Έκκληση προς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς του κόσμου και όλους τους χριστιανούς : Προσευχηθείτε για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Please pray for Greece and Greek people.


To all Orthodox Christians and Christians all over the World : Please pray for Greece and the Greek people today.

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για την Ελλάδα και όλο τον ελληνικό λαό, που στη συντριπτική του πλειοψηφία δεινοπαθεί εδώ και 5 χρόνια από το πρόγραμμα σκληρής λιτότητας, που έχει οδηγήσει σε χιλιάδες αυτοκτονίες και χιλιάδες πρόωρους θανάτους. Κάνουμε έκκληση στους Ορθόδοξους Χριστιανούς όλου του κόσμου, σε όλους τους πραγματικούς χριστιανούς του κόσμου να προσευχηθούν για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός, η Παναγία και οι μυριάδες των Αγίων δεν αφήσουν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό στο έλεος της αδικαιολόγητης επιθετικότητας της γερμανικής κυβέρνησης και ορισμένων άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ( πάνω από 80% ) υποφέρει και κινδυνεύει. Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια ευκαιρία. Θέλουν να ξεπληρώσουν τα δάνεια, χωρίς, όμως, ο ελληνικός λαός να πεθαίνει και να υποφέρει. Σήμερα στην Ελλάδα, από το 2010, ζούμε ένα πραγματικό νέο ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ σε βάρος των ανθρώπων που κατοικούν στη χώρα, με μεγάλη αύξηση των πρόωρων θανάτων. Ο κόσμος τρώει στα συσσίτια της Εκκλησίας, ο κόσμος πεθαίνει στα νοσοκομεία, δεν έχει την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, υπάρχουν χιλιάδες ορφανά. Ο Ελληνικός λαός ζητά από τους αληθινούς Χριστιανούς της Ευρώπης συμπαράσταση και προσευχή. Ο Ελληνικός λαός θέλει μια Ευρωπαϊκή Ένωση αγάπης, κατανόησης, αλληλεγγύης. Ζητά ένα περιθώριο να ξεπληρώσει τα δάνεια, με πάταξη της διαφθοράς ( γιατί ένα 10% των Ελλήνων ζει μέσα στα πλούτη, νόμιμα ή παράνομα ), με ελάφρυνση της λιτότητας, για να μπορέσει να έρθει ανάπτυξη και, άρα, ευκολότερη αποπληρωμή των δανείων.

Οι Χριστιανοί της Ευρώπης ( Ορθόδοξοι, ρωμαιοκαθολικοί ή προτεστάντες ) πρέπει να βοηθήσουν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, ειδικά τους νέους ανθρώπους. Δεν νοείται πραγματικός Χριστιανός που να υποστηρίζει μια ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ και ένα ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ σε βάρος των Ελλήνων τον 21ο αιώνα. Σας καλούμε να πιέσετε τις κυβερνήσεις σας να συμπαρασταθούν στους Έλληνες και να δώσουν μια ευκαιρία στην Ελλάδα.

Today is a special day for Greece and around the Greek people, who overwhelmingly woes for five years from the austerity program, which has led to thousands of suicides and thousands of premature deaths. We appeal to the Orthodox Christians of the whole world, to all true Christians the world to pray for Greece and the Greek people.

The true God, Jesus Christ, the Virgin and the myriad of Saints not leave Greece and the Greek people at the mercy of unjustified aggression of the German Government and some other European governments. The majority of the Greek people (over 80%) suffering and danger. The Greece and the Greek people are asking the European Union a chance. They want to pay back the loans, without, however, the Greek people are dying and suffering. Today in Greece, since 2010, we are living a real new HOLOCAUST against people living in the country, with a large increase in premature deaths. People eating in soup kitchens of the Church, people dying in hospitals, not given proper medical care, there are thousands of orphans. The Greek people asking true Christians of Europe support and prayer. The Greek people want a European Union of love, understanding, solidarity. Requests a margin to repay the loans, with fighting corruption (because 10% of the Greeks live in the riches, legally or illegally), an easing of austerity, to be able to come growth and thus easier repayment of loans.

The Christians of Europe (Orthodox, Roman Catholic or Protestant) should help Greece and the Greek people, especially young people. There can be no true Christian who supports a genocide and a HOLOCAUST against the Greeks in the 21st century. We invite you to press your governments to stand by the Greeks and give an opportunity to Greece.

Aujourd’hui est un jour spécial pour la Grèce et le peuple grec autour, qui malheurs massivement pour cinq ans à partir du programme d’austérité, qui a conduit à des milliers de suicides et des milliers de décès prématurés. Nous lançons un appel aux chrétiens orthodoxes du monde entier, à tous les vrais chrétiens du monde entier à prier pour la Grèce et le peuple grec.

Le vrai Dieu, Jésus-Christ, la Vierge et la myriade de Saints ne quittent pas la Grèce et le peuple grec à la merci d’agression injustifiée du gouvernement allemand et d’autres gouvernements européens. La majorité du peuple grec (plus de 80%) la souffrance et le danger. La Grèce et le peuple grec demandent une chance de l’Union européenne. Ils veulent rembourser les prêts, sans, cependant, le peuple grec sont en train de mourir et la souffrance. Aujourd’hui en Grèce, depuis 2010, nous vivons un véritable nouvel Holocauste contre les personnes vivant dans le pays, avec une forte augmentation du nombre de décès prématurés. Les gens de manger dans les soupes populaires de l’Eglise, des gens qui meurent dans les hôpitaux, ne reçoivent pas de soins médicaux appropriés, il ya des milliers d’orphelins. Le peuple grec demandant vrais chrétiens de soutien et de prière Europe. Le peuple grec veulent une Union européenne de l’amour, la compréhension, la solidarité. Demande une marge de rembourser les prêts, avec lutte contre la corruption (car 10% des Grecs vivent dans les richesses, légalement ou illégalement), un assouplissement de l’austérité, pour être en mesure de venir la croissance et donc plus facile le remboursement des prêts.

Les chrétiens d’Europe (orthodoxe, catholique ou protestantes) devrait aider la Grèce et le peuple grec, en particulier les jeunes. Il ne peut y avoir de véritable chrétien qui prend en charge un génocide et un holocauste contre les Grecs dans le 21e siècle. Nous vous invitons à appuyer sur vos gouvernements à tenir par les Grecs et donner l’occasion à la Grèce.

Heute ist ein besonderer Tag für Griechenland und um die griechische Bevölkerung, die überwiegend woes für fünf Jahre ab dem Sparprogramm, das auf Tausende von Selbstmorden und Tausende von vorzeitigen Todesfällen geführt hat. Wir appellieren an die orthodoxen Christen in der ganzen Welt, für alle wahren Christen die Welt für Griechenland und das griechische Volk zu beten.

Der wahre Gott, Jesus Christus, die Jungfrau und die unzähligen Heiligen Griechenland und das griechische Volk nicht verlassen, von der Gnade der ungerechtfertigte Aggression der Bundesregierung und einigen anderen europäischen Regierungen. Der Großteil der griechischen Bevölkerung (über 80%), Leiden und Gefahr. Die Griechenland und das griechische Volk bitten die Europäische Union eine Chance. Sie wollen zurück zu zahlen die Kredite, ohne jedoch die griechischen Menschen sterben und leiden. Heute in Griechenland seit 2010, wir leben in einer wirklich neuen Holocaust an Menschen, die in dem Land, mit einer starken Zunahme der vorzeitigen Todesfälle. Menschen essen in Suppenküchen der Kirche, Menschen sterben in Krankenhäusern, angemessene medizinische Versorgung nicht gegeben ist, gibt es Tausende von Waisen. Das griechische Volk zu fragen wahren Christen in Europa Unterstützung und Gebet. Das griechische Volk wollen eine Europäische Union der Liebe, Verständnis, Solidarität. Fordert eine Marge, die Darlehen, mit der Bekämpfung der Korruption zurückzuzahlen (weil 10% der Griechen leben in dem Reichtum, legal oder illegal), eine Lockerung der Sparmaßnahmen, um das Wachstum und damit leichter Rückführung von Darlehen kommen.

Die Christen Europas (orthodoxen, römisch-katholisch oder evangelisch) sollte Griechenland und den griechischen Menschen, vor allem junge Menschen zu helfen. Es kann keine wahren Christen, die einen Genozid und ein HOLOCAUST gegen die Griechen im 21. Jahrhundert unterstützt werden. Wir laden Sie ein, Ihre Regierungen zu drücken, um die Griechen zu stehen und die Möglichkeit geben, Griechenland.

Oggi è un giorno speciale per la Grecia e in tutto il popolo greco, che guai schiacciante per cinque anni del programma di austerità, che ha portato a migliaia di suicidi e migliaia di morti premature. Facciamo appello ai cristiani ortodossi di tutto il mondo, per tutti i veri cristiani del mondo a pregare per la Grecia e il popolo greco.

Il vero Dio, Gesù Cristo, la Vergine e la miriade di santi non lasciano la Grecia e il popolo greco in balia di ingiustificata aggressione del governo tedesco e di alcuni altri governi europei. La maggioranza del popolo greco (oltre l’80%), la sofferenza e pericolo. La Grecia e il popolo greco chiedono all’Unione europea una chance. Vogliono di rimborsare i prestiti, senza tuttavia, il popolo greco sta morendo e soffrendo. Oggi in Grecia, dal 2010, stiamo vivendo una vera e propria nuova OLOCAUSTO contro le persone che vivono nel paese, con un forte aumento delle morti premature. Le persone che mangiano in mense della Chiesa, le persone che muoiono negli ospedali, non dato adeguata assistenza medica, ci sono migliaia di orfani. Il popolo greco chiedendo veri cristiani di sostegno dell’Europa e di preghiera. Il popolo greco vuole un’Unione europea di amore, di comprensione, di solidarietà. Richiede un margine di rimborsare i prestiti, con la corruzione di combattimento (per il 10% dei greci vive nelle ricchezze, legalmente o illegalmente), un allentamento dell’austerità, per essere in grado di venire la crescita e quindi più facile il rimborso dei prestiti.

I cristiani d’Europa (ortodossi, cattolici o protestanti) dovrebbe aiutare la Grecia e il popolo greco, in particolare i giovani. Non ci può essere vero cristiano che sostiene un genocidio e un OLOCAUSTO contro i greci nel 21 ° secolo. Vi invitiamo a premere i vostri governi a stare dai greci e dare la possibilità alla Grecia.

Hoy es un día especial para Grecia y en todo el pueblo griego, que mayoritariamente males durante cinco años a partir del programa de austeridad, lo que ha llevado a miles de suicidios y miles de muertes prematuras. Hacemos un llamamiento a los cristianos ortodoxos de todo el mundo, a todos los verdaderos cristianos del mundo para orar por Grecia y el pueblo griego.

El verdadero Dios, Jesucristo, la Virgen y la miríada de santos no dejan Grecia y el pueblo griego a merced de agresión injustificada del Gobierno alemán y algunos otros gobiernos europeos. La mayor

Hoje é um dia especial para a Grécia e em todo o povo grego, que esmagadoramente desgraças por cinco anos a partir do programa de austeridade, o que levou a milhares de suicídios e milhares de mortes prematuras. Fazemos um apelo aos cristãos ortodoxos do mundo inteiro, para todos os verdadeiros cristãos do mundo para rezar pela Grécia e do povo grego.

O verdadeiro Deus, Jesus Cristo, a Virgem e os santos não miríade de deixar a Grécia e do povo grego à mercê de agressão injustificada do Governo alemão e alguns outros governos europeus. A maioria do povo grego (mais de 80%) sofrimento e perigo. A Grécia eo povo grego está pedindo à União Europeia uma oportunidade. Eles querem pagar os empréstimos, sem, no entanto, o povo grego estão morrendo e sofrendo. Hoje, na Grécia, desde 2010, nós estamos vivendo uma nova verdadeiro holocausto contra as pessoas que vivem no país, com um grande aumento no número de mortes prematuras. Pessoas que comem em cozinhas de sopa da Igreja, pessoas que morrem nos hospitais, não dado a devida assistência médica, existem milhares de órfãos. O povo grego pedindo verdadeiros cristãos de apoio da Europa e da oração. O povo grego quer uma União Europeia, de amor, de compreensão, de solidariedade. Solicita uma margem de reembolsar os empréstimos, com combate à corrupção (porque 10% dos gregos vivem nas riquezas, legal ou ilegalmente), um desagravamento de austeridade, para ser capaz de vir crescimento e de reembolso, assim, mais fácil de empréstimos.

Os cristãos da Europa (ortodoxa, católica romana ou protestante) deve ajudar a Grécia e do povo grego, especialmente os jovens. Não pode haver verdadeiro cristão que suporta um genocídio e um holocausto contra os gregos no século 21. Nós convidamos você a pressionar seus governos para ficar pelos gregos e dar uma oportunidade para a Grécia.

Vandaag is een speciale dag voor Griekenland en rond het Griekse volk, die overweldigend ellende voor vijf jaar uit het bezuinigingsprogramma, wat heeft geleid tot duizenden zelfmoorden en duizenden voortijdige sterfgevallen. We doen een beroep op de orthodoxe christenen van de hele wereld, om alle ware christenen de wereld om te bidden voor Griekenland en het Griekse volk.

De ware God, Jezus Christus, de Maagd en de talloze heiligen niet Griekenland en het Griekse volk te laten aan de genade van ongerechtvaardigde agressie van de Duitse regering en een aantal andere Europese regeringen. De meeste Grieken (meer dan 80%) lijden en gevaar. De Griekenland en de Griekse mensen vragen de Europese Unie een kans. Ze willen terug te betalen de leningen, zonder echter de Griekse mensen sterven en lijden. Vandaag in Griekenland, sinds 2010, we leven een echte nieuwe HOLOCAUST van mensen die leven in het land, met een grote toename van de vroegtijdige sterfgevallen. Mensen eten in gaarkeukens van de kerk, mensen sterven in ziekenhuizen, niet bepaald de juiste medische zorg, zijn er duizenden weeskinderen. Het Griekse volk vraagt ware christenen van Europa steun en gebed. Het Griekse volk wil een Europese Unie van liefde, begrip, solidariteit. Vraagt een marge om de leningen, met het bestrijden van corruptie terug te betalen (want 10% van de Grieken leeft in de rijkdom, legaal of illegaal), een versoepeling van soberheid, in staat zijn om de groei en dus makkelijker terugbetaling van leningen komen.

De christenen van Europa (orthodoxe, rooms-katholiek of protestants) moet helpen Griekenland en de Griekse mensen, vooral jongeren. Er kan geen ware christen die een genocide en een HOLOCAUST tegen de Grieken in de 21e eeuw ondersteunt. Wij nodigen u uit om jullie regeringen druk door de Grieken te staan en een kans om Griekenland.

Сегодня особый день для Греции и вокруг греческого народа, который в подавляющем большинстве бед в течение пяти лет с программой жесткой экономии, что привело к тысячам самоубийств и тысячи преждевременных смертей. Мы обращаемся к православным христианам всего мира, для всех истинных христиан мир молиться за Греции и греческого народа.

Истинный Бог, Иисус Христос, Дева и множество святых не оставить Грецию и греческий народ на растерзание неоправданной агрессии германского правительства и некоторых других европейских правительств.Большинство греков (более 80%) страдания и опасность.Греция и греческий народ просят Евросоюз шанс. Они хотят, чтобы погасить кредиты, без, однако, греческие люди умирают и страдают. Сегодня в Греции, начиная с 2010 года, мы живем в реальном новый Холокост в отношении людей, живущих в стране, с большим увеличением в преждевременных смертей. Люди едят в столовых Церкви, люди умирают в больницах, не дано надлежащей медицинской помощи, есть тысячи детей-сирот. Греческий народ просить истинных христиан поддержки Европы и молитвы. Греческие люди хотят Европейский Союз любви, понимания, солидарности. Просит маржу для погашения кредитов, с борьбы с коррупцией (потому что 10% греков живут в богатстве, легально или нелегально), ослабление жесткой экономии, чтобы иметь возможность прийти роста и, таким образом, легче погашения кредитов.

Христиане Европы (православные, католические или протестантские) должны помочь Греции и греческих людей, особенно молодых людей. Там не может быть истинный христианин, который поддерживает геноцид и холокост против греков в 21-м веке. Мы приглашаем Вас прижмите правительства стоять у греков и дать возможность Греции.

I dag er en særlig dag for Grækenland og omkring det græske folk, som overvældende problemer i fem år fra det spareprogram, som har ført til tusindvis af selvmord og tusinder af for tidlige dødsfald. Vi appellerer til de ortodokse kristne i hele verden, for alle sande kristne verden til at bede for Grækenland og det græske folk.

Den sande Gud, Jesus Kristus, Jomfru og det utal af hellige ingen Grækenland og det græske folk prisgivet uberettiget aggression fra den tyske regering og nogle andre europæiske regeringer. Størstedelen af den græske befolkning (over 80%) lidelse og fare. Den Grækenland og det græske folk beder EU en chance. De ønsker at betale tilbage lån, uden dog at de græske folk dør og lider. I dag i Grækenland, siden 2010, vi lever en reel ny Holocaust mod mennesker, der bor i landet, med en stor stigning i for tidlige dødsfald. Folk, der spiser i suppekøkkener Kirkens, mennesker, der dør på hospitaler, ikke givet ordentlig lægehjælp, der er tusindvis af forældreløse børn. De græske folk spørger sande kristne i Europa støtte og bøn. De græske folk ønsker et EU med kærlighed, forståelse, solidaritet. Anmoder om en margen til at tilbagebetale de lån, med kampene korruption (fordi 10% af grækerne bor i rigdomme, lovligt eller ulovligt), en lempelse af nøjsomhed, at være i stand til at komme vækst og dermed lettere tilbagebetaling af lån.

De kristne i Europa (ortodokse, romersk katolske eller protestantiske) skal hjælpe Grækenland og det græske folk, især de unge. Der kan ikke være sand kristen, som understøtter en folkedrab og Holocaust mod grækerne i det 21. århundrede. Vi inviterer dig til at trykke på jeres regeringer til at stå af grækerne og giver en mulighed for at Grækenland.

Astăzi este o zi specială pentru Grecia și în jurul poporului grec, care problemele majoritate covârșitoare timp de cinci ani de la programul de austeritate, ceea ce a dus la mii de sinucideri și mii de decese premature. Facem apel la creștinii ortodocși din întreaga lume, pentru toți creștinii adevărați din lume să se roage pentru Grecia și poporul grec.

Adevăratul Dumnezeu, Isus Hristos, Fecioara și multitudinea de Sfinți nu părăsi Grecia și poporul grec la mila de agresiune nejustificată a guvernului german și alte câteva guverne europene. Majoritatea poporului grec (peste 80%), suferință și pericol.Grecia și poporul grec cer Uniunii Europene o șansă. Ei doresc să plătească înapoi împrumuturile, fără, însă, poporul grec mor și suferă. Astăzi, în Grecia, începând cu anul 2010, trăim un holocaust adevărat nou împotriva persoanelor care trăiesc în țară, cu o creștere mare a deceselor premature. Oamenii mananca in cantine ale Bisericii, oameni care mor in spitale, nu li se acordă îngrijire medicală adecvată, există mii de orfani. Poporul grec cere adevărați creștini de sprijin Europei și rugăciune. Poporul grec doresc o Uniune Europeană de dragoste, înțelegere, solidaritate. Solicită o marjă de a rambursa împrumuturile, cu combaterea corupției (din cauza 10% din greci trăiesc în bogățiile, legal sau ilegal), o relaxare de austeritate, pentru a putea veni creșterea economică și, astfel, mai ușor de rambursare a creditelor.

Creștinii ortodocși din Europa (, romano-catolice sau protestante) ar trebui să ajute Grecia și poporul grec, în special tineri. Nu poate exista o adevărată creștin care susține o genocid și un holocaust împotriva grecilor în secolul 21. Vă invităm să apăsați guvernele să stea de greci și dau posibilitatea de a Greciei.

Данас је посебан дан за Грчку и око грчког народа, који надмоћно неда пет година од штедње програма, што је довело до хиљада самоубистава и хиљада прераних смрти. Апелујемо на Православних у целом свету, да све истинске хришћане свет да се моли за Грчку и грчког народа.

Истинити Бог, Исус Христос, Богородица и огромног броја Светих не остављају Грчку и грчки народ на милост и немилост неоправданог агресије немачке владе и неким другим европским владама.Већина грчког народа (преко 80%) и патња опасност.Грчка и грчки народ се пита Европској унији шанса. Они желе да врате кредите, без, међутим, грчки народ умире и патња. Данас у Грчкој, од 2010. године, ми живимо реалан нови холокауст против људи који живе у земљи, са великим порастом прераних смрти. Људи једу у народним кухињама Цркве, људи умиру у болницама, не дао адекватну лекарску негу, постоје хиљаде сирочади. Грчки народ пита праве хришћане подршке Европе и молитви. Грчки народ желе европску унију љубави, разумевања, солидарности. Тражи маргину да отплати кредите, за борбу против корупције (због 10% Грка живи у богатству, легално или илегално), попуштање штедње, да би могли да дођу на тај начин лакше раст и отплата кредита.

Хришћани Европе (православна, римокатоличке или протестантске) треба да помогне Грчкој и грчки народ, посебно младих. Не може бити истина хришћанин који подржава геноцид и холокауст над Грцима у 21. веку. Позивамо вас да притиснете своје владе да стане од стране Грка и дати прилику Грчкој.

Inniu tá lá speisialta i gcás na Gréige agus ar fud na daoine Gréige, a léanta overwhelmingly ar feadh cúig bliana ón gclár austerity, a ba chúis le na mílte fhéinmharú agus na mílte bás roimh am. Achomharc muid go dtí an Críostaithe Orthodox ar an domhan ar fad, go léir Críostaithe fíor ar fud an domhain guí Ghréig agus na daoine Gréige.

An Dia fíor, Íosa Críost, an Mhaighdean agus an iliomad Naomh fág Ghréig agus na daoine Gréige ag an trócaire na forrántachta nach bhfuil call leis an Rialtas na Gearmáine agus roinnt rialtais Eorpacha eile. An chuid is mó de na daoine Gréige (os cionn 80%) fulaingt agus contúirt. An Ghréig agus na daoine Gréige ag iarraidh an Aontas Eorpach deis. Tá siad ag iarraidh a íoc ar ais ar an iasachtaí, gan, áfach, go bhfuil na daoine Gréige ag fáil bháis agus ag fulaingt. Sa lá atá inniu sa Ghréig, ó 2010, tá muid ag maireachtáil le Uileloscadh fíor nua i gcoinne daoine atá ina gcónaí sa tír, a bhfuil méadú mór i mbásanna roimh am. Daoine ag ithe i cistineacha anraith na hEaglaise, daoine ag fáil bháis in ospidéil, ní thugtar cúram leighis chuí, tá na mílte dílleachtaí. Na daoine Gréigis iarraidh Críostaithe fíor tacaíochta hEorpa agus paidir. Na daoine Gréigis iarraidh Aontas Eorpach an ghrá, tuiscint, an dlúthpháirtíocht. Iarratais corrlach a aisíoc leis an iasachtaí, a bhfuil éilliú troid (toisc go bhfuil cónaí 10% de na Gréagaigh sna riches, go dlíthiúil nó mídhleathach), maolú de austerity, a bheith in ann fás agus aisíoc dá bhrí sin níos éasca iasachtaí atá le teacht.

Ba chóir an Críostaithe na hEorpa (Orthodox, Caitliceach Rómhánach nó Protastúnach) cuidiú Ghréig agus na daoine Gréige, go háirithe daoine óga. Ní féidir aon Chríostaí fíor a thacaíonn le cinedhíothú agus Uileloscadh in aghaidh na Gréagaigh sa 21ú haois. Beimid ag iarraidh oraibh ag cur brú ar do chuid rialtais chun seasamh ag na Gréagaigh agus tabharfaidh sé deis don Ghréig.

Tänään on erityinen päivä Kreikalle ja noin Kreikan kansa, joka ylivoimaisesti suru viisi vuotta tiukkaa ohjelmaa, joka on johtanut tuhansien itsemurhien ja tuhansia ennenaikaisia kuolemia. Vetoamme ortodokseja koko maailman, kaikille tosi kristityille maailman rukoilemaan Kreikan ja Kreikan kansa.

Tosi Jumala, Jeesus Kristus, Neitsyt ja lukemattomia pyhiä ei saanut Kreikan ja kreikkalaisten armoilla perusteettoman aggression Saksan hallituksen ja joidenkin muiden Euroopan hallitusten.Suurin osa Kreikan kansan (yli 80%) kärsimystä ja vaaraa.Kreikka ja Kreikan kysyvät Euroopan unionin mahdollisuus. He haluavat maksaa takaisin lainoja, kuitenkaan Kreikan ihmisiä kuolee ja kärsii. Tänään Kreikassa, vuodesta 2010, elämme todellinen uusi HOLOCAUST vastaan asuvat maassa, jossa suuri kasvu ennenaikaisia kuolemia. Ihmiset syöminen soppakeittiöille kirkon, ihmisiä kuolee sairaaloissa, ei antanut asianmukaista sairaanhoitoa, on tuhansia orpoja.Kreikan kansa pyytävät tosi kristityt Euroopassa tukea ja rukousta.Kreikan kansa haluaa Euroopan unionin rakkautta, ymmärrystä, solidaarisuutta. Pyynnöt marginaali lainojen takaisinmaksuun, taistelevat korruptiota (koska 10% kreikkalaisista asuu rikkauksia, laillisesti tai laittomasti), keventäminen säästötoimia, pystyä tulemaan kasvuun ja siten helpottaa lainojen takaisinmaksusta.

Kristityt of Europe (ortodoksinen, roomalaiskatolinen tai protestanttinen) pitäisi auttaa Kreikkaa ja Kreikan kansan, erityisesti nuorille. Ei voi olla totta kristitty, joka tukee kansanmurhaa ja HOLOCAUST vastaan kreikkalaiset 21. vuosisadalla. Kutsumme sinut painaa hallituksillenne seisomaan kreikkalaiset ja antaa mahdollisuuden Kreikkaan.

Täna on eriline päev Kreeka ja kogu kreeklasi, kes valdavalt hädasid viie aasta jooksul alates kokkuhoiu programmi, mis on kaasa toonud tuhandeid enesetapud ja tuhandeid enneaegseid surmajuhtumeid. Kutsume õigeusklikud kogu maailmas, et kõik tõelised kristlased maailma palvetada Kreeka ja kreeklased.

Tõeline Jumal, Jeesus Kristus, Virgin ja hulgaliselt Saints ei jäta Kreeka ja kreeklased meelevallas põhjendamatu agressiivsus, Saksamaa valitsus ja mõned teised Euroopa valitsused. Enamik kreeklasi (üle 80%) kannatust ja ohtu.Kreeka ja Kreeka inimesed küsivad Euroopa Liidu võimalus. Nad tahavad, et maksta tagasi laene, ilma et Kreeka inimesed surevad ja kannatavad. Täna Kreekas alates 2010. aastast, elame reaalses uus holokaust elavate inimeste riiki, kus suur kasv enneaegsed surmad. Inimesed söömise supiköökide Kiriku inimesed surevad haiglates, ei saa kogu vajalikku arstiabi, on tuhandeid orvud.Kreeka inimesed küsivad tõelised kristlased Euroopa toetuse ja palve.Kreeka inimesed tahavad Euroopa Liidu armastust, mõistmist, solidaarsust. Taotlused marginaal laenud tagasi maksta, kusjuures võitlus korruptsiooni (sest 10% kreeklased elavad rikkusi, seaduslikult või mitte), lihtsustamine kokkuhoiumeetmed, et oleks võimalik tulla kasvu ning seeläbi lihtsamaks laenude tagasimaksmiseks.

Kristlased Euroopa (õigeusu, katoliku ja protestantliku) peaks aitama Kreeka ja Kreeka inimesed, eriti noored. Ei saa olla tõeline kristlane, kes toetab genotsiidi ja holokausti vastu kreeklased 21. sajandil. Kutsume teid vajuta oma valitsusi üles seisma kreeklased ja annab võimaluse Kreekas.

Šodien ir īpaša diena Grieķijai un ap Grieķijas iedzīvotājiem, kuri pārsvarā likstām piecus gadus no taupības programmas, kas ir novedis pie tūkstošiem pašnāvībām un tūkstošiem priekšlaicīgas nāves gadījumu. Mēs aicinām pareizticīgie kristieši no visas pasaules, lai visiem patiesiem kristiešiem pasaulē, lai lūgtos par Grieķiju un Grieķijas iedzīvotājiem.

Patiess Dievs, Jēzus Kristus, Virgin un neskaitāmas Svēto neatstās Grieķiju un Grieķijas cilvēkus žēlsirdība nepamatotu agresiju un Vācijas valdības dažām citām Eiropas valdībām.Grieķijas iedzīvotāju vairākums (vairāk nekā 80%), ciešanas un briesmas.Grieķijai un Grieķijas cilvēki lūdzot Eiropas Savienībai iespēja. Viņi vēlas, lai atmaksātu aizdevumu, tomēr, Grieķijas cilvēki mirst un cieš. Šodien Grieķijā, kopš 2010. gada, mēs dzīvojam reālu jaunu holokaustu pret cilvēkiem, kas dzīvo šajā valstī, ar lielu pieaugumu priekšlaicīgas nāves gadījumu. Cilvēki ēšanas in zupas virtuvēm Baznīcas, cilvēki mirst slimnīcās, netiek veltīta pienācīga medicīniskā aprūpe, ir tūkstošiem bāreņu. Grieķijas iedzīvotāji jautā patiesos kristiešus Eiropas atbalstu un lūgšanām. Grieķijas cilvēki vēlas Eiropas Savienību par mīlestību, sapratni, solidaritāti. Pieprasa rezervi atmaksāt aizdevumus, ar korupcijas apkarošanu (jo 10% no grieķiem dzīvo bagātībā, legāli vai nelegāli), atvieglošana taupības, lai varētu nākt izaugsmi un līdz ar to vieglāk atmaksāt aizdevumu.

Par Eiropas kristieši (pareizticīgo, Romas katoļu un protestantu), vajadzētu palīdzēt Grieķijai un Grieķijas iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem. Nevar būt patiess kristietis, kurš atbalsta genocīdu un holokaustu pret grieķiem 21.gadsimtā. Mēs aicinām jūs nospiest savu valdības stāvēt grieķi un dod iespēju uz Grieķiju.

Šiandien ypatinga diena Graikijai ir aplink Graikijos žmonėms, kurie daugiausia bėdas penkerius metus iš taupymo programą, kuri leido tūkstančiams savižudybių ir tūkstančius priešlaikinių mirčių. Mes kreipiamės į stačiatikių krikščionių visame pasaulyje, visų tikruosius krikščionis pasaulį melstis už Graikijos ir Graikijos žmonių.

Tikrasis Dievas, Jėzus Kristus, Mergelė ir šventųjų daugybė Nepalikite Graikiją ir Graikijos žmonėms nepagrįsto agresijos Vokietijos vyriausybės ir kai kurių kitų Europos šalių vyriausybės malonės.Graikų dauguma žmonių (daugiau kaip 80%) kančia ir pavojus.Graikija ir Graikijos žmonės klausia į Europos Sąjungą proga. Jie nori grąžinti paskolas, be Tačiau Graikijos žmonės miršta ir kenčia. Šiandien Graikijoje nuo 2010 m, mes gyvename tikrą naują holokausto nuo žmonių, gyvenančių šalyje, su didele didinimo priešlaikinių mirčių. Žmonės valgo sriuba virtuvės Bažnyčios žmonės miršta ligoninėse, nėra skiriamas deramas medicininę priežiūrą, yra tūkstančiai našlaičių. Graikijos žmonės klausia tikruosius krikščionis iš Europos paramos ir malda. Graikijos žmonės nori Europos Sąjungą meilės, supratimo, solidarumo. Prašo skirtumą grąžinti paskolas, su kova su korupcija (nes 10% graikai gyvena turtus, legaliai ar nelegaliai), iš taupymo palengvinimas, kad būtų galima ateiti augimą ir tokiu būdu lengviau grąžinti paskolas.

Europos krikščionys (stačiatikiai, Romos katalikų ar protestantų) turi padėti Graikijai ir Graikijos žmones, ypač jaunus žmones. Negali būti tikras krikščionis, kuris palaiko genocido ir holokausto prieš graikus į 21-ajame amžiuje. Kviečiame paspausti savo vyriausybes stovėti graikai ir suteikti galimybę į Graikiją.

Idag är en speciell dag för Grekland och runt det grekiska folket, som till övervägande elände i fem år från det stålbad, vilket har lett till att tusentals självmord och tusentals dödsfall i förtid. Vi vädjar till de ortodoxa kristna i hela världen, till alla sanna kristna världen att be för Grekland och det grekiska folket.

Den sanne Guden, Jesus Kristus, jungfru och den myriad av Saints inte lämna Grekland och det grekiska folket i händerna på omotiverad aggression den tyska regeringen och några andra europeiska regeringar. Majoriteten av det grekiska folket (över 80%) lidande och fara. Den Grekland och det grekiska folket ber EU en chans. De vill betala tillbaka lånen, utan emellertid det grekiska folket döende och lidande. Idag i Grekland, sedan 2010, vi lever ett riktigt ny förintelse av människor som lever i landet, med en stor ökning av förtida dödsfall. Folk äter i soppkök i kyrkan, människor som dör på sjukhus, inte ges ordentlig medicinsk vård, det finns tusentals föräldralösa barn. De grekiska folket frågar sanna kristna i Europa stöd och bön. De grekiska folket vill ha en europeisk union av kärlek, förståelse, solidaritet. Begär en marginal för att betala tillbaka lånen, med striderna korruption (eftersom 10% av grekerna lever i rikedom, legalt eller illegalt), en lättnad av åtstramning, för att kunna komma tillväxt och därmed lättare återbetalning av lån.

De kristna i Europa (ortodoxa, katolska och protestantiska) bör hjälpa Grekland och det grekiska folket, särskilt ungdomar. Det kan inte finnas någon sann kristen som stödjer ett folkmord och förintelse mot grekerna i 21-talet. Vi inbjuder dig att trycka era regeringar att stå av grekerna och ge en möjlighet till Grekland.

Днес е специален ден за Гърция и около гръцкия народ, който поразително неволи за срок от пет години от датата на оздравителна програма, която е довела до хиляди самоубийства и хиляди случая на преждевременна смърт. Призоваваме православните християни от целия свят, на всички истински християни по света да се молят за Гърция и гръцкия народ.

Истинския Бог, Исус Христос, Богородица и стотиците Saints не напускат Гърция и гръцкия народ в ръцете на неоправдана агресия на правителството на Германия и някои други европейски правителства. По-голямата част от гръцкия народ (над 80%) страдание и опасност. В Гърция и гръцкия народ искат от Европейския съюз шанс. Те искат да върнат заемите, без обаче гръцките умират хора и страдащи. Днес в Гърция, от 2010 г. насам, в който живеем истински нов Холокост срещу хора, живеещи в страната, с голямо увеличение на случаите на преждевременна смърт. Хранене на хората в социални кухни на Църквата, хората умират в болниците, не дават подходящи медицински грижи, има хиляди сираци. Гръцкият народ иска истински християни на подкрепа и молитва Европа. Гръцките граждани искат Европейския съюз на любовта, разбирателството, солидарност. Исканията марж да върне заемите, с борбата с корупцията (защото 10% от гърците живеят в богатството, легално или нелегално), за облекчаване на строгите икономии, за да може да дойде растеж и по този начин по-лесно погасяване на заеми.

Християните от Европа (православни, католици или протестанти) трябва да помогне на Гърция и гръцкия народ, особено на младите хора. Не може да има истински християнин, който поддържа геноцид и Холокоста срещу гърците в 21-ви век. Каним ви да натиснете вашите правителства да престои от гърците и да даде възможност на Гърция.

დღეს არის განსაკუთრებული დღე საბერძნეთში და გარშემო ბერძნულ ადამიანი, მათ უმეტესობას woes ხუთი წლის განმავლობაში austerity პროგრამა, რომელიც გამოიწვია ათასობით თვითმკვლელობის ათასობით ნაადრევი სიკვდილიანობის. მივმართავთ მართლმადიდებელი ქრისტიანები მთელ მსოფლიოში, ყველა ჭეშმარიტი ქრისტიანი მსოფლიოში სალოცავად საბერძნეთში და ბერძენი ხალხის.

ჭეშმარიტი ღმერთი, იესო ქრისტე, ღვთისმშობლის და myriad of Saints არ დატოვებს საბერძნეთი და ბერძენი ხალხის წყალობით გაუმართლებელი აგრესია გერმანიის მთავრობის და ზოგიერთი სხვა ევროპულ მთავრობებს. უმრავლესობა ბერძენი ხალხის (80%) ტანჯვა და საფრთხე. საბერძნეთის და ბერძენი ხალხის ითხოვს ევროკავშირის შანსი. მათ უნდათ, რომ გადაიხადოს უკან სესხების გარეშე, თუმცა, საბერძნეთის ადამიანი კვდება და ტანჯვა. დღეს საბერძნეთში, 2010 წლის შემდეგ, ჩვენ ვცხოვრობთ რეალური new ჰოლოკოსტის წინააღმდეგ ადამიანი ცხოვრობს ქვეყანაში, რომელსაც დიდი ზრდა ნაადრევი სიკვდილიანობის. ხალხი ჭამა სასადილოებს ეკლესია, ადამიანი კვდება საავადმყოფოებში, არ ექცევა სათანადო სამედიცინო დახმარება, არსებობს ათასობით ობოლი. ბერძენი ხალხის ითხოვს ჭეშმარიტი ქრისტიანები ევროპის მხარდაჭერა და ლოცვა. ბერძნული ხალხს ევროკავშირის სიყვარულის, ურთიერთგაგების, სოლიდარობისა. მოითხოვს ზღვარი დაფარვა სესხების, საბრძოლო კორუფციის (რადგან 10% ბერძნები ცხოვრობენ სიმდიდრე, ლეგალურად თუ არალეგალურად), ფონის განმუხტვა austerity, შეძლებს მოვიდა ზრდა და, შესაბამისად, ადვილი სესხის დაბრუნების.

ქრისტიანები ევროპის (მართლმადიდებლური, კათოლიკური და პროტესტანტული) უნდა დავეხმაროთ საბერძნეთში და საბერძნეთის ადამიანი, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებს. არ შეიძლება არსებობდეს ნამდვილი ქრისტიანი, რომელიც მხარს უჭერს გენოციდი და ჰოლოკოსტი წინააღმდეგ ბერძნები 21-ე საუკუნეში. გეპატიჟებით დააჭირეთ რომ თქვენი მთავრობები დგომა ბერძნები და მისცეს შესაძლებლობა, საბერძნეთი.

Illum huwa jum speċjali għall-Greċja u madwar il-poplu Grieg, li ħġarhom woes għal ħames snin mid-programm awsterità, li wassal għal eluf ta suwiċidji u eluf ta ‘mwiet prematuri. Nappellaw lill-Insara Ortodossi tad-dinja kollha, li kollha Kristjani veri tad-dinja biex nitolbu għall-Greċja u l-poplu Grieg.

Il Alla veru, Ġesù Kristu, il-Verġni u l-kbir ta ‘Qaddisin Ma jħallu Greċja u l-poplu Grieg fil-ħniena ta’ aggressjoni mhux ġustifikata tal-Gvern Ġermaniż u xi gvernijiet Ewropej oħra. Il-maġġoranza tal-poplu Grieg (aktar minn 80%) sofferenza u l-periklu. Il-Greċja u l-poplu Grieg qed jitolbu l-Unjoni Ewropea ċans. Huma jixtiequ li tħallas lura l-self, mingħajr ma, madankollu, il-poplu Grieg qegħdin imutu u tbatija. Illum fil-Greċja, mill-2010, aħna qed jgħixu olokawstu ġdida reali kontra nies li jgħixu fil-pajjiż, b’żieda kbira fl-imwiet prematuri. Nies tiekol fil-kċejjen soppa tal-Knisja, in-nies li jmutu fl-isptarijiet, ma jingħatawx kura medika xierqa, hemm eluf ta ‘orfni. Il-poplu Grieg tistaqsi Kristjani veri ta ‘appoġġ u talb Ewropa. Il-poplu Grieg jixtiequ Unjoni Ewropea ta ‘l-imħabba, fehim, is-solidarjetà. Jitlob marġni li jħallas lura s-self, bil-ġlied kontra l-korruzzjoni (minħabba 10% tal-Griegi jgħixu fil-għana, legalment jew illegalment), tħaffif tar awsterità, li tkun kapaċi li toħroġ it-tkabbir u l-ħlas lura għalhekk hija aktar faċli ta ‘self.

L-Insara tal-Ewropa (Ortodossa, Kattolika jew Protestant) għandhom jgħinu Greċja u l-poplu Grieg, speċjalment iż-żgħażagħ. Ma jistax ikun hemm Christian veru li jappoġġja ġenoċidju u olokawstu kontra l-Griegi fis-seklu 21. Aħna nistednuk biex istampa gvernijiet tiegħek biex stand mill-Griegi u jagħti opportunità lill-Greċja.

Dzisiaj jest wyjątkowy dzień dla Grecji i wokół ludzi, którzy w zdecydowanej większości greckich nieszczęść przez pięć lat od programu oszczędnościowego, który doprowadził do tysięcy samobójstw i tysiące przedwczesnych zgonów. Apelujemy do prawosławnych chrześcijan całego świata, do wszystkich prawdziwych chrześcijan świat do modlitwy o Grecji i Greków.

Prawdziwy Bóg, Jezus Chrystus, Dziewicy i niezliczonych świętych nie opuścić Grecji i greckich ludzi na łasce nieuzasadnionej agresji rządu Niemiec i niektórych innych rządów europejskich.Większość Greków (ponad 80%) cierpienie i niebezpieczeństwo.Grecja i Grecy proszą Unię Europejską szansa. Chcą, aby spłacić pożyczki, bez, jednak Grecy umierają i cierpienia. Dziś w Grecji, od 2010 roku, żyjemy prawdziwe nowy HOLOKAUST wobec ludzi żyjących w kraju, z dużym wzrostem przedwczesnych zgonów. Ludzie jedzenia w zupę Kościoła, ludzie umierają w szpitalach, nie podano właściwej opieki medycznej, są tysiące sierot. Grecy prośbą prawdziwych chrześcijan wsparcia Europy i modlitwy. Grecy chcą Unii Europejskiej, miłości, zrozumienia, solidarności. Żąda margines do spłaty zaciągniętego kredytu, z walki z korupcją (bo 10% Greków żyje w bogactwie, legalnie lub nielegalnie), łagodzenie surowości, aby móc przyjść wzrost i tym samym ułatwia spłatę kredytów.

Chrześcijanie Europy (prawosławni, katolicy i protestanckich) powinny pomóc Grecji i greckie ludzi, zwłaszcza młodych ludzi. Nie może być prawdziwym chrześcijaninem, który obsługuje ludobójstwa i zagłady przeciwko Grekom w 21 wieku. Zapraszamy do nacisnąć swoje rządy, aby stanąć przez Greków i dać okazję do Grecji.

Advertisements
This entry was posted in Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Έκκληση προς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς του κόσμου και όλους τους χριστιανούς : Προσευχηθείτε για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Please pray for Greece and Greek people.

  1. Παράθεμα: To Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, Jeroen Dijsselbloem : Read the Gospel, Matthew, 25: 31-46.Lesen Sie das Evangelium, Matthäus 25: 31-46. Lees het Evangelie, Mattheus, 25: 31-46. | Ορθόδοξη Ιεραποστολή -Orthodox Mission -Mission Ο

  2. Παράθεμα: Έκκληση προς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς του κόσμου και όλους τους χριστιανούς : Προσευχηθείτε για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. - Pentapostag

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s