Περιοδεία ποιμαντική και εκπαιδευτική στη Μητρόπολη Κένυας (ΦΩΤΟ από Romfea.gr ). Pastoral and educational tour in the Orthodox Church of Kenya.


Pastoral and educational tour in the Orthodox Church of Kenya. Ziara za ufugaji na elimu katika Kanisa Othodoksi la Kenya.-

kenia-8

Orthodox Bishop of Kenya with schoolchildren

Το περασμένο Σάββατο 23 Μαΐου 2015 , όπως ανακοινώθηκε, έγινε η τελετή αποφοίτησης των ιεροσπουδαστών της Πατριαρχικής Σχολής.

Μετά την τελετή, ο Σεβασμιώτατος, στο τελευταίο γεύμα, το μεσημέρι της μέρας εκείνης, αποχαιρέτησε όλους, δίνοντάς τους ελπίδα και ενθαρρύνοντάς τους να επιστρέψουν με πίστη, βαθιά στον Θεό και ειρηνικά με ταπείνωση και θυσία να υπηρετήσουν τους διψασμένους λαούς της Αφρικανικής Ηπείρου.

Είχε την ευκαιρία, ο Σεβασμιώτατος, εκτός από τις πνευματικές νουθεσίες, να προσφέρει δώρα, τόσο σ’ αυτούς όσο και στους οικείους τους, μια και έφθασε, παραμονές της αναχώρησής τους, ένα ολόκληρο κοντέινερ από την Κύπρο.

Τους ευλόγησε ένα – ένα και τους προέπεμψε, με τους λόγους «η ειρήνη και η ευλογία του Θεού να σας συνοδεύουν πάντοτε».

Την επομένη ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τη θεία λειτουργία και κήρυξε στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα, στο χωριό Καρίντε, περίχωρο της Ναϊρόμπης. Αργά το απόγευμα, άρχισε τη μακρά περιοδεία του, μέσα σε καταρρακτώδεις βροχές και αέρα, σε διάφορες περιοχές της Κένυας.

Σκοπός της περιοδείας ήταν να δει από κοντά τα υπό ανέγερση έργα και άλλα, έτοιμα ήδη για να εγκαινιασθούν.

Παρ’ όλη την τροπική κακοκαιρία, μπόρεσε και επισκέφθηκε τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι άνθρωποι περίμεναν να δουν από κοντά τον πνευματικό τους πατέρα και ν’ ακούσουν λόγους παραινετικούς.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της ποιμαντικής αυτής επίσκεψης που συμπληρώθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου, ήταν η ευκαιρία που δόθηκε στον Σεβασμιώτατο να επισκεφθεί ένα αρκετά μεγάλο αριθμό Δημοτικών και Γυμνασίων.

Παντού, έβρισκε την ευκαιρία να συνομιλεί με τους διευθυντές και τους καθηγητές των σχολείων αυτών αλλά, περισσότερο, να απευθύνει λόγους ενθαρρυντικούς προς τους ίδιους τους μαθητές.

Με μεγάλη ικανοποίηση ο Σεβασμιώτατος, διαπίστωσε την άψογη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Κένυας και υποσχέθηκε σε όλους ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία θα συνεχίσει να πρωτοστατεί σε όλες τις προσπάθειες για αναβάθμιση της παιδείας, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και δυσκολίες.

Ο Σεβασμιώτατος είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τους ιερείς και τους ιεροσπουδαστές στα σπίτια τους και να συμφάγει μαζί τους.

Επίσης, σε διάφορες περιοχές συναντήθηκε με τους ιερείς και τα συμβούλια των ενοριών, όπου συζητήθηκαν φλέγοντα θέματα, που αφορούσαν στην καλύτερη λειτουργία τόσο των σχολείων όσο και των ενοριών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιερείς είναι οι αποστάσεις, που πρέπει να διανύσουν για να φθάσουν στις ενορίες τους. Με τη βοήθεια της Μητροπόλεως, πολλοί χρησιμοποιούν ποδήλατα ή μοτοσικλέτες, για να επιτελέσουν, πιο άνετα, την αποστολή τους.

Με ιδιαίτερη χαρά, διαπιστώθηκε η λειτουργία, σε μεγάλο αριθμό δημοτικών σχολείων, του επισιτιστικού προγράμματος.

Τα παιδάκια έχουν την άνεση να απολαύσουν πρόγευμα και γεύμα, δωρεάν, επί καθημερινής βάσης.

Οι ιερές ακολουθίες τελούνται κάθε Πέμπτη και Κυριακή και όλοι οι μαθητές των εκπαιδευτηρίων παρακολουθούν, με ιδιαίτερη κατάνυξη, και συμμετέχουν ενεργά.

Δόθηκε, επίσης η ευκαιρία στον Σεβασμιώτατο να τελέσει ιερές ακολουθίες και να μιλήσει κατάλληλα στις διάφορες περιστάσεις.

Οι άνθρωποι χάρηκαν και έδωσαν, για μια ακόμη φορά, δείγματα της αγάπης και του σεβασμού τους προς την Εκκλησία.

Η εβδομάδα ολόκληρη ήταν μια ευλογημένη πορεία προς τα έθνη με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

kenia-1

kenia-2

kenia-4

kenia-5

kenia-7

Περισσότερες φωτογραφίες. More Photos :

http://93.174.125.216/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/966-periodeia-poimantiki-kai-ekpaideutiki-sti-mitropoli-kenuas-foto

Έκκληση από την Ορθόδοξη Εκκλησία στη Κένυα: Σώστε τα παιδιά με 20 ευρώ μηνιαίως.A cry from Orthodox Church in Kenya: Save the children ( with 20 euro every month ).

https://ierapostoli.wordpress.com/2015/02/21/save_children_orthodox_kenya/

Automatic translation by Google

Last Saturday, May 23, 2015, as announced, was the graduation ceremony of the seminarians of the Patriarchal School.

After the ceremony, His Eminence, the last meal at noon on that day, said goodbye to everyone, giving them hope and encouraging them to return to faith, deeply in God and peace with humility and sacrifice to serve the thirsty nations of the African continent.

He had the opportunity, His Eminence, besides spiritual admonitions, to offer gifts, both to them and their relatives, since it reached the eve of their departure, a whole container from Cyprus.

Blessed one to one and proepempse, the reasons «the peace and blessing of God always accompany you.»

The following day, His Eminence celebrated the Mass and preached at the church St. Andrew in the village Karinte, outskirts of Nairobi. Late in the afternoon, he began the long tour, in torrential rain and wind, in various parts of Kenya.

The purpose of the tour was to see up close the projects under construction and others are already ready to be launched.

Despite the tropical storm, could and visited the most remote areas, where people waited to see up close their spiritual father and hear reasons admonitory.

The greatest success of this pastoral visit filled Saturday, May 30, was the opportunity given to the Reverend to visit a fairly large number of primary and secondary schools.

Everywhere, he found the opportunity to talk with the directors and teachers of these schools but much more to address reasons supportive to the students themselves.

With great satisfaction His Eminence found the perfect functioning of the educational institutions of the Metropolis of Kenya and promised everyone that the Orthodox Church will continue to lead in all efforts to upgrade education, under any circumstances and difficulties.

His Eminence had the opportunity to visit the priests and seminarians in their homes and symfagei with them.

Also, in various regions he met with the priests and parish councils, which discussed pressing issues, relating both to the better functioning of schools and parishes.

The biggest problem faced by priests are the distances that need to drive to reach their parishes. With the help of the Metropolis, many use bicycles or motorcycles to carry, more comfortable, their mission.

With great joy, they found the operation to a large number of primary schools, the food program.

The children have the comfort to enjoy breakfast and lunch, free, on a daily basis.

The liturgical celebrations are performed every Thursday and Sunday and all students attending schools with special devotion, and actively participate.

They were also given the opportunity to Eminence to perform liturgical celebrations and speak appropriately to different situations.

The people rejoiced and gave, once again, examples of love and respect towards the church.

The entire week was a blessed path to the nations with the presence of the Holy Spirit.

Moja kwa moja tafsiri na Google

Mwisho Jumamosi Mei 23, 2015, kama ilivyotangazwa, alikuwa sherehe ya mahafali ya seminarians ya mfumo dume School.

Baada ya sherehe, Eminence wake, mlo wa mwisho saa sita mchana siku hiyo, alisema kwaheri kwa kila mtu, kuwapa matumaini na kuwahamasisha kurudi katika imani, kwa undani Mungu na amani kwa unyenyekevu na kujitoa kumtumikia mataifa kiu ya bara la Afrika.

Alikuwa na fursa, Eminence wake, badala ya maonyo ya kiroho, ili atoe vipawa, wote kwao na ndugu zao, kwani kufikiwa usiku wa kuondoka zao, chombo nzima kutoka kisiwa cha Kupro.

Heri 1-1 na proepempse, sababu «amani na baraka za Mungu daima kuongozana na wewe.»

Siku iliyofuata, Eminence wake sherehe Misa na kuhubiri katika kanisa St Andrew katika kijiji Karinte, nje kidogo ya Nairobi. Baadaye jioni, alianza ziara ndefu, katika iliyonyesha mvua na upepo, katika sehemu mbalimbali za Kenya.

Madhumuni ya ziara ilikuwa ni kuona up karibu miradi chini ya ujenzi na wengine tayari tayari kuzinduliwa.

Pamoja na dhoruba kitropiki, inaweza na alitembelea maeneo mengi ya vijijini, ambako watu walisubiri kuona up baba wa karibu wa kiroho wao na kusikia sababu admonitory.

Mafanikio makuu ya ziara hii ya wafugaji kujazwa Jumamosi Mei 30, ilikuwa ni fursa aliyopewa Mchungaji kutembelea idadi haki kubwa ya shule za msingi na sekondari.

Kila mahali, akakuta nafasi ya kuzungumza na wakurugenzi na walimu wa shule hizo lakini mengi zaidi kushughulikia sababu inayosaidia kwa wanafunzi wenyewe.

Pamoja na kuridhika kubwa Eminence wake kupatikana utendaji kamili wa taasisi za elimu ya Metropolis wa Kenya na kuahidi kwamba kila mtu Kanisa la Orthodox itaendelea kuongoza katika jitihada zote za kuboresha elimu, chini ya hali yoyote na matatizo.

Eminence wake alikuwa na nafasi ya kutembelea makuhani na seminarians katika nyumba zao na symfagei pamoja nao.

Pia, katika mikoa mbalimbali alipokutana na makuhani na halmashauri za Parokia, ambayo kujadiliwa masuala muhimu yanayohusu, zinazohusiana wote wawili wa utendaji kazi mzuri wa shule na parokia.

Tatizo kubwa wanakabiliwa na makuhani ni umbali kwamba haja ya kuendesha kufikia parokia yao. Kwa msaada wa Metropolis, baiskeli matumizi mengi au pikipiki kubeba, vizuri zaidi, kazi yao.

Wakiwa na furaha kubwa, walikuta operesheni ya idadi kubwa ya shule za msingi, mpango wa chakula.

watoto wana faraja kufurahia kifungua kinywa na chakula cha mchana, bure, kila siku.

maadhimisho ya kiliturujia ni kazi kila Alhamisi na Jumapili na wanafunzi wote wanaohudhuria shule kwa upendo wa pekee na kushiriki kikamilifu.

Walikuwa pia kupewa nafasi ya Eminence kufanya maadhimisho ya kiliturujia na kusema ipasavyo kwa hali tofauti.

Watu walifurahi na alitoa, kwa mara nyingine tena, mifano ya upendo na heshima kwa kanisa.

wiki nzima ilikuwa njia heri kwa mataifa na uwepo wa Roho Mtakatifu.

La traduction automatique par Google

Dernier samedi 23 mai 2015, comme annoncé, a été la cérémonie de remise des diplômes des séminaristes de l’Ecole patriarcale.

Après la cérémonie, Son Eminence, le dernier repas à midi ce jour-là, dit au revoir à tout le monde, en leur donnant de l’espoir et les encourager à retourner à la foi, profondément en Dieu et la paix avec l’humilité et le sacrifice pour servir les pays assoiffés du continent africain.

Il a eu l’occasion, Son Eminence, outre exhortations spirituelles, d’offrir des cadeaux, à la fois pour eux et leurs proches, depuis qu’il a atteint la veille de leur départ, un conteneur entier de Chypre.

Béni un à un et proepempse, les raisons «la paix et la bénédiction de Dieu vous accompagnent toujours.»

Le lendemain, Son Eminence a célébré la messe et a prêché à l’église St. Andrew dans le village Karinte, banlieue de Nairobi. Tard dans l’après-midi, il a commencé la longue tournée, sous une pluie torrentielle et le vent, dans diverses parties du Kenya.

Le but de la visite était de voir de près les projets en cours de construction et d’autres sont déjà prêts à être lancés.

Malgré la tempête tropicale, pourrait et visité les zones les plus reculées, où les gens attendaient de voir de près leur père spirituel et entendre raisons d’avertissement.

Le plus grand succès de cette visite pastorale rempli samedi 30 mai, a été l’occasion donnée au révérend de visiter un assez grand nombre d’écoles primaires et secondaires.

Partout, il a trouvé l’occasion de parler avec les directeurs et les enseignants de ces écoles, mais bien davantage pour régler des raisons de soutien pour les étudiants eux-mêmes.

Avec une grande satisfaction Son Eminence a trouvé le parfait fonctionnement des établissements d’enseignement de la métropole du Kenya et a promis à tous que l’Eglise orthodoxe continuera à diriger dans tous les efforts pour améliorer l’éducation, sous toutes les circonstances et difficultés.

Son Eminence a eu l’occasion de visiter les prêtres et les séminaristes dans leurs maisons et symfagei avec eux.

En outre, dans diverses régions, il a rencontré les prêtres et les conseils de paroisse, qui a examiné les enjeux pressants, portant à la fois à améliorer le fonctionnement des écoles et des paroisses.

Le plus gros problème rencontré par les prêtres sont les distances qui doivent parcourir pour atteindre leurs paroisses. Avec l’aide de la métropole, de nombreux vélos ou motos utilisent pour mener, plus à l’aise, leur mission.

Avec une grande joie, ils ont trouvé l’opération à un grand nombre d’écoles primaires, le programme alimentaire.

Les enfants ont le confort pour profiter de petit-déjeuner et le déjeuner, libre, sur une base quotidienne.

Les célébrations liturgiques sont effectuées chaque jeudi et dimanche et tous les élèves fréquentant les écoles avec une dévotion particulière, et participent activement.

Ils ont également eu l’occasion d’Eminence accomplir des célébrations liturgiques et de parler de manière appropriée aux différentes situations.

Le peuple se réjouit et a donné, une fois de plus, des exemples de l’amour et de respect envers l’église.

La semaine entière était un chemin de bonheur à les nations avec la présence de l’Esprit Saint.

This entry was posted in Africa, Αφρική, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Κένυα-Kenya, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Περιοδεία ποιμαντική και εκπαιδευτική στη Μητρόπολη Κένυας (ΦΩΤΟ από Romfea.gr ). Pastoral and educational tour in the Orthodox Church of Kenya.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s