walked long distances to carry the message of Orthodoxy in several areas of central Kenya.

His Eminence described the offer of Father Gerasimos as a great miracle, because, today, in these areas there are temples and serve 20 (TWENTY) about priests, most of whom were spiritual children.

He called everyone to remember, always, zeal, self-denial and sacrifice with which could to plant the tree of orthodoxy to then anefangelistous.

They spoke several representatives of charitable institutions for the project under construction and His Eminence revealed specific statement bearing the name «Diakonia love.»

This was also the desire of Father Gerasimos. His Eminence, in his speech, thanked the organizers and all those responsible charities who attended and offered money to start this project.

He said, typically, that the Orthodox Metropolis of Kenya, with the blessing of the Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa Theodoros II, supports, always such charity projects for the protection of orphaned children.

Already, he said, the Diocese Kenya operate orphanages and food programs, which extend throughout the territory of Kenya.

He said he will continue, as always, support and encourage such programs, which in any case would relieve unprotected and abandoned orphans.

In remembrance of this fact, His Eminence planted a special tropical tree and called everyone, in every possible means at their disposal to help fulfill the vision of Father Gerasimos.

Moja kwa moja tafsiri na google (kunaweza kuwa na makosa tafsiri)

Siku ya Jumapili alasiri, Julai 12, 2015, Eminence wake Metropolitan ya Kenya. Makarios, kwa kushirikiana na kamati maalum iliundwa ili kujenga yatima mpya, na kuhudhuriwa na alizungumza kwa mara ya kwanza uzinduzi tangazo kwamba, baada ya hamu ya marehemu Baba Gerasimos, kuhani jamii hii ambao walichangia ardhi na kwa ushirikiano wa misaada mbalimbali na yatima mjini Nairobi na mazingira yake, michango ya kwanza yalifanywa kwa ujenzi wa matokeo yatima.

Kabla ya sherehe, Eminence wake sherehe ibada ya kumbukumbu katika kaburi la marehemu Baba Gerasimos, ambaye alifariki kabla ya muda.

Katika hotuba yake, Eminence wake inajulikana ugavi kubwa ya Baba Gerasimos, katika nyakati ngumu, karibu 80s, wakati, peke yake, kutembea umbali mrefu kwenda kubeba ujumbe wa usahihi katika maeneo kadhaa ya katikati mwa Kenya.

Eminence wake ilivyoelezwa ofa ya Baba Gerasimos kama ishara kubwa, kwa sababu, leo, katika maeneo hayo kuna mahekalu na kumtumikia 20 (ishirini) kuhusu makuhani, ambao wengi wao walikuwa watoto kiroho.

Alitoa wito kila mmoja kukumbuka, siku zote, bidii, kujinyima na sadaka na ambayo inaweza kupanda mti wa usahihi wa basi anefangelistous.

Walizungumza wawakilishi kadhaa wa taasisi za hisani kwa ajili ya mradi chini ya ujenzi na Eminence wake umebaini kauli maalum kinachoitwa kwa jina «Diakonia upendo.»

Hii ilikuwa pia hamu ya Baba Gerasimos. Eminence wake, katika hotuba yake, alimshukuru waandaaji na wale misaada yote kuwajibika waliohudhuria na kutolewa fedha za kuanzia mradi huu.

Alisema, kwa kawaida, kwamba Metropolis Orthodox la Kenya, kwa baraka ya Papa na dume wa Alexandria na All Africa Theodoros II, mkono, daima miradi kama upendo kwa ajili ya ulinzi wa watoto yatima.

Tayari, alisema, Dayosisi Kenya kuendesha yatima na mipango ya chakula, ambayo kupanua katika eneo la Kenya.

Alisema ataendelea, kama siku zote, kusaidia na kuhamasisha mipango hiyo, ambayo katika kesi yoyote bila kupunguza watoto yatima bila kinga na kutelekezwa.

Katika kumkumbuka ukweli huu, Eminence wake kupandwa maalum mti kitropiki na kuitwa kila mtu, katika kila njia iwezekanavyo katika taka zao ili kusaidia kutimiza maono ya Baba Gerasimos.

This entry was posted in Africa, Αφρική, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Κένυα-Kenya, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Another charity in the Orthodox Church of Kenya.Ακόμα ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στην Ιερά Μητρόπολη Κένυας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s