Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Μαδαγασκάρης.The Patriarch of Alexandria in the Orthodox Church of Madagascar.Le patriarche d’Alexandrie dans l’Église orthodoxe de Madagascar.


Le patriarche d’Alexandrie dans l’Église orthodoxe de Madagascar. ( Πηγή : Ρομφαία )

Την 29η Μαΐου 2015 ο Ορθόδοξος  Πάπας και Πατριαρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. Μάρκο Θεοδόση, αφίχθη στο διεθνές αεροδρόμιο Μαδαγασκάρης όπου θα πραγματοποιήσει αυτές τις ημέρες επίσημη Ποιμαντική επίσκεψη.

madagaskari-4

Τον Προκαθήμενο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας υποδέχθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Ανταναναρίβη ο Σεβασμιώτατος οικείος Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος μετά του ιερού κλήρου της Μητροπόλεως, και ο Εξοχώτατος Πρέσβυς της Αιγυπτιακής Δημοκρατίας στην Μαδαγασκάρη κ. Cherif Abbas.

Σημειωτέον ότι παρούσα ήταν και η γυναικεία αδελφότης των μοναχών από την Ιερά Μονή της Παναγίας Μοχού της Κρήτης οι οποίες βρίσκονται αυτόν τον καιρό στην Μητροπολιτική περιφέρεια της Μαδαγασκάρης με σκοπό την βοήθεια προς τον Μητροπολίτη και την μελλοντική ίδρυση Ιεράς Μονής στο νησί.

Εν πομπή ο Μακαριώτατος βρέθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου όπου τον υποδέχθηκε πλήθος κόσμου και παιδιά ενώ η μελωδική χορωδία των νέων της Μητροπόλεως έψαλεν δοξολογία επι τη αφίξει του Μακαριωτάτου στον Ναό και στην Μητρόπολη.

Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε και επαίνεσε την χορωδία, ως επίσης και τις οσιώτατες μοναχές και έδωσε την ευχή του για την εξάπλωση του μοναχισμού στο νησί.

Ο προκαθήμενος ανεφέρθη και στο έργο του μακαριστού επισκόπου κυρού Νεκταρίου και στην συνεργάτιδα του την κ. Ματίνα Κουβούση και την συνέχιση της συμπαράστασης της στον νυν Μητροπολίτη κ. Ιγνάτιο, και στην πολυετή προσφορά και το έργο αυτού στην Ιεραποστολή.

Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή στη Μαδαγασκάρη ξεκίνησε τα πρώτα βήματα το 1994 από τον μακαριστό Επίσκοπο κυρό Νεκτάριο Κελλή, επισήμως ιδρύθηκε ως Επισκοπή Μαδαγασκάρης δια Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου το 1997, ενώ ανυψώθηκε σε Ι. Μητρόπολη το 2012, περιλαμβάνει εκτός της Μαδαγασκάρης και τα νησιά Mauritious, Comoros, Mayotte και La Reunion, και είναι η δεύτερη φορά που ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος κ.Θεόδωρος Β΄ επισκέπτεται την Ιερά Μητρόπολη Μαδαγασκάρης.

madagaskari-1

 

 

Περισσότερες φωτογραφίες. More Photos :

http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/952-o-patriarxis-alejandreias-stin-iera-mitropoli-madagaskaris-foto

Αυτόματη μετάφραση από την Google.Automatic translation by Google

On May 29, 2015 Orthodox Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa, Theodore II, accompanied by Archimandrite. Markos Theodosis, arrived in Madagascar international airport where he will hold these days official pastoral visit.

The Primate of the Alexandrian Church, was welcomed at the international airport of Antananarivo, His Eminence Metropolitan familiar. Ignatius with the clergy of the Diocese, and the Excellency Ambassador of the Egyptian Republic to Madagascar Mr. Cherif Abbas.

Note that this was the female fraternity of monks from the Monastery of Our Lady Mohos Crete which are at this time in the metropolitan region of Madagascar with a view to assisting the Bishop and the future establishment of the Monastery on the island.

In procession, His Beatitude was the Cathedral of the Assumption, where he was welcomed crowds and children while the melodic chorus of new Metropolis epsalen praise upon the arrival of His Beatitude to the Church and the Cathedral.

His Beatitude thanked and praised the choir, as well as Blessed nuns and gave his blessing to the spread of monasticism in the island.

The Primate noted and the work of the late Bishop Nektarios prestige and collaborator Mrs. Matina hatch and continued support of the current Metropolitan. Ignatius, and long contribution and work in this Mission.

The Orthodox Mission in Madagascar began the first steps in 1994 by the late Bishop Nektarios Kellis prestige, officially established as a Diocese Madagascar by Patriarchal and Synodal Volume 1997, while I was raised in. Metropolis 2012 includes, besides Madagascar and the islands Mauritious, Comoros, Mayotte and La Reunion, and is the second time the Primate of Alexandria Theodoros II visited the Metropolis Madagascar.

La traduction automatique par Google

Le 29 mai 2015 orthodoxe Pape et Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique, Théodore II, accompagné d’archimandrite. Markos Theodosis, est arrivé à l’aéroport international de Madagascar où il tiendra ces jours en visite officielle pastorale.

Le primat de l’Église d’Alexandrie, a été accueilli à l’aéroport international d’Antananarivo, Son Eminence le métropolite familier. Ignace avec le clergé du diocèse, et l’Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République égyptienne à Madagascar M. Cherif Abbas.

Notez que cela était la fraternité féminine de moines du monastère de Notre-Dame Mohos Crète qui sont en ce moment dans la région métropolitaine de Madagascar en vue d’aider l’évêque et la mise en place future du monastère sur l’île.

En procession, Sa Béatitude était la cathédrale de l’Assomption, où il fut accueilli des foules et des enfants tandis que le refrain mélodique de la louange de nouveaux Metropolis à l’arrivée de Sa Béatitude à l’Église et de la Cathédrale.

Sa Béatitude a félicité et remercié le chœur, ainsi que des religieuses béni et a donné sa bénédiction à la propagation du monachisme dans l’île.

Le Primat noté et le travail de l’ancien évêque Nektarios prestige et collaboratrice Mme Matina trappe et le soutien continu du courant Metropolitan. Ignace, et à long contribution et le travail dans cette mission.

La mission orthodoxe à Madagascar a commencé les premières étapes en 1994 par le défunt évêque Nektarios Kellis prestige, officiellement établi comme un diocèse Madagascar par volume patriarcal et synodal 1997, alors que je grandi dans. Metropolis 2012 comprend, outre Madagascar et les îles Mauritious, Comores, Mayotte et La Réunion, et est la deuxième fois que le primat d’Alexandrie Théodore II a visité le Metropolis Madagascar.

Автоматический перевод Google

На 29 мая 2015 Православный Папы и Патриарха Александрийского и всей Африки, Феодор II в сопровождении архимандрита. Маркос Theodosis, прибыл в международный аэропорт Мадагаскара, где он будет проводить в эти дни официальный пастырский визит.

Предстоятель Александрийской Церкви, приветствовал в международном аэропорту Антананариву, Его Высокопреосвященство митрополит знакомым. Игнатия с духовенством епархии, а Превосходительство Посол Египта Республики Мадагаскар г-н Шериф Аббас.

Обратите внимание, что это было женское братство монахов из монастыря Богоматери Mohos Крит которые в это время в столичном регионе Мадагаскара с целью оказания помощи епископ и будущий создание монастыря на острове.

В процессии, Блаженнейший был Успенский собор, где он был встречен толпами и детей, а мелодичный хор новую столицу epsalen похвалы после прибытия Блаженнейшего Церкви и собора.

Блаженнейший поблагодарил и похвалил хор, а также блаженные монахинь и дал свое благословение на распространение монашества на острове.

Предстоятель отметил и работа покойного епископа Нектария престижа и соавтора миссис Matina люка и постоянную поддержку текущей митрополит Игнатий., И долгое вклад и работу в этой Миссии.

Православная миссия в Мадагаскаре начались первые шаги в 1994 году в конце епископа Нектария Kellis престижа, официально установленного в епархии Мадагаскаре Патриаршего и Синодального том 1997 года, в то время как я был воспитан в. Метрополис 2012 включает в себя, помимо Мадагаскара и островов Mauritious, Коморские Острова, Майотта и Реюньон, и второй раз предстоятель Александрийской Феодора II посетил Метрополис Мадагаскар.

Tradução automática por Google

Em 29 de maio de 2015 o Papa eo Patriarca Ortodoxo de Alexandria e de toda a África, Theodore II, acompanhado de Arquimandrita. Markos Theodosis, chegaram em Madagascar aeroporto internacional onde manterá estes dias visita pastoral oficial.

O Primaz da Igreja de Alexandria, foi recebido no aeroporto internacional de Antananarivo, Sua Eminência o Metropolita familiar. Ignatius com o clero da Diocese, e do Excelentíssimo Senhor Embaixador da República de Madagáscar Sr. egípcio Cherif Abbas.

Note-se que esta foi a fraternidade feminina de monges do Mosteiro de Nossa Senhora Mohos Creta, que são, neste momento, na região metropolitana de Madagáscar com vista a ajudar o Bispo eo futuro estabelecimento do Mosteiro na ilha.

Na procissão, Sua Beatitude foi a Catedral da Assunção, onde foi recebido multidões e crianças, enquanto o refrão melódico de louvor novos Metropolis epsalen com a chegada de Sua Beatitude à Igreja e da Catedral.

Sua Beatitude agradeceu e louvou o coro, bem como freiras abençoados e deu a sua bênção para a difusão do monaquismo na ilha.

O Primaz observado eo trabalho do falecido Bispo prestígio Nektarios e colaborador Sra Matina escotilha e apoio contínuo da corrente Metropolitana. Inácio, e longo contribuição e trabalho nesta missão.

A Missão Ortodoxa em Madagascar começou os primeiros passos em 1994 pelo falecido Bispo Nektarios Kellis prestígio, oficialmente estabelecida como uma Diocese Madagascar por Patriarcal e Sinodal Volume 1997, quando eu fui criado em. Metropolis 2012 inclui, além de Madagascar e as ilhas Mauritious, Comores, Mayotte e La Reunion, e é a segunda vez que o Primaz de Alexandria Theodoros II visitou o Metropolis Madagascar.

Traducere automată de Google

Pe 29 mai 2015 Papa ortodox și Patriarh al Alexandriei și al Întregii Africa, Teodor II, însoțit de arhimandritul. Markos Theodosis, a ajuns în Madagascar aeroportul international unde va organiza în aceste zile o vizită oficială pastorală.

Întâistătătorul Bisericii din Alexandria, a fost salutată la aeroportul internațional din Antananarivo, Eminența Sa Mitropolitul familiar. Ignatie cu clerul de Episcopiei, și ambasadorul Excelență al Republicii egiptean a Madagascar domnul Cherif Abbas.

Rețineți că acest lucru a fost fraternitate de sex feminin de călugări de la Mănăstirea Maicii Domnului Mohos Cretei, care sunt în acest moment în zona metropolitană a Madagascar, în vederea sprijinirii episcopului și stabilirea viitoare a Mănăstirii de pe insula.

În procesiune, Preafericitul Părinte a fost Catedrala Adormirea Maicii Domnului, unde a fost întâmpinat mulțimile și copii, în timp ce corul melodic de noi Metropolis epsalen laudă la sosirea Preafericitului Părinte a Bisericii și Catedrala.

Preafericirea Sa a mulțumit și a lăudat cor, precum și călugărițele binecuvântat și a dat binecuvântarea pentru răspândirea monahismului în insula.

Întâistătătorul remarcat și activitatea regretatului prestigiului Episcopul Nectarie și colaborator doamna Matina trapa și a continuat susținerea actualului Metropolitan. Ignatie, și contribuția lung și munca în această misiune.

Misiunea Ortodoxă din Madagascar a început primii pași în 1994 de către regretatul episcop Nectarie Kellis prestigiu, stabilit oficial ca Episcopia Madagascar de Patriarhal și Sinodal Volume 1997, în timp ce am fost crescut în. Metropolis 2012 include, pe lângă Madagascar și insulele Mauritious, Comore, Mayotte și La Reunion, fiind a doua oară Întâistătătorul Alexandria Theodoros al II-lea a vizitat Metropolis Madagascar.

Автоматичний переклад Google

На 29 травня 2015 Православний Папи і Патріарха Олександрійського і всієї Африки, Феодор II у супроводі архімандрита. Маркос Theodosis, прибув до міжнародного аеропорту Мадагаскару, де він проводитиме в ці дні офіційний пастирський візит.

Предстоятель Олександрійської Церкви, вітав у міжнародному аеропорту Антананаріву, Його Високопреосвященство митрополит знайомим. Ігнатія з духовенством єпархії, а Високоповажність Посол Єгипту Республіки Мадагаскар пан Шериф Аббас.

Зверніть увагу, що це було жіноче братство ченців з монастиря Богоматері Mohos Крит які в цей час в столичному регіоні Мадагаскару з метою надання допомоги єпископ і майбутній створення монастиря на острові.

У процесії, Блаженніший був Успенський собор, де він був зустрінутий юрбами і дітей, а мелодійний хор нову столицю epsalen похвали після прибуття Блаженнішого Церкви і собору.

Блаженніший подякував і похвалив хор, а також блаженні черниць і дав своє благословення на поширення чернецтва на острові.

Предстоятель відзначив і робота покійного єпископа Нектарія престижу і співавтора місіс Matina люка і постійну підтримку поточної митрополит Ігнатій., І тривалий вклад і роботу в цій Місії.

Православна місія в Мадагаскарі почалися перші кроки в 1994 році в кінці єпископа Нектарія Kellis престижу, офіційно встановленого в єпархії Мадагаскарі Патріаршого і Синодального тому 1997 року, в той час як я був вихований в. Метрополіс 2012 включає в себе, крім Мадагаскару і островів Mauritious, Коморські Острови, Майотта і Реюньон, і другий раз предстоятель Олександрійської Феодора II відвідав Метрополіс Мадагаскар.

Автоматичен превод от Google

На 29 май 2015 г. Православна папа и патриарх на Александрия и цяла Африка, Теодор II, придружен от архимандрит. Маркос Теодосис, пристигнал в Мадагаскар международно летище, където той ще се проведе тези дни официалното пастирско посещение.

Предстоятеля на Александрийската църква, бе приветствана на международното летище на Антананариво, Негово Високопреосвещенство Митрополит запознати. Игнатий с духовенството от епархията, а Превъзходителство посланика на египетския република Мадагаскар г-н Шериф Абас.

Имайте предвид, че това е женско братство на монаси от манастира на Дева Мария Mohos Крит, които са в този момент в столичния район на Мадагаскар, с оглед подпомагане на епископа и бъдещото създаване на манастира на острова.

В шествието, Негово Блаженство е Катедралата на Успение Богородично, където той бе посрещнат тълпи и деца, а мелодичен припев на нови Metropolis epsalen похвала при пристигането на Негово Блаженство до църквата и Катедралата.

Негово Блаженство благодари и похвали хор, както и Блажените монахините и даде благословията си за разпространението на монашеството в острова.

Предстоятеля отбележи и работата на покойния епископ Нектарий престижа и сътрудник на г-жа Matina люк и продължаваща подкрепа на текущата Metropolitan. Игнатий, и дългосрочен принос и работа в тази мисия.

Православната мисия в Мадагаскар започна първите си стъпки през 1994 г. от покойния епископ Нектарий Kellis престижа, официално създадена като епархия Мадагаскар от Патриаршеската и Synodal Volume 1997 г., докато бях повдигнат инча Metropolis 2012 включва, освен Мадагаскар и островите Mauritious, Коморски острови, Майот и La Reunion, и е вторият път, предстоятел на Александрия Теодорос II посети Metropolis Мадагаскар.

Аутоматски превод Гоогле

Дана 29. маја 2015. године, православни папе и патријарха Александријског и све Африке, Теодор ИИ у пратњи архимандрита. Маркос Тхеодосис, стигао је у Мадагаскару међународни аеродром гдје ће одржати ових дана званичну посету пастирску.

Примат на Александријске цркве, поздравио је на међународном аеродрому у Антананариво, Његово Високопреосвештенство Митрополит познато. Игњатија са свештенством Епархије, а екселенција амбасадор Републике египатске да Мадагаскара господин Шериф Абаса.

Имајте на уму да је ово женски братство монаха из манастира Богородице Мохос Криту који су у овом тренутку у градском подручју Мадагаскар са циљем пружања помоћи бискупа и будуће оснивање манастира на острву.

У поворци, Његово Блаженство је катедрали Узнесења, где је дочекан гужве и децу, док мелодичан рефрен нових метрополе епсален хвале по доласку Његово Блаженство у цркву и катедрале.

Његово Блаженство се захвалио и похвалио хор, као и Блессед монахиње и дао свој благослов за ширење монаштва на острву.

Примат приметио и дела покојног епископа Нектариос престижа и сарадника госпођа Матина отвора и континуирану подршку у текућој митрополит. Игњатија, као и дуг допринос и рад у овој мисији.

Православна мисија у Мадагаскару почео прве кораке у 1994. године од стране покојног владике Нектариос Келлис престижа, званично основана као Епархије Мадагаскар патријархалним и Синодско Волуме 1997. године, док сам одрастао у. Метропола 2012 обухвата, поред Мадагаскара и острва Мауритиоус, Комори, Мајот и Ла Реунион, и други пут Примат у Александрији Тхеодорос ИИ посетио је Метрополис Мадагасцар.

ავტომატური თარგმანი by Google

29 მაისს, 2015 მართლმადიდებელი პაპი და პატრიარქი ალექსანდრიისა და სრულიად აფრიკის, თეოდორე II, რომელსაც თან ახლავს არქიმანდრიტი. მარკოს Theodosis ჩამოვიდა Madagascar საერთაშორისო აეროპორტში, სადაც იგი გამართავს ამ დღეებში ოფიციალური პასტორალური ვიზიტი.

Primate ალექსანდრიელი ეკლესია, მიესალმა საერთაშორისო აეროპორტში Antananarivo, მისი EMINENCE მიტროპოლიტი ნაცნობი. Ignatius სასულიერო პირები ეპარქიის და აღმატებულება ელჩი ეგვიპტის რესპუბლიკა მადაგასკარის ბატონი Cherif Abbas.

გაითვალისწინეთ, რომ ეს იყო ქალი fraternity ბერების მონასტერი ჩვენი ლედი Mohos Crete, რომლებიც ამ დროს მიტროპოლიტი რეგიონში მადაგასკარი ერთად დაეხმარებიან ეპისკოპოსი და მომავალი დაწესებულების მონასტრის კუნძულზე.

მსვლელობა, უწმინდესი და უნეტარესი იყო ტაძარი მიძინების, სადაც იგი მიესალმა ხალხსა და ბავშვებს, ხოლო მელოდიური გუნდი new Metropolis epsalen დიდება ჩასვლას უნეტარესი ეკლესია და ტაძარი.

უნეტარესი მადლობა გადაუხადა და შეაქო გუნდი, ისევე როგორც ნეტარ მონაზვნები და დალოცა გავრცელების ბერმონაზვნობა კუნძულზე.

Primate აღნიშნა და მუშაობის გვიან ეპისკოპოსი Nektarios პრესტიჟი და თანამშრომელი ქალბატონი Matina ლუქი და განაგრძო მხარდაჭერით მიმდინარე მიტროპოლიტი. Ignatius და ხანგრძლივი წვლილი და მუშაობა ამ მისია.

კომორის კუნძულები, Mayotte და La Reunion, და მეორედ Primate of Alexandria თეოდორე II მოინახულა Metropolis მადაგასკარი.

Orthodox Christian Church in Mauritius

Mauritius

 

CONTACT US

Holy Archiocese of Madagascar

Tel: (261) 202 263 205

Fax: (261) 202 224 000

Mobile: (261) 320 266 890

Email: orthodoxia@freedsl.mg, orthodoxmadagaskar@gmail.com

Parish Priest Father Polykarpos Diamantopoulos

Mobile: (230) 5761 7201 (available only during his visit to Mauritius)

Tel: (261) 3 2642 3612, (261) 3 3633 1948 (In Madagascar)

Email: ipolykarpos@gmail.com

Parish Priest Father Athanasios

Mobile: (230) 5733 3253

For general information, please contact

Mr. Alexander Szava

Tel: (230) 233 1852

Email: araratalex@fastmail.fm

http://www.orthodoxchurchmauritius.org/links.html

https://www.facebook.com/pages/The-Orthodox-Christian-Church-of-Mauritius/1012658638751367?fref=ts

Communauté orthodoxe à l’île de la Réunion

http://www.orthodoxie-reunion.com/

https://ierapostoli.wordpress.com/2015/04/06/orthodox-mission-of-madagascar-orphanage-construction-nears-practical-completion-for-the-ground-and-first-floors/

 

 

 

 

 

This entry was posted in Africa, Αφρική, Αφρική, Africa, Ελλάδα - Greece, Μαδαγασκάρη- Madagascar, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ), Mauritius- Île Maurice- Μαυρίκιος, Réunion- Ρεϋνιόν- Reunion and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Μαδαγασκάρης.The Patriarch of Alexandria in the Orthodox Church of Madagascar.Le patriarche d’Alexandrie dans l’Église orthodoxe de Madagascar.

  1. Παράθεμα: Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας εγκαινιάζει Ορφανοτροφείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Μαδαγασκάρη. Le patriarche d’Alexandrie lance orphelinat dans l’Église orthodoxe de Mada

  2. Παράθεμα: Εγκαίνια Ορθόδοξου Ναού στη Μαδαγασκάρη από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας.Eo am-piandohan’ny Eglizy Ortodoksa eto Madagasikara ny Patriarka avy any Aleksandria. | Ορθόδοξη Ιεραποσ

  3. Παράθεμα: Η εορτή του Αγίου Πνεύματος στη Μαδαγασκάρη.The feast of the Holy Spirit in Madagascar. | Ορθόδοξη Ιεραποστολή -Orthodox Mission -Mission Οrthodoxe – Misión Ortodoxa – Missão Ortodoxa – Miss

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s