Είκοσι νέους Κατηχουμένους βάπτισε ο Μητρο­πο­λίτης Φθιώτιδος ( Ρομφαία ).


Άλλοι 20 κατηχούμενοι βαπτίστηκαν στη Μητρόπολη Φθιώτιδας. Ανάλογη προσπάθεια κάνει ( οργανωμένα ) και η Μητρόπολη Δημητριάδος. Οι συγκυρίες φέρνουν στην Ελλάδα ,στη Κύπρο και στις άλλες Ορθόδοξες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από διάφορες χώρες  που έχουν άλλες θρησκευτικές αντιλήψεις ή δεν έχουν γνωρίσει τον αληθινό Τριαδικό Θεό. Πέρα από ένα πιάτο φαγητό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να δώσουμε Ιησού Χριστό και Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη. Να γνωρίσουν την αρχαία πρωτοχριστιανική πίστη, την αρχαία Εκκλησία, την Ορθόδοξη, να λάβουν το Βάπτισμα και το Χρίσμα και να γίνουν μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό πρέπει να είναι το μέλημα κάθε Επισκόπου, κάθε πρεσβυτέρου- ιερέα, κάθε διακόνου, κάθε μέλους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

0baptisi-16

Είκοσι (20) νέους Κατηχουμένους βάπτισε ο Σεβασμιώτατος Μητρο­πο­λίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος στο Βαπτιστήριο Ενηλίκων και Αλλοδαπών στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Άμπλιανης Λαμίας την Τετάρτη 17 Ιουνίου το πρωί, μέσα σε κλίμα χαράς και μυσταγωγίας και με την παρουσία πολλών συγγενών τους και φίλων.

Στο τέλος του Μυστηρίου ο Σεβασμιώτατος έδωσε συμβουλές και οδηγίες στους βαπτισθέντες για την καινούργια πνευματική ζωή τους μέσα στο Σώμα της Ορθοδό­ξου Εκκλη­σίας, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ευαγγελικές εντολές.

Με τη Σχολή Κατηχήσεως η Ιερά Μητρόπολις έχει επιτύχει την κατάρτιση των προς το άγιο Βάπτισμα προσερχομένων ούτως ώστε το μυστήριο να μην είναι μία πράξη τυπική αλλά ουσιαστική και η συμμετοχή των νέων μελών να είναι πραγματικά χριστιανική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Νεοφώτιστοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι προέρχονται από διάφορες χώρες, είχαν προηγουμένως παρα­κο­λου­θή­σει τα μαθήματα της Σχολής Κατηχήσεως της Ιεράς Μητροπόλεως, την οποία πλαισιώνουν κατηρτισμένοι κληρικοί, πού διδάσκουν στους κατηχουμένους τα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας, την Ερμηνεία της Αγίας Γραφής καθώς και στοιχεία από τους βίους των Αγίων και την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας.

Με τις τελευταίες 20 βαπτίσεις ο αριθμός όσων έχουν βαπτισθεί υπό του Σεβασμιωτάτου στο Βαπτιστήριο Ενηλίκων ανέρχεται στους 373.

Περισσότερες φωτογραφίες εδώ :

http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/1306-eikosi-neous-katixoumenous-baptise-o-mitropolitis-fthiotidos-foto

Automatic translation by google

Twenty (20) new catechumens baptized the Metropolitan Fthiotida ( one of 80 Diocese of Orthodox Church of Greece ) Mr. Nicholas in the Baptistery Adult and Aliens at the Church of Agia Paraskevi New Amplianis Lamia Wednesday, June 17 in the morning, in a climate of joy and spiritual ceremony in the presence of many relatives and friends.

At the end of the Mystery His Eminence gave advice and guidance to baptized for the new spiritual life in the Body of the Orthodox Church, which should be in accordance with the evangelical commandments.

The School catechesis the Holy Metropolis has achieved training for holy Baptism emergent so the mystery is not an act but a substantial and formal participation of the new members to be truly Christian.

It is worth noting that the neophytes Orthodox Christians, who come from different countries, had previously completed the courses of the School of catechism of the Metropolis, which surround trained clergy who teach catechumens the Sacraments of the Church, the Interpretation of the Bible as and elements from the lives of saints and devotional life of the Church.

In the last 20 baptisms the number of those who have been baptized in His Eminence the Baptistery Adult stands at 373.

La traduction automatique par Google

Vingt (20) nouveaux catéchumènes baptisés Metropolitan Fthiotida M. Nicholas dans le Baptistère des adultes et des étrangers à l’église d’Agia Paraskevi New Amplianis Lamia Wednesday, 17 Juin dans la matinée, dans un climat de joie et de cérémonie spirituelle dans la présence de nombreux parents et amis.

A la fin du mystère Son Eminence a donné des conseils et des orientations aux baptisés pour la nouvelle vie spirituelle dans le Corps de l’Eglise orthodoxe, qui devrait être en conformité avec les commandements évangéliques.

L’École catéchèse du Saint Metropolis a atteint formation pour le saint Baptême émergente de sorte que le mystère est pas un acte, mais une participation substantielle et formelle des nouveaux membres pour être vraiment chrétien.

Il est à noter que les néophytes chrétiens orthodoxes, qui viennent de différents pays, avaient déjà suivi les cours de l’École de catéchisme de la métropole, qui entourent clergé formés qui enseignent catéchumènes aux sacrements de l’Eglise, l’interprétation de la Bible comme et des éléments de la vie des saints et la vie de dévotion de l’Eglise.

Dans les 20 dernières baptêmes le nombre de ceux qui ont été baptisés dans Son Eminence le Baptistère adultes y est de 373.

Përkthimi automatik nga google

Njëzet (20) catechumens reja pagëzoi Metropolitan Fthiotida zotin Nicholas në Pagëzimorja rriturve dhe të huaj në Kishën e Agia Paraskevi New Amplianis Lamia e mërkurë, qershor 17 në mëngjes, në një klimë të gëzimit dhe ceremoni shpirtërore në prani të shumë të afërmit dhe miqtë.

Në fund të Misterin Famë e tij i dha këshilla dhe udhëzime për të pagëzuar për jetën e re shpirtërore në trupin e Kishës Ortodokse, e cila duhet të jetë në përputhje me urdhërimet ungjillore.

Shkolla katekezë Metropolis i Shenjtë ka arritur trajnime për emergjent shenjtë Pagëzimit kështu misteri nuk është një akt, por një pjesëmarrje substanciale dhe formale e anëtarëve të rinj të jetë me të vërtetë i krishterë.

Vlen të përmendet se neophytes krishterët ortodoksë, të cilët vijnë nga vende të ndryshme, kishte përfunduar më parë kurset e Shkollës së katekizmi të Mitropolisë, të cilat rrethojnë klerin trajnuar të cilët mësojnë catechumens sakramenteve të Kishës, interpretimi i Biblës si dhe elemente nga jetët e shenjtorëve dhe të jetës devocionale të Kishës.

Në 20 pagëzimet e fundit numri i atyre që kanë qenë të pagëzuar në Shkëlqesia e Tij të Pagëzimorja Adult qëndron në 373.

Автоматический перевод Google

Двадцать (20) новые оглашенные крестил Митрополит Fthiotida Николас в Баптистерий взрослых и иностранцев в церкви Агия Параскеви Нью Amplianis Ламии среде, 17 июня утром, в атмосфере радости и духовного церемонии в присутствии многих родственников и друзей.

В конце Тайны Его Высокопреосвященство дал советы и рекомендации, чтобы креститься на новой духовной жизни в Теле Православной Церкви, которая должна быть в соответствии с евангельскими заповедями.

Школа катехизации Святой Метрополис добился обучение святое крещение выходящего так тайна не акт, а существенное и формальное участие новых членов, чтобы быть действительно христианином.

Стоит отметить, что неофиты православных христиан, которые приезжают из разных стран, ранее завершили курсы Школы катехизиса Метрополис, который окружают обученных духовенство, которые учат оглашенных Таинств Церкви, интерпретация Библии и элементы из жизни святых и духовной жизни Церкви.

В последние 20 крещений число тех, кто был крещен в Его Высокопреосвященства Баптистерий взрослых составляет 373.

Traducere automată de Google

Douăzeci (20) de noi catehumeni botezat Metropolitan Fthiotida domnul Nicolae în Baptisteriul adulți și străinii la Biserica Agia Paraskevi New Amplianis Lamia miercuri șaptesprezece/6 dimineața, într-un climat de bucurie și ceremonie spirituală, în prezența a numeroase rude și prieteni.

La sfârșitul Tainei IPS a dat sfaturi și îndrumări pentru a botezat pentru noua viață spirituală în Trupul Bisericii Ortodoxe, care trebuie să fie în conformitate cu poruncile evanghelice.

Școala Cateheza Metropolis Sfânt a realizat formarea sfânt emergente Botez astfel misterul nu este un act, ci o participare substanțială și formală a noilor membri să fie cu adevărat creștin.

Este demn de remarcat faptul că neofiții creștini ortodocși, care vin din diferite țări, a realizat în prealabil cursurile Scolii de catehism al Mitropoliei, care înconjoară clerici instruiți care predau catehumeni Tainele Bisericii, interpretarea Bibliei ca și elemente din viețile sfinților și viață devoțională a Bisericii.

În ultimele 20 de botezuri numărul celor care au fost botezați în IPS Baptisteriul Adult este de 373.

Аутоматски превод гоогле

Двадесет (20) Нова катихумена крстио митрополит Фтхиотида господина Николе у ​​крстионица одраслих и странаца у цркви Агиа Параскеви Нев Амплианис Ламиа среду, 17. јуна ујутро, у клими радости и духовне свечаности у присуству великог броја рођака и пријатеља.

На крају Мистери Његово Високопреосвештенство је савете и смернице крштен за нови духовни живот у телу Православне Цркве, који треба да буде у складу са евангелистичке заповестима.

Школа Цатецхесис Свети метропола је постигла обуку за Свето Крштење емергентних тако мистерија није чин, али је већи и формално учешће нових чланова да буде истински хришћанин.

Важно је напоменути да су почетници православни хришћани, који долазе из различитих земаља, је раније завршила курсеве Школе веронауке у Метрополис, који окружују обучене свештенство који предају катихумена Свете тајне Цркве, тумачење Библије као и елементи из живота светаца и преданог живота Цркве.

У последњих 20 крштења број оних који су крштени у Његово Високопреосвештенство крстионица одраслих износи 373.

Автоматичен превод от Google

Двадесет (20) нови оглашените кръстени на митрополит Фтиотида г-н Николаос в баптистерий възрастен и чужденците в църквата на Агия Параскеви New Amplianis Ламия сряда, 17 юни сутринта, в атмосфера на радост и духовна церемония в присъствието на много роднини и приятели.

В края на Мистерията Негово Високопреосвещенство даде съвети и насоки, за да кръсти за новия духовен живот в Тялото на православната църква, която трябва да бъде в съответствие с евангелските заповеди.

Училището катехизис Светия Metropolis е постигнала обучение за свето Кръщение възникващ така мистерията не е акт, но значителна и официалното участие на новите членове да бъде истински християнин.

Заслужава да се отбележи, че неофитите православни християни, които идват от различни страни, преди това са завършили курсовете на Школата по катехизис на Метрополис, които обграждат обучени духовници, които преподават оглашените тайнствата на Църквата, тълкуването на Библията като и елементи от живота на светци и предано живота на Църквата.

През последните 20 кръщения на броя на тези, които са били кръстени в Негово Високопреосвещенство Кръщелня Възрастния възлиза на 373.

ავტომატური თარგმანი by google

ოცი (20) ახალი catechumens მონათლა მიტროპოლიტი Fthiotida ნიკოლას წელს Baptistery Adult და უცხოპლანეტელი ეკლესია Agia Paraskevi New Amplianis Lamia ოთხშაბათს, 17 ივნისს, დილით, კლიმატის სიხარული და სულიერი ცერემონიაზე ყოფნა ბევრი ნათესავები და მეგობრები.

ბოლოს საიდუმლო მისი Eminence მისცა რჩევებს და მითითებებს მონათლულ ახალი სულიერი ცხოვრების სხეულის მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც უნდა იყოს შესაბამისად ევანგელურ მცნება.

სკოლის catechesis წმინდა Metropolis მიაღწია ტრენინგი წმიდა ნათლისღების გადაუდებელი ასე საიდუმლო არ არის აქტი, არამედ არსებითი და ფორმალური მონაწილეობით ახალი წევრები უნდა იყოს ჭეშმარიტად ქრისტიანი.

აღსანიშნავია, რომ neophytes მართლმადიდებელი ქრისტიანები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში, ადრე დასრულდა კურსები სკოლის კატეხიზმო Metropolis, რომელიც გარს მომზადებული სასულიერო პირები, რომლებიც ასწავლიან catechumens Sacraments ეკლესიის, ინტერპრეტაციის, რომ ბიბლია და ელემენტების ცხოვრება წმინდანთა და devotional ეკლესიის ცხოვრებაში.

ბოლო 20 ნათლობის იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც მონათლულია მეუფე დგას 373.

This entry was posted in Ελλάδα - Greece, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s