Εγκαίνια μιας καινούργιας παρακλινικής FUNCURUME από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κατάνγκας του Κονγκό.Ouverture d’une nouvelle enquête FUNCURUME de l’Église orthodoxe au Katanga Congo.


ROMFEA.GR | Το Σάββατο 5 Ιουλίου, ημέρα της εορτής του Αγίου Ανδρέου του Κρήτης τελέστηκε συλλείτουργο στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στον FUNCURUME παρουσία των τοπικών αρχών και του πιστού λαού της τοπικής Εκκλησίας.

0kliniki-7

Να αναφερθεί ότι τον δεξιό χορό κατά τη διάρκεια της Θείας Λείτουργίας, πλαισίωνε ομάδα νέων Ιεροψαλτών από το Κολουέζι.

Μετά το πέρας της Θείας Ευχαριστίας ο Σεβασμιώτατος κ. Μελέτιος και οι πιστοί μετέβησαν στην Κλινική που βρίσκεται πλησίον της Εκκλησίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία δέκα χρόνια η μικρή κωμόπολη του FUNGURUME από 20.000 χιλιάδες που αριθμούσε, σήμερα λόγω των πολλών εκρήξεων ορυχείων που γίνεται στην γύρω περιοχή, έφθασε να απαριθμεί όπως αναφέρει ο υπεύθυνος του Δημαρχείου 187.000 χιλιάδες.

Εκεί ο Μητροπολίτης Κατάγκας τέλεσε αγιασμό και ανέγνωσε ειδική ευχή για την θεραπεία των νοσηλευομένων.

Αμέσως μέτα ο Σεβασμιώτατος ως υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας μίλησε καταλλήλως, καθώς και ο διοικητικός αρμόδιος της πόλεως.

Στην ομιλία του ο γιατρός και υπεύθυνος της περιοχής συμβούλευσε τους παρισταμένους να μη πηγαίνουν στους μάγους, πέρνωντας αφορμή από τον Σεβασμιώτατο που αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, ούτε να λαμβάνουν από μόνοι τους φάρμακα και ακολουθούν κατά το δοκούν την εκτέλεση της συνταγής, με αφορμή να πεθάνουν χωρίς αιτία πάρα πολλοί.

Ακόμη τόνισαν ότι ο Άγιος Παντελεήμων ήταν γιατρός και θεράπευε με την προσευχή του τους ανθρώπους και κατόπιν τους έδινε και κάποια φάρμακα, αυτός ο άγιος είναι προστάτης και βοηθός αυτής της νοσηλευτικής μονάδος.

0kliniki-17

More  photos, περισσότερες φωτογραφίες :

http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/1696–egkainia-mias-kainourgias-paraklinikis-foto

Automatic translation by google (there may be several translation errors)

The Saturday, July 5, the day of the feast of St. Andrew of Crete common liturgy celebrated at the Church of St. John the Theologian at FUNCURUME presence of local authorities and the faithful people of the local Orthodox Church.

Indicate that the right dancing during Mass, framed group of young chanters from Kolwezi.

After the Eucharist the Metropolitan of the Orthodox Church in Katanga Mr. Meletios and the faithful went to the clinic located near the Orthodox Church.

It is worth noting that in the last ten years the small town of FUNGURUME 20,000 thousands which numbered today because of the many explosive mines is the surrounding area, he came to count as reported by the head of the City Hall 187,000 thousand.

There the Orthodox Metropolitan Katagkas celebrated holy water and read a special prayer for the treatment of hospitalized.

Immediately after His Eminence as head of the health center talked properly and the administrative responsibility of the city.

In his speech doctor and head of the region advised those present not to go to sorcerers, seizing upon His Eminence referred to this issue, nor take from their own medicines and follow for themselves the execution of the recipe, in response to die without cause too many.

Even they stressed that St. Panteleimon was a doctor and healed by prayer of the people and then gave them some drugs, this is a patron saint and helper of this nursing unit.

La traduction automatique par Google (il peut y avoir plusieurs erreurs de traduction)

Samedi 5 Juillet le jour de la fête de saint André de Crète liturgie commune célébrée à l’église Saint-Jean le Théologien à FUNCURUME présence des autorités locales et les fidèles de l’Eglise orthodoxe locale.

Indiquez que le droit danse pendant la messe, encadrée groupe de jeunes chanteurs de Kolwezi.

Après l’Eucharistie, le métropolite de l’Église orthodoxe au Katanga M. Meletios et les fidèles sont allés à la clinique située près de l’église orthodoxe.

Il est intéressant de noter que dans les dix dernières années, la petite ville de 20.000 milliers FUNGURUME qui comptait aujourd’hui en raison des nombreuses mines explosives est la région environnante, il est venu à compter comme rapporté par le chef de l’Hôtel de Ville 187 000 mille.

Là, le métropolite orthodoxe Katagkas célébré l’eau bénite et lu une prière spéciale pour le traitement des patients hospitalisés.

Immédiatement après son Eminence à la tête du centre de santé a parlé correctement et la responsabilité administrative de la ville.

Dans son médecin de la parole et chef de la région a informé les personnes présentes de ne pas aller aux sorciers, saisissant sur Son Eminence visé à cette question, ni prendre de leurs propres médicaments et de suivre pour eux-mêmes l’exécution de la recette, en réponse à mourir sans cause de trop.

Même ils ont souligné que Saint-Panteleimon était un médecin et guéri par la prière du peuple, puis leur a donné certains médicaments, ceci est un saint patron et aide de cette unité de soins.

Moja kwa moja tafsiri na google (kunaweza kuwa na makosa kadhaa tafsiri)

Jumamosi, Julai 5, siku ya sikukuu ya St Andrew ya Krete kawaida Liturujia sherehe katika Kanisa la Mtakatifu John theologia katika FUNCURUME uwepo wa serikali za mitaa na watu waaminifu wa mitaa Kanisa la Orthodox.

Zinaonyesha kuwa kucheza haki wakati wa Misa, zimeandaliwa kundi la chanters vijana kutoka Kolwezi.

Baada ya Ekaristi Metropolitan wa Kanisa la Orthodox katika Katanga Mheshimiwa Meletios na mwaminifu zahanati ziko karibu na Kanisa la Orthodox.

Ni thamani akibainisha kwamba katika miaka kumi iliyopita mji mdogo wa Fungurume 20,000 maelfu ambayo kuhesabiwa leo kutokana na migodi mingi kulipuka ni eneo la jirani, alikuja kuhesabu kama ilivyoripotiwa na mkuu wa City Hall 187,000 elfu.

Kuna Orthodox Metropolitan Katagkas sherehe maji matakatifu na kusoma sala maalum kwa ajili ya matibabu ya hospitalini.

Mara baada ya Eminence wake kama mkuu wa kituo cha afya aliongea vizuri na wajibu wa utawala wa mji.

Katika hotuba yake daktari na mkuu wa mkoa wa kutoruhusu wale waliokuwepo kutokwenda kwenye wachawi, kutesa juu Eminence wake inajulikana suala hili, wala kuchukua kutoka madawa yao wenyewe na kufuata kwa wenyewe utekelezaji wa kichocheo, katika kukabiliana na kufa bila sababu wengi mno.

Hata wao alisisitiza kuwa St Panteleimon alikuwa daktari na kuponywa kwa sala ya watu na kisha akawapa baadhi ya dawa, hii ni mlinzi mtakatifu na msaidizi wa haya kitengo uuguzi.

This entry was posted in Africa, Αφρική, Αφρική, Africa, Επισκοπή Κολουέζι-Κογκό, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Κογκό,Congo and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Εγκαίνια μιας καινούργιας παρακλινικής FUNCURUME από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κατάνγκας του Κονγκό.Ouverture d’une nouvelle enquête FUNCURUME de l’Église orthodoxe au Katanga Congo.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s