Βοηθήστε μας να επιβιώσουμε ( Έκκληση από τις Μητροπόλεις Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρης )


Οι  Ορθόδοξοι αδελφοί μας ( ντόπιοι ιερείς και πιστοί ) στο Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν, τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία, το Πακιστάν, την Ινδία, τη Σιγκαπούρη και  περιμένουν τη δική μας βοήθεια. Ας μην κλείσουμε τα αυτιά στις εκκλήσεις τους.

 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

Απευθύνουμε έκκληση προς τους φίλους της ιεραποστολής (Ιερές Μητροπόλεις, Ιεραποστολικούς Συλλόγους,  ιδιώτες, κλπ) και ζητούμε κάθε δυνατή βοήθεια ώστε να στηρίξουμε το ιεραποστολικό έργο των δύο Ιερών Μητροπόλεων Χονγκ Κονγκ και Άπω Ανατολής και Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας.

clergyindia2015

Η ιεραποστολή στην Άπω Ανατολή χρειάζεται χορηγούς.

Οι δύο Ιερές Μητροπόλεις δεν έχουν ακίνητη ή κινητή περιουσία, ούτε κάποια πάγια πηγή εσόδων. Το όλο ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό έργο στηρίζεται στις δωρεές των φίλων της ιεραποστολής.

Το πρώτο εξάμηνο του 2015, οι δύο ιερές Μητροπόλεις κατάφεραν μετά από μεγάλο αγώνα να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους, κυρίως με την προσωπική υποστήριξη του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου. Τα έξοδα όμως είναι πολλά. Από τον Απρίλιο οι κληρικοί μας δεν έχουν λάβει οικονομική υποστήριξη. Τα τρέχοντα έξοδα δεν μπορούν να καλυφθούν. Αναγκασθήκαμε να αναστείλουμε την λειτουργία αρκετών φιλανθρωπικών προγραμμάτων. Πρώτο μέλημά μας είναι να διασώσουμε την αξιοπρέπεια των κληρικών μας και των οικογενειών τους και να στηρίξουμε το ιεραποστολικό έργο.

Μετά το Πάσχα προσπαθήσαμε να κτυπήσουμε διάφορες πόρτες ανθρώπων και φορέων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ουσιαστικά. Δυστυχώς για πολλοστή φορά είτε βρήκαμε κλειστές πόρτες είτε αντιμετωπίσαμε ύβρεις ή σαρκασμό.

Αν η τραγική αυτή κατάσταση παραμείνει η ίδια για τους επόμενους δύο μήνες, τότε στις αρχές Σεπτεμβρίου θα είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος οι δύο Μητροπόλεις να μην μπορέσουν να αντέξουν την μεγάλη πίεση και την οικονομική ασφυξία.

Απευθυνόμαστε σε όσους μπορούν να βοηθήσουν. Θέλουμε αυτό το μικρό καντηλάκι μαρτυρίας Χριστού στην Άπω Ανατολή να παραμείνει αναμμένο.

Διαβάστε στη συνέχεια την καταγραφή του οικονομικού βάρους που σηκώνουν οι δύο Μητροπόλεις καθώς και πως μπορεί κάποιος να μας ενισχύσει.

Εδώ μπορείτε να βρείτε ενημερωτικό φυλλάδιο για το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό έργο των δύο Μητροπόλεων. Μεταφορτώστε απόεδώ

http://greek.omhksea.org/wp-content/uploads/2015/06/Orthodoxy-in-Far-East-Brochure.pdf

 

26 JUNE 2015

We appeal to friends of the mission (Holy Dioceses, missionary associations, individuals, etc.) and request all possible assistance to support the missionary work of the two Holy Metropolis Hong Kong and the Far East and Singapore and South Asia.

The mission in the Far East needs sponsors.

The two Holy Dioceses any real or movable property, nor any fixed source of income. The whole missionary and charity work based on the donations of friends of the mission.

The first half of 2015, the two sacred Metropolises succeeded after a long struggle to meet their financial obligations, primarily with the personal support of His All Holiness Ecumenical Patriarch k.k.Vartholomaiou. The costs however are many. Since April our clergy have received financial support. The running costs can not be covered. We were forced to suspend the operation of several charitable programs. Our first concern is to preserve the dignity of our clergy and their families and support the missionary work.

After Easter we tried to beat several doors of people and organizations that could help substantially. Unfortunately, yet again, whether we found closed doors either faced insults or sarcasm.

If this tragic situation remains the same for the next two months, then in early September will be visible longer a risk both Metropolises not be able to withstand great pressure and economic suffocation.

We appeal to those who can help. We want this little kantilaki witness Christ in the Far East remain lit.

http://www.omhksea.org/about/support-us/

26 JUNE 2015

Nous lançons un appel aux amis de la mission (Saints Diocèses, les associations missionnaires, particuliers, etc.) et demandons toute l’assistance possible pour soutenir le travail missionnaire des deux Saint Metropolis Hong Kong et l’Extrême-Orient et à Singapour et en Asie du Sud.

La mission en Extrême-Orient a besoin de sponsors.

Les deux diocèses Saints toute  biens immobiliers ou mobiliers, ni aucune source de revenu fixe. L’ensemble du travail missionnaire et la charité basée sur les dons d’amis de la mission.

La première moitié de 2015, les deux métropoles sacrés réussi après une longue lutte pour répondre à leurs obligations financières principalement avec le soutien personnel de Sa Sainteté le Patriarche œcuménique k.k.Vartholomaiou. Les coûts sont cependant nombreux. Depuis Avril notre clergé ont reçu un soutien financier. Les coûts de fonctionnement ne peuvent pas être couverts. Nous avons été forcés de suspendre le fonctionnement de plusieurs programmes de bienfaisance. Notre première préoccupation est de préserver la dignité de notre clergé et de leurs familles et de soutenir le travail missionnaire.

Après Pâques, nous avons essayé de battre plusieurs portes de personnes et d’organisations qui pourraient aider considérablement. Malheureusement, encore une fois, que nous avons trouvé portes closes soit insultes rencontrés ou le sarcasme.

Si cette situation tragique reste le même pour les deux prochains mois, puis au début de Septembre sera visible plus un risque deux métropoles ne pas être capable de résister à une forte pression et d’étouffement économique.

Nous lançons un appel à ceux qui peuvent aider. Nous voulons ce petit kantilaki témoin le Christ dans l’Extrême-Orient reste allumé

http://www.omhksea.org/about/support-us/

2015年6月26日

我们呼吁朋友们的使命(圣教区传教团体,个人等),并要求所有可能的援助,以支持这两个神圣的大都市香​​港和远东及新加坡和南亚地区的传教工作。

在远东的使命需要赞助商。

这两个神圣的教区任何不动产或者动产,也不收任何固定的客源。根据朋友的使命的捐款,整个传教和慈善工作。

2015年上半年,这两个神圣的大都市了长期的斗争后,成功地履行其财政义务,主要与个人支持他所有的神圣普世牧首k.k.Vartholomaiou的。然而费用是很多的。自今年四月起神职人员我们已收到的财政支持。运行成本无法覆盖。我们被迫暂停了几个慈善项目的运作。我们首先关注的是保护我们的僧侣和他们的家庭的尊严和支持传教工作。

复活节后,我们试图击败人和组织几个门,可以帮助很大。不幸的是,再次,我们是否发现紧闭的门无论是面对侮辱或讽刺。

如果这种悲惨的情况依旧在接下来的两个月里,那么在九月初将是可见的不再是风险大城市都无法承受巨大的压力和经济窒息。

我们呼吁那些谁可以提供帮助。我们希望这个小kantilaki见证基督在远东保持亮起。

http://www.omhksea.org/about/support-us/

The priests and the Nuns of Philippines with Ecumenical Patriarch and Metropolitan Nektarios

http://greek.omhksea.org/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5/%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5

This entry was posted in Asia, China, Ασία, Ασία, Asia, Ελλάδα - Greece, Ινδία-India, Ινδονησία- Ιάβα, Κίνα, Οικουμενικό Πατριαρχείο - Ecumenical Patriarchate, Παπούα,Papua, Πακιστάν - Pakistan, Σιγκαπούρη-Singapore, Ταϊβάν, Taiwan, Φιλιππίνες-Philippines, Χονγκ Κονγκ-Hong Kong and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s