Ναι ή Όχι στο Δημοψήφισμα ; Η Ελλάδα έχει ήδη χρεοκοπήσει δημογραφικά …Stop the genocide of Greeks.


Ποια σημασία έχει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος όταν η Ελλάδα ήδη έχει χρεοκοπήσει δημογραφικά εδώ και 5 χρόνια ; Είτε Ναι, είτε Όχι στο δημοψήφισμα, είτε με ευρώ, είτε με εθνικό νόμισμα, ο δημογραφικός κατήφορος της Ελλάδας είναι μη αναστρέψιμος. Ο Ελληνισμός σβήνει…

Slaves_in_chains-630x400

Stop the genocide of Greeks

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς, σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δημιούργησε και συνεχίζει μια ολοκληρωτική γενοκτονία σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Η δήθεν χριστιανική Ευρώπη οδηγεί τους Έλληνες στην αυτοκτονία, σε πρόωρο θάνατο, στην φτώχεια, στα συσσίτια, στη ολοκληρωτική καταστροφή.

Η υποκρισία των ψευτοχριστιανών ηγετών των ευρωπαϊκών κρατών δεν έχει προηγούμενο. Χωρίς αγάπη, χωρίς οίκτο, χωρίς καμία χριστιανική συνείδηση, παραβιάζοντας τις εντολές του Ιησού Χριστού, οδηγούν στον στραγγαλισμό και στην εξαφάνιση και στη Γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού, του ελληνικού, αφού τους προηγούμενους αιώνες κατέστρεψαν με την ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ τους λαούς της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.

Και σήμερα, οι ίδιοι αυτοί ψευτοχριστιανοί ηγέτες της Ευρώπης ( και όχι οι απλοί Ευρωπαίοι πολίτες ), συνεχίζουν να λεηλατούν οικονομικά τις χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, καταδικάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε πείνα, φτώχεια, δυστυχία, πρόωρο θάνατο από ασθένειες, λόγω έλλειψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τώρα στρέφονται ενάντια και σε λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενάντια στον Ελληνικό λαό, του οποίου ο πολιτισμός είναι η βάση της Ευρώπης, ενάντια στον Ελληνικό λαό, στη γλώσσα του οποίου γράφτηκε η Καινή Διαθήκη και μεταφράστηκε η Παλιά Διαθήκη και έχει δώσει τα μεγαλύτερα αναστήματα στο χώρο της φιλοσοφίας και του πολιτισμού. Τον Ελληνικό λαό προσπαθούν οι δήθεν χριστιανοί  ηγέτες των  κρατών της Ευρώπης να εξοντώσουν, αφού εξόντωσαν ( από τον 14ο αιώνα και μετά ) δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Έχουν καμία σχέση με τον Χριστό και τον Χριστιανισμό ;

Την ίδια στιγμή η ανώτερη αστική τάξη της Ελλάδας, με προσφυγές και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ( που δικαίωσε τους δικαστικούς αλλά όχι τους Πολύτεκνους ! ), βάζει ταφόπλακα στο δημογραφικό καταδικάζοντας τις Πολύτεκνες Οικογένειες και τα παιδιά τους, με τελευταία γεγονότα την κατάργηση των μεταγραφών στους Πολύτεκνους και των ειδικών θέσεων για παιδιά Πολυτέκνων σε στρατιωτικές σχολές. Η ανώτερη αστική τάξη νοιάζεται, δυστυχώς,  μόνο για να πολλαπλασιάσει ή να διατηρήσει την οικονομική της άνεση σε βάρος των υπόλοιπων Ελλήνων. Η ανώτερη αστική τάξη, με τις καταθέσεις στο εξωτερικό, με τα πολυτελή της ταξίδια στα κοσμοπολίτικα θέρετρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, με τη χλιδάτη ζωή της μέρα και νύχτα, νοιάζεται μόνο για τη «πάρτη» και όχι για την Ελλάδα και τους υπόλοιπους Έλληνες, αρνείται να βοηθήσει την Ελλάδα μειώνοντας τη φοροδιαφυγή και στέλνει τα κεφάλαια της σε «φορολογικούς παραδείσους του εξωτερικού» και ζητά ακόμα περισσότερα κέρδη…

Τα στοιχεία του τέλους του Ελληνισμού :

23/06/2015

γεννήσεις :   41513   θάνατοι :  61308    δηλαδή  – 19800 ( περίπου στο α’ εξάμηνο του 2015 )

Τα υπόλοιπα στοιχεία θα τα δείτε εδώ αναλυτικά :

https://ierapostoli.wordpress.com/2015/06/10/ethniki_tragodia_church_greece/

https://ierapostoli.wordpress.com/tag/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-2015/

Υ.Γ Το άρθρο αυτό δεν έχει σχέση με την Ορθόδοξη ιεραποστολή, αλλά με την κοινωνική, πολιτική και δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα.

PS This article is not related to the Orthodox mission, but with the social, political and demographic situation in Greece.

Automatic translation into other languages (there may be translation errors)

The European Union has, unfortunately, in cooperation with the International Monetary Fund, created and continues an outright genocide against the vast majority of Greeks. The supposedly Christian Europe leads the Greeks to suicide, to premature death in poverty, in soup kitchens, in total destruction.

The hypocrisy of the hypocrites Christian leaders of European states is unprecedented. Without love, without compassion, without any Christian conscience, violating the commandments of Jesus Christ, leading to the strangulation and the disappearance and genocide of an entire people, the Greek, as in previous centuries destroyed the colonial peoples of Asia, Africa and Latin America.

And today, these same false Christian leaders of Europe (and not the ordinary citizens of Europe), continue to economically plunder the countries of Asia, Africa and Latin America, condemning millions of people to hunger, poverty, misery, premature death from diseases due to lack of medical care. Now they turn against and peoples of the European Union, against the Greek people, whose culture is the basis of Europe, against the Greek people in the language which the New Testament was written and translated the Old Testament and has given the greatest riders in field of philosophy and culture. The hypocrites Christian leaders of the European countries are trying to exterminate the Greek people, since killed (from the 14th century onwards) billion people around the globe. What to do with Christ and Christianity?

L’Union européenne a, malheureusement, en coopération avec le Fonds monétaire international, créé et continue d’un génocide pur et simple contre la grande majorité des Grecs. Le soi-disant l’Europe chrétienne conduit les Grecs au suicide, à la mort prématurée dans la pauvreté, dans les soupes populaires, la destruction totale.

L’hypocrisie des dirigeants hypocrites chrétiens des Etats européens est sans précédent. Sans amour, sans compassion, sans aucune conscience chrétienne, violer les commandements de Jésus-Christ, conduisant à l’étranglement et la disparition et le génocide de tout un peuple, le Grec, comme dans les siècles précédents détruit les peuples coloniaux d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine .

Et aujourd’hui, ces mêmes dirigeants fausses chrétiennes de l’Europe (et pas les citoyens ordinaires de l’Europe), continuer à piller économiquement les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, condamnant des millions de personnes à la faim, la pauvreté, la misère, la mort prématurée de maladies dues du manque de soins médicaux. Maintenant, ils se retournent contre et les peuples de l’Union européenne, contre le peuple grec, dont la culture est la base de l’Europe, contre le peuple grec à la langue que le Nouveau Testament a été écrit et traduit l’Ancien Testament et a donné les plus grands coureurs dans le domaine de la philosophie et de la culture. Les dirigeants hypocrites chrétiens des pays européens tentent d’exterminer le peuple grec, depuis tué (du 14ème siècle) milliard de personnes à travers le monde. Que faire avec le Christ et le christianisme?

Die Europäische Union hat leider in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds, erstellt und setzt eine regelrechte Völkermord gegen die überwiegende Mehrheit der Griechen. Die angeblich christlichen Europa führt die Griechen in den Selbstmord, zu vorzeitigem Tod in Armut, in Suppenküchen, in der totalen Zerstörung.

Die Heuchelei der Heuchler christliche Führer der europäischen Staaten ist beispiellos. Ohne Liebe, ohne Mitleid, ohne christliche Gewissen, verletzen die Gebote von Jesus Christus, die zu der Strangulation und dem Verschwinden und Völkermord eines ganzen Volkes, der griechischen, wie in früheren Jahrhunderten die kolonialen Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas zerstört .

Und heute diese gleichen falschen Christian Führer Europas (und nicht die Bürger von Europa), weiterhin wirtschaftlich zu plündern den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, verurteilen Millionen von Menschen Hunger, Armut, Elend, vorzeitigen Tod von Erkrankungen, die durch Mangels der medizinischen Versorgung. Nun drehen Sie sie gegen und Völkern der Europäischen Union, gegen die Griechen, deren Kultur ist die Grundlage Europas, gegen die Griechen in der Sprache, die das Neue Testament wurde geschrieben und übersetzt das Alte Testament und hat die größten Fahrer im Feld gegeben der Philosophie und Kultur. Die Heuchler christliche Führer der europäischen Länder versuchen, das griechische Volk auszurotten, da umgebracht (aus dem 14. Jahrhundert) Milliarden Menschen rund um den Globus. Was macht man mit Christus und das Christentum zu tun?

De Europese Unie heeft, helaas, in samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds, gemaakt en blijft een regelrechte genocide tegen de overgrote meerderheid van de Grieken. De zogenaamd christelijke Europa leidt de Grieken tot zelfmoord, tot een vroegtijdige dood in armoede, in gaarkeukens, in totale vernietiging.

De hypocrisie van de huichelaars christelijke leiders van de Europese staten is ongekend. Zonder liefde, zonder mededogen, zonder enig christelijk geweten, het overtreden van de geboden van Jezus Christus, die leidt tot de wurging en de verdwijning en genocide van een heel volk, de Griekse, net als in voorgaande eeuwen vernietigde de koloniale volkeren van Azië, Afrika en Latijns-Amerika .

En vandaag, deze zelfde valse christelijke leiders van Europa (en niet de gewone burgers van Europa), blijven economisch plunderen de landen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika, het veroordelen van miljoenen mensen om honger, armoede, ellende, vroegtijdig overlijden van ziekten als gevolg van een gebrek aan medische zorg. Nu draaien ze tegen en de volkeren van de Europese Unie tegen het Griekse volk, waarvan de cultuur is de basis van Europa, tegen het Griekse volk in de taal waarin het Nieuwe Testament werd geschreven en vertaalde het Oude Testament en is de grootste rijders in het veld gegeven van de filosofie en cultuur. De huichelaars christelijke leiders van de Europese landen proberen het Griekse volk uit te roeien, omdat gedood (uit de 14e eeuw) miljard mensen over de hele wereld. Wat te doen met Christus en het christendom?

L’Unione europea ha, purtroppo, in cooperazione con il Fondo monetario internazionale, ha creato e continua a un vero e proprio genocidio contro la stragrande maggioranza dei greci. Il presunto Europa cristiana conduce i greci al suicidio, alla morte prematura in condizioni di povertà, nelle mense dei poveri, in distruzione totale.

L’ipocrisia dei capi ipocriti cristiani degli Stati europei è senza precedenti. Senza amore, senza compassione, senza alcuna coscienza cristiana, violando i comandamenti di Gesù Cristo, che porta alla strangolamento e la scomparsa e il genocidio di un intero popolo, il greco, come nei secoli precedenti ha distrutto i popoli coloniali dell’Asia, Africa e America Latina .

E oggi, questi stessi capi falsi cristiani d’Europa (e non i cittadini comuni d’Europa), continuano a saccheggiare economicamente i paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina, condannando milioni di persone alla fame, la povertà, la miseria, la morte prematura da malattie dovute per mancanza di cure mediche. Ora si rivoltano contro e popoli dell’Unione europea, contro il popolo greco, la cui cultura è alla base dell’Europa, contro il popolo greco nella lingua che il Nuovo Testamento è stato scritto e tradotto l’Antico Testamento e ha dato i più grandi piloti campo della filosofia e della cultura. I leader cristiani ipocriti dei paesi europei stanno cercando di sterminare il popolo greco, dal momento che ha ucciso (dal 14 ° secolo in poi) miliardi di persone in tutto il mondo. Cosa fare con Cristo e il cristianesimo?

La Unión Europea tiene, por desgracia, en cooperación con el Fondo Monetario Internacional, creado y continúa un genocidio rotundamente en contra de la gran mayoría de los griegos. El supuestamente Europa cristiana conduce a los griegos al suicidio, a la muerte prematura en la pobreza, en los comedores de beneficencia, en la destrucción total.

La hipocresía de los líderes hipócritas cristianas de los Estados europeos no tiene precedentes. Sin amor, sin compasión, sin ninguna conciencia cristiana, violando los mandamientos de Jesucristo, que conduce a la asfixia y la desaparición y el genocidio de todo un pueblo, el griego, como en siglos anteriores destruyó los pueblos coloniales de Asia, África y América Latina .

Y hoy en día, estos mismos líderes falsos cristianos de Europa (y no los ciudadanos comunes de Europa), continúan el saqueo económico de los países de Asia, África y América Latina, que condena a millones de personas al hambre, la pobreza, la miseria, la muerte prematura por enfermedades debido a la falta de atención médica. Ahora se vuelven en contra y pueblos de la Unión Europea, contra el pueblo griego, cuya cultura es la base de Europa, contra el pueblo griego en la lengua que el Nuevo Testamento fue escrito y tradujo el Antiguo Testamento y ha dado los más grandes pilotos de campo de la filosofía y la cultura. Los líderes hipócritas cristianos de los países europeos están tratando de exterminar al pueblo griego, ya muerto (desde el siglo 14 en adelante) mil millones de personas en todo el mundo. ¿Qué hacer con Cristo y el cristianismo?

A União Europeia tem, infelizmente, em cooperação com o Fundo Monetário Internacional, criado e continua um verdadeiro genocídio contra a grande maioria dos gregos. A suposta Europa cristã leva os gregos ao suicídio, a morte prematura em situação de pobreza, em cozinhas de sopa, na destruição total.

A hipocrisia dos líderes hipócritas cristãs dos Estados europeus não tem precedentes. Sem amor, sem compaixão, sem qualquer consciência cristã, violando os mandamentos de Jesus Cristo, levando ao estrangulamento eo desaparecimento e genocídio de um povo inteiro, o grego, como em séculos anteriores destruiu os povos coloniais da Ásia, África e América Latina .

E hoje, esses mesmos falsos líderes cristãos da Europa (e não os cidadãos comuns da Europa), continuam a saquear economicamente os países da Ásia, África e América Latina, condenando milhões de pessoas à fome, a pobreza, a miséria, a morte prematura por doenças devido a falta de assistência médica. Agora eles se voltam contra e povos da União Europeia, contra o povo grego, cuja cultura é a base da Europa, contra o povo grego na língua que o Novo Testamento foi escrito e traduziu o Antigo Testamento e deu os maiores pilotos no campo da filosofia e da cultura. Os líderes hipócritas cristãs dos países europeus estão tentando exterminar o povo grego, uma vez morto (a partir do século 14 em diante) bilhão de pessoas ao redor do globo. O que fazer com Cristo eo Cristianismo?

Tá an tAontas Eorpach, ar an drochuair, i gcomhar leis an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, a cruthaíodh agus leanann an cinedhíothú i gcoinne thar barr amach an chuid is mó de Gréagaigh. An Christian supposedly hEorpa mar thoradh ar an Gréagaigh féinmharú, chun báis roimh am i mbochtaineacht, i gcistineacha anraith, i scriosadh iomlán.

Is é an hypocrisy de na ceannairí hypocrites Críostaí na stáit Eorpacha nach bhfacthas riamh roimhe. Gan ghrá, gan trócaire, gan aon coinsiasa Críostaí, sháraíos na commandments Íosa Críost, as a dtiocfaidh an strangulation agus an cealú agus cinedhíothú de na daoine ar fad, na Gréige, mar atá i céadta bliain roimhe seo scriosta pobail colonial na Áise, san Afraic agus i Meiriceá Laidineach .

Agus lá atá inniu, na ceannairí céanna bréagach Críostaí na hEorpa (agus ní an ngnáthnós saoránaigh na hEorpa), ar aghaidh ag argain heacnamaíoch tíortha na hÁise, san Afraic agus i Meiriceá Laidineach, ag cáineadh na milliúin daoine a ocras, bochtanas, ainnise, bás roimh am ó ghalair atá dlite easpa cúram leighis. Anois téann siad i gcoinne agus pobail de chuid an Aontais Eorpaigh, i gcoinne na daoine Gréige, a bhfuil cultúr é an bonn na hEorpa, i gcoinne na daoine Gréige sa teanga inar scríobhadh an Tiomna Nua agus Sean-Tiomna a aistriú agus thug na marcaigh is mó i réimse an na fealsúnachta agus cultúr. Na ceannairí hypocrites Críostaí de na tíortha Eorpacha ag iarraidh a exterminate na daoine Gréige, ós rud é a maraíodh (ón 14ú haois ar aghaidh) billiún duine ar fud an domhain. Cad atá le déanamh le Críost agus an Chríostaíocht?

Den Europæiske Union har desværre i samarbejde med Den Internationale Valutafond, skabt og fortsætter en decideret folkemord mod det store flertal af grækerne. Den angiveligt kristne Europa fører grækerne til selvmord, for tidlig død i fattigdom, i suppekøkkener, i total ødelæggelse.

Hykleri hyklerne kristne ledere af europæiske stater er uden fortilfælde. Uden kærlighed, uden medfølelse, uden nogen kristen samvittighed, overtræder befalinger Jesus Kristus, der fører til kvælning og forsvinden og folkedrab på et helt folk, den græske, som i tidligere århundreder ødelagde de koloniale folk i Asien, Afrika og Latinamerika .

Og i dag, de samme falske kristne ledere i Europa (og ikke de almindelige borgere i Europa), fortsat økonomisk plyndre landene i Asien, Afrika og Latinamerika, fordømte millioner af mennesker til sult, fattigdom, elendighed, for tidlig død på grund af sygdomme, der skyldes mangel på lægehjælp. De vender nu imod og befolkningerne i Den Europæiske Union, mod det græske folk, hvis kultur er grundlaget for Europa, mod de græske folk i det sprog, som Det Nye Testamente er skrevet og oversat Det Gamle Testamente og har givet de største ryttere i feltet i filosofi og kultur. Hyklerne kristne ledere i de europæiske lande forsøger at udrydde den græske befolkning, da dræbte (fra det 14. århundrede og frem) milliard mennesker over hele kloden. Hvad gør man med Kristus og kristendommen?

Euroopan unioni on valitettavasti yhteistyössä Kansainvälisen valuuttarahaston, luotu ja jatkaa suoranainen kansanmurhaa valtaosa kreikkalaiset. Oletettavasti Christian Eurooppa johtaa kreikkalaiset itsemurhaan, ennenaikaisen kuoleman köyhyydessä vuonna soppakeittiöille yhteensä tuhoa.

Tekopyhyys tekopyhät kristillisen johtajat eurooppalaisten valtioiden on ennennäkemätön. Ilman rakkautta, ilman myötätuntoa, ilman Christian omaatuntoa, rikkoo käskyjä Jeesuksen Kristuksen, mikä kuristumisen ja häviäminen sekä kansanmurha kokonaisen kansan, Kreikan, kuten aiempina vuosisatoina tuhosi siirtomaa kansojen Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa .

Ja tänään, nämä samat vääriä kristityt johtajat Euroopassa (eikä tavallisten kansalaisten Eurooppa), edelleen taloudellisesti ryöstää Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan, tuomitaan miljoonia ihmisiä nälkään, köyhyyteen, kurjuuteen, ennenaikainen kuolema sairauksista johtuu puutteellisesta sairaanhoidon. Nyt he kääntyvät vastaan ​​ja kansojen Euroopan unionin, vastaan ​​Kreikan kansa, joiden kulttuuri on perusta Euroopassa, vastaan ​​Kreikan kansan kielellä johon Uusi Testamentti kirjoitettiin ja käännettiin Vanhan testamentin ja on antanut eniten ratsastajat kentässä filosofian ja kulttuurin. Tekopyhät kristityt johtajat Euroopan maat yrittävät tuhota Kreikan kansa, koska tappoi (alkaen 14. luvulta lähtien) miljardia ihmistä ympäri maailmaa. Mitä tehdä Kristuksen ja kristinuskon?

This entry was posted in Ελλάδα - Greece, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Ναι ή Όχι στο Δημοψήφισμα ; Η Ελλάδα έχει ήδη χρεοκοπήσει δημογραφικά …Stop the genocide of Greeks.

  1. Παράθεμα: Ναι ή Όχι στο Δημοψήφισμα ; Η Ελλάδα έχει ήδη χρεοκοπήσει δημογραφικά | Σημεία Καιρών

  2. Παράθεμα: The «Christian» Europe’s leaders today murdering 10,000,000 Greek Christians! Les dirigeants européens «chrétiennes» assassiner 10.000.000 chrétiens Grecs! | Ορθόδοξη Ιεραποστολή -Orthodox Mission -Mission Οrthodoxe – Misió

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s