Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τιμά την «ανάμνηση του θανάτου του Ιησού», γιατί τιμά κάθε μέρα την Ανάσταση του Ιησού Χριστού ! Celebrate with 400 million Orthodox Christians, Death and Resurrection of Jesus Christ (Orthodox Christian Easter 2014) this Holy Week (15-20 April), in an Orthodox temple / monastery near you!


Η Ορθόδοξη Εκκλησία, με την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας, θυμάται ως ανάμνηση όχι μόνο την «ημέρα θανάτου» του Ιησού Χριστού, αλλά όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στη πορεία προς τον Σταυρό. Αλλά η Ορθόδοξη Εκκλησία θυμάται και τιμά όλα τα γεγονότα μέχρι την «ημέρα θανάτου του Ιησού Χριστού», αλλά δίνει το θεολογικό βάρος στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, που αποτελεί το Χριστιανικό Πάσχα, δηλαδή το πέρασμα όλων των ανθρώπων, που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και είναι μέλη της Εκκλησίας Του,  στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών.

Holy Week 2014

RESURRECTION_3-web

 

Αυτή η ανάμνηση του θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, εορτάζεται στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, όχι μόνο μια φορά το χρόνο, μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά σε κάθε Θεία Λειτουργία που τελείται κάθε Κυριακή, αλλά και πολλές φορές μέσα στην Εβδομάδα, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες και τα ορθόδοξα μοναστήρια σε όλο το κόσμο.

Τα 400.000.000 Ορθόδοξοι Χριστιανοί όλου του κόσμου καλούνται να συμμετέχουν ενεργά στο Μυστήριο της Ευχαριστίας, το οποίο προσφέρεται σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς σε κάθε Θεία Λειτουργία. Για να συμμετάσχει κάθε άνθρωπος στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πρέπει πρώτα να έχει βαπτιστεί και να χριστεί ως Ορθόδοξος Χριστιανός ( Βάπτισμα και Χρίσμα ). Όταν είναι σε ώριμη ηλικία πρέπει να έχει προηγηθεί το Μυστήριο της Εξομολογήσεως και αφέσεως αμαρτιών, ενώ συμπληρωματικά και ενισχυτικά τελείται και το Μυστήριο του Ευχελαίου.

Κορύφωση της Μεγάλης Εβδομάδας, για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, δεν είναι η Μεγάλη Πέμπτη 17/4 ( Μυστικός Δείπνος – Σταύρωση ) ούτε η Μεγάλη Παρασκευή 18/4 ( Αποκαθήλωση και Επιτάφιος ), αλλά το Μεγάλο Σάββατο 19/4 ( Ανάσταση Ιησού Χριστού ) με τέλεση νυχτερινής Θείας Λειτουργίας στις 12 τα μεσάνυχτα, ξημερώνοντας η Κυριακή του Πάσχα ( 20 Απριλίου 2014 ).

Καλούμε όλους τους ανθρώπους, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία, στην Αφρική, στην Ωκεανία, να βρουν έναν Ορθόδοξο χριστιανικό ναό ή ένα Ορθόδοξο χριστιανικό μοναστήρι κοντά στο τόπο κατοικίας τους και όλη αυτή την Μεγάλη Εβδομάδα να παρακολουθήσουν τις Ορθόδοξες χριστιανικές εορταστικές ακολουθίες των Παθών του Ιησού Χριστού μέχρι την Ανάσταση, σύμφωνα με την παράδοση της πρωτοχριστιανικής Εκκλησίας, την οποία ακολουθεί πιστά η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία.

Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία τιμά το Σταυρικό θάνατο, αλλά κυρίως την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, γιατί αυτό είναι το Ευαγγέλιο Του. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού σημαίνει την Ανάσταση όλων των ανθρώπων, χριστιανών, μετά θάνατον στην Βασιλεία των Ουρανών. Και για να κερδίσει ο άνθρωπος την Αιώνια Ζωή πρέπει να τρώει το Σώμα και να πίνει το Αίμα του Ιησού Χριστού ( κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6: 40-60 ) , το οποίο προσφέρεται στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Γιορτάστε τα Πάθη του Ιησού Χριστού, την Ανάστασή Του, το Ορθόδοξο Χριστιανικό Πάσχα, μαζί με 400 εκατομμύρια Ορθόδοξους Χριστιανούς σε όλο το κόσμο. Βρείτε μέσω διαδικτύου την κοντινότερη στο τόπο κατοικίας σας Ορθόδοξη Εκκλησία ή Ορθόδοξο μοναστήρι και συμμετέχετε στις ορθόδοξες ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση  σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη ! Μάθετε για την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, που είναι η χριστιανική πίστη της Πρώτης, αρχέγονης, πρωτοχριστιανικής Εκκλησίας.

http://oodegr.com/oode/biblia/alavizop_dogma_1/perieh.htm

http://www.oodegr.com/english/biblia/Alevizopoulos_Dogmatiki/perieh.htm

The Orthodox Church , with the start of Holy Week , as memory recalls not only the » day of death » of Jesus Christ , but all the events that occur on the path towards the Cross . But the Orthodox Church remembers and honors all events up to the » day of the death of Jesus Christ » , but gives the theological weight of the Resurrection of Jesus Christ , which is the Christian Passover , ie the passage of all people who believe in Jesus Christ and are members of His Church , to eternal life , the kingdom of heaven .

This remembrance of the death and resurrection of Jesus Christ , celebrated in the Orthodox Christian Church , not only once a year , in the Holy Week , but every Divine Liturgy is celebrated every Sunday and sometimes during the week in the Orthodox Churches and orthodox monasteries around the world .

The 400 million Orthodox Christians around the world are invited to actively participate in the Sacrament of the Eucharist , which is offered to all Orthodox Christians in every Divine Liturgy. To participate every man the Mystery of the Eucharist , must first be baptized and anointed as an Orthodox Christian ( Baptism and Confirmation ) . When in mature age must be preceded by the Sacrament of Confession and remission of sins , and complementary and reinforcing performed and the Mystery of Unction .
The culmination of Holy Week , for Orthodox Christians , is not the Maundy Thursday 17/4 ( Supper – Crucifixion ) or Good Friday 18/4 ( Deposition and Epitaph ) , but the Saturday 19/4 ( Resurrection Jesus Christ ) with commit night Divine Liturgy at 11 pm until 2:00 a.m. on Easter Sunday ( 20 April 2014 )

We invite all people in Greece , Cyprus, Europe , America , Asia , Africa , Oceania , find an Orthodox Christian church or an Orthodox Christian monastery near the place of residence and all this Holy Week to watch Orthodox Christian celebration of the Passion of Jesus Christ until the resurrection , according to the tradition of the early Christian Church , which adheres to the Orthodox Christian Church .

The Orthodox Christian Church celebrates the crucified , but rather the resurrection of Jesus Christ , because that is the Gospel . The Resurrection of Jesus Christ means the resurrection of all people , Christians , posthumously to the Kingdom of Heaven . And to win the man Eternal Life should eat the Body and drink the Blood of Jesus Christ ( Gospel of John , chapter 6: 40-60 ) , which offered the Sacrament of the Eucharist .

Celebrate the Passion of Jesus Christ , the resurrection , Orthodox Christian Easter , along with 400 million Orthodox Christians throughout the world . Find line the nearest to where you live Orthodox Church or Orthodox monastery and participate in orthodox sequences of Holy Week .

 Happy Easter , Happy Easter to all people on the planet !

Learn about the Orthodox Christian faith , which is the Christian faith first, primitive , early Christian Church.

http://www.oodegr.com/english/biblia/Alevizopoulos_Dogmatiki/perieh.htm

L’Église orthodoxe , avec le début de la Semaine Sainte , la mémoire rappelle non seulement le » jour de la mort » de Jésus-Christ , mais tous les événements qui se produisent sur ​​le chemin vers la Croix . Mais l’Eglise orthodoxe se souvient et honore tous les événements jusqu’à la » journée de la mort de Jésus-Christ » , mais donne le poids théologique de la résurrection de Jésus-Christ , qui est la Pâque chrétienne , c’est à dire le passage de toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ et sont membres de son Église , à la vie éternelle , le royaume des cieux .

Ce souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ , célébré dans l’Eglise chrétienne orthodoxe , non seulement une fois par an , dans la semaine sainte , mais chaque Divine Liturgie est célébrée tous les dimanches et parfois au cours de la semaine dans les Églises orthodoxes et monastères orthodoxes du monde entier.

Les 400 millions de chrétiens orthodoxes dans le monde entier sont invités à participer activement dans le Sacrement de l’Eucharistie , qui est offert à tous les chrétiens orthodoxes dans chaque Divine Liturgie . Pour participer chaque homme le mystère de l’Eucharistie , doit d’abord être baptisé et oint comme un chrétien orthodoxe ( baptême et la confirmation ) . Lorsque dans l’âge mûr doit être précédé par le sacrement de la confession et le pardon des péchés , et complémentaires et se renforcent effectué et le Mystère de l’Onction .
Le point culminant de la Semaine Sainte , pour les chrétiens orthodoxes , n’est pas le jeudi saint 17/4 ( Cène – Crucifixion ) ou Bon vendredi 18 /4 ( dépôt et Epitaph ) , mais le samedi 19 /4 ( Résurrection de Jésus-Christ ) avec commettre Nuit Divine Liturgie à 11 h jusqu’à 02h00 le dimanche de Pâques (20 Avril 2014) .

Nous invitons toutes les personnes en Grèce , à Chypre , en Europe , Amérique, Asie , Afrique, Océanie , trouver une église chrétienne orthodoxe ou un monastère chrétien orthodoxe près du lieu de résidence et toute cette Semaine Sainte à regarder célébration chrétienne orthodoxe de la Passion de Jésus-Christ jusqu’à la résurrection , selon la tradition de l’Église chrétienne primitive , qui adhère à l’Église chrétienne orthodoxe .

L’Eglise chrétienne orthodoxe célèbre le crucifié , mais plutôt la résurrection de Jésus-Christ , parce que c’est l’Évangile . La résurrection de Jésus-Christ signifie la résurrection de tous les hommes , chrétiens , à titre posthume au Royaume des Cieux. Et pour gagner la vie éternelle homme doit manger le corps et boire le sang de Jésus-Christ ( évangile de Jean , chapitre 6 : 40-60 ) , qui a offert le sacrement de l’Eucharistie .

Célébrer la Passion de Jésus-Christ , la résurrection , chrétienne orthodoxe Pâques , avec 400 millions de chrétiens orthodoxes dans le monde entier . Trouver la ligne la plus proche de l’endroit où vous vivez Eglise orthodoxe ou monastère orthodoxe et de participer à des séquences orthodoxes de la Semaine Sainte .

 Joyeuses Pâques, Joyeuses Pâques à tous les peuples de la planète !

 En savoir plus sur la foi chrétienne orthodoxe , qui est la foi chrétienne premier , primitif, Eglise chrétienne primitive

……………………………………………………………………………………………

Die orthodoxe Kirche , mit dem Beginn der Karwoche, erinnert sich , wie nicht nur die Erinnerung » Tag des Todes» von Jesus Christus, sondern alle Ereignisse, die auf dem Weg zum Kreuz kommen. Aber die orthodoxe Kirche erinnert und ehrt alle Ereignisse bis zum » Tag des Todes von Jesus Christus » , gibt aber die theologische Gewicht der Auferstehung Jesu Christi, der die christliche Passah , dh der Durchgang von allen Menschen , die an Jesus Christus glauben und ist sind Mitglieder seiner Kirche , um das ewige Leben , das Reich der Himmel .

Diese Erinnerung an den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, gefeiert in der orthodoxen christlichen Kirche , nicht nur einmal im Jahr , in der Karwoche , aber jeder Göttlichen Liturgie ist jeden Sonntag gefeiert und manchmal auch während der Woche, in den orthodoxen Kirchen und orthodoxen Klöster auf der ganzen Welt .

Die 400 Millionen orthodoxen Christen in aller Welt sind eingeladen , sich aktiv an dem Sakrament der Eucharistie , die für alle orthodoxen Christen in jeder Göttlichen Liturgie angeboten wird, teilzunehmen. Um ein jeder teilnehmen , das Geheimnis der Eucharistie , muss zuerst getauft und als orthodoxer Christ ( Taufe und Firmung ) gesalbt werden. Im reifen Alter muss durch das Sakrament der Beichte und Vergebung der Sünden , und ergänzende vorangehen und Verstärkungsdurchgeführtund das Geheimnis der Krankensalbung .
Der Höhepunkt der Karwoche, für die orthodoxen Christen ist nicht der Gründonnerstag 17/4 ( Abendmahl – Kreuzigung ) oder Karfreitag 18/4 ( Deposition und Epitaph ), aber der Samstag, 19. / 4 ( Auferstehung Jesus Christus) mit verpflichten Nacht Göttliche Liturgie um 11 Uhr bis 02.00 Uhr am Ostersonntag (20. April 2014) .

Wir laden alle Menschen in Griechenland, Zypern , Europa, Amerika , Asien, Afrika , Ozeanien , finden Sie eine christlich-orthodoxen Kirche oder eine christlich-orthodoxen Kloster in der Nähe des Wohnortes und das alles Karwoche zu sehen orthodoxen christlichen Feier der Passion Jesu Christi bis zur Auferstehung , nach der Tradition der frühen christlichen Kirche , die der christlich-orthodoxen Kirche haftet.

Die christlich-orthodoxe Kirche feiert den Gekreuzigten , sondern die Auferstehung von Jesus Christus, denn das ist das Evangelium . Die Auferstehung von Jesus Christus bedeutet die Auferstehung aller Menschen , Christen, posthum zum Königreich des Himmels. Und um das ewige Leben zu gewinnen Mann sollte der Körper essen und trinken das Blut von Jesus Christus ( Johannes-Evangelium , Kapitel 6: 40-60 ), die das Sakrament der Eucharistie angeboten .

Feiern Sie die Passion Jesu Christi , der Auferstehung , christlich-orthodoxen Ostern, zusammen mit 400 Millionen orthodoxen Christen in der ganzen Welt. Finden Sie säumen die nächste , wo Sie orthodoxen Kirche oder orthodoxe Kloster leben und sich in der orthodoxen Sequenzen der Karwoche.

 Frohe Ostern, Frohe Ostern an alle Menschen auf dem Planeten!

 Erfahren Sie mehr über die christlich-orthodoxen Glaubens, die der christliche Glaube erste , primitive , frühchristlichen Kirche .

……………………………………………………………………………………………..

La Iglesia ortodoxa , con el inicio de la Semana Santa, como la memoria , recuerda no sólo el » día de la muerte » de Jesucristo , pero todos los eventos que ocurren en el camino hacia la cruz. Pero la Iglesia Ortodoxa recuerda y honra a todos los eventos hasta el «día de la muerte de Jesucristo» , pero no da el peso teológico de la Resurrección de Jesucristo , que es la Pascua cristiana , es decir, el paso de todas las personas que creen en Jesucristo y son miembros de Su Iglesia , a la vida eterna , el reino de los cielos.

Este recuerdo de la muerte y resurrección de Jesucristo , que se celebra en la Iglesia Cristiana Ortodoxa , no sólo una vez al año , en la Semana Santa , pero cada Divina Liturgia se celebra todos los domingos ya veces durante la semana en las Iglesias ortodoxas y monasterios ortodoxos de todo el mundo .

Los 400 millones de cristianos ortodoxos de todo el mundo están invitados a participar activamente en el Sacramento de la Eucaristía , que se ofrece a todos los cristianos ortodoxos en cada Divina Liturgia . Para participar cada hombre el misterio de la Eucaristía , en primer lugar debe ser bautizado y ungido como un cristiano ortodoxo (Bautismo y Confirmación ) . Cuando en la edad madura debe ir precedido por el sacramento de la confesión y el perdón de los pecados, y complementaria y de refuerzo realizado y el Misterio de la Unción .
La culminación de la Semana Santa , los cristianos ortodoxos , no es el Jueves Santo 17/4 ( Cena – Crucifixión ) o el Viernes Santo 18/4 ( Deposición y Epitaph ) , pero el sábado 19 /4 ( Resurrección de Jesucristo ) con comprometerse Noche Divina Liturgia a las 11 pm hasta las 2:00 am del domingo de Pascua (20 de abril de 2014) .

Invitamos a todas las personas en Grecia, Chipre , Europa, América , Asia , África , Oceanía, encontrar una iglesia cristiana ortodoxa o un monasterio cristiano ortodoxo cerca del lugar de residencia y toda esta Semana Santa Para Ver cristiana ortodoxa celebración de la Pasión de Jesucristo hasta la resurrección , de acuerdo con la tradición de la Iglesia cristiana primitiva , que se adhiere a la Iglesia Cristiana ortodoxa .

La Iglesia Cristiana Ortodoxa celebra el crucificado , sino la resurrección de Jesucristo , porque ese es el Evangelio. La resurrección de Jesucristo significa la resurrección de todos los hombres, cristianos , a título póstumo al Reino de los Cielos. Y para ganar la vida eterna del hombre debe comer el Cuerpo y beber la Sangre de Jesús Cristo ( Evangelio de Juan, capítulo 6 : 40-60 ) , que ofreció el Sacramento de la Eucaristía.

Celebre la Pasión de Jesucristo , la resurrección , cristiana ortodoxa Pascua , junto con 400 millones de cristianos ortodoxos de todo el mundo . Encontrar la línea de la más cercana a su domicilio Iglesia Ortodoxa o monasterio ortodoxo y participar en secuencias ortodoxos de la Semana Santa.

 Feliz Pascua , Pascua feliz a todas las personas en el planeta!

 Aprenda acerca de la fe cristiana ortodoxa , que es la fe cristiana primero , primitivo, Iglesia cristiana primitiva .

……………………………………………………………………………………………..

Kanisa la Orthodox , na mwanzo wa Wiki Mtakatifu, kama kumbukumbu anakumbuka si tu «siku ya kifo» wa Yesu Kristo, lakini matukio yote kutokea katika njia ya kuelekea Msalaba. Lakini Kanisa la Orthodox anakumbuka na heshima matukio yote hadi » siku ya kifo cha Yesu Kristo», lakini inatoa uzito wa kitheolojia ya ufufuo wa Yesu Kristo , ambayo ni Pasaka Mkristo , yaani kifungu cha watu wote wanaoamini katika Yesu Kristo na ni wanachama wa Kanisa lake, kwa uzima wa milele, ufalme wa mbinguni.

Kumkumbuka hii ya kifo na ufufuo wa Yesu Kristo , sherehe katika Orthodox Kanisa la Kikristo, mara moja si tu kwa mwaka, katika Wiki Mtakatifu, lakini kila Liturujia Mungu ni sherehe kila siku ya Jumapili na wakati mwingine wakati wa wiki katika Makanisa Orthodox na monasteries halisi duniani kote.

Wakristo milioni 400 Orthodox duniani kote walioalikwa kushiriki kikamilifu katika Sakramenti ya Ekaristi , ambayo ni kutolewa kwa Wakristo wote Orthodox katika kila Liturujia Mungu. Kushiriki kila mtu Siri ya Ekaristi , lazima kwanza kubatizwa na mafuta kama Orthodox Christian ( Ubatizo na Kipaimara ). Wakati katika umri wa kukomaa lazima utatanguliwa na Sakramenti ya Kuungama na ondoleo la dhambi, na nyongeza na kuimarisha kazi na Siri ya kutiwa .
Hatima ya Wiki Mtakatifu, kwa Wakristo Orthodox, ni si Def 17/4 ( meza – Kusulibiwa ) au Ijumaa 18/4 ( Utuaji na epitaph ), lakini Jumamosi 19/4 (ufufuo Yesu Kristo) na kufanya Night Mungu Liturujia katika 11:00 hadi 02:00 juu ya Jumapili ya Pasaka ( Aprili 20, 2014 ).

Tunakaribisha watu wote katika Greece , Cyprus , Ulaya, Amerika , Asia, Afrika , Oceania, kupata kanisa la Orthodox Mkristo au utawa Orthodox Christian karibu mahali pa kuishi na haya yote Wiki Mtakatifu kuangalia Orthodox Christian maadhimisho ya mateso ya Yesu Kristo mpaka kufufuka , kwa mujibu wa utamaduni wa mapema Kanisa la Kikristo, inayofuata Orthodox Christian Church.

Orthodox Kanisa la Kikristo kuadhimisha aliyesulubiwa , lakini badala ya ufufuo wa Yesu Kristo , kwa sababu ni Injili. Ufufuo wa Yesu Kristo maana yake ni ufufuo wa watu wote , Wakristo, posthumously kwa Ufalme wa mbinguni. Na kushinda mtu uzima wa milele lazima kula Mwili na kunywa damu ya Yesu Kristo ( Injili ya Yohana, Sura ya 6: 40-60 ), ambayo inapatikana Sakramenti ya Ekaristi.

Kusherehekea mateso ya Yesu Kristo , ufufuo, Orthodox Christian Pasaka , pamoja na Wakristo milioni 400 Orthodox duniani kote. Kupata line karibu na wapi kuishi Kanisa la Orthodox au Orthodox utawa na kushiriki katika Utaratibu wa halisi ya Wiki Mtakatifu.

 Furaha Pasaka , Happy Pasaka kwa watu wote duniani!

 Kujifunza kuhusu Orthodox imani ya Kikristo , ambayo ni imani ya Kikristo ya kwanza, kwanza, Wakristo wa kanisa la .

………………………………………………………………………………………

De Orthodoxe Kerk , met het begin van de Goede Week , als herinnering oproept niet alleen de » dag van de dood » van Jezus Christus , maar alle gebeurtenissen die zich voordoen op de weg naar het kruis . Maar de orthodoxe kerk herinnert en eert alle evenementen tot de » dag van de dood van Jezus Christus » , maar geeft de theologische gewicht van de opstanding van Jezus Christus , dat is de christelijke Pascha , dat wil zeggen de passage van alle mensen die in Jezus Christus geloven en zijn leden van Zijn kerk , naar het eeuwige leven , het koninkrijk der hemelen .

Deze herinnering aan de dood en opstanding van Jezus Christus , gevierd in de orthodox-christelijke kerk , niet slechts een keer per jaar , in de Heilige Week , maar elke Goddelijke Liturgie wordt gevierd elke zondag en soms tijdens de week in de Orthodoxe Kerken en orthodoxe kloosters over de hele wereld .

De 400 miljoen orthodoxe christenen over de hele wereld worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het sacrament van de Eucharistie , die wordt aangeboden aan alle orthodoxe christenen in elke Goddelijke Liturgie . Ieder mens deel het mysterie van de Eucharistie , moet eerst worden gedoopt en gezalfd als een orthodox-christelijke ( doop en bevestiging ) . Wanneer in de volwassen leeftijd moet worden voorafgegaan door het Sacrament van de Biecht en vergeving der zonden , en complementaire en versterking uitgevoerd en het Mysterie van zalving .
Het hoogtepunt van de Heilige Week , voor orthodoxe christenen , is niet de Witte Donderdag 17/4 ( Avondmaal – Kruisiging ) of Goede Vrijdag 18/4 ( Deposition en Epitaph ) , maar de zaterdag 19/4 ( Verrijzenis van Jezus Christus ) met plegen Nacht Goddelijke Liturgie om 11 uur tot 02:00 op Paaszondag ( 20 april 2014 ) .

Wij dringen er bij alle mensen in Griekenland , Cyprus , Europa, Amerika , Azië , Afrika , Oceanië , vind een orthodox-christelijke kerk of een orthodox-christelijke klooster in de buurt van de woonplaats en dit alles Heilige Week om naar te kijken orthodox-christelijke viering van het lijden van Jezus Christus tot aan de opstanding , volgens de traditie van de vroeg-christelijke kerk, die zich aan de orthodox-christelijke kerk .

De orthodox-christelijke kerk viert de gekruisigde , maar de opstanding van Jezus Christus , want dat is het Evangelie . De opstanding van Jezus Christus betekent de opstanding van alle mensen , christenen , postuum tot het Koninkrijk der Hemelen . En om de man eeuwig leven te winnen moet de Body eten en drinken het bloed van Jezus Christus ( Evangelie van Johannes , hoofdstuk 6 : 40-60) , waarin het sacrament van de Eucharistie aangeboden .

Vier de Passie van Jezus Christus , de opstanding , orthodox-christelijke Pasen , samen met 400 miljoen orthodoxe christenen over de hele wereld . Zoek langs de dichtst bij waar je woont Orthodoxe Kerk of orthodoxe klooster en deelnemen aan orthodoxe sequenties van de Goede Week.

 Vrolijk Pasen , Vrolijk Pasen aan alle mensen op de planeet!

 Lees meer over de orthodox-christelijke geloof , dat is het christelijk geloof eerste , primitieve , vroeg-christelijke kerk.

………………………………………………………………………………………

Ortodoksinen kirkko , jossaalku Pyhä viikko , koska muisti muistuttaa ei vain» kuolinpäivää » Jeesuksen Kristuksen , mutta kaikki tapahtumat , jotka tapahtuvat matkalla kohtiCross . Muttaortodoksinen kirkko muistaa ja kunnioittaa kaikkia tapahtumia jopa» päiväJeesuksen Kristuksen kuoleman » , mutta antaateologinen painoJeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen , mikä onkristillisen pääsiäisen elikulkua kaikille ihmisille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen ja ovat Hänen kirkkonsa jäseniä , iankaikkiseen elämään ,taivasten valtakunta.

Tämä muistoksikuoleman ja ylösnousemuksen Jeesuksen Kristuksen , vietetäänortodoksisen kristillisen kirkon , ei vain kerran vuodessa,pyhä viikko , mutta jokainen liturgia vietetään joka sunnuntai ja joskus viikolla vuonnaortodoksisten kirkkojen ja ortodoksiluostaria ympärimaailmaa .

400 miljoonaa ortodokseja ympärimaailmaa kutsutaan osallistumaan aktiivisestisakramentti ehtoollisen , jota tarjotaan kaikille ortodokseja jokaisessa liturgia . Osallistua jokainenmysteerieukaristian , on ensin kastettu ja voideltuortodoksikristitty ( Kaste ja vahvistus ) . Kun kypsässä iässä täytyy edeltääsakramentti tunnustuksen ja syntien anteeksiantamista ja täydentää ja vahvistaa suoritettu jaMystery of Unction .
Huipentuma Pyhä viikko, ortodokseja , eiKiirastorstai 17/4 ( Supper – Ristiinnaulitseminen ) tai Pitkäperjantai 18/4 ( laskeumat ja Epitaph ) , muttaperjantai 19. / 4 ( ylösnousemus Jeesus Kristus ) kanssa sitoutua Night liturgia kello 11 asti 02:00 pääsiäissunnuntaina (20. huhtikuuta 2014) .

Kutsumme kaikkia ihmisiä Kreikka, Kypros, Euroopassa, Amerikassa , Aasiassa , Afrikassa, Oseaniassa , löytääortodoksinen kristillisen kirkon taiortodoksisen kristillisen luostarin lähelläasuinpaikan ja kaikki tämä Pyhä viikko katsella ortodoksikristitty juhlaPassion Jeesuksen Kristuksen ylösnousemukseen asti , mukaanperinnevarhaisen kristillisen kirkon , joka kiinnittyyortodoksinen Christian Church .

Ortodoksikristitty kirkko viettääristiinnaulittu , vaanJeesuksen Kristuksen ylösnousemus , koska se onevankeliumi . Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen tarkoittaaylösnousemusta kaikki ihmiset , kristityt , postuumistiKingdom of Heaven . Ja voittaamiehen iankaikkisen elämän pitäisi syödäBody ja juodaJeesuksen Kristuksen veri ( Johanneksen evankeliumi , luku 6 : 40-60 ) , joka tarjosisakramenttieukaristian .

JuhliPassion Jeesuksen Kristuksenylösnousemus , ortodoksikristitty pääsiäinen , sekä 400 miljoonaa ortodokseja kaikkialla maailmassa . Etsi linjalähinnä missä asut ortodoksinen kirkko tai ortodoksinen luostari ja osallistua ortodoksinen sekvenssit Pyhä viikko .

 Hyvää Pääsiäistä , Hyvää pääsiäistä kaikille ihmisille planeetalla !

 Tutustuortodoksinen kristillinen usko, joka onkristillisen uskon ensimmäisen , primitiivinen , varhaisen kristillisen kirkon.

……………………………………………………………………………………

Kościół prawosławny , z początkiem Wielkiego Tygodnia , jak pamięć przypomina nie tylko » dzień śmierci» Jezusa Chrystusa , ale wszystkie zdarzenia , które występują na drodze do Krzyża . AleKościół prawosławny wspomina i wyróżnienia się wszystkie zdarzenia, na «dzień śmierci Jezusa Chrystusa» , ale daje masę teologiczną Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa , który jestchrześcijańska Pascha , czyli przejście wszystkich ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i są członkami Jego Kościoła , do życia wiecznego , do królestwa niebieskiego .

Ta pamięć o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa , obchodzone w prawosławnym Kościele chrześcijańskim nie tylko raz w roku, w Wielkim Tygodniu , ale każda Boska Liturgia jest obchodzony w każdą niedzielę , a czasami w ciągu tygodnia w Kościołach prawosławnych i ortodoksyjnych klasztorów na całym świecie.

Te 400 milionów prawosławnych chrześcijan na całym świecie są zaproszeni do aktywnego uczestnictwa w Sakramencie Eucharystii , które jest oferowane do wszystkich prawosławnych chrześcijan w każdej Boskiej Liturgii . Do udziału każdego człowieka w tajemnicy Eucharystii , musi najpierw zostać ochrzczony i namaszczony jako prawosławnego chrześcijanina ( chrztu i bierzmowania ) . Kiedy w wieku dojrzałym musi być poprzedzone sakramentu spowiedzi i odpuszczenia grzechów , i komplementarne i wzmocnienia wykonane iTajemnica namaszczenia .
Zwieńczeniem Wielkiego Tygodnia , dla prawosławnych chrześcijan , nie jest tow Wielki Czwartek, 17 /4 ( Wieczerza – Ukrzyżowanie ) i Wielki Piątek 18/4 ( Osadzanie i Epitafium ) , alesobota 19 /4 ( Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ) z Nocny Boską liturgię popełnić przy 11 pm do 02:00 w Niedzielę Wielkanocną (20 kwietnia 2014 r.) .

Wzywamy wszystkich ludzi w Grecji, na Cyprze, w Europie, Ameryce , Azji, Afryce , Oceanii , znaleźć chrześcijański kościół prawosławny lub klasztor prawosławny w pobliżu miejsca zamieszkania , a to wszystko oglądać Wielkiego Tygodnia prawosławnych uroczystości Męki Jezusa Chrystusa , aż do zmartwychwstania , według tradycji wczesnego Kościoła chrześcijańskiego , który przylega do chrześcijańskiego Kościoła prawosławnego .

Chrześcijański Kościół Prawosławny obchodziukrzyżowany , lecz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa , ponieważ to jestEwangelia . Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oznacza zmartwychwstanie wszystkich ludzi , chrześcijan , pośmiertnie do Królestwa Niebieskiego . I wygrać człowieka życie wieczne należy jeść ciało i pić krew Jezusa Chrystusa ( Ewangelia Jana, rozdział 6 : 40-60 ) , które oferowane sakramentu Eucharystii .

Uczcić Mękę Jezusa Chrystusa, zmartwychwstanie , prawosławnej chrześcijańskiej Paschy , wraz z 400 milionów prawosławnych chrześcijan na całym świecie . Znajdź liniinajbliższego miejsca zamieszkania lub Kościół Prawosławny klasztor prawosławny i uczestniczyć w ortodoksyjnych sekwencji Wielkiego Tygodnia .

 Wesołych Świąt , Wesołych Świąt dla wszystkich ludzi na tej planecie !

 Dowiedz się więcej o wierze chrześcijańskiej prawosławnej , która jest wiara chrześcijańska pierwszy , prymitywny , na początku Kościół chrześcijański .

…………………………………………………………………………………….

Den ortodokse kirke , med oppstart av Holy Week , som minne minnes ikke bare » dødsdag » av Jesus Kristus , men alle de hendelser som oppstår på veien mot korset . Men den ortodokse kirke husker og hedrer alle hendelser opp til » dagen i Jesu Kristi død » , men gir den teologiske vekten av Jesu Kristi oppstandelse , som er den kristne påske , dvs. passering av alle mennesker som tror på Jesus Kristus og er medlemmer av hans kirke , til evig liv , himmelriket .

Dette minnet om død og oppstandelse av Jesus Kristus , feiret i den ortodokse kristne kirke, ikke bare en gang i året , i den stille uke , men hver guddommelige liturgi feires hver søndag og noen ganger i løpet av uken i de ortodokse kirker og ortodokse klostre rundt om i verden .

De 400 millioner ortodokse kristne over hele verden inviteres til å delta aktivt i sakrament eukaristien , som er et tilbud til alle ortodokse kristne i alle guddommelige liturgi . For å delta hver mann mysteriet av nattverden , må først bli døpt og salvet som en ortodoks kristen ( dåp og bekreftelse ) . Når du er i moden alder må innledes med sakrament Bekjennelse og syndenes forlatelse , og komplementære og forsterke utføres og Mystery of Unction .
Kulminasjonen av Holy Week , for ortodokse kristne , er ikke det Skjærtorsdag 17/4 ( Nattverden – Korsfestelsen ) eller Langfredag ​​18/4 ( Nedfall og Epitaph ) , men lørdag 19/4 ( Resurrection Jesus Kristus ) med forplikte Night guddommelige liturgi ved 23:00 til 02:00 på påskedag ( 20 april 2014 ) .

Vi inviterer alle mennesker i Hellas , Kypros , Europa , Amerika , Asia , Afrika , Oseania , finne en ortodoks kristen kirke eller en ortodoks kristent kloster nær bosted og alt dette Holy Week for å se ortodokse kristne feiringen av Jesu lidelses Jesus Kristus før oppstandelsen , i henhold til tradisjonen med den tidlige kristne kirke, som fester seg til den ortodokse kristne kirke .

Den ortodokse kristne kirke feirer korsfestet , men snarere den Jesu Kristi oppstandelse , fordi det er evangeliet . Den Jesu Kristi oppstandelse betyr oppstandelsen av alle mennesker , kristne , posthumt til himmelriket . Og for å vinne mannen Evig Liv bør spise legeme og drikker blod av Jesus Kristus ( Johannesevangeliet , kapittel 6 : 40-60 ) , som tilbød sakrament eukaristien .

Feire Passion of Jesus Christ , oppstandelsen , ortodokse kristne påske , sammen med 400 millioner ortodokse kristne over hele verden . Finn linje nærmest der du bor ortodokse kirke eller ortodokse klosteret og delta i ortodokse sekvenser av Holy Week.

 God Påske , Happy Easter til alle mennesker på planeten !

 Lær om den ortodokse kristne tro , noe som er den kristne tro først , primitive , tidlig kristen kirke .

…………………………………………………………………………………….

KishaOrtodokse , me fillimin e Javës së Shenjtë , si kujtim kujton jo vetëm » ditë e vdekjes » së të Jezu Krishtit , por të gjitha ngjarjet që ndodhin në rrugën drejt Kryqit . PorKisha Orthodhokse kujton dhe nderon të gjitha ngjarjet deri në » ditën e vdekjes së Jezu Krishtit » , por i jep peshën teologjik e Ringjalljes së Jezu Krishtit , që ështëPashka e krishterë , dmth kalimin e të gjithë njerëzve që besojnë në Jezu Krishtin dhe janë anëtarë të Kishës së Tij , për jetën e përjetshme , në mbretërinë e qiejve .

Kjo përkujtimi i vdekjes dhe ringjalljes së Jezu Krishtit , festohet në kishën ortodokse të krishterë , jo vetëm një herë në vit , në të Javës së Shenjtë , por çdo Mesha Hyjnore kremtohet çdo të diel dhe ndonjëherë gjatë javës në Kishave ortodokse dhe manastire ortodokse të gjithë botën.

400 milionë krishterët ortodoksë e gjithë bota janë ftuar të marrin pjesë në mënyrë aktive në Sakramentin e Eukaristisë , që ofrohet për të gjithë të krishterët orthodhoksë në çdo Meshës Hyjnore . Për të marrë pjesë secili misterin e Eukaristisë , së pari duhet të pagëzohen dhe e vajosi , si një i krishterë ortodoks ( Pagëzimit dhe Konfirmimit ) . Kur në moshë të pjekur duhet të paraprihet nga sakramentin e rrëfimit dhe faljen e mëkateve , dhe plotësuese dhe të përforcuar kryer dheMisteri i epsh .
Kulmi i Javës së Shenjtë , për të krishterët ortodoksë , nuk ështëMaundy Enj 17/4 ( Darka – Kryqëzimi ) ose Good Friday 18/4 ( Depozitimi dhe Epitafi ) , por e shtuna 19/4 ( Ringjallja e Jezu Krishti ) me kryer Night Liturgjia Hyjnore në 11 deri në 02:00 të dielën e Pashkës ( 20 prill 2014 ) .

Ne ftojmë të gjithë njerëzit në Greqi, Qipro , Evropë , Amerikë, Azi , Afrikë , Oqeani , gjeni një kishë të krishterë ortodokse ose një manastir të krishterë ortodokse në afërsi të vendbanimit dhe e gjithë kjo Java e Shenjtë për të parë festimi i krishterë ortodoks i Passion së Jezu Krishtit deri në ringjallje , sipas traditës së Kishës së hershme e krishterë , e cila aderon Kishës së krishterë ortodokse .

Kisha e krishterë ortodokse festonkryqëzuar , por ringjalljen e Jezu Krishtit , për shkak se ështëUngjilli . Ringjallja e Jezu Krishtit do të thotë të ringjalljes së të gjithë njerëzve , të krishterët , pas vdekjes në mbretërinë e qiejve . Dhe për të fituar njeriut jetë të përjetshme duhet të hani Trupin dhe pini Gjakun e Jezu Krishtit ( Ungjillit të Gjonit , kapitulli 6 : 40-60 ) , e cila ofroi Sakramentin e Eukaristisë .

Festuar Mundimet e Jezu Krishtit , ringjalljen , së Pashkëve ortodokse , së bashku me 400 milionë të krishterëve ortodoksë në të gjithë botën . Gjej të vijëmë afër ku jetoni Kishën Ortodokse apo manastirin ortodoks dhe të marrin pjesë në sekuenca ortodokse e Javës së Shenjtë .

 Gëzuar Pashkët , Gëzuar Pashkët për të gjithë njerëzit në planetin !

 Mësoni rreth besimit të krishterë ortodoks , që është besimi i krishterë parë , primitive , Kisha e hershme e krishterë .

……………………………………………………………………………………….

정교회 , 성주간 의 시작 으로 , 같은 메모리는 예수 그리스도의 » 죽음의 날 «입니다 만, 십자가 를 향해 경로 에서 발생 하는 모든 이벤트 뿐만 아니라 회상한다. 그러나 정교회 는 기억하고»예수 그리스도 의 죽음 의 날 » 까지 명예 모든 이벤트 하지만, 기독교의 예수 그리스도를 믿는 모든 사람 의 흐름 , 즉 유월절 , 그리고 예수 그리스도의 부활 의 신학 적 무게를 준다 영생 , 천국 에 그분의 교회 의 회원 이다.

예수 그리스도의 죽음과 부활 이 기억 은 , 성령 주에서 일년에 한 번 뿐만 아니라 정통 기독교 교회 에 축하 하지만, 모든 신성한 예배 는 매주 일요일 축하 때로는 정통 교회 의 주중 및 세계 정교회 수도원 .

전 세계4 억 정교회 기독교인 은 적극적으로 모든 신성한 예배 의 모든 정교회 기독교인들 에게 제공 되는 성체 성사 에 참여 하도록 초대된다 . 모든 사람 에게 성체 의 신비 에 참여 하려면 먼저 침례정통 기독교 ( 세례와 확인 ) 으로 기름 부음을 해야합니다. 성숙한 시대에 고백 성사 와 죄 사함 , 보완 으로 시작해야합니다 및 수행 기름 부음 의 비밀 , 강화 합니다.
성주간 의 절정 은 , 정통 기독교인 아닌우리들의 행복한 시간 4분의 17 ( 만찬 – 십자가 ) 또는 금요일 4분의 18 ( 증착 및 비문 ) , 하지만 토요일 4분의 19 ( 부활 예수 그리스도 ) 와 부활절 ( 2014년 4월 20일 ) 에 오전 2시 까지 오후 11시 야간 신성한 예배 를 투입한다.

우리는 거주 장소 근처의 정통 기독교 교회 나정통 기독교 수도원 을 찾아 , 그리스 , 키프로스 , 유럽, 미국, 아시아, 아프리카, 오세아니아 에있는 모든 사람들 을 초대하고 이 모든 거룩한 주 시청 정통 기독교 교회 에 부착초기 기독교 교회 의 전통 에 따라 부활 까지 예수 그리스도의 수난 의 정통 기독교 축하 .

그 복음 때문에정통 기독교 교회는십자가에 못 박힌 것이 아니라 예수 그리스도의 부활 을 기념 . 예수 그리스도의 부활 은 사후에 천국 에 모든 사람들의 부활 , 그리스도 를 의미합니다. 그리고 사람이 영원한 생명 을 승리 하는 것은 몸 을 먹고 예수 그리스도 ( 요한 복음 6 장 40 ~ 60 ) 의 혈액 마셔야 성체 성사 를 제공 .

전 세계적으로 4 억 정통 기독교인 과 함께 예수 그리스도 , 부활 , 정통 기독교 부활절 의 열정 을 축하합니다. 당신이 정통 교회 나 정교회 수도원 을 사는 곳 에서 가장 가까운 라인 과 성령 주의 정통 시퀀스 에 참여 하실 수 있습니다.

 지구상의 모든 사람들에게 부활절 , 행복한 부활절 축하합니다!

 먼저 기독교 신앙 입니다정통 기독교 신앙 에 대해 자세히 알아보기 , 원시 , 초기 기독교 교회 .

…………………………………………………………………………….

东正教教堂,与圣周的开始,因为内存召回不仅是“天死亡的”耶稣基督的,但所有向十字架的道路上发生的事件。但东正教会记住和荣誉的所有事件的“耶稣基督之死” ,但给耶稣基督的复活,这是基督教的逾越节,即所有的人谁相信耶稣基督的推移和神学的重量是他教会的成员,永生,天国。

耶稣基督的死和复活的这个纪念,庆祝东正教基督教会,不仅每年一次,在圣周,但每一个神的仪式是庆祝每个星期天,有时在周中的东正教教堂和世界各地的正统修道院。

世界各地4亿东正教基督徒被邀请积极参与圣体圣事,这是提供给所有东正教基督徒在每一个神的仪式。参加每个人的圣体圣事的奥秘,必须先接受洗礼和受膏为正统基督教(洗礼和确认) 。当在成熟的年龄必须在前面忏悔圣事和赦罪的,并补充和加强执行和涂油的奥秘。
圣周的高潮,为东正教徒,是不是濯足节四分之一十七(晚餐 – 受难)或耶稣受难日4分之18 (沉积和墓志铭),但19日星期六/ 4(复活耶稣基督)与犯夜神的仪式在晚上11点到上午02时在复活节( 2014年4月20日) 。

我们邀请所有的人在希腊,塞浦路斯,欧洲,美洲,亚洲,非洲,大洋洲,找到一个正统的基督教教会或正统基督教修道院附近居住的地方,这一切圣周看正统基督徒庆祝耶稣基督,直到复活的激情,根据早期基督教教会,坚持正统的基督教教会的传统。

正统基督教会庆祝钉在十字架上,而是耶稣基督的复活,因为这是福音。耶稣基督的复活意味着所有的人复活,基督徒,死后到天国。并赢得了男子永生应该吃的身体,喝耶稣基督(约翰福音第6章: 40-60 )的血液,它提供了圣体圣事。

庆祝耶稣基督的复活,东正教复活节,以及在世界各地4亿东正教基督徒的激情。行查找最接近你住的地方东正教或东正教修道院,参加圣周的正统序列。

 复活节,复活节到地球上所有的人!

 了解正统基督教信仰,这是基督教信仰第一,原始,早期的基督教教堂。

………………………………………………………………………………

正教会は、聖週間の始まりで、のようなメモリは、イエス·キリストの「死の日」が、十字架への道で発生するすべてのイベントだけでなく、リコール。しかし、正教会は、記憶し、名誉のすべてのイベントを「イエス·キリストの死の日」までが、キリスト教の過越であるイエス·キリストの復活の神学的重みを与え、イエス·キリストを信じるすべての人々の通過IEと永遠の命、天国への彼の教会の会員であり、 。

このイエス·キリストの死と復活の記念、正教会のキリスト教教会で祝わでなく、年に一度だけ、聖週間でなく、すべての神の典礼は、毎週日曜日に祝われると、時々週に正統派教会でと世界中の正統派の修道院。

世界中の4億正教会のキリスト教徒は、積極的にすべての神の典礼のすべての正統派キリスト教徒に提供されて聖体の秘跡に参加するために招待されています。すべての人に聖体の謎に参加するには、最初の洗礼を受けたと正教会のキリスト教(バプテスマと確認)などの油を注がれている必要があります。成熟した時代に告白の秘跡と罪の赦し、補完が先行されなければならず、実行され、終油の謎補強するとき。
聖週間の集大成、正統派のキリスト教徒のために、私たちの幸せな時間4分の17 (晩餐 – はりつけ)ではないか、聖金曜日18/4 (堆積とエピタフ)が、 19日(土) / 4(復活イエス·キリスト)と復活祭の日曜日( 2014年4月20日)の2:00午前まで午後11時に夜神の典礼をコミットします。

私たちは、居住地に近い正教会キリスト教の教会や正教会のキリスト教の修道院を見つけ、ギリシャ、キプロス、ヨーロッパ、アメリカ、アジア、アフリカ、オセアニアのすべての人々を招待し、このすべてが聖週間見て正教会のキリスト教の教会に付着して、初期キリスト教の教会の伝統によると、復活まで、イエス·キリストの受難の正統派キリスト教のお祝い、 。

それは福音であるため、正教会のキリスト教会は、十字架ではなく、イエス·キリストの復活を祝う。イエス·キリストの復活は、死後天国には、すべての人々の復活を意味キリスト教徒。そして男永遠の命を獲得することはボディを食べて、イエス·キリスト(ヨハネの福音書第6章: 40〜60 )の血飲むべき聖体の秘跡を提供し、 。

世界中で4億正教会のキリスト教徒と一緒に、イエス·キリストは、復活、正教会のキリスト教のイースターの情熱を祝う。あなたは正教会や正教会の修道院を住んでいる場所に最も近いラインと聖週間のオーソドックスなシーケンスに参加して見つける。

 地球上のすべての人々にイースター、ハッピーイースターハッピー!

 最初のキリスト教の信仰である正教会のキリスト教の信仰、について学び、プリミティブ、初期キリスト教の教会。

………………………………………………………………………………….

Ang Orthodox Church, sa simula ng Mahal na Araw, naalala bilang memorya hindi lamang ang «araw ng kamatayan» ni Jesus Cristo, ngunit ang lahat ng mga kaganapan na nangyari sa daan patungo sa Cross. Ngunit ang Orthodox Church Naaalala at honors lahat ng mga kaganapan hanggang sa «araw ng kamatayan ni Hesus Kristo», ngunit nagbibigay ang teolohiko bigat ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na siyang Christian Passover, ie ang pagpasa ng lahat ng mga tao na naniniwala kay Hesus Kristo at ay mga miyembro ng Kanyang Simbahan, sa buhay na walang hanggan, sa kaharian ng langit.

Ito bati ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus Cristo, bantog sa Orthodox Christian Iglesia, hindi lamang minsan sa isang taon, sa Banal Linggo, ngunit ang bawat Divine liturhiya ay bantog tuwing Linggo at minsan sa panahon ng linggo sa Orthodox Simbahan at ayon sa kaugalian monasteryo sa buong mundo.

Ang 400,000,000 Orthodox mga Kristiyano sa buong mundo ay iniimbitahan upang aktibong lumahok sa mga Sakramento ng Eukaristiya, na kung saan ay inaalok sa lahat ng Orthodox Kristiyano sa bawat Divine liturhiya. Upang lumahok sa bawat tao ang Hiwaga ng Eukaristiya, ay dapat munang ma-nabautismuhan at anoint bilang isang Orthodox Christian (pagbibinyag at Kumpirmasyon). Kapag sa mature edad dapat na maunahan ng mga Sakramento ng Pangungumpisal at kapatawaran ng mga kasalanan, at komplimentaryong at reinforcing gumanap at ang Hiwaga ng santo oleo.
Ang paghantong ng Mahal na Araw, para sa Orthodox Kristiyano, hindi ito ang Huwebes Santo 17/4 (Hapunan – pagpapako sa krus) o Biyernes Santo 18/4 (pagtitiwalag at Epitaph), ngunit ang Sabado 19/4 (muling pagkabuhay ni Jesus Cristo) na may mangako Night Divine liturhiya sa 11:00 hanggang 02:00 sa Easter Linggo (Abril 20, 2014).

Mag-imbita namin ang lahat ng mga tao sa Gresya, Cyprus, Europa, Amerika, Asya, Aprika, Oceania, humanap ng Orthodox Christian simbahan o isang Orthodox Christian monasteryo malapit sa lugar ng paninirahan at ang lahat ng ito Mahal na Araw upang panoorin Orthodox Christian pagdiriwang ng silakbo ng damdamin ni Hesukristo hanggang sa muling pagkabuhay, ayon sa tradisyon ng maagang Christian Church, na kung saan ay sumusunod sa mga Orthodox Christian Church.

Ang Orthodox Christian Church celebrates ang ipinako sa krus, ngunit sa halip ang muling pagkabuhay ni Jesus Cristo, dahil iyon ay ang Ebanghelyo. Ang muling pagkabuhay ni Jesus Cristo ay nangangahulugan na ang muling pagkabuhay ng lahat ng mga tao, mga Kristiyano, posthumously sa Kaharian ng Langit. At upang manalo sa tao Eternal Life dapat kumain ang Katawan at uminom ang Dugo ni Hesukristo (Ebanghelyo ni Juan, kapitulo 6: 40-60), na inaalok ng Sakramento ng Eukaristiya.

Ipagdiwang ang pag-iibigan ni Hesukristo, ang pagkabuhay na muli, Orthodox Christian Pasko ng Pagkabuhay, kasama ang 400 milyong Orthodox mga Kristiyano sa buong mundo. Hanapin ang line ang pinakamalapit sa kung saan ka nakatira Orthodox Church o Orthodox monasteryo at makilahok sa ayon sa kaugalian mga pagkakasunud-sunod ng Mahal na Araw.

 Maligayang Pasko ng Pagkabuhay, Maligayang Pasko ng Pagkabuhay sa lahat ng tao sa planeta!

 Alamin ang tungkol sa pananampalataya ng Orthodox Christian, na siyang pananampalataya ng mga Kristiyano una, noong unang panahon, maagang Christian Church.

………………………………………………………………………………………

Den ortodoxa kyrkan, med starten av Stilla veckan, minns eftersom minnet inte bara den «dödsdag» om Jesus Kristus, men alla de händelser som inträffar på vägen mot korset. Men den ortodoxa kyrkan minns och hedrar alla händelser fram till «dagen för Jesu Kristi död», men ger den teologiska vikten av Jesu Kristi uppståndelse, som är den kristna påsken, dvs passagen av alla människor som tror på Jesus Kristus och är medlemmar i hans kyrka, till evigt liv, himmelriket.

Detta minne av död och Jesu Kristi uppståndelse, som firas i den ortodoxa kristna kyrkan, inte bara en gång om året, i Stilla veckan, men varje gudomliga liturgin firas varje söndag och ibland under veckan i de ortodoxa kyrkorna och ortodoxa kloster runt om i världen.

De 400 miljoner ortodoxa kristna i världen uppmanas att aktivt delta i nattvardens sakrament, som erbjuds till alla ortodoxa kristna i varje gudomliga liturgin. För att delta varje man mysterium eukaristin, måste först bli döpt och smord som en ortodox kristen (dop och konfirmation). När du är i mogen ålder måste föregås av sakrament bikten och syndernas förlåtelse, och kompletterande och förstärkande utföras och mysteriet med smörjelsen.
Kulmen på Stilla veckan, för ortodoxa kristna, är inte det skärtorsdag 17/4 (Supper – Crucifixion) eller Långfredag ​​18/4 (Deposition och Epitaph), men lördagen 19/4 (uppståndelse Jesus Kristus) med begå Night gudomliga liturgin kl 11:00 fram till 02:00 på påskdagen (20 april 2014).

Vi bjuder in alla människor i Grekland, Cypern, Europa, Amerika, Asien, Afrika, Oceanien, hitta en ortodox kristen kyrka eller en ortodox kristen kloster nära bostadsorten och allt detta heliga veckan för att titta på Ortodoxa kristna firandet av Jesu lidande Kristus fram till uppståndelsen, enligt traditionen av den tidiga kristna kyrkan, som följer den ortodoxa kristna kyrkan.

Den ortodoxa kristna kyrkan firar den korsfäste, utan snarare att Jesu Kristi uppståndelse, eftersom det är evangeliet. I Jesu Kristi uppståndelse betyder uppståndelsen av alla människor, kristna, postumt till himmelriket. Och för att vinna människan evigt liv bör äta kroppen och dricka blod av Jesus Kristus (Johannesevangeliet, kapitel 6: 40-60), som erbjöd sakrament eukaristin.

Fira Passion Jesu Kristi uppståndelse, ortodoxa kristna påsken, tillsammans med 400 miljoner ortodoxa kristna över hela världen. Hitta linje närmast där du bor ortodoxa kyrkan eller ortodoxa klostret och delta i ortodoxa sekvenser av Stilla veckan.

 Glad påsk, glad påsk till alla människor på planeten!

 Läs om den ortodoxa kristna tron, vilket är den kristna tron ​​först, primitiv, tidiga kristna kyrkan.

……………………………………………………………………………………………

Православная церковь, с началом Страстной недели, как память напоминает не только «день смерти» Иисуса Христа, но и все события, которые происходят на пути к Креста. Но Православная Церковь помнит и чтит все события вплоть до «дня смерти Иисуса Христа», но дает богословское вес Воскресения Иисуса Христа, который является христианская Пасха, то есть прохождения всех людей, которые верят в Иисуса Христа и являются членами Его Церкви, к вечной жизни, Царства Небесного.

Это воспоминание о смерти и воскресении Иисуса Христа, празднуется в Православной Церкви, не только один раз в год, в Страстной недели, но каждый Божественная литургия празднуется каждое воскресенье, а иногда и в течение недели в Православных Церквей и православные монастыри по всему миру.

В 400 миллионов православных христиан по всему миру приглашаются к активному участию в Таинстве Евхаристии, который предлагается для всех православных христиан в каждой Божественной Литургии. Для участия каждому человеку тайну Евхаристии, сначала должны быть крещены и помазан как православного христианина (крещения и конфирмации). Когда в зрелом возрасте должна предшествовать таинстве исповеди и отпущения грехов, и дополняют друг друга и арматурные выполняется и тайна соборования.
Кульминацией Страстной недели, для православных христиан, не Великий четверг 17/4 (Ужин – Распятие) или Страстная пятница 18/4 (Отложение и Эпитафия), но в субботу 19/4 (Воскресение Иисуса Христа) с не совершать Ночной Божественную литургию в 11 часов вечера до 2:00 утра в пасхальное воскресенье (20 апреля 2014).

Мы призываем всех людей в Греции, на Кипре, Европы, Америки, Азии, Африки, Океании, найти христианскую церковь православную или православный христианский монастырь возле места жительства и все это Страстная неделя смотреть православный христианин празднование Страстей Иисуса Христа до воскресения, в соответствии с традицией ранней христианской церкви, которая прилипает к Православной Церкви.

Православная христианская церковь празднует распятый, а воскресение Иисуса Христа, потому что это Евангелие. Воскресение Иисуса Христа означает воскресение всех людей, христиан, посмертно в Царство Небесное. И завоевать мужчину вечной жизни должны съесть Тело и пить Кровь Иисуса Христа (Евангелие от Иоанна, глава 6: 40-60), который предложил таинство Евхаристии.

Празднуйте Страсти Иисуса Христа, воскресения, православной Пасхи, наряду с 400 миллионов православных христиан во всем мире. Найти линию ближайший, где вы живете Православную Церковь или православный монастырь и принять участие в православных последовательностей Страстной недели.

 С праздником Пасхи, Пасхой для всех людей на планете!

 Узнайте о христианской вере Православной, что христианская вера во-первых, примитивное, ранней христианской церкви.

………………………………………………………………………………………

Православна церква, з початком Страсного тижня, як пам’ять нагадує не тільки «день смерті» Ісуса Христа, але і всі події, які відбуваються на шляху до Хреста. Але Православна Церква пам’ятає і шанує всі події аж до «дня смерті Ісуса Христа», але дає богословське вага Воскресіння Ісуса Христа, який є християнська Пасха, тобто проходження всіх людей, які вірять в Ісуса Христа і є членами Його Церкви, до вічного життя, Царства Небесного.

Це спогад про смерть і воскресіння Ісуса Христа, святкується в Православній Церкві, не тільки один раз на рік, в Страсного тижня, але кожен Божественна літургія святкується щонеділі, а іноді і протягом тижня в Православних Церков і православні монастирі по всьому світу.

У 400 мільйонів православних християн по всьому світу запрошуються до активної участі в Таїнстві Євхаристії, який пропонується для всіх православних християн в кожній Божественній Літургії. Для участі кожній людині таємницю Євхаристії, спочатку повинні бути хрещені і помазаний як православного християнина (хрещення і конфірмації). Коли в зрілому віці повинна передувати таїнстві сповіді та відпущення гріхів, і доповнюють один одного і арматурні виконується і таємниця соборування.
Кульмінацією Страсного тижня, для православних християн, які не Великий четвер 17/4 (Вечеря – Розп’яття) або Страсна п’ятниця 18/4 (Відкладення і Епітафія), але в суботу 19/4 (Воскресіння Ісуса Христа) з не здійснювати Нічний Божественну літургію в 11 годин вечора до 2:00 ранку в пасхальну неділю (20 квітня 2014 року).

Ми закликаємо всіх людей в Греції, на Кіпрі, Європи, Америки, Азії, Африки, Океанії, знайти християнську церкву православну чи православний християнський монастир біля місця проживання і все це Страсний тиждень дивитися православний християнин святкування Страстей Ісуса Христа до воскресіння, відповідно до традиції ранньої християнської церкви, яка прилипає до Православної Церкви.

Православна християнська церква святкує розп’ятий, а воскресіння Ісуса Христа, тому що це Євангеліє. Воскресіння Ісуса Христа означає воскресіння всіх людей, християн, посмертно в Царство Небесне. І завоювати чоловіка вічного життя повинні з’їсти Тіло і пити Кров Ісуса Христа (Євангеліє від Івана, глава 6: 40-60), який запропонував таїнство Євхаристії.

Святкуйте Пристрасті Ісуса Христа, воскресіння, православної Пасхи, поряд з 400 мільйонів православних християн у всьому світі. Знайти лінію найближчий, де ви живете Православну Церкву чи православний монастир і взяти участь у православних послідовностей Страсного тижня.

 Зі святом Пасхи, Великоднем для всіх людей на планеті!

 Дізнайтеся про християнську віру Православної, що християнська віра по-перше, примітивне, ранньої християнської церкви.

………………………………………………………………………………………

Biserica Ortodoxă, cu începutul Săptămânii Sfinte, ca memorie amintește nu doar «ziua morții» lui Isus Hristos, dar toate evenimentele care au loc pe calea Crucii. Dar Biserica Ortodoxă își amintește și onoruri toate evenimentele până la «ziua de moartea lui Isus Hristos», dar dă greutatea teologică a Învierii lui Iisus Hristos, care este creștin Paștele, de exemplu, trecerea de toți oamenii care cred în Isus Hristos și sunt membri ai Bisericii Sale, la viața veșnică, în Împărăția cerurilor.

Aceasta amintire a morții și învierii lui Isus Hristos, celebrată în Biserica creștină ortodoxă, nu doar o dată pe an, în Săptămâna Patimilor, dar fiecare Sfanta Liturghie este celebrată în fiecare duminică și, uneori, în timpul săptămânii în Bisericile Ortodoxe și manastiri ortodoxe din întreaga lume.

400 de milioane de creștini ortodocși din întreaga lume sunt invitați să participe în mod activ în sacramentul Euharistiei, care este oferit tuturor creștinilor ortodocși din fiecare Liturghie. Pentru a participa fiecare om Taina Euharistiei, trebuie să fie mai întâi botezat și uns ca un creștin ortodox (Botez și confirmare). Când în vârstă matură trebuie să fie precedată de Sacramentul Spovezii și iertarea păcatelor, și complementare și se susțin efectuate și Taina Maslu.
Punctul culminant al Săptămânii Sfinte, pentru creștinii ortodocși, nu este Joia Mare 17/4 (Cina cea de taina – Răstignirea) sau Vinerea Mare 18/4 (depunere și Epitaf), dar sâmbătă 19/4 (Învierea lui Isus Hristos), cu comite Liturghie de noapte, la 23 până la 02:00 duminica de Paști (20 aprilie 2014).

Invităm toți oamenii din Grecia, Cipru, Europa, America, Asia, Africa, Oceania, găsi o biserică creștin-ortodoxă sau o mănăstire creștină ortodoxă în apropiere de locul de reședință și toate acestea Săptămâna Mare pentru a viziona celebrare creștin ortodox din Patimile lui Iisus Hristos până la înviere, în conformitate cu tradiția de la începutul Bisericii creștine, care aderă la Biserica creștin-ortodoxă.

Biserica Creștină Ortodoxă celebrează răstignit, ci învierea lui Isus Hristos, pentru că aceasta este Evanghelia. Învierea lui Isus Hristos înseamnă învierea tuturor oamenilor, creștinii, post-mortem la Împărăția Cerurilor. Și să câștige omul viața veșnică ar trebui să mănânce Trupul și bea sângele lui Isus Hristos (Evanghelia după Ioan, capitolul 6: 40-60), care a oferit sacramentul Euharistiei.

Celebra Patimile lui Isus Hristos, învierea, creștin-ortodoxă de Paști, împreună cu 400 de milioane de creștini ortodocși din întreaga lume. Găsi linie cel mai apropiat de locul unde locuiți Biserica Ortodoxa sau mănăstire ortodoxă și de a participa la secvențe ortodoxe din Săptămâna Sfântă.

 Paste Fericit, Sarbatori Fericite tuturor oamenilor de pe planeta!

 Aflați mai multe despre credința creștină ortodoxă, care este credința creștină în primul rând, primitiv, la începutul Bisericii creștine.

…………………………………………………………………………………………….

Православна Црква, са почетком Свете Недеље, као сећање подсећа не само «дан смрти» Исуса Христа, али све догађаје који се дешавају на путу ка крсту. Али Православна Црква се сећа и почасти све догађаје настале до «дана смрти Исуса Христа», али даје теолошку тежину Васкрсења Исуса Христа, који је хришћанин Пасха, односно проласка свих људи који верују у Исуса Христа и су чланови Цркве Његове, до вечног живота, у царству небеском.

Ово сећање на смрт и васкрсење Исуса Христа, прослављен у православној хришћанској Цркви, не само једном годишње, у Светој Недељи, али сваки Света Литургија се служи сваке недеље, а понекад и током седмице у Православним Црквама и Православни манастири широм света.

На 400 милиона православних хришћана широм света су позвани да активно учествују у светој тајни Евхаристије, која се нуди свим православним хришћанима у свакој Светој Литургији. Да бисте учествовали сваком човеку Тајну Евхаристије, мора прво да се крсти и помазани као православног хришћанина (крштење и потврде). Када у зрелом добу мора претходити светој тајни Исповести и опроштење грехова, и комплементарне и ојачавање обавља и Мистерија Тајни Миропомазања.
Врхунац Свете Недеље, за православне хришћане, није Велики четвртак 17/4 (Вечера – Распеће) или Велики петак 18/4 (депоновање и Епитаф), али субота 19/4 (Васкрсење Исуса Христа) са цоммит Нигхт Литургију у 11 часова до 2:00 часова на Ускрс (20. априла 2014).

Позивамо све људе у Грчкој, Кипру, Европи, Америци, Азији, Африци, Океанији, наћи православну хришћанску цркву или манастир православни хришћански близини места становања и све то Света Недеља за гледање Православна прослава страдања Исуса Христа до васкрсења, према традицији ране хришћанске цркве, који се везује за православне хришћанске цркве.

Православна црква слави распет, већ васкрсење Исуса Христа, јер је Јеванђеље. Васкрсење Исуса Христа значи васкрсење свих људи, хришћани, постхумно до Царства Небеског. И да освоји човека вечног живота треба да једе Тело и пије крв Исуса Христа (Јеванђеље по Јовану, поглавље 6: 40-60), која је нудила Сакрамент Евхаристије.

Прославите страдање Исуса Христа, васкрсење, православне Ускрс, уз 400 милиона православних хришћана широм света. Пронађи линији најближи где живите православну цркву или православни манастир и учествују у православним секвенци Страсне седмице.

 Срећан Ускрс, Срећан Ускрс свим људима на планети!

 Сазнајте више о православној хришћанској вери, која је прва хришћанска вера, примитивна, рана хришћанска црква.

…………………………………………………………………………………..

Православната църква, с началото на Страстната седмица, като памет припомня не само на «деня на смъртта» на Исус Христос, но всички събития, които се случват по пътя към Кръста. Но Православната църква помни и почита всички събития до «деня на смъртта на Исус Христос», но дава богословско теглото на Възкресението на Исус Христос, която е християнската Пасха, т.е. преминаването на всички хора, които вярват в Исус Христос и са членове на Неговата Църква, към вечния живот, в небесното царство.

Този спомен за смъртта и възкресението на Исус Христос, отбелязван в християнската църква православна, а не само веднъж в годината, през Страстната седмица, но всяка Божествена литургия се празнува всяка неделя, а понякога и по време на седмицата на православните църкви и православни манастири по света.

На 400 милиона православни християни по целия свят са поканени да участват активно в тайнството на Евхаристията, която се предлага на всички православни християни във всяка Божествена Литургия. За да участва всеки човек Мистерията на Евхаристията, първо трябва да се кръсти и помаза като православен християнин (кръщение и потвърждаване). Когато в зряла възраст трябва да бъде предшествано от тайнството на изповедта и опрощаването на греховете, и допълващи се и засилване извърши и Мистерията на причастие.
Кулминацията на Страстната седмица, за православните християни, не е Велики Четвъртък, 17/4 (вечеря – Разпятието) или Good петък 18/4 (Отлагане и Epitaph), но събота 19/4 (Възкресението на Исус Христос) с ангажират Night Божествена Литургия от 11 ч. до 02:00 ч. на Великден (20 април 2014 г.).

Каним всички хора в Гърция, Кипър, Европа, Америка, Азия, Африка, Океания, намери православната християнска църква или православен християнски манастир в близост до мястото на пребиваване и всичко това на Страстната седмица, за да гледате Православната християнска честване на Страстите на Исус Христос до възкресението, според традицията на раннохристиянска църква, която се придържа към християнската църква православна.

Християнската църква празнува православна Разпнатия, а по-скоро за възкресението на Исус Христос, защото това е Евангелието. Възкресението на Исус Христос означава възкресението на всички хора, християните, посмъртно на Небесното Царство. И да спечели човекът Eternal Life трябва да се яде тялото и пият кръвта на Исус Христос (Евангелие от Йоан, глава 6: 40-60), които предлагат тайнството на Евхаристията.

Празнувайте Страстите на Исус Христос, възкресението, православен християнин Великден, заедно с 400 милиона православни християни по целия свят. Намерете линията най-близо до мястото, където живеете православна църква или православен манастир и да участват в православни последователности от Страстната седмица.

 Честит Великден Честит Великден на всички хора на планетата!

 Научете повече за православната християнска вяра, която е християнската вяра първо, примитивен, раннохристиянска църква.

………………………………………………………………………………………………

Pravoslavna crkva, s početkom u Velikom tjednu, što je memorija podsjeća ne samo na «dan smrti» Isusa Krista, ali sve događaje koji se javljaju na putu križa. Ali pravoslavna crkva se sjeća i odaje priznanje svim događanjima do «dana od smrti Isusa Krista», ali daje teološke težinu uskrsnuća Isusa Krista, koji je Christian Pasha, tj. prolaz svim ljudima koji vjeruju u Isusa Krista i su članovi njegove Crkve, u vječni život, u kraljevstvo nebesko.

To sjećanje na smrt i uskrsnuće Isusa Krista, slavio u pravoslavnoj kršćanskoj crkvi, a ne samo jednom godišnje, u Velikom tjednu, ali svaki crkvenoj liturgiji slavi svake nedjelje, a ponekad i tijekom tjedna u pravoslavnim crkvama i pravoslavni manastiri diljem svijeta.

U 400 milijuna pravoslavnih kršćana diljem svijeta su pozvani da aktivno sudjeluju u sakramentu euharistije, koji se nudi svim pravoslavcima u svakom božanske liturgije. Za sudjelovanje svak otajstvu euharistije, prvo mora biti kršten i pomazan kao pravoslavac (krštenja i potvrde). Kad je u zreloj dobi mora prethoditi sakramentu ispovijedi i oproštenje grijeha, i komplementarne i pojačanje izvodi i Mystery of melem.
Kulminacija Velikom tjednu, za pravoslavne kršćane, nije Veliki Četvrtak 17/4 (Večera – Raspeće) ili Dobar Petak 18/4 (Nanošenje i Epitaph), ali Subota 19/4 (uskrsnuće Isusa Krista) s počiniti Night crkvenoj liturgiji u 11 sati do 02:00 na Uskrs (20. travnja 2014).

Pozivamo sve ljude u Grčkoj, Cipru, Europi, Americi, Aziji, Africi, Oceaniji, naći kršćansku crkvu pravoslavnu ili pravoslavac samostan u blizini mjesta stanovanja, a sve to Veliki tjedan za gledanje pravoslavac proslava Muke Isusa Krista do uskrsnuća, prema tradiciji starokršćanske crkve, koja prianja uz pravoslavne kršćanske crkve.

Pravoslavna crkva slavi Raspeti, nego uskrsnuće Isusa Krista, jer je Evanđelje. Uskrsnuće Isusa Krista znači uskrsnuće svih ljudi, kršćani, posthumno Kraljevstvo nebesko. I osvojiti muškarca vječni život treba jesti tijelo i piti krv Isusa Krista (Evanđelje po Ivanu, poglavlje 6: 40-60), koja je ponudila sakrament euharistije.

Proslavite muku Isusa Krista, uskrsnuće, pravoslavac Uskrsa, uz 400 milijuna pravoslavnih kršćana u cijelom svijetu. Nađi postroje najbliže gdje živite pravoslavnu crkvu ili pravoslavni manastir i sudjelovati u pravoslavnim sekvenci Velikog tjedna.

 Sretan Uskrs, sretan Uskrs svim ljudima na planetu!

 Saznajte više o pravoslavnoj kršćanskoj vjeri, što je kršćanska vjera prvi, primitivni, ranokršćanska crkva.

……………………………………………………………………………………………..

Pravoslavna cerkev, z začetkom svetega tedna, kot spomin opozarja ne le «dan smrti» Jezusa Kristusa, ampak vse dogodke, ki se zgodijo na poti do križa. Ampak pravoslavna cerkev spominja in se jim poklanja vsem dogodki do «dneva smrti Jezusa Kristusa», ampak daje teološko težo vstajenja Jezusa Kristusa, ki je krščanska pasha, kar pomeni prehod od vseh ljudi, ki verjamejo v Jezusa Kristusa in so člani njegove cerkve, do večnega življenja, nebeško kraljestvo.

To spominjanje smrti in vstajenja Jezusa Kristusa, ki ga praznujemo v pravoslavne krščanske cerkve, ne le enkrat letno, v veliki teden, ampak vsak Božansko liturgijo je praznoval vsako nedeljo in včasih med tednom v pravoslavnih cerkva in pravoslavnih samostanov po vsem svetu.

Za 400 milijonov pravoslavnih kristjanov po vsem svetu so vabljeni, da aktivno sodelujejo v zakramentu evharistije, ki je na voljo vsem pravoslavnih kristjanov v vsaki Božansko liturgijo. Če želite sodelovati vsak človek skrivnost evharistije, je najprej treba krstiti in mazilil kot pravoslavni kristjan (krst in potrditev). Ko se je v zrelih letih je treba opraviti zakramenta spovedi in odpuščanje grehov in jih dopolnjujejo in krepitev izvedena in Mystery of maziljenje.
Vrhunec Sveti teden, za pravoslavnih kristjanov, ni veliki četrtek 17/4 (Supper – Križanje) ali Veliki petek 18/4 (nanašanje in Epitaph), ampak sobota 19/4 (Vstajenje Jezusa Kristusa) z zavezati Night Božansko liturgijo ob 11:00 do 02:00 na velikonočno nedeljo (20 april 2014).

Vabimo vse ljudi v Grčiji, na Cipru, v Evropi, Ameriki, Aziji, Afriki, Oceaniji, našli krščansko cerkev, pravoslavni ali pravoslavne krščanske samostan v bližini kraja stalnega prebivališča, in vse to Sveti teden za gledanje Pravoslavni krščanski praznik trpljenja Jezusa Kristusa do vstajenja, v skladu s tradicijo zgodnje krščanske cerkve, ki se je drži pravoslavne krščanske cerkve.

Pravoslavna cerkev Christian praznuje križan, ampak vstajenje Jezusa Kristusa, ker je evangelij. Vstajenje Jezusa Kristusa pomeni vstajenje vseh ljudi, kristjane, posthumno za nebeško kraljestvo. In za zmago na človeka večnega življenja bi morali jesti telo in pijejo kri Jezusa Kristusa (Janezov evangelij, poglavje 6: 40-60), ki jih ponuja zakramentu evharistije.

Praznujte Passion Jezusa Kristusa, vstajenje, pravoslavne krščanske velike noči, skupaj z 400 milijonov pravoslavnih kristjanov po vsem svetu. Najdi črto najbliže kraju, kjer živite pravoslavne cerkve ali pravoslavni samostan in sodeluje pri pravoslavnih zaporedij Sveti teden.

 Vesele velikonočne praznike, Vesele velikonočne praznike vsem ljudem na planetu!

 Spoznajo pravoslavne krščanske vere, ki je krščanska vera prvi, primitivno, zgodnje krščanske cerkve.

……………………………………………………………………………………

Pravoslavná církev, se na začátku Svatého týdne, protože paměť připomíná nejen «den smrti» Ježíše Krista, ale všechny události, ke kterým dojde na cestě ke kříži. Ale pravoslavná církev pamatuje a ctí všechny události, na «den smrti Ježíše Krista», ale dává teologické hmotnost vzkříšení Ježíše Krista, který je křesťan Velikonoce, tj. přechodu všech lidí, kteří věří v Ježíše Krista a jsou členy Jeho Církve, do věčného života, království nebeského.

Tato vzpomínka na smrt a vzkříšení Ježíše Krista, slaví v křesťanské církvi pravoslavné, a to nejen jednou za rok, ve Svatém týdnu, ale každý Božská liturgie je slavena každou neděli a někdy i během týdne v pravoslavných církví a ortodoxní kláštery po celém světě.

Na 400 milionů pravoslavných křesťanů na celém světě jsou zváni k aktivní účasti ve svátosti eucharistie, která je nabízena na všech pravoslavných křesťanů v každé liturgii. Abyste se mohli zúčastnit každý muž tajemství eucharistie, musí nejprve být pokřtěn, a pomazal jako ortodoxní křesťan (křtu a biřmování). Když v zralém věku musí předcházet zpověď a odpuštění hříchů, a doplňovat a podporovat provedena a tajemství pomazání.
Vyvrcholením Svatého týdne, pro ortodoxní křesťany, není Zelený čtvrtek 17/4 (večeře – Ukřižování) nebo Good Pátek 18. / 4 (depozice a Epitaph), ale sobota 19/4 (Vzkříšení Ježíše Krista) s zavázat Night liturgii v 11 hod. do 02:00 na Velikonoční neděli (20.dubna 2014).

Zveme všechny lidi v Řecku, na Kypru, v Evropě, Americe, Asii, Africe, Oceánii, najít ortodoxní křesťanský kostel nebo klášter pravoslavné křesťanské poblíž místa bydliště, a to vše Svatý týden sledovat ortodoxní křesťanské oslavy Umučení Ježíše Krista až do vzkříšení, podle tradice rané křesťanské církve, která přilne k pravoslavné křesťanské církve.

Ortodoxní křesťanská církev slaví ukřižovali, ale spíše o vzkříšení Ježíše Krista, protože to je evangelium. Vzkříšení Ježíše Krista znamená vzkříšení všech lidí, křesťanů, posmrtně do království nebeského. A vyhrát muže věčného života by měl jíst tělo a pít krev Ježíše Krista (Janovo evangelium, kapitola 6: 40-60), který nabídl svátosti eucharistie.

Oslavte Umučení Ježíše Krista, vzkříšení, ortodoxní křesťanské Velikonoce, spolu s 400 milionů pravoslavných křesťanů na celém světě. Najděte řádek nejblíže místu, kde žijete pravoslavnou církev, nebo pravoslavný klášter a podílet se na ortodoxní sekvencí Svatého týdne.

 Veselé Velikonoce, Veselé Velikonoce všem lidem na této planetě!

 Další informace o pravoslavné křesťanské víry, která je křesťanská víra první, primitivní, raně křesťanské církve.

………………………………………………………………………………………….

Pravoslávna cirkev, sa na začiatku Svätého týždňa, pretože pamäť pripomína nielen «deň smrti» Ježiša Krista, ale všetky udalosti, ku ktorým dôjde na ceste ku krížu. Ale pravoslávna cirkev pamätá a ctí všetky udalosti, na «deň smrti Ježiša Krista», ale dáva teologickej hmotnosť vzkriesenie Ježiša Krista, ktorý je kresťan Veľká noc, tj prechodu všetkých ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista a sú členmi Jeho Cirkvi, do večného života, nebeského kráľovstva.

Táto spomienka na smrť a vzkriesenie Ježiša Krista, oslavuje v kresťanskej cirkvi pravoslávnej, a to nielen raz za rok, vo Svätom týždni, ale každý Božská liturgia je slávená každú nedeľu a niekedy aj počas týždňa v pravoslávnych cirkví a ortodoxné kláštory po celom svete.

Na 400 miliónov pravoslávnych kresťanov na celom svete sú pozvaní k aktívnej účasti vo sviatosti Eucharistie, ktorá je ponúkaná na všetkých pravoslávnych kresťanov v každej liturgii. Aby ste sa mohli zúčastniť každý muž tajomstvo Eucharistie, musí najprv byť pokrstený, a pomazal ako ortodoxný kresťan (krstu a birmovania). Keď v zrelom veku musí predchádzať spoveď a odpustenie hriechov, a dopĺňať a podporovať vykonaná a tajomstvo pomazanie.
Vyvrcholením Svätého týždňa, pre ortodoxných kresťanov, nie je Zelený štvrtok 17/4 (večera – Ukrižovanie) alebo Good Piatok 18. / 4 (depozície a Epitaph), ale sobota 19/4 (Vzkriesenie Ježiša Krista) s zaviazať Night liturgiu v 11 hod do 02:00 na Veľkonočnú nedeľu (20.apríla 2014).

Pozývame všetkých ľudí v Grécku, na Cypre, v Európe, Amerike, Ázii, Afrike, Oceánii, nájsť ortodoxný kresťanský kostol alebo kláštor pravoslávnej kresťanskej blízkosti miesta bydliska, a to všetko Svätý týždeň sledovať ortodoxnej kresťanskej oslavy Umučenie Ježiša Krista až do vzkriesenia, podľa tradície ranej kresťanskej cirkvi, ktorá priľne k pravoslávnej kresťanskej cirkvi.

Ortodoxná kresťanská cirkev slávi ukrižovali, ale skôr o vzkriesení Ježiša Krista, pretože to je evanjelium. Vzkriesenie Ježiša Krista znamená vzkriesenie všetkých ľudí, kresťanov, posmrtne do kráľovstva nebeského. A vyhrať muža večného života by mal jesť telo a piť krv Ježiša Krista (Jánovo evanjelium, kapitola 6: 40-60), ktorý ponúkol sviatosti Eucharistie.

Oslávte Umučenie Ježiša Krista, vzkriesenie, ortodoxnej kresťanskej Veľká noc, spolu s 400 miliónov pravoslávnych kresťanov na celom svete. Nájdite riadok najbližšie k miestu, kde žijete pravoslávnu cirkev, alebo pravoslávny kláštor a podieľať sa na ortodoxnej sekvencií Svätého týždňa.

 Veselé Velikonoce, Veselé Velikonoce všetkým ľuďom na tejto planéte!

 Ďalšie informácie o pravoslávnej kresťanskej viery, ktorá je kresťanská viera prvý, primitívne, ranne kresťanskej cirkvi.

………………………………………………………………………………………………..

Az ortodox egyház a kezdetét nagyhét, a memória emlékeztet, nem csak a «halál napja» Jézus Krisztus, de az esemény, amely az úton a kereszt felé. De az ortodox egyház emlékezik és tiszteli minden esemény egészen a «nap a halál Jézus Krisztus», de megadja a teológiai súlya a Jézus Krisztus feltámadása, amely a keresztény húsvét, vagyis a folyosón minden ember, akik hisznek Jézus Krisztusban, és tagjai egyháza, az örök életet, a mennyek országa.

Az emlékezés, a halál és a Jézus Krisztus feltámadása, ünnepelte az ortodox keresztény egyház, nem csak évente egyszer, a nagyhét, de minden isteni liturgia ünneplik minden vasárnap, és néha a hét folyamán az ortodox egyházak és ortodox kolostorok a világ minden tájáról.

A 400 millió ortodox keresztények világszerte felkérik, hogy aktívan részt vesz a szentsége az Eucharisztia, amely felajánlotta, hogy minden ortodox keresztények minden isteni liturgia. Ahhoz, hogy részt minden ember a Rejtély az Eucharisztia, először a keresztséget, és felkent, mint egy ortodox keresztény (keresztelés és a konfirmáció). Amikor érett korban meg kell előznie a szentsége gyónás és a bűnök bocsánatára, és egymást kiegészítő és megerősítése végezni, és a Mystery of kenet.
A csúcspontja a nagyhét, az ortodox keresztények, nem a Nagycsütörtök 17/4 (vacsora – Keresztrefeszítés) vagy Nagypénteken 18/4 (leválasztás és Epitaph), de a szombat 19/4 (feltámadás Jézus Krisztus), a kötelezettséget Night isteni liturgia at 11:00-ig 02:00 húsvét vasárnap (20 április 2014).

Várunk minden ember Görögországban, Cipruson, Európa, Amerika, Ázsia, Afrika, Óceánia, talál egy ortodox keresztény egyház, vagy egy ortodox keresztény kolostor közelében, a lakóhely és mindezt Nagyhét nézni ortodox keresztény ünnepe a passió, Jézus Krisztus, amíg a feltámadás, a hagyomány szerint a korai keresztény egyház, amely betartja az ortodox keresztény egyház.

Az ortodox keresztény egyház ünnepli a keresztre feszített, hanem a Jézus Krisztus feltámadása, mert ez az evangélium. A Jézus Krisztus feltámadása azt jelenti, feltámadása minden ember, keresztények, posztumusz a mennyeknek országába. És nyerni az ember örök élet kell enni a test, és inni a vér Jézus Krisztus (János evangéliuma, 6. fejezet: 40-60), amely felajánlotta az az Eucharisztia szentségében.

Ünnepelje a passió, Jézus Krisztus, a feltámadás, ortodox keresztény húsvét, valamint a 400 millió ortodox keresztények az egész világon. Keresd sorban a legközelebbi, ahol élsz, ortodox egyház, vagy ortodox kolostor és részt ortodox sorozatok Nagyhét.

 Kellemes húsvéti ünnepeket, Boldog húsvétot minden ember ezen a bolygón!

 Ismerje meg az ortodox keresztény hit, amely a keresztény hit első, primitív, a korai keresztény egyház.

………………………………………………………………………………………….

მართლმადიდებელი ეკლესია, ერთად დაწყების ვნების კვირა, როგორც მეხსიერების იხსენებს არა მარტო «დღეს სიკვდილის» იესო ქრისტეს, მაგრამ მოვლენები, რომ მოხდეს გზაზე ჯვარი. მაგრამ მართლმადიდებელი ეკლესია ახსოვს და პატივით ყველა მოვლენის მდე «დღეს იესო ქრისტეს სიკვდილი», მაგრამ იძლევა სასულიერო წონა აღდგომა იესო ქრისტეს, რომელიც ქრისტიან Passover, ანუ გადასასვლელი ყველა, ვისაც სჯერა, იესო ქრისტე და წევრები არიან, მისი ეკლესია, საუკუნო სიცოცხლე, სასუფეველსა ცათასა.

ეს ხსოვნის სიკვდილი და აღდგომა იესო ქრისტეს აღინიშნება მართლმადიდებელი ქრისტიანული ეკლესია, არა მხოლოდ წელიწადში ერთხელ, წმიდა კვირას, მაგრამ ყოველ საღმრთო ლიტურგია აღინიშნება ყოველ კვირას და ზოგჯერ კვირის განმავლობაში საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია მართლმადიდებლური მონასტრები მთელს მსოფლიოში.

400 მილიონი მართლმადიდებელი ქრისტიანები მსოფლიოს მოწვეულნი არიან აქტიურად მონაწილეობენ Sacrament of Eucharist, რომელიც შესთავაზა ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანები ყოველ საღმრთო ლიტურგია. მონაწილეობა ყოველი კაცის საიდუმლო Eucharist, უნდა იყოს მონათლული და ცხებული, როგორც მართლმადიდებელი ქრისტიანი (ნათლობა და დადასტურება). როდესაც სექსუალურ ასაკის უნდა იყოს წინ უძღოდა Sacrament of აღიარება და მისატევებელად ცოდვათა, და შეავსებს და გაძლიერებაზე შესრულებული და საიდუმლო unction.
კულმინაცია ვნების კვირა, მართლმადიდებელი ქრისტიანები, არ არის დიდი ხუთშაბათია 17/4 (ვახშამი – ჯვარცმის) ან დიდი პარასკევი 18/4 (განთავსება და ეპიტაფია), მაგრამ შაბათი 19/4 (აღდგომა იესო ქრისტეს) და ჩაიდინოს Night საღმრთო ლიტურგია ღამის 11 საათზე, სანამ 2:00 საათზე აღდგომის კვირა (20 აპრილი 2014).

ჩვენ ვიწვევთ ყველა ადამიანს საბერძნეთი, კვიპროსი, ევროპის, ამერიკის, აზიის, აფრიკის, ოკეანია, იპოვოს მართლმადიდებლური ეკლესიის და მართლმადიდებელი ქრისტიანი მონასტრის ახლოს საცხოვრებელი ადგილის და ყველა ამ ვნების კვირა უყუროთ მართლმადიდებლური ქრისტიანული დღესასწაული Passion, იესო ქრისტეს, სანამ აღდგომა, ტრადიციის მიხედვით ადრეული ქრისტიანული ეკლესია, რომელიც ერთგულია მართლმადიდებლური ეკლესია.

მართლმადიდებლური ეკლესია ჯვარს, არამედ აღდგომა იესო ქრისტე, რადგან ეს არის სახარება. აღდგომა იესო ქრისტე ნიშნავს აღდგომა ყველას, ქრისტიანებს, სიკვდილის შემდეგ იმ Kingdom of Heaven. და მოგების ადამიანი მარადიული ცხოვრება უნდა ჭამა Body და სასმელი სისხლი იესო ქრისტე (იოანეს სახარება თავი 6: 40-60), რომელიც შესთავაზა Sacrament of Eucharist.

აღსანიშნავად Passion, იესო ქრისტეს აღდგომა, მართლმადიდებლური ქრისტიანული აღდგომა, ერთად 400 მილიონი მართლმადიდებელი ქრისტიანები მთელ მსოფლიოში. მონახე ხაზის ახლოს, სადაც თქვენ ცხოვრობთ მართლმადიდებელი ეკლესია, ან მართლმადიდებლური ტაძარი და მონაწილეობას მართლმადიდებლურ sequences of ვნების კვირა.

 გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, ბედნიერი აღდგომა ყველა ადამიანი პლანეტაზე!

 ბუნებაში მართლმადიდებლური ქრისტიანული რწმენა, რომელიც ქრისტიანული რწმენა პირველი, პრიმიტიული, ადრეული ქრისტიანული ეკლესია.

………………………………………………………………………………………….

Kościół prawosławny, z początkiem Wielkiego Tygodnia, jak pamięć przypomina nie tylko «dzień śmierci» Jezusa Chrystusa, ale wszystkie zdarzenia, które występują na drodze do Krzyża. Ale Kościół prawosławny wspomina i wyróżnienia się wszystkie zdarzenia, na «dzień śmierci Jezusa Chrystusa», ale daje masę teologiczną Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który jest chrześcijańska Pascha, czyli przejście wszystkich ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i są członkami Jego Kościoła, do życia wiecznego, do królestwa niebieskiego.

Ta pamięć o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, obchodzone w prawosławnym Kościele chrześcijańskim nie tylko raz w roku, w Wielkim Tygodniu, ale każda Boska Liturgia jest obchodzony w każdą niedzielę, a czasami w ciągu tygodnia w Kościołach prawosławnych i ortodoksyjnych klasztorów na całym świecie.

Te 400 milionów prawosławnych chrześcijan na całym świecie są zaproszeni do aktywnego uczestnictwa w Sakramencie Eucharystii, które jest oferowane do wszystkich prawosławnych chrześcijan w każdej Boskiej Liturgii. Do udziału każdego człowieka w tajemnicy Eucharystii, musi najpierw zostać ochrzczony i namaszczony jako prawosławnego chrześcijanina (chrztu i bierzmowania). Kiedy w wieku dojrzałym musi być poprzedzone sakramentu spowiedzi i odpuszczenia grzechów, i komplementarne i wzmocnienia wykonane i Tajemnica namaszczenia.
Zwieńczeniem Wielkiego Tygodnia, dla prawosławnych chrześcijan, nie jest to w Wielki Czwartek, 17/4 (Wieczerza – Ukrzyżowanie) i Wielki Piątek 18/4 (Osadzanie i Epitafium), ale sobota 19/4 (Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa) z Nocny Boską Liturgię popełnić przy 11 pm do 02:00 w Niedzielę Wielkanocną (20 kwietnia 2014 r.).

Wzywamy wszystkich ludzi w Grecji, na Cyprze, w Europie, Ameryce, Azji, Afryce, Oceanii, znaleźć chrześcijański kościół prawosławny lub klasztor prawosławny w pobliżu miejsca zamieszkania, a to wszystko oglądać Wielkiego Tygodnia prawosławnych uroczystości Męki Jezusa Chrystusa, aż do zmartwychwstania, według tradycji wczesnego Kościoła chrześcijańskiego, który przylega do Chrześcijańskiego Kościoła Prawosławnego.

Chrześcijański Kościół Prawosławny obchodzi ukrzyżowany, lecz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ponieważ to jest Ewangelia. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oznacza zmartwychwstanie wszystkich ludzi, chrześcijan, pośmiertnie do Królestwa Niebieskiego. I wygrać człowieka życie wieczne należy jeść ciało i pić krew Jezusa Chrystusa (Ewangelia Jana, rozdział 6: 40-60), które oferowane sakramentu Eucharystii.

Uczcić Mękę Jezusa Chrystusa, zmartwychwstanie, prawosławnej chrześcijańskiej Paschy, wraz z 400 milionów prawosławnych chrześcijan na całym świecie. Znajdź linii najbliższego miejsca zamieszkania lub Kościół Prawosławny klasztor prawosławny i uczestniczyć w ortodoksyjnych sekwencji Wielkiego Tygodnia.

 Wesołych Świąt, Wesołych Świąt dla wszystkich ludzi na tej planecie!

 Dowiedz się więcej o wierze chrześcijańskiej prawosławnej, która jest wiara chrześcijańska pierwszy, prymitywny, na początku Kościół chrześcijański.

……………………………………………………………………………………………..

Праваслаўная царква, з пачаткам Страснога тыдня, як памяць нагадвае не толькі «дзень смерці» Езуса Хрыста, але і ўсе падзеі, якія адбываюцца на шляху да Крыжа. Але Праваслаўная Царква памятае і шануе ўсе падзеі аж да «дня смерці Ісуса Хрыста», але дае багаслоўскую вага Уваскрасення Езуса Хрыста, які з’яўляецца хрысціянская Вялікдзень, то ёсць праходжання ўсіх людзей, якія вераць у Ісуса Хрыста і з’яўляюцца членамі свайго Касцёла, да вечнага жыцця, у небе.

Гэта ўспаміны пра смерць і ўваскрасенне Ісуса Хрыста, святкуецца ў Праваслаўнай Царквы, не толькі адзін раз у год, у Страснога тыдня, але кожны Боская літургія святкуецца кожную нядзелю, а часам і на працягу тыдня ў Праваслаўных Цэркваў і праваслаўныя манастыры па ўсім свеце.

У 400 мільёнаў праваслаўных хрысціян па ўсім свеце запрашаюцца да актыўнага ўдзелу ў сакрамэнце Эўхарыстыі, які прапануецца для ўсіх праваслаўных хрысціянаў у кожнай Боскай Літургіі. Для ўдзелу кожнаму чалавеку таямніцу Эўхарыстыі, спачатку павінны быць ахрышчаны і памазаны як праваслаўнага хрысціяніна (хросту і канфірмацыі). Калі ў сталым узросце павінна папярэднічаць сакрамэнце споведзі і адпушчэння грахоў, і дапаўняюць адзін аднаго і арматурныя выконваецца і таямніца саборавання.
Кульмінацыяй Страснога тыдня, для праваслаўных хрысьціянаў, не Вялікі чацвер 17/4 (Вячэра – Укрыжаванне) або Страсная пятніца 18/4 (Адклад і Эпітафія), але ў суботу 19/4 (Уваскрасенне Езуса Хрыста) з не здзяйсняць Начная Боскую літургію ў 11 гадзін вечара да 2:00 раніцы ў велікоднае нядзелю (20 красавіку 2014 года).

Мы заклікаем усіх людзей у Грэцыі, на Кіпры, Еўропы, Амерыкі, Азіі, Афрыкі, Акіяніі, знайсці хрысціянскую царкву праваслаўную або праваслаўны хрысціянскі манастыр каля месца жыхарства і ўсё гэта Вялікі тыдзень глядзець праваслаўны хрысціянін святкаванне Мукі Ісуса Хрыста да ўваскрэсення, у адпаведнасці з традыцыяй ранняй хрысціянскай царквы, якая прыліпае да Праваслаўнай Царквы.

Праваслаўная хрысціянская царква святкуе укрыжаваны, а ўваскрасенне Ісуса Хрыста, таму што гэта Евангелле. Уваскрасенне Езуса Хрыста азначае ўваскрасенне ўсіх людзей, хрысціян, пасмяротна ў Валадарства Нябеснае. І заваяваць мужчыну вечнага жыцця павінны з’есці Цела і піць Кроў Ісуса Хрыста (Евангелле ад Яна, кіраўнік 6: 40-60), які прапанаваў сакрамэнт Эўхарыстыі.

Сьвяткуйце Страсці Ісуса Хрыста, ўваскрэсення, праваслаўнага Вялікадня, разам з 400 мільёнаў праваслаўных хрысціян ва ўсім свеце. Знайсці лінію бліжэйшы, дзе вы жывяце Праваслаўную Царкву або праваслаўны манастыр і прыняць удзел у праваслаўных паслядоўнасцяў Страснога тыдня.

 З святам Вялікадня, Вялікаднем для ўсіх людзей на планеце!

 Даведайцеся аб хрысціянскай веры Праваслаўнай, што хрысціянская вера па-першае, прымітыўнае, ранняй хрысціянскай царквы.

…………………………………………………………………………………..

Pareizticīgo baznīca, ar sākuma Klusās nedēļas, jo atmiņas atgādina ne tikai «dienu nāves» Jēzus Kristus, bet visus notikumus, kas notiek ceļā uz Krusta. Bet pareizticīgo baznīca atceras un godina visi notikumi līdz «Diena nāves Jēzus Kristus», bet dod teoloģisko svaru Augšāmcelšanās Jēzus Kristus, kas ir kristiešu Lieldienas, ti, pagājušo visiem cilvēkiem, kuri tic Jēzum Kristum un ir biedri Viņa Baznīcu, uz mūžīgo dzīvi, Debesu valstībā.

Šī nāvi un augšāmcelšanos Jēzus Kristus piemiņai, svinēja pareizticīgo kristiešu baznīcas, ne tikai reizi gadā, Svētajā nedēļā, bet katrs Dievišķā liturģija tiek svinēta katru svētdienu un dažreiz tajā nedēļā pareizticīgo baznīcām laikā un pareizticīgo klosteri visā pasaulē.

400 miljoniem pareizticīgo kristiešu visā pasaulē tiek aicinātas aktīvi piedalīties Sakramentā Euharistijas, kas tiek piedāvāta visiem pareizticīgajiem kristiešiem katrā Dievišķās liturģijas. Piedalīties katrs cilvēks noslēpumu Euharistijas, vispirms ir kristīti un svaidīja kā pareizticīgo kristiešu (Kristības un apstiprināšana). Kad brieduma gados pirms ir ko grēksūdze sakramentu un piedošanai, un papildinās un pastiprinās veikšanu un Mystery of svaidījums.
Svētā nedēļas kulminācija, lai pareizticīgie kristieši, nav Zaļā ceturtdien, 17/4 (Supper – krustā sišana) vai Lielā piektdiena 18/4 (pārklāšana un Epitāfija), bet Saturday 19/4 (Augšāmcelšanās Jēzus Kristus), ar apņemties nakts Dievišķo liturģiju plkst 11:00 līdz 02:00 Lieldienu svētdienā (20 aprīlis 2014).

Mēs aicinām visus cilvēkus, Grieķijā, Kiprā, Eiropā, Amerikā, Āzijā, Āfrikā, Okeānijā, atrast pareizticīgo kristiešu draudzi vai pareizticīgo kristiešu klosteris netālu no dzīvesvietas, un tas viss Svētā nedēļa, lai noskatītos pareizticīgo kristiešu svētki Passion Jēzus Kristus līdz augšāmcelšanās, saskaņā ar tradīciju agrīnās kristiešu baznīcas, kas piekļaujas pareizticīgo kristiešu baznīcas.

Pareizticīgo kristiešu baznīca svin krustā, bet gan Jēzus Kristus augšāmcelšanos, jo tas ir Evaņģēlijs. Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir augšāmcelšanās visiem cilvēkiem, kristiešiem, pēc nāves, lai Debesu valstībā. Un uzvarēt cilvēku mūžīgo dzīvību vajadzētu ēst Miesu un dzert asinis Jēzus Kristus (Jāņa evaņģēlija 6 nodaļā: 40-60), kas piedāvāja sakramentu Euharistijā.

Svinēt Passion Jēzus Kristus augšāmcelšanos, pareizticīgo kristiešu Lieldienas, kopā ar 400 miljoniem pareizticīgo kristiešu visā pasaulē. Atrast līnija vistuvāk vietai, kur tu dzīvo pareizticīgo baznīcu vai pareizticīgo klosteri un piedalīties pareizticīgo sekvences Klusās nedēļas.

 Priecīgas Lieldienas, Priecīgas Lieldienas visiem cilvēkiem uz planētas!

 Uzziniet par pareizticīgo kristiešu ticību, kas ir kristīgā ticība, pirmkārt, primitīvs, agrīnā kristiešu baznīca.

…………………………………………………………………………………………….

Stačiatikių Bažnyčia su Didžiosios savaitės pradžią, nes atmintis primena ne tik «Diena mirtį» Jėzaus Kristaus, bet visus įvykius, kurie vyksta artėjant Kryžiaus keliu. Tačiau stačiatikių cerkvė prisimena ir gerbia visus įvykius iki «Diena Jėzaus Kristaus mirties», bet suteikia teologinį svorį Jėzaus Kristaus prisikėlimu, kuris yra Krikščionių Velykos, ty visiems žmonėms, kurie tiki Jėzų Kristų bėgant ir nariai savo Bažnyčiai, į amžinąjį gyvenimą, dangaus karalystę.

Tai mirties ir prisikėlimo Jėzaus Kristaus atminimo šventė stačiatikių krikščionių bažnyčia, o ne tik kartą per metus, per Velykas, bet kiekvienas Liturgija švenčiama kiekvieną sekmadienį, o kartais ir per stačiatikių bažnyčių savaitę stačiatikių vienuolynai visame pasaulyje.

400 milijonų stačiatikiai visame pasaulyje kviečiami aktyviai dalyvauti Eucharistijos sakramentą, kuris yra siūloma visiems stačiatikiams kiekviename Dieviškosios liturgijos. Dalyvauti kiekvienas žmogus Eucharistijos slėpinį, pirmiausia turi būti pakrikštytas ir pateptas kaip stačiatikių (Krikšto ir Sutvirtinimo). Kai brandaus amžiaus turi būti atliekama Sacramento išpažinimas ir nuodėmėms atleisti ir papildyti ir sustiprinti atlikti ir patepimo paslaptis.
Šventosios savaitės kulminacija, stačiatikių krikščionių, nėra Didysis Ketvirtadienis 17/4 (vakarienė – Nukryžiavimas) arba Didįjį penktadienį 18/4 (nusodinimas ir Epitafija), bet Šeštadienis 19/4 (Prisikėlimo Jėzus Kristus) su įsipareigoti Naktinis dieviškąją liturgiją ne 11:00 iki 02:00 Velykų sekmadienis (20 balandis 2014).

Kviečiame visus Graikijoje, Kipre, Europoje, Amerikoje, Azijoje, Afrikoje, Okeanijoje žmonių, rasti stačiatikių bažnyčią ar stačiatikių vienuolyną netoli gyvenamosios vietos ir visa tai Šventoji savaitė žiūrėti stačiatikių šventė Jėzaus Kristaus iki prisikėlimo kančios, pagal ankstyvosios krikščioniškosios bažnyčios, kuri prilimpa prie stačiatikių krikščionių bažnyčios tradicija.

Stačiatikių bažnyčia švenčia nukryžiuotą, o Jėzaus Kristaus prisikėlimą, nes tai yra Evangelija. Jėzaus Kristaus prisikėlimas reiškia visų žmonių prisikėlimą, krikščionis, mirties Dangaus Karalystėje. Ir laimėti vyro amžinąjį gyvenimą turėtų valgyti Kūną ir geria Jėzaus Kristaus (Evangelija pagal Joną, 6 skyrius: 40-60) kraujas, kuris pasiūlė Eucharistijos sakramentą.

Švęsti Jėzaus Kristaus prisikėlimą, stačiatikių krikščionių Velykas, kartu su 400 milijonų stačiatikių krikščionių visame pasaulyje aistra. Ieškoti linijos arčiausiai, kur jūs gyvenate cerkvei ar stačiatikių vienuolyną ir dalyvauti stačiatikių sekas Šventoji savaitė.

 Linksmų Velykų, Linksmų Velykų visiems planetos gyventojams!

 Sužinokite daugiau apie stačiatikių krikščionių tikėjimą, kuris yra krikščionių tikėjimas pirma, primityvi, ankstyvųjų krikščionių bažnyčia.

………………………………………………………………………………………….

Õigeusu kirik, siis algas Holy Week, kui mälu meenutab mitte ainult «päev surma» Jeesus Kristus, kuid kõik sündmused, mis toimuvad suunas Cross. Aga õigeusu kiriku mäletab ja autasud kõik sündmused kuni «päev surma Jeesus Kristus», kuid annab teoloogilise kaal Jeesuse Kristuse ülestõusmise, mis on kristlik paasa ehk läbipääsu kõik inimesed, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse ja liikmed oma Kiriku, et igavene elu taevariigis.

See mälestuseks surma ja ülestõusmisega Jeesus Kristus, tähistatakse õigeusu kristlik kirik, mitte ainult üks kord aastas, Püha Week, kuid iga Jumalik liturgia tähistatakse igal pühapäeval ja mõnikord nädala õigeusu kirikute ja õigeusu kloostrid maailmas.

400 miljonit õigeusklikud maailmas kutsutakse aktiivselt osalema Armulauasakramendist, mida pakutakse kõigile õigeusklikud igas Jumalik liturgia. Osalemiseks iga mees Armulauamüsteeriumis, tuleb esmalt ristitud ja võitud õigeusk (Ristimine ja kinnitamine). Kui küpses eas peab eelnema sakramendi Confession pattude andekssaamiseks, ning täiendavad ja tugevdavad läbi ja müsteerium mõnu.
Kulminatsioon Holy Week, jaoks õigeusklikud, ei ole suurel neljapäeval 17/4 (Supper – Ristilöömine) või suur reede 18/4 (sadestamine ja Epitaph), aga laupäev 19/4 (Resurrection Jeesuse Kristuse) koos toime öö Jumalik liturgia kell 11:00 kuni 02:00 ülestõusmispüha (20. aprill 2014).

Kutsume kõiki inimesi Kreeka, Küpros, Euroopa, Ameerika, Aasia, Aafrika, Okeaania, leida õigeusu kristlik kirik või õigeusu kristlik klooster lähedal elukoha ja kõik see Holy Week vaadata Õigeusu Christian tähistamine Passion Jeesuse Kristuse enne ülestõusmist, vastavalt traditsioon varakristlik kirik, mis järgib õigeusu kristlik kirik.

Õigeusu kristlik kirik tähistab ristilöödud, vaid Jeesuse Kristuse ülestõusmise, sest see on evangeeliumist. Jeesuse Kristuse ülestõusmise tähendab ülestõusmine kõik inimesed, kristlased, postuumselt Kingdom of Heaven. Ja võita mehe Eternal Life peaks sööma Keha ja jooge verd Jeesus Kristus (Johannese evangeelium, ptk 6: 40-60), mis pakkus Armulauasakramendist.

Tähistatakse Passion Jeesuse Kristuse ülestõusmisest, õigeusk lihavõtted koos 400000000 õigeusklikud kogu maailmas. Leia joon lähima kus sa elad õigeusu kiriku või õigeusu klooster ja osaleda õigeusu järjestused Holy Week.

 Happy Easter, Happy Easter kõigile inimestele planeedil!

 Lugege õigeusu kristlik usk, mis on kristliku usu esimene, primitiivne, varakristlik kirik.

…………………………………………………………………………………………

The Orthodox Church, við upphaf Dymbilvika, sem minni minnist ekki aðeins «dauðadags» Jesú Krists, heldur öllum þeim atburðum sem eiga sér stað á leið í átt að krossinum. En rétttrúnaðarkirkjan man og heiður Allir viðburðir allt að «degi dauða Jesú Krists», en gefur guðfræðilega þyngd upprisu Jesú Krists, sem er Christian páskar, þ.e. yfirferð allra sem trúa á Jesú Krist og eru meðlimir kirkju hans, til eilífs lífs, himnaríki.

Þetta minnast dauða og upprisu Jesú Krists, haldin í Orthodox Christian Church, ekki aðeins einu sinni á ári, í Dymbilvika, en sérhver Divine helgisiðir er haldin á hverjum sunnudegi og stundum á viku í rétttrúnaðarkirkjunum og Rétttrúnaðar klaustur í kring the veröld.

The 400 milljónir Rétttrúnaðar kristnir um allan heim er boðið að taka virkan þátt í sakramenti altarissakramentinu, sem er í boði til allra Orthodox kristnir í öllum guðdómlega helgisiða. Til að taka þátt hver sinn leyndardóm altarissakramentinu, verður fyrst að skírast og smurði sem Orthodox Christian (skírn og staðfestingu). Þegar í gjalddaga aldri verður undan skriftasakramenti og fyrirgefningar synda, og fyllingar og styrkja framkvæmd og leyndardóm Unction.
Afrakstur Dymbilvika, fyrir Rétttrúnaðar kristnir, er ekki skírdag Fimmtudagur 17/4 (kvöldmáltíðin – krossfestingu) eða Good Föstudagur 18/4 (úrkomu og Epitaph), en Laugardagur 19/4 (upprisu Jesú Kristur) með fremja Night guðdómlega helgisiða á 11:00 til 02:00 á páskadag (20. apríl 2014).

Við bjóðum öllum í Grikklandi, Kýpur, Evrópu, Ameríku, Asíu, Afríku, Eyjaálfu, finna Rétttrúnaðar kirkju eða Orthodox Christian klaustur nálægt búsetu og allt þetta Dymbilvika að horfa Orthodox Christian tilefni af ástríðu Jesú Krists fram til upprisu, samkvæmt hefð snemma Christian Church, sem fylgir Orthodox Christian Church.

The Orthodox Christian Church fagnar krossfestuð, heldur upprisu Jesú Krists, því að það er Gospel. Upprisu Jesú Krists merkir upprisu allra manna, kristinna posthumously til himnaríkis. Og til að vinna manninn eilíft líf ætti að borða líkama og drekka blóð Jesú Krists (Jóhannesarguðspjall, kafla 6: 40-60), sem bauð sakramenti altarissakramentinu.

Fagnið ástríðu Jesú Krists, upprisu, Rétttrúnaðar Christian páska, ásamt 400 milljónir Orthodox kristnir um allan heim. Finna línu sem næst þeim stað þar sem þú býrð rétttrúnaðarkirkjan eða Rétttrúnaðar klaustur og taka þátt í Rétttrúnaðar ofurbreytilegra Dymbilvika.

 Gleðilega páska, Gleðilega páska til allra á jörðinni!

 Læra óður í the Orthodox Christian trú, sem er kristin trú fyrst, frumstæð, snemma Christian Church.

………………………………………………………………………………………

Den ortodokse kirke, med starten af ​​Holy Week, som hukommelsen minder ikke kun «dødsdag» Jesu Kristi, men alle de begivenheder, der opstår på vejen mod korset. Men den ortodokse kirke husker og hædrer alle begivenheder op til «dag i Jesu Kristi død», men giver den teologiske vægt Jesu Kristi opstandelse, som er den kristne påsken, dvs passagen af ​​alle mennesker, der tror på Jesus Kristus og er medlemmer af hans kirke, til evigt liv, Himmeriget.

Denne ihukommelse af død og Jesu Kristi opstandelse, fejres i den ortodokse kristne kirke, ikke kun en gang om året, i den hellige uge, men hver guddommelige liturgi fejres hver søndag og nogle gange i løbet af ugen i de ortodokse kirker og ortodokse klostre i hele verden.

De 400 millioner ortodokse kristne rundt om i verden inviteres til at deltage aktivt i Sakramente Eukaristien, der tilbydes til alle ortodokse kristne i alle guddommelige liturgi. For at deltage hver mand mysteriet om den hellige nadver, må først blive døbt og salvet som en ortodoks kristen (dåb og bekræftelse). Hvornår skal anføres i moden alder ved sakramente Bekendelse og syndernes forladelse, og komplementær og forstærke udføres, og mysteriet om Unction.
Kulminationen på Holy Week, for ortodokse kristne, er ikke Skærtorsdag 17/4 (nadver – korsfæstelse), eller Langfredag ​​18/4 (Deposition og Epitaph), men lørdag 19/4 (opstandelse Jesus Kristus) med begå Night guddommelige liturgi kl 11 indtil 02:00 på påske søndag (20. april 2014).

Vi opfordrer alle mennesker i Grækenland, Cypern, Europa, Amerika, Asien, Afrika, Oceanien, finde en ortodoks kristen kirke eller en ortodoks kristen kloster nær bopælen og alt dette Holy Week for at se ortodokse kristne fejring af Passion of Jesus Kristus indtil opstandelsen, i henhold til traditionen i den tidlige kristne kirke, som klæber til den ortodokse kristne kirke.

Den ortodokse kristne kirke fejrer den korsfæstede, men snarere det Jesu Kristi opstandelse, fordi det er Evangeliet. Den Jesu Kristi opstandelse betyder opstandelsen af ​​alle mennesker, kristne, posthumt til Himmeriget. Og for at vinde den mand, Evigt liv bør spise Krop og drikke Jesu Kristi blod (Johannesevangeliet, kapitel 6: 40-60), som tilbød sakramente eukaristien.

Fejr Passion Jesu Kristi opstandelse, ortodoks kristen påske, sammen med 400 millioner ortodokse kristne i hele verden. Find linje nærmest hvor du bor ortodokse kirke eller ortodokse kloster og deltage i ortodokse sekvenser af Holy Week.

 Happy Easter, Happy Easter til alle mennesker på planeten!

 Lær om den ortodokse kristne tro, som er den kristne tro først, primitive, tidlige kristne kirke.

………………………………………………………………………………………

An Eaglais Cheartchreidmheach, le tús na Seachtain Naofa, Meabhraíonn mar chuimhne ní amháin ar an «lá an bháis» Íosa Críost, ach go léir na himeachtaí a tharlaíonn ar an cosán i dtreo na Croise. Ach is cuimhin leis an Eaglais Cheartchreidmheach agus onóracha gach imeacht suas go dtí an «lá an bás Íosa Críost», ach tugann an meáchan diagachta na Aiséirí Íosa Críost, a bhfuil an Cháisc na nGiúdach Críostaí, ie an sliocht de gach duine a chreideann in Íosa Críost agus Tá baill de chuid na hEaglaise, chun na beatha síoraí, an ríocht na bhflaitheas.

Seo gcuimhne ar an bás agus aiséirí Íosa Críost, a cheiliúradh i Críostaí Eaglais Cheartchreidmheach, ní ach uair amháin sa bhliain, i Seachtain Naofa, ach gach Liotúirge Dhiaga a cheiliúradh gach Domhnach agus uaireanta i rith na seachtaine sa Eaglaisí Orthodox agus mainistreacha orthodox ar fud an domhain.

Iarrtar ar na 400 milliún Críostaithe Orthodox ar fud an domhain a bheith rannpháirteach go gníomhach i Sacraimint na hEocairiste, a chuirtear ar fáil do gach Críostaithe Orthodox i ngach Liotúirge Dhiaga. Chun páirt a ghlacadh gach fear an Mystery na hEocairiste, a bhaist an chéad agus anointed mar Chríostaí Orthodox (Baisteadh agus Daingniú). Nuair Ní mór i aois aibí roimh an Sacraimint na Fhaoistin agus a loghadh bpeacaí, agus comhlántach agus ag neartú a dhéantar agus an Mystery Ongtha.
An toradh Seachtain Naofa, do Críostaithe Orthodox nach bhfuil, an Maundy Déardaoin 17/4 (Suipéar – Céasadh) nó Aoine an Chéasta 18/4 (Teistíocht agus Epitaph), ach tá an Dé Sathairn 19/4 (aiséirí Íosa Críost) le tiomantas Oíche Dhiaga Liotúirge ag 11:00 go dtí 02:00 ar an Domhnach Cásca (20 Aibreán 2014).

Tugaimid cuireadh do gach duine sa Ghréig, sa Chipir, san Eoraip, i Meiriceá, san Áise, san Afraic, Aigéine, teacht ar eaglais Chríostaí Cheartchreidmheach nó mainistir Orthodox Críostaí in aice leis an áit chónaithe agus seo go léir Seachtain Naofa chun féachaint Orthodox Críostaí ceiliúradh na Páise Íosa Críost go dtí an aiséirí, de réir an traidisiún Críostaí na hEaglaise go luath, a chloíonn leis an Críostaí Eaglais Cheartchreidmheach.

An Críostaí Eaglais Cheartchreidmheach ceiliúradh an céasadh, ach an aiséirí Íosa Críost, toisc go bhfuil an Soiscéal. Ciallaíonn an Aiséirí Íosa Críost an aiséirí gach duine, Críostaithe, tar éis a bháis go dtí an Ríocht na bhFlaitheas. Agus a bhuaigh an fear Eternal Saoil ba chóir a itheann an gComhlacht agus deoch an fhuil Íosa Críost (Soiscéal Eoin, caibidil 6: 40-60), rud a thug an Sacraimint na hEocairiste.

Ceiliúradh a dhéanamh ar na Páise Íosa Críost, an aiséirí, Orthodox Críostaí na Cásca, chomh maith le 400 milliún Críostaithe Orthodox ar fud an domhain. Faigh teacht ar an gaire don áit a gcónaíonn tú Eaglais Cheartchreidmheach nó Orthodox mainistir agus páirt a ghlacadh i sraitheanna orthodox de Seachtain Naofa.

 Beannachtaí na Cásca, Beannachtaí na Cásca do gach duine ar an phláinéid!

 Foghlaim faoi an creideamh Críostaí Orthodox, a bhfuil an creideamh Críostaí ar dtús, primitive, go luath Críostaí na hEaglaise.

……………………………………………………………………………………

Il-Knisja Ortodossa, bil-bidu tal-Ġimgħa Mqaddsa, bħala memorja ifakkar mhux biss il-«jum tal-mewt» ta ‘Ġesù Kristu, imma l-avvenimenti kollha li jseħħu fit-triq lejn is-Salib. Iżda l-Knisja Ortodossa jiftakar u unuri avvenimenti kollha sad-«ġurnata tal-mewt ta ‘Ġesù Kristu», imma tagħti l-piż teoloġiku tal-Qawmien ta’ Ġesù Kristu, li huwa l-Passover Christian, jiġifieri l-passaġġ tan-nies kollha li jemmnu fi Kristu Ġesù u huma membri tal-Knisja Tiegħu, għall-ħajja eterna, il-saltna tas-sema.

Dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta ‘Ġesù Kristu, ċċelebrat fil-Christian Knisja Ortodossa, mhux biss darba fis-sena, fil-Ġimgħa Mqaddsa, iżda kull Liturġija Divina hija ċċelebrata kull Ħadd u xi kultant matul il-ġimgħa fil-Knejjes Ortodossi u monasteri ortodoss madwar id-dinja.

Il 400000000 Ortodossi Kristjani madwar id-dinja huma mistiedna jipparteċipaw b’mod attiv fis-Sagrament tal-Ewkaristija, li jiġi offrut lill-Insara Ortodossi f’kull Liturġija Divina. Biex tipparteċipa kull bniedem il-misteru ta ‘l-Ewkaristija, iridu l-ewwel jiġu mgħammdin u anointed bħala Christian Ortodossa (Magħmudija u konferma). Meta fl-età matura trid tkun preċeduta mill-Sagrament tal-Qrar u maħfra tad-dnubiet, u kumplimentari u jsaħħu jitwettqu u l-misteru ta unction.
Il-qofol tal-Ġimgħa Mqaddsa, għal Insara Ortodossi, mhuwiex il-Ħamis ix-Xirka 17/4 (Ċena – Crucifixion) jew Gimgha 18/4 (Deposizzjoni u Epitaph), iżda l-is-Sibt 19/4 (qawmien ta ‘Ġesù Kristu) ma jimpenjaw Night Divina Liturġija fil 11:00 sa 02:00 fuq Ħadd il-Għid (April 20, 2014).

Nistiednu lill-poplu kollu fil-Greċja, Ċipru, l-Ewropa, Amerika, Asja, l-Afrika, l-Oċeanja, issib knisja Kristjana Ortodossa jew monasteru Ortodoss Christian qrib il-post ta ‘residenza u dan kollu Ġimgħa Mqaddsa li jaraw ċelebrazzjoni ortodoss Christian tal-Passjoni ta ‘Ġesù Kristu sakemm il-qawmien, skond it-tradizzjoni tal-Knisja Nisranija bikrija, li osservanti mal-Christian Knisja Ortodossa.

Il Christian Knisja Ortodossa tiċċelebra l-Imsallab, iżda pjuttost l-qawmien ta ‘Ġesù Kristu, għaliex dik hija l-Evanġelju. Il-Qawmien ta ‘Ġesù Kristu tfisser il-qawmien tan-nies kollha, Insara, wara mewtu lir-Renju tal-ġenna. U biex tirbaħ il-bniedem Eternal Life għandhom jieklu l-Korp u jixorbu l-Demm ta ‘Ġesù Kristu (Evanġelju ta’ John, kapitolu 6: 40-60), li offra s-Sagrament tal-Ewkaristija.

Tiċċelebra l-Passjoni ta ‘Ġesù Kristu, il-qawmien, Ortodossa Christian Għid, flimkien ma’ 400 miljun Ortodossi Kristjani madwar id-dinja. Sib linja l-eqreb ta ‘fejn inti tgħix Knisja Ortodossa jew monasteru Ortodoss u jipparteċipaw fil-sekwenzi ortodoss tal-Ġimgħa Mqaddsa.

 Happy Easter, Happy Easter lill-persuni kollha fuq il-pjaneta!

 Tgħallem dwar il-fidi Kristjana Ortodossa, li hija l-fidi nisranija ewwel, primittiv, Knisja Nisranija bikrija.

………………………………………………………………………………………..

La Chiesa Ortodossa, con l’inizio della Settimana Santa, la memoria ricorda non solo il «giorno della morte» di Gesù Cristo, ma tutti gli eventi che si verificano sul percorso verso la Croce. Ma la Chiesa ortodossa ricorda e onora tutti gli eventi fino al «giorno della morte di Gesù Cristo», ma dà il peso teologico della risurrezione di Gesù Cristo, che è la Pasqua cristiana, cioè il passaggio di tutte le persone che credono in Gesù Cristo e sono membri della sua Chiesa, alla vita eterna, il regno dei cieli.

Questo ricordo della morte e risurrezione di Gesù Cristo, celebrata nella Chiesa cristiana ortodossa, non solo una volta all’anno, nella Settimana Santa, ma ogni Divina Liturgia si celebra ogni Domenica e qualche volta durante la settimana nelle Chiese ortodosse e monasteri ortodossi di tutto il mondo.

I 400 milioni di cristiani ortodossi in tutto il mondo sono invitati a partecipare attivamente nel Sacramento dell’Eucaristia, che viene offerto a tutti i cristiani ortodossi in ogni Divina Liturgia. Per partecipare ogni uomo il mistero dell’Eucaristia, deve prima essere battezzato e unto come un cristiano ortodosso (il Battesimo e la Cresima). Quando in età matura deve essere preceduta dal sacramento della Confessione e la remissione dei peccati, e complementari e rafforzare eseguito e il Mistero della Unzione.
Il culmine della Settimana Santa, per i cristiani ortodossi, non è il Giovedi Santo 17/4 (Cena – Crocifissione) o il Venerdì Santo 18/4 (Deposizione e Epitaph), ma il Sabato 19/4 (risurrezione di Gesù Cristo) con commettere Notte Divina Liturgia 11:00 fino 02:00 Domenica di Pasqua (20 aprile 2014).

Invitiamo tutte le persone in Grecia, Cipro, Europa, America, Asia, Africa, Oceania, trovare una chiesa cristiana ortodossa o un monastero cristiano ortodosso vicino al luogo di residenza e tutto questo la Settimana Santa a guardare cristiana ortodossa celebrazione della Passione di Gesù Cristo fino alla risurrezione, secondo la tradizione della Chiesa primitiva cristiana, che aderisce alla Chiesa cristiana ortodossa.

La Chiesa cristiana ortodossa celebra il crocifisso, ma piuttosto la risurrezione di Gesù Cristo, perché questo è il Vangelo. La risurrezione di Gesù Cristo significa la resurrezione di tutte le persone, i cristiani, postumo per il Regno dei Cieli. E per vincere l’uomo Vita Eterna dovrebbe mangiare il corpo e bere il Sangue di Gesù Cristo (Vangelo di Giovanni, capitolo 6: 40-60), che ha offerto il sacramento dell’Eucaristia.

Celebrare la Passione di Gesù Cristo, la resurrezione, la Pasqua cristiana ortodossa, insieme con 400 milioni di cristiani ortodossi in tutto il mondo. Trova la linea più vicina a dove vivi Chiesa ortodossa o un monastero ortodosso e partecipare in sequenze ortodossi della Settimana Santa.

 Buona Pasqua, Buona Pasqua a tutti i popoli del pianeta!

 Conoscere la fede cristiana ortodossa, che è la fede cristiana prima, primitiva, prima Chiesa cristiana.

……………………………………………………………………………………………….

Үнэн алдартны сүм, Ариун долоо хоногийн эхэнд нь, байгаа санах ойг «Есүс Христийн нас барсан өдрийг», харин загалмайн чиглэсэн зам дээр гарч байгаа бүх үйл явдал нь зөвхөн дурсан ярилаа. Гэвч үнэн алдартны сүм мартдаггүй бөгөөд «Есүс Христийн нас барсан өдөр» хүртэлх бүх үйл явдлыг онц, харин Христэд итгэгч Есүс Христэд итгэдэг бүх хүмүүсийн, өөрөөр хэлбэл батлагдахаас Дээгүүр Өнгөрөх баярын, мөн энэ нь Есүс Христийн Амилалтын тухай теологийн жин өгдөг мөнхийн амьдрал, тэнгэрийн хаанчлалд Түүний Сүмийн гишүүд байна.

Есүс Христийн үхэл болон дахин амилалтын Энэ дурсамж, Ариун долоо дахь жилд нэг удаа дан ганц үнэн алдартны шашинтнууд христийн Сүмийн-д тэмдэглэлээ, харин бүр тэнгэрлэг Liturgy Ням гараг бүр тэмдэглэлээ байна, заримдаа үнэн алдартны сүм дэх долоо хоногийн үед, Дэлхий даяар ортодокс сүм.

Дэлхий даяар 400 сая Orthodox Христэд итгэгчид идэвхтэй бүр тэнгэрлэг Liturgy бүх Orthodox Христэд итгэгчдэд нь санал болгох Eucharist ариун ёслолын-д оролцохыг урьж байна. Хүн бүр Eucharist нь Mystery оролцох, анхны баптисм хүртэж, үнэн алдарт Христэд итгэгч (Баптисм болон Гишүүний Баталгаа) гэж тослогдсон байх ёстой. Гүйцсэн насны нүглээ Ариун ёслолын мөн нүглүүдийн ангижралын болон нэмэлт замаар өмнө байх ёстой ба хийж, Unction нууцлаг бэхжүүлэх хэрэгтэй.
Ариун долоо хоногийн шингээсэн Orthodox Христэд итгэгчдийн хувьд биш юм Maundy Пүрэв 17/4 (зоог – Цовдлолт), эсвэл Сайн Баасан 18/4 (хуримтлал болон Epitaph), гэхдээ Бямба 19/4 (Амилалт Есүс Христ)-тай Христийн амилалтын баярын энэ ням гарагт (20 Дөрөвдүгээр сар 2014) дээр 2:00 a.m. хүртэл 11 цагаас шөнийн Тэнгэрлэг Liturgy амлаж байна.

Бид оршин суугаа газрын ойролцоох нэгэн Orthodox христийн сүм, эсвэл үнэн алдартны христийн сүм олж, Грек, Кипр, Европ, Америк, Ази, Африк, Номхон далай дахь бүх хүмүүсийг урьж, энэ бүх Ариун долоо хоног үзэх Orthodox христийн сүмийн баримталж болох эрт христийн сүмийн нь уламжлалын дагуу дахин амилалтын хүртэл Есүс Христийн Passion нь үнэн алдарт христиан баяр.

Сайн мэдээний Учир нь үнэн алдарт христиан Сүм, Цовдлогдсон, харин Есүс Христийн амилалтыг ойг тэмдэглэв. Есүс Христийн дахин амилалт нэхэн Тэнгэрийн хаант улсад бүх хүмүүсийн амилалт, Христэд итгэгчид гэсэн үг юм. Мөн хүн Мөнхийн амьдрал ялах албатай идэж, Есүс Христийн (Иохан Сайн мэдээ 6-р бүлэг: 40-60)-ийн цусыг уух хэрэгтэй Eucharist ариун ёслолын санал болгосон бөгөөд энэ нь.

Дэлхий даяар 400 сая Orthodox Христэд итгэгчдийн хамт Есүс Христийн дахин амилалт, үнэн алдарт христиан Улаан Өндөгний нь зовлонт баяр хөөр. Хэрэв та үнэн алдартны сүм, эсвэл үнэн алдартны сүм хаана амьдардаг хамгийн ойр мөрөнд, Ариун долоо хоногийн ортодокс дарааллын оролцох олох.

 Дэлхий дээрх бүх хүмүүст, Улаан өндөгний, Аз жаргалтай Улаан өндөгний баярын мэнд хүргэе!

 Анхны Христэч итгэл нь үнэн алдартны Христэд итгэгчдийн итгэлийн талаар суралц, болхидуухан эрт христийн сүм.

……………………………………………………………………………………..

Die Ortodokse Kerk, met die begin van Heilige Week, soos geheue herinner nie net die «dag van die dood» van Jesus Christus nie, maar al die gebeure wat op die pad na die Kruis voorkom. Maar die Ortodokse Kerk onthou en honneurs al die gebeure om die «dag van die dood van Jesus Christus», maar gee die teologiese gewig van die opstanding van Jesus Christus, wat die Christelike Paasfees, naamlik die verloop van alle mense wat in Jesus Christus glo en is lede van sy Kerk, na die ewige lewe, die koninkryk van die hemel.

Hierdie herdenking van die dood en opstanding van Jesus Christus, gevier in die Ortodokse Christelike Kerk, nie net een keer per jaar, in die Heilige Week, maar elke Goddelike Liturgie is gevier elke Sondag en soms gedurende die week in die Ortodokse Kerke en ortodokse kloosters in die wêreld.

Die 400000000 Ortodokse Christene van regoor die wêreld word genooi om aktief deel te neem in die Sakrament van die Eucharistie, wat aangebied word aan alle Ortodokse Christene in elke Goddelike Liturgie. Elke man om deel te neem die geheim van die Eucharistie, moet eers gedoop word en salf as ‘n Ortodokse Christen (doop en bevestiging). Wanneer in volwasse ouderdom moet voorafgegaan word deur die Sakrament van belydenis en vergifnis van sondes, en aanvullende en die bevordering uitgevoer en die geheim van Salwing.
Die hoogtepunt van die Heilige Week, vir die Ortodokse Christene, is nie die Maundy Donderdag 17/4 (Aandete – kruisiging) of Goeie Vrydag 18/4 (afsetting en Epitaaf), maar die Saterdag 19/4 (die opstanding Jesus Christus) met pleeg Night Goddelike Liturgie op 11:00 tot 02:00 op Paas Sondag (20 April 2014).

Ons nooi alle mense in Griekeland, Ciprus, Europa, Amerika, Asië, Afrika, Oseanië, vind ‘n Ortodokse Christelike kerk of ‘n Ortodokse Christen klooster naby die plek van verblyf en al hierdie Heilige Week te kyk ortodokse Christelike viering van die Passie van Jesus Christus tot die opstanding, volgens die tradisie van die vroeë Christelike Kerk, wat voldoen aan die Ortodokse Christelike Kerk.

Die Ortodokse Christelike Kerk vier die gekruisigde, maar eerder die opstanding van Jesus Christus, want dit is die Evangelie. Die opstanding van Jesus Christus beteken die opstanding van alle mense, Christene, postuum aan die Koninkryk van die Hemel. En die man die ewige lewe te wen moet die liggaam eet en drink die bloed van Jesus Christus (Evangelie van Johannes, hoofstuk 6: 40-60), wat die Sakrament van die Eucharistie aangebied word.

Vier die Passie van Jesus Christus, die opstanding, Ortodokse Christelike Paasfees, saam met 400000000 Ortodokse Christene oor die hele wêreld. Vind lyn die naaste aan waar jy woon Ortodokse Kerk of Ortodokse klooster en deel te neem in die ortodokse rye van die Heilige Week.

 Happy Easter, Happy Easter aan alle mense op die planeet!

 Meer inligting oor die Ortodokse Christelike geloof, wat is die Christelike geloof eerste, primitief, vroeë Christelike Kerk.

………………………………………………………………………………………..

Orthodox eliza, Aste Santuaren hasierarekin batera, memoria gisa gogoratzen du, ez bakarrik Jesukristoren «heriotza-eguna», baina Gurutze bidean gertatzen diren ekitaldi guztiak. Baina ortodoxoen eliza gogoratzen eta ohoreak Gertaera guztiak «Jesukristoren heriotza eguna» erabakitzen ditu, baina Jesukristoren berpizkundea, kristau Passover, hau da Jesus Kristo sinesten duten pertsona guztien igarotzea eta pisu teologikoa ematen Bere eliza kideak, betiko bizia, zeruko erresuman txikiak dira.

Heriotza eta berpizkundea Jesukristoren oroitzapena honetan, Orthodox Christian Church, ez bakarrik urtean behin, Aste Santua ospatzen, baina Divine Liturgia behin ospatzen da igande guztietan eta batzuetan Elizak Orthodox astean zehar eta Mundu osoko monasterio ortodoxoak.

Mundu osoko 400 milioi kristauek Orthodox aktiboki Eukaristiaren sakramentua, hau da Divine Liturgia guztietan kristauak ortodoxoen guztiei eskaini parte hartzeko gonbitea luzatzen die. Man guztietan parte hartzera Eukaristia Misterioa da, lehendabizi bataiatu eta Orthodox Christian bat (Bataioa eta Confirmation) gisa anointed behar. Noiz adina heldua in Aitortza sakramentua eta bekatuén barkamendutan, eta osagarri precedido izan behar dituzu eta egin indartuz eta Unction Misterioa da.
Aste Santua amaiera, kristauak Orthodox, ez da Ostegun Santu 17/4 (Afariko – Gurutziltzaketa) edo Ostiral Santuko 18/4 (deposizio eta Epitaph), baina larunbatean 19/4 (Jesukristo Resurrección) ekin konpromisoa Night Divine Liturgia 11 etan 2:00 am Pazko Igandea (20 Apirila 2014) arte.

Grezia, Zipre, Europa, Amerika, Asia, Afrika, Ozeania pertsona guztiak gonbidatzen ditugu, Orthodox eliza kristau bat edo kristau ortodoxoen monasterio baten bizilekua gertu aurkitu eta Aste Santua ikustera hau guztia kristau ortodoxoak Jesus Kristoren berpizkundea arte Pasioaren ospakizuna, hasieran Christian eliza, zein Orthodox Christian Church itsatsita tradizioaren arabera.

Orthodox Christian Church ospatzen gurutziltzatu, baizik Jesus Kristoren berpizkundea, hori Ebanjelioaren dagoelako. Jesukristoren berpizkundea pertsona guztiak berpiztea, kristauak, Heaven erresuma nahi hil ondoren esan nahi du. Eta gizona Eternal Life irabazteko Gorputza jan behar eta Jesukristo (Ebanjelioa Joanen, 6 kapitulua: 40-60) odola edan, eta horrek Eukaristiaren sakramentua eskaintzen dira.

Ospatu Jesukristo, berpiztea, Orthodox Christian Pazko, 400 milioi kristauen mundu osoan ortodoxoen batera Nekaldia. Aurkitu hurbilen line non bizi zaren Orthodox eliza edo monasterio ortodoxoak eta Aste Santua sekuentziak ortodoxoen parte.

 Zoriontsu Pazko, Zoriontsu Pazko planetako pertsona guztiei!

 Ortodoxoen fede kristaua, kristau fedea buruz ikasteko lehen, primitibo, hasieran Christian eliza.

…………………………………………………………………………………….

Pravoslavna crkva, s početka Velikog tjedna, kao što su memorija podsjeća ne samo «dan smrti» Isusa Hrista, ali sve događaje koji se javljaju na putu ka Cross. Ali pravoslavne crkve pamti i počasti sve događaje do «dan smrti Isusa Hrista», ali daje teološke težine Uskrsnuće Isusa Krista, što je Christian Pashe, odnosno prolazak svih ljudi koji vjeruju u Isusa Krista i su članovi Njegove Crkve, u vječni život, kraljevstvo nebesko.

Ova sjećanja na smrt i uskrsnuće Isusa Krista, slavio u pravoslavne crkve, ne samo jednom godišnje, u Svetoj Week, ali svaki Liturgiju se slavi svake nedjelje, a ponekad i tokom nedelje u pravoslavne Crkve i pravoslavnih manastira širom svijeta.

U 400 miliona pravoslavci širom svijeta su pozvani da aktivno učestvuju u Sakrament Euharistije, koja se nudi svim pravoslavcima u svakom Liturgiju. Za učešće svakog čovjeka Misterija euharistiju, mora prvo biti kršteni i pomazao kao pravoslavna (Krštenje i potvrda). Kada je u zrelim godinama mora prethoditi Sakrament ispovijedi i oproštenje greha, i komplementarne i ojačavanje obavlja i Misterija pomazanja.
Kulminacija Holy Week, za pravoslavce, nije Velikog četvrtak 17/4 (večera – Raspeće) ili Veliki petak 18/4 (depozicije i Epitaph), ali subota 19/4 (Uskrsnuće Isusa Krista) s počiniti Night Liturgiju u 11 sati do 02:00 na Uskrs (20 April 2014).

Pozivamo sve ljude u Grčkoj, Cipar, Europe, Amerike, Azije, Afrike, Oceanije, naći pravoslavne crkve ili samostana pravoslavnih u blizini mjesta stanovanja a sve to Holy Week gledati pravoslavnih proslave Passion Isusa Krista do uskrsnuća, prema tradiciji ranog hrišćanske crkve, koja se pridržava pravoslavne crkve.

Pravoslavna hrišćanska crkva slavi razapeti, nego uskrsnuće Isusa Krista, jer je Evanđelje. Uskrsnuće Isusa Krista znači uskrsnuće svih ljudi, kršćani, posthumno u Carstvo Nebesko. I da osvoji čovjeka vječni život treba jesti tijelo i piti Krv Isusa Hrista (Gospel of John, Poglavlje 6: 40-60), koja je ponudila sakrament euharistije.

Proslavite Passion Isusa Krista, uskrsnuće, pravoslavne Uskrs, uz 400 miliona pravoslavaca u cijelom svijetu. Pronađite red najbliže gdje živite pravoslavne crkve ili pravoslavni manastir i učestvovati u pravoslavnim sekvence Holy Week.

 Happy Easter, Sretan Uskrs svim ljudima na planeti!

 Saznajte više o pravoslavne vere, što je hrišćanska vera prvi, primitivni, početkom Christian Church.

…………………………………………………………………………………………

ISonto Lobu-Orthodox, ne kuqale Isonto Elingcwele, njengoba inkumbulo ukhumbula hhayi kuphela ‘usuku lokufa’ kukaJesu Kristu, kodwa zonke izenzakalo ezenzeka endleleni ekwenzeni Cross. Kodwa iSonto Lobu-Orthodox ukhumbula nodumo yonke imicimbi kuze kube ‘usuku lokufa kukaJesu Kristu «, kodwa unikeza isisindo zenkolo ze-Ukuvuswa KukaJesu Kristu, okuyinto iPhasika yobuKristu, ie ukudlula boke abantu abakholelwa kuJesu Kristu futhi kukhona amalungu esonto lakhe, ekuphileni kwaphakade, umbuso wezulu.

Le ukukhunjulwa kokufa nokuvuka kukaJesu Kristu, wagubha ku Orthodox Christian Church, hhayi nje kuphela kanye ngonyaka, ngo the Week oNgcwele, kodwa wonke Nowaphezulu kugujwa njalo ngeSonto futhi ngezinye izikhathi phakathi nesonto in the Amasonto Orthodox and ezigodlweni Orthodox emhlabeni jikelele.

AmaKristu Orthodox million 400 emhlabeni jikelele bayamenywa kutsi bahlanganyele the Sacrament of uKwamukelisa, lokuyintfo bacela wonke amaKristu Orthodox kuzo zonke Nowaphezulu. Ukuze bahlanganyele yilowo nalowo Imfihlakalo uKwamukelisa, kumele abhapathizwe kuqala bese agcotshiwe njengohlaka Christian Orthodox (Ubhapathizo kanye Isiqinisekiso). Lapho in age ovuthiwe kumele kube nenkulumo yamaphuzu the Sacrament of Confession kanye athethelelwe izono, futhi aphelele kanye Ukugxilisa lwenziwa kanye Imfihlakalo Unction.
Umvuthwandaba Isonto Elingcwele, ngokuba amaKristu Orthodox, akuyena Maundy ngoLwesine 17/4 (Supper – Crucifixion) noma Good Friday 18/4 (sebethule no Epitaph), kodwa ngoMgqibelo 19/4 (Uvuko uJesu Kristu) nge yenza Night Yaphezulu IMidanti Yokukhulekela Egunyaziwe at 11 pm kuze 2:00 a.m. on Easter Sunday (20 April 2014).

Simema bonke abantu eGreece, eKhupro, eYurophu, eMelika, e-Asia, Afrika, e-Oceania, thola i Orthodox esontweni yobuKristu noma i wezindela Christian Orthodox eduze nendawo yokuhlala futhi konke lokhu Week Holy ukuze ubukele ukugubha Christian Orthodox of the Passion kaJesu Kristu kuze uvuko, ngokwesiko we zakuqala Christian Church, enamathela Orthodox Christian Church.

I Orthodox Christian Church igubha le ebethelwe, kodwa kunalokho ukuvuswa kukaJesu Kristu, ngoba yileyo iVangeli. Ukuvuswa KukaJesu Kristu kusho ukuvuswa wonke abantu, amaKristu, ngemva kokufa kwakhe eMbusweni wezulu. Futhi ukunqoba indoda Ukuphila Okuphakade adle leNdikimba niphuze igazi likaJesu Kristu (likaJohane, isahluko 6: 40-60), okuyinto wanikela Sacrament of the uMthendeleko.

Bagubha Passion kaJesu Kristu, uvuko, Orthodox Christian Easter, kanye million 400 AmaKristu Orthodox emhlabeni wonke. Thola agudle eliseduze nalapho uhlala Church Orthodox noma sezindela Orthodox futhi ahlanganyele Izigcawu Orthodox of Iviki Elingcwele.

 Happy Easter, Happy Easter kubo bonke abantu emhlabeni!

 Funda mayelana Orthodox ukholo lobuKristu, okuyinto ukholo lobuKristu lokuqala, bakudala, lobuKristu lasendulo Church.

………………………………………………………………………………………………..

L’Església ortodoxa, amb l’inici de la Setmana Santa, com la memòria, recorda no només el «dia de la mort» de Jesucrist, però tots els esdeveniments que ocorren en el camí cap a la creu. Però l’Església Ortodoxa recorda i honra a tots els esdeveniments fins el «dia de la mort de Jesucrist», però no dóna el pes teològic de la Resurrecció de Jesucrist, que és la Pasqua cristiana, és a dir, el pas de totes les persones que creuen en Jesucrist i són membres de La seva Església, a la vida eterna, el regne del cel.

Aquest record de la mort i resurrecció de Jesucrist, que se celebra a l’Església Cristiana Ortodoxa, no només un cop l’any, a la Setmana Santa, però cada Divina Litúrgia es celebra tots els diumenges i de vegades durant la setmana a les Esglésies ortodoxes i monestirs ortodoxos de tot el món.

Els 400 milions de cristians ortodoxos de tot el món estan convidats a participar activament en el Sagrament de l’Eucaristia, que s’ofereix a tots els cristians ortodoxos en cada Divina Litúrgia. Per participar cada home el misteri de l’Eucaristia, en primer lloc ha de ser batejat i ungit com un cristià ortodox (Baptisme i Confirmació). Quan en l’edat madura ha d’anar precedit pel sagrament de la confessió i el perdó dels pecats, i complementària i de reforç realitzat i el Misteri de la Unció.
La culminació de la Setmana Santa, els cristians ortodoxos, no és el Dijous Sant 17/4 (Sopar – Crucifixió) o el Divendres Sant 18/4 (Deposició i Epitaph), però el dissabte 19/4 (Resurrecció de Jesucrist) amb comprometre Nit Divina Litúrgia a les 11 pm fins a les 2:00 am del diumenge de Pasqua (20 d’abril de 2014).

Convidem a totes les persones a Grècia, Xipre, Europa, Amèrica, Àsia, Àfrica, Oceania, trobar una església cristiana ortodoxa o un monestir cristià ortodox prop del lloc de residència i tota aquesta Setmana Santa Per Veure cristiana ortodoxa celebració de la Passió de Jesucrist fins a la resurrecció, d’acord amb la tradició de l’Església cristiana primitiva, que s’adhereix a l’Església Cristiana Ortodoxa.

L’Església Cristiana Ortodoxa celebra el crucificat, sinó la resurrecció de Jesucrist, perquè aquest és l’Evangeli. La resurrecció de Jesucrist significa la resurrecció de tots els homes, cristians, a títol pòstum al Regne del cel. I per guanyar la vida eterna de l’home ha de menjar el Cos i beure la Sang de Jesús Crist (Evangeli de Joan, capítol 6: 40-60), que va oferir el Sagrament de l’Eucaristia.

Celebri la Passió de Jesucrist, la resurrecció, cristiana ortodoxa Pasqua, juntament amb 400 milions de cristians ortodoxos de tot el món. Trobar la línia de la més propera al seu domicili Església Ortodoxa o monestir ortodox i participar en seqüències ortodoxos de la Setmana Santa.

 Feliç Pasqua, Pasqua feliç a totes les persones al planeta!

 Aprendre sobre la fe cristiana ortodoxa, que és la fe cristiana primer, primitiu, Església cristiana primitiva.

………………………………………………………………………………………………..

Yr Eglwys Uniongred, gyda dechrau Wythnos Sanctaidd, fel y cof yn cofio nid yn unig yn y «diwrnod y farwolaeth» Iesu Grist, ond yr holl ddigwyddiadau sy’n digwydd ar y llwybr tuag at y Groes. Ond mae’r Eglwys Uniongred yn cofio ac anrhydeddau holl ddigwyddiadau hyd at y «ddiwrnod y farwolaeth Iesu Grist», ond mae’n rhoi pwysau diwinyddol yr Atgyfodiad Iesu Grist, sef y Pasg Cristnogol, hy y darn o’r holl bobl sy’n credu yn Iesu Grist a yn aelodau o’r Eglwys ei, i fywyd tragwyddol, y mae teyrnas nefoedd.

Mae’r cof am y farwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist, yn dathlu yn yr Eglwys Gristnogol Uniongred, nid yn unig unwaith y flwyddyn, yn yr Wythnos Sanctaidd, ond mae pob Divine Litwrgi yn cael ei ddathlu bob dydd Sul ac weithiau yn ystod yr wythnos yn yr Eglwysi Uniongred a mynachlogydd uniongred o amgylch y byd.

400 miliwn o Gristnogion Uniongred o amgylch y byd yn cael eu gwahodd i gymryd rhan weithredol yn y Sacrament y Cymun, sy’n cael ei gynnig i bob Cristion Uniongred ym mhob Divine Litwrgi. I gymryd pob dyn y Dirgelwch y Cymun, rhaid yn gyntaf gael eu bedyddio a eneinio fel Cristion Uniongred (Bedydd a Chonffyrmasiwn). Pan fyddwch mewn oedran aeddfed, rhaid eu rhagflaenu gan y Sacrament o Gyffes a maddeuant pechodau, ac yn gyflenwol ac atgyfnerthu perfformio a Dirgelwch eneiniad.
Penllanw’r Wythnos Sanctaidd, i Gristnogion Uniongred, yn y dydd Iau Cablyd 17/4 (Swper – Croeshoeliad) neu Dydd Gwener y Groglith 18/4 (Tystiolaeth ar lw a Beddargraff), ond Sadwrn 19/4 (Atgyfodiad Iesu Grist) gyda ymrwymo Noson Divine Litwrgi’r am 11:00 tan 02:00 ar ddydd Sul y Pasg (20 Ebrill, 2014).

Rydym yn gwahodd pawb yng Ngwlad Groeg, Cyprus, Ewrop, America, Asia, Affrica, Ynysoedd y De, dod o hyd i eglwys Gristnogol Uniongred neu fynachlog Uniongred Cristnogol ger y man preswyl a hyn i gyd Wythnos Sanctaidd i wylio dathliad Cristnogol Uniongred Dioddefaint Iesu Grist tan yr atgyfodiad, yn ôl y traddodiad yr Eglwys Gristnogol gynnar, sy’n glynu at yr Eglwys Gristnogol Uniongred.

Yr Eglwys Gristnogol Uniongred dathlu groeshoelio, ond yn hytrach y atgyfodiad Iesu Grist, oherwydd dyna yw yr Efengyl. Atgyfodiad Iesu Grist yn golygu atgyfodiad yr holl bobl, Cristnogion, ar ôl ei farw i’r Deyrnas of Heaven. Ac i ennill y dyn Eternal Life fwyta Corff ac yfed y Gwaed Iesu Grist (Efengyl Ioan, pennod 6: 40-60), a oedd yn cynnig y Sacrament y Cymun.

Dathlu Passion Iesu Grist, yr atgyfodiad, Cristnogol Uniongred Pasg, ynghyd â 400 miliwn o Gristnogion Uniongred ledled y byd. Dod o hyd llinell y agosaf i lle rydych yn byw Eglwys Uniongred neu fynachlog Uniongred a chymryd rhan mewn dilyniannau uniongred yr Wythnos Sanctaidd.

 Hapus y Pasg, Pasg Hapus i bawb ar y blaned!

 Dysgu am y ffydd Gristnogol Uniongred, sef y ffydd Gristnogol gyntaf, cyntefig, Eglwys Gristnogol gynnar.

………………………………………………………………………………………

Orthodox Church กับจุดเริ่มต้นของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหน่วยความจำไม่เพียง แต่จำได้ว่า «วันแห่งความตาย» ของพระเยซูคริสต์ แต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเส้นทางสู่ครอส แต่คริสตจักรออร์โธจำและเกียรติยศเหตุการณ์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับ «วันตายของพระเยซูคริสต์» แต่ให้น้ำหนักเกี่ยวกับธรรมชาติของการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นคริสเตียนเทศกาลปัสกาคือทางเดินของทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และ เป็นสมาชิกของคริสตจักรของเขาที่จะมีชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรแห่งสวรรค์

ความทรงจำของความตายและการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์นี้โด่งดังในโบสถ์คริสต์นิกายออร์ไม่เพียงปีละครั้งในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ แต่ทุกศาสนาสวดการเฉลิมฉลองทุกวันอาทิตย์และบางครั้งในช่วงสัปดาห์ในคริสตจักรออร์โธดอกและ วัดดั้งเดิมทั่วโลก

400 ล้านคริสต์นิกายออร์ทั่วโลกได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในคริสต์ศาสนิกชนของศีลมหาสนิทซึ่งมีให้แก่คริสตชนดั้งเดิมในทุกศาสนาสวด ในการเข้าร่วมทุกคนลึกลับของศีลมหาสนิทที่ต้องรับบัพติศมาเจิมเป็นคริสต์นิกายออร์ (ล้างบาปและยืนยัน) เมื่ออยู่ในวัยผู้ใหญ่ต้องนำหน้าด้วยคริสต์ศาสนิกชนของสารภาพและเรื่องยกบาปและเสริมและเสริมดำเนินการและความลึกลับของความตื่นเต้น
สุดยอดของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคริสเตียนไม่ได้เป็นวันพฤหัสก่อนพฤหัสบดี 17/4 (Supper – ตรึงกางเขน) หรือวันศุกร์ดี 18/4 (สะสมและจารึก) แต่เสาร์ 19/4 (คืนชีพพระเยซูคริสต์) ที่มี กระทำไนพระเจ้าสวดที่ 11:00 จนถึง 02:00 วันอาทิตย์อีสเตอร์ (20 เมษายน 2014)

เราขอเชิญชวนทุกคนที่อยู่ในกรีซ, ไซปรัส, ยุโรป, อเมริกา, เอเชีย, แอฟริกา, โอเชียเนียหาคริสตจักรคริสเตียนดั้งเดิมหรือวัดคริสต์นิกายออร์ใกล้สถานที่อยู่อาศัยและทั้งหมดนี้สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อดู การเฉลิมฉลองของชาวคริสต์นิกายออร์ของความรักของพระเยซูคริสต์จนตายตามประเพณีของโบสถ์คริสเตียนซึ่งติดอยู่กับคริสตจักรคริสเตียน

คริสตจักรคริสเตียนฉลองถูกตรึงกางเขน แต่การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เนื่องจากว่าเป็นพระเยซู การฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์หมายถึงการฟื้นคืนชีวิตของคนทุกคนคริสเตียนต้ออาณาจักรแห่งสวรรค์ และคนที่จะชนะนิรันดร์ชีวิตร่างกายควรกินและดื่มเลือดของพระเยซูคริสต์ (พระวรสารนักบุญจอห์นบทที่ 6: 40-60) ซึ่งนำเสนอคริสต์ศาสนิกชนของศีลมหาสนิท

เฉลิมฉลองความรักของพระเยซูคริสต์คืนชีพดั้งเดิมคริสเตียนอีสเตอร์พร้อมกับ 400 ล้านคริสเตียนทั่วโลก หาแถวใกล้เคียงกับที่คุณอยู่คริสตจักรออร์โธหรือพระอารามและมีส่วนร่วมในลำดับดั้งเดิมของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 สุขสันต์วันอีสเตอร์, สุขสันต์วันอีสเตอร์กับทุกคนบนโลก!

 เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นิกายออร์ซึ่งเป็นความเชื่อของคริสเตียนแรกดั้งเดิมคริสตจักรคริสเตียน

………………………………………………………………………………………..

Giáo Hội Chính Thống, với sự bắt đầu của Tuần Thánh, như là bộ nhớ nhớ lại không chỉ là «ngày của cái chết» của Chúa Giêsu Kitô, nhưng tất cả các sự kiện xảy ra trên con đường hướng tới Thánh Giá. Nhưng Giáo Hội Chính Thống nhớ và tôn vinh tất cả các sự kiện lên đến «ngày về cái chết của Chúa Giêsu Kitô», nhưng cung cấp cho các trọng thần học của sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, là Kitô giáo lễ Vượt Qua, tức là thông qua tất cả những người tin vào Chúa Giêsu Kitô và là thành viên của Giáo Hội của Ngài, sự sống đời đời, nước thiên đàng.

Nhớ này của cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, cử hành trong Giáo Hội Kitô giáo chính thống, không chỉ một lần một năm, trong Tuần Thánh, nhưng mỗi Thánh Phụng Vụ được tổ chức vào mỗi Chủ nhật và đôi khi trong tuần trong Giáo Hội Chính Thống và tu viện chính thống trên thế giới.

400 triệu Kitô hữu Chính Thống Giáo trên toàn thế giới được mời tham gia tích cực trong Bí tích Thánh Thể, mà được cung cấp cho tất cả các Kitô hữu Chính Thống trong mỗi Thánh Phụng Vụ. Tham gia mỗi người đàn ông bí ẩn của Bí Tích Thánh Thể, đầu tiên phải được rửa tội và xức dầu như một Kitô hữu Chính Thống (Tẩy và Thêm Sức). Khi ở độ tuổi trưởng thành phải được đi trước bởi các Bí Tích Giải Tội và tha tội, và bổ sung và củng cố thực hiện và bí ẩn của sự bôi.
Đỉnh cao của Tuần Thánh, cho Chính Thống Giáo, không phải là Maundy Thursday 17/4 (Bữa Tiệc Ly – đóng đinh) hoặc tốt Thứ sáu 18/4 (lắng đọng và Epitaph), nhưng ngày thứ bảy 19/4 (Phục Sinh Chúa Giêsu Kitô) với cam kết Đêm Thánh Phụng vụ lúc 11 giờ cho đến 2:00 giờ sáng ngày Chúa Nhật Phục Sinh (20 tháng 4 2014).

Chúng tôi mời tất cả mọi người ở Hy Lạp, Síp, Châu Âu, Mỹ, Châu Á, Châu Phi, Châu Đại Dương, tìm thấy một nhà thờ Cơ đốc Chính thống giáo hoặc một tu viện Chính thống giáo gần nơi cư trú và tất cả điều này Tuần Thánh để xem Chính thống giáo cử hành cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô cho đến khi sự sống lại, theo truyền thống của Giáo Hội đầu Kitô giáo, mà tuân thủ các Giáo hội Chính thống giáo.

Giáo hội Chính thống giáo kỷ niệm bị đóng đinh, mà là sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì đó là Tin Mừng. Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô có nghĩa là sự phục sinh của tất cả mọi người, các Kitô hữu, sau khi ông mất vào Nước Trời. Và để giành chiến thắng người đàn ông sự sống đời đời nên ăn Mình và uống Máu của Chúa Giêsu Kitô (Tin Mừng Gioan, chương 6: 40-60), trong đó cung cấp các Bí Tích Thánh Thể.

Kỷ niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, sự sống lại, Chính thống giáo Phục Sinh, cùng với 400 triệu Kitô hữu Chính Thống Giáo trên toàn thế giới. Tìm đường gần nhất đến nơi mà bạn sống Giáo Hội Chính Thống hay chính thống tu viện và tham gia vào trình tự chính thống của Tuần Thánh.

 Chúc Mừng Phục Sinh, Chúc Mừng Phục Sinh cho tất cả mọi người trên hành tinh!

 Tìm hiểu về đức tin Kitô giáo chính thống, đó là đức tin Kitô giáo đầu tiên, nguyên thủy, Giáo Hội Kitô hữu tiên khởi.]

…………………………………………………………………………………

অর্থডক্স চার্চ, পবিত্র সপ্তাহ শুরুর সঙ্গে, হিসাবে মেমরি যীশু খ্রীষ্টের «মৃত্যুর দিন», কিন্তু ক্রস দিকে পথ ঘটবে সব ঘটনা না শুধুমাত্র স্মরণ. কিন্তু অর্থডক্স চার্চ মনে এবং «যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর দিন» পর্যন্ত সন্মান সব ঘটনা, কিন্তু খৃস্টান যীশু খ্রীষ্ট যিনি বিশ্বাস সকল মানুষের উত্তরণ অর্থাৎ পাস ওভার, এবং যা যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, এর আধ্যাত্মিক ওজন দেয় শাশ্বত জীবন, স্বর্গরাজ্যে তাঁর চার্চের সদস্য, হয়.

যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থান এই স্মরণ, পবিত্র সপ্তাহ একবার একটি বছর না শুধুমাত্র গোঁড়া খ্রিস্টান চার্চ,, পালিত, কিন্তু প্রতি ডিভাইন লিটার্জি প্রতি রবিবার পালিত হয় এবং কখনো কখনো অর্থডক্স চার্চ মধ্যে সপ্তাহ সময় এবং বিশ্বজুড়ে অর্থডক্স মঠ.

সারা বিশ্বের 400 মিলিয়ন গোঁড়া খ্রিস্টান সক্রিয়ভাবে প্রতি ডিভাইন লিটার্জি সব গোঁড়া খ্রিস্টান দেওয়া হয়, যা ইউক্যারিস্ট এর স্যাক্রামেন্ট, অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়. প্রত্যেক পুরুষ ইউক্যারিস্ট এর রহস্য অংশগ্রহণ করতে হলে প্রথমে বাপ্তিস্ম ও একজন গোঁড়া খ্রিস্টান (ব্যাপটিজম এবং নিশ্চিতকরণ) হিসেবে অভিষিক্ত করা আবশ্যক. পরিপক্ক বয়সে স্বীকারোক্তি এর স্যাক্রামেন্ট এবং পাপের মওকুফ, এবং পরিপূরক দ্বারা পূর্বে করা আবশ্যক এবং সঞ্চালিত এবং মলম এর রহস্য পুনর্বহাল যখন.
পবিত্র সপ্তাহ চরম, গোঁড়া খ্রিস্টান জন্য, না হয় Maundy বৃহস্পতিবার 17/4 (সাপার – ক্রুশবিদ্ধকরণ) বা গুড ফ্রাইডে 18/4 (এজাহার এবং সমাধিস্তম্ভ – লিপি), কিন্তু শনিবার 19/4 (কেয়ামতের যিশুখ্রিষ্ট) সঙ্গে ইস্টার সানডে (20 এপ্রিল 2014) উপর 2:00 সকাল না হওয়া পর্যন্ত 11 টায় নাইট ডিভাইন লিটার্জি কমিট.

আমরা বসবাসের জায়গা কাছাকাছি একটি গোঁড়া খ্রিস্টান গির্জা বা গোঁড়া খ্রিস্টান আশ্রম খুঁজে, গ্রীস, সাইপ্রাস, ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা, ওশেনিয়া সব লোক আমন্ত্রণ এবং এই সব পবিত্র সপ্তাহ পাহারা গোঁড়া খ্রিস্টান চার্চ মেনে চলে যা প্রথম দিকে খ্রিস্টান চার্চ, ঐতিহ্য অনুযায়ী কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্টের প্যাশন এর গোঁড়া খৃস্টান উদযাপন,.

যে গসপেল কারণ গোঁড়া খ্রিস্টান চার্চ, ক্রুশারোপিত, বরং যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান উদযাপন. যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান মরণোত্তর স্বর্গরাজ্যে সব মানুষের পুনরুত্থান, খ্রিস্টান, মানে. আর মানুষের শাশ্বত জীবন জয় শারীরিক খাওয়া এবং যীশু খ্রীষ্টের (জন সুসমাচার, অধ্যায় 6: 40-60) এর রক্ত ​​পান করা উচিত ইউক্যারিস্ট এর স্যাক্রামেন্ট দেওয়া, যা.

সারা পৃথিবী জুড়ে 400 মিলিয়ন গোঁড়া খ্রিস্টান সহ যীশু খ্রীষ্ট, পুনরুত্থান, গোঁড়া খৃস্টান ইস্টার, এর প্যাশন উদযাপন. আপনি অর্থডক্স চার্চ বা গোঁড়া আশ্রম যেখানে বসবাস কাছের রেখায় এবং পবিত্র সপ্তাহ গোঁড়া অনুক্রমের অংশগ্রহণ খুঁজুন.

 গ্রহের সমস্ত ব্যক্তিদের ইস্টার, শুভ ইষ্টার শুভ!

 প্রথম খ্রিস্টান বিশ্বাসের যা গোঁড়া খৃস্টান বিশ্বাস, সম্পর্কে জানুন, আদিম, প্রথম দিকে খ্রিস্টান চার্চ.

……………………………………………………………………………………………..

रूढ़िवादी चर्च, पवित्र सप्ताह की शुरुआत के साथ, के रूप में स्मृति यीशु मसीह की «मौत का दिन», लेकिन क्रॉस की ओर रास्ते पर होने वाली सभी घटनाओं से न केवल याद करते हैं. लेकिन रूढ़िवादी चर्च को याद करते हैं और «यीशु मसीह की मृत्यु के दिन» अप करने के लिए सम्मान के आयोजन, लेकिन ईसाई यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के पारित होने यानी फसह, और जो यीशु मसीह के जी उठने के धार्मिक वजन देता है अनन्त जीवन, स्वर्ग के राज्य के लिए अपने चर्च के सदस्यों, कर रहे हैं.

यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने का यह स्मरण, पवित्र सप्ताह में एक बार एक वर्ष से न केवल रूढ़िवादी ईसाई चर्च में मनाया जाता है, लेकिन हर देवी पूजन के हर रविवार को मनाया जाता है और कभी कभी रूढ़िवादी चर्च में इस सप्ताह के दौरान और दुनिया भर के रूढ़िवादी मठों.

दुनिया भर में 400 मिलियन रूढ़िवादी ईसाई सक्रिय रूप से हर देवी आराधना पद्धति में सभी रूढ़िवादी ईसाइयों के लिए पेशकश की है, जो परम प्रसाद की धर्मविधि, में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं. हर आदमी इयुकेरिस्ट के रहस्य भाग लेने के लिए, पहले बपतिस्मा और एक रूढ़िवादी ईसाई (बपतिस्मा और पुष्टि) के रूप में अभिषेक किया जाना चाहिए. परिपक्व उम्र में बयान की धर्मविधि और पापों की छूट, और पूरक से पहले किया जाना चाहिए और प्रदर्शन किया और गर्मजोशी के रहस्य को मजबूत करते हैं.
पवित्र सप्ताह की परिणति, रूढ़िवादी ईसाइयों के लिए, नहीं है पुन्य गुरुवार 17/4 (सपर – Crucifixion) या गुड फ्राइडे 18/4 (जमाव और Epitaph), लेकिन शनिवार 19/4 (जी उठने यीशु मसीह) के साथ ईस्टर रविवार (20 अप्रैल 2014) पर 2:00 तक 11 बजे रात्रि देवी पूजन के लिए प्रतिबद्ध है.

हम निवास की जगह के पास एक रूढ़िवादी ईसाई चर्च या एक रूढ़िवादी ईसाई मठ पाते, ग्रीस, साइप्रस, यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया में सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं और यह सब पवित्र सप्ताह देखने के लिए ऑर्थोडॉक्स ईसाई चर्च का पालन करता है जो जल्दी क्रिश्चियन चर्च, की परंपरा के अनुसार जी उठने तक यीशु मसीह के जुनून के ऑर्थोडॉक्स ईसाई उत्सव,.

कि सुसमाचार है क्योंकि ऑर्थोडॉक्स ईसाई चर्च, क्रूस पर चढ़ाया, बल्कि यीशु मसीह के जी उठने मनाता है. यीशु मसीह के जी उठने मरणोपरांत स्वर्ग के राज्य के लिए सभी लोगों के जी उठने, ईसाइयों, इसका मतलब है. और आदमी अनन्त जीवन को जीतने के लिए शरीर को खाने और यीशु मसीह (यूहन्ना रचित सुसमाचार, अध्याय 6: 40-60) का खून पीते चाहिए इयुकेरिस्ट की धर्मविधि की पेशकश की है, जो.

दुनिया भर में 400 मिलियन रूढ़िवादी ईसाइयों के साथ यीशु मसीह के जी उठने, रूढ़िवादी ईसाई ईस्टर, का जुनून मनाते हैं. आप रूढ़िवादी चर्च या रूढ़िवादी मठ रहते हैं जहां के सबसे नजदीक लाइन और पवित्र सप्ताह के रूढ़िवादी दृश्यों में भाग लेने का पता लगाएं.

 इस ग्रह पर सभी लोगों के लिए ईस्टर, हैप्पी ईस्टर मुबारक!

 पहले ईसाई धर्म है जो रूढ़िवादी ईसाई धर्म के बारे में जानें, आदिम, जल्दी क्रिश्चियन चर्च.

……………………………………………………………………………………

Ortodoks Kilisesi, Kutsal Hafta başlaması ile birlikte, gibi bellek İsa Mesih’in «ölüm günü», ama Haç doğru yolda meydana gelen tüm olayları sadece hatırlatır. Fakat Ortodoks Kilisesi hatırlar ve «İsa Mesih’in ölüm günü» kadar onur tüm olayları, ancak Hıristiyan İsa Mesih’e inanan tüm insanların geçişi yani Fısıh ve İsa Mesih’in Diriliş, teolojik ağırlık verir sonsuz yaşam, cennet krallığına Onun Kilisesi üyesi.

İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi bu hatırlama, Kutsal Hafta yılda bir kez değil, sadece Ortodoks Hıristiyan Kilisesi, kutlanan, ama her Kutsal Tapınma her Pazar kutlanan ve bazen Ortodoks Kiliseler haftasında ve Dünyada ortodoks manastır.

Dünyada 400 milyon Ortodoks Hıristiyan’ın her Tanrısal Liturjisi tüm Ortodoks Hıristiyanlar sunulan Eucharist ayinlerinde, katılmaya davet ediyoruz. Her adama Eucharist Gizem katılmak için, önce vaftiz ve Ortodoks Hıristiyan (Vaftiz ve Onay) olarak yağlanmış olmalıdır. Olgun yaş İtiraf ayinlerinde ve günahların bağışlanması ve tamamlayıcı gelmelidir ve gerçekleştirilen ve merhem Gizem takviye zaman.
Kutsal Hafta doruk noktası, Ortodoks Hıristiyanlar için değil, Maunday Perşembe 17/4 (Supper – Çarmıha) veya Kutsal Cuma 18/4 (Biriktirme ve Epitaph), ancak Cumartesi 19/4 (Diriliş İsa Mesih) ile Paskalya Pazar (20 Nisan 2014) tarihinde 02:00 kadar 11:00 Night at Surp Badarak’a taahhüt.

Biz ikamet yerine yakın bir Ortodoks Hristiyan kilise ya da bir Ortodoks Hıristiyan manastırını bulmak, Yunanistan, Kıbrıs, Avrupa, Amerika, Asya, Afrika, Okyanusya, tüm insanları davet ve tüm bu Kutsal Hafta izlemek için Ortodoks Hıristiyan Kilisesi yapışır erken Hıristiyan Kilisesi’nin geleneklerine göre dirilişe kadar İsa Mesih’in Passion Ortodoks Hıristiyan kutlama.

Bu İncil çünkü Ortodoks Hristiyan Kilisesi, çarmıha gerilmiş, değil İsa Mesih’in dirilişini kutluyor. İsa Mesih’in Diriliş ölümünden sonra Cennetin Krallığı tüm insanların dirilişi, Hıristiyanlar, demektir. Ve adam Ebedi Hayat kazanmak için Vücut yemek ve İsa Mesih’in (Yuhanna İncili, bölüm 6: 40-60) Kanını içmek gerekir Eucharist Sacrament sundu.

Dünyada 400 milyon Ortodoks Hıristiyanlar ile birlikte İsa Mesih’in diriliş, Ortodoks Hıristiyan Paskalya, Passion kutlayın. Eğer Ortodoks Kilisesi veya Ortodoks manastırını yaşadığımız için yakın hat ve Kutsal Hafta ortodoks dizileri katılmak bulun.

 Gezegendeki tüm insanlar için Paskalya, Happy Easter Mutlu!

 İlk Hıristiyan inanç Ortodoks Hıristiyan inancı, hakkında bilgi, ilkel, Erken Hıristiyan Kilisesi.

………………………………………………………………………………………

Lub Koom Txoos Orthodox, nrog pib Dawb Huv lub limtiam, raws li nco nco tsis tsuas yog lub «hnub ntawm txoj kev tuag» los ntawm Yexus Khetos, tiam sis tag nrho cov xwm txheej uas tshwm sim nyob rau hauv txoj kev mus saum tug ntoo Khaublig. Tab sis lub Orthodox lub Koom Txoos nco txog thiab honors tag nrho cov xwm txheej mus txog rau lub «hnub ntawm lub tuag los ntawm Yexus Khetos», tab sis muab lub Theological qhov ceeb thawj ntawm Kev Sawv Rov Los ntawm Yexus Khetos, uas yog cov ntseeg rooj mov Hla Dhau, piv txwv li lub tso cai ntawm txhua tus neeg uas ntseeg hais tias nyob rau hauv Yexus Khetos thiab yog cov tswv cuab ntawm Nws lub Koom Txoos, kom nyob mus ib txhis, lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej.

Qhov no nco txog tus tuag thiab sawv rov qab los ntawm Yexus Khetos, ua koob tsheej nyob rau hauv lub Koom Txoos Orthodox ntseeg, tsis tsuas yog ib xyoos ib zaug, nyob rau hauv lub limtiam Dawb Huv, tab sis txhua txhua Divine Liturgy yog ua koob tsheej txhua txhua hnub Sunday thiab tej lub sij hawm thaum lub sij hawm lub lim tiam nyob rau hauv lub Orthodox Cov ntseeg thiab orthodox Monasteries nyob ib ncig ntawm lub ntiaj teb no.

Lub 400 lab Orthodox ntseeg nyob ib ncig ntawm lub ntiaj teb no yog caw mus koom nraim rau hauv lub cim nco txog ntawm lub Eucharist, uas yog muaj rau tag nrho cov Orthodox ntseeg Vajtswv nyob rau txhua txhua Divine Liturgy. Mus koom txhua txhua tus txiv neej lub paub tsis meej ntawm lub Eucharist, yuav tsum xub tau kev cai raus dej thiab tau xaiv tseg raws li ib tug Orthodox ntseeg (kev cai raus dej thiab kev pom zoo). Thaum nyob rau hauv hnub nyoog paub tab yuav tsum tau preceded los ntawm lub cim nco txog ntawm lees txim thiab zam txim rau tej kev txhaum, thiab txhij thiab reinforcing ua thiab paub tsis meej ntawm Unction.
Tus nkaus yuav Dawb Huv lub limtiam, rau Orthodox ntseeg, tsis yog Maundy Thursday 17/4 (Pluas Hmo – ntsia saum ntoo Khaublig) los yog Zoo Friday 18/4 (deposition thiab Epitaph), tab sis hnub Saturday 19/4 (Kev Sawv Rov Los Yexus Khetos) nrog txhaum Hmo Divine Liturgy thaum 11 teev tsaus ntuj mus txog rau thaum 2:00 a.m. on Easter Sunday (20 Plaub Hlis Ntuj 2014).

Peb thov caw tag nrho cov neeg nyob rau tim Nkij teb chaws, Cyprus, Europe, America, Asia, Africa, Oceania, nrhiav tau ib tug Orthodox Christian pawg ntseeg los yog ib tug Orthodox Christian monastery nyob ze ntawm lub qhov chaw nyob thiab tag nrho cov no Dawb Huv lub limtiam mus saib Orthodox ntseeg siab ntawm tus mob siab rau ntawm Yexus Khetos kom txog thaum sawv rov los, raws li cov kev lig kev cai ntawm lub Koom Txoos thaum ntxov ntseeg, uas adheres rau lub Orthodox ntseeg lub Koom Txoos.

Lub Koom Txoos Orthodox ntseeg ua koomtxoos nco txog tus Ntoo Cuam, tiam sis sawv rov qab los ntawm Yexus Khetos, vim hais tias yog Txoj Moo Zoo. Kev Sawv Rov Los ntawm Yexus Khetos sawv rov qab los txhais tau hais tias tus ntawm txhua tus neeg, ntseeg, posthumously rau lub Nceeg Vaj ntawm Saum Ntuj Ceeb Tsheej. Thiab yeej tus txiv neej Nyob Mus Ib Txhis Lub neej yuav tsum noj lub cev thiab haus cov ntshav los ntawm Yexus Khetos (Txoj Moo Zoo ntawm John, tshooj 6: 40-60), uas muaj lub cim nco txog ntawm lub Eucharist.

Koob tsheej nco txog tus mob siab rau ntawm Yexus Khetos, lub sawv rov los, Orthodox Christian Easter, nrog rau 400 lab Orthodox uas ntseeg Yexus uas lub ntiaj teb no. Nrhiav kab rau qhov ze rau qhov chaw koj nyob los yog lub Koom Txoos Orthodox Orthodox monastery thiab koom tes nyob rau hauv orthodox zaj ntawm Dawb Huv lub limtiam.

 Zoo siab Easter, Happy Easter rau tag nrho cov neeg nyob rau lub ntiaj teb!

 Kawm kom paub txog cov ntseeg txoj kev ntseeg Orthodox, uas yog cov ntseeg txoj kev ntseeg ua ntej, tswv yim qub, thaum ntxov ntseeg lub Koom Txoos.

…………………………………………………………………………………….

A Orthodox Church, tare da daga farkon Mai Tsarki Week, kamar yadda ƙwaƙwalwar ajiya ta tuna da ba wai kawai da «ranar mutuwa,» Yesu Kristi, amma duk abubuwan da suka faru ne a tafarkin ga Cross. Amma Orthodox Church tuna da karrama duk abubuwan ya yi «ranar mutuwar Yesu Kristi», amma ya ba da tauhidin nauyin da tashin Yesu Kristi, wanda shine na Kirista Idin Ƙetarewa, watau na nassi ga dukkan mutanen da suka yi imani da Yesu Kristi da kuma su ne wakilan da Church, zuwa rai na har abada, Mulkin sama.

Wannan ambaton da mutuwa da tashin Yesu Almasihu, bikin a Orthodox Ikilisiyar Kirista, ba kawai sau ɗaya a shekara, a cikin Kur’ani mai girma Week, amma duk Divine Liturgy an yi bikin kowane Lahadi da kuma wani lokaci, a lokacin makon a cikin Ikklisiya da kuma Orthodox Orthodox monasteries, a duniya.

A 400 miliyan Orthodox Kirista a duniya Muna gayyatarka na rayayye shiga a cikin Sacrament na Eucharist, wanda aka miƙa wa dukan Orthodox Kirista a cikin kowane Divine Liturgy. Don shiga kowane mutum da Mystery na Eucharist, dole ne da farko a yi masa baftisma ya kuma shafe a matsayin Krista na Orthodox (Baftisma da Tabbacin). A lokacin da balagagge a shekara dole ne a riga da Sacrament na Confession da remission zunubai, da kuma karin da reinforcing yi, kuma da asiri na Unction.
A culmination of Mai Tsarki Week, domin Orthodox Krista, ba shi ba ne Maundy Alhamis 17/4 (bukin – Gicciyen) ko Good Jumma’a 18/4 (shaida, kuma Epitaph), amma Asabar 19/4 (¡iyãma Yesu Kristi) tare da yi Night Divine Liturgy at 11 am 2:00 har sai da safe a ranar Lahadi Easter (20 Afrilu 2014).

Mun gayyaci dukan mutane a Girka, Cyprus, Turai, Amurka, Asia, Afrika, Oceania, sami Krista na Orthodox coci ko Krista na Orthodox sufi kusa da wurin zama, da dukan Kur’ani mai girma? Week zuwa watch Krista na Orthodox bikin na Passion Yesu Kristi har zuwa tashin matattu, bisa ga al’adar farkon Ikilisiyar Kirista, wanda adheres ga Orthodox Ikilisiyar Kirista.

A Orthodox Ikilisiyar Kirista na murna da gicciye shi, amma tashin Yesu Almasihu, domin wannan shi ne Bishara. Tashi daga matattu Yesu Almasihu yana nufin tashin dukan mutane, Kiristoci, posthumously zuwa mulkin sama. Kuma ya ja ra’ayin mutum rai na har abada ya ci Body sha jinin Yesu Almasihu (Bisharar Yahaya, babi na 6: 40-60), wanda ya miƙa Sacrament na Eucharist.

Kiyaye da Passion Yesu Almasihu, da tashin matattu, na Krista na Orthodox Easter, tare da miliyan 400 Orthodox Kirista a ko’ina cikin duniya. Find layi mafi kusa ga inda kake zama Orthodox Church ko Orthodox sufi da kuma shiga jerin Orthodox na Mai Tsarki Week.

 Happy Easter, Happy Easter ga dukan mutane a duniya.

 Learn game da Orthodox bangaskiyar Kirista, wanda shine bangaskiyar Kirista na farko, m, a farkon Ikilisiyar Kirista.

………………………………………………………………………………….

Gréja Ortodoks ing, kanthi wiwitan Suci Minggu, minangka memori mengeti ora mung «dina pati» saka Gusti Yesus Kristus, nanging kabeh acara sing dumadi ing path menyang ing Kayu Salib. Nanging Gréja Ortodoks ing ngelingi lan kaurmatan kabeh acara munggah menyang «dina ing pati saka Gusti Yesus Kristus», nanging menehi bobot teologi ing Wunguné Jahshua Kristus, kang Paskah Kristen, IE wacana wong kabeh kang padha pracaya ing Gusti Yesus Kristus lan anggota Gereja, kanggo urip langgeng, ing Kratoné Swarga.

Iki sing dielingi saka pati lan wunguné Yésus Kristus, ngrayakake ing Ortodoks Simbahang Kristiyano, ora mung taun sepisan, ing Minggu Suci, nanging saben Bethara Liturgi Suci dirayakake saben Minggu lan kadhangkala sak minggu ing Gereja Ortodoks lan orthodox vihara saindhenging donya.

400 yuta Ortodoks Kristen sak donya diundang kanggo aktif melu ing Sacrament saka Ékaristi, kang ana kanggo kabeh Kristen Ortodoks ing saben Bethara Liturgi Suci. Melok saben wong ing Mystery saka Ékaristi, kudu kabaptis lan njebadi minangka Kristen Ortodoks (baptisané lan Konfirmasi). Nalika ing diwasa umur kudu sadurungé dening Sacrament saka Pangakon lan apuraning dosa, lan congenital lan reinforcing dileksanakake lan misteri Unction.
Ing culmination saka Suci Minggu, kanggo Kristen Ortodoks, dudu Maundy ana 17/4 (Bas – Crucifixion) utawa Good ana 18/4 (Deposition lan Epitaph), nanging ana 19/4 (Wunguné Gusti Yesus Kristus) karo laku wengi Bethara Liturgi Suci ing 11 am nganti 2:00 a.m. ing Paskah Minggu (20 April 2014).

We invite wong kabeh ing Yunani, Siprus, Eropah, Amerika, Asia, Afrika, Oseania, nemu Ortodoks gereja Kristen utawa biara Kristen Ortodoks cedhak panggonan panggonan lan kabeh iki Suci Minggu kanggo nonton prayaan Kristen Ortodoks saka Passion Jahshua Kristus nganti patangen, miturut tradisi awal Simbahang Kristiyano, kang adheres menyang Ortodoks Simbahang Kristiyano.

Ing Ortodoks Simbahang Kristiyano mengeti ing kasalib, nanging rodo wunguné Yésus Kristus, amarga iku Injil. Wunguné Jahshua Kristus ateges patangen kabeh wong, Kristen, anumerta kanggo Kraton Swarga. Lan kanggo menang wong Urip Langgeng ngirim mangan Badan lan ngombe Sang Yesus Kristus (Injil Yohanes bab 6: 40-60), kang ana Sacrament saka Ékaristi.

Ngrameke Passion saka Gusti Yesus Kristus, patangen, Ortodoks Kristen Paskah, bebarengan karo 400 yuta Kristen Ortodoks ing saindhenging donya. Golek baris ing paling cedhak kanggo ngendi manggon Gréja Ortodoks utawa biara Ortodoks lan melu partisipasi ing orthodox urutan saka Suci Minggu.

 Seneng Paskah, Seneng Paskah kanggo kabeh wong ing planet!

 Mangerteni Kristen Ortodoks iman, kang iman Kristen pisanan, primitif, awal Simbahang Kristiyano.

Ang Orthodox Church, uban sa sa pagsugod sa Semana Santa, sama sa handumanan nahinumdom dili lamang ang «adlaw sa kamatayon» ni Jesus-Kristo, apan ang tanan nga mga hitabo nga mahitabo sa dalan ngadto sa Krus. Apan ang mga Orthodox Church nahinumdom ug sa mga pasidungog sa tanan nga mga panghitabo sa sa sa sa «adlaw sa kamatayon ni Jesus-Kristo», apan nagahatag sa theological gibug-aton sa Pagkabanhaw ni Jesus-Kristo, nga mao ang Kristohanong pasko, ie sa paglabay sa tanan nga mga tawo nga nagtuo ni Jesukristo ug sa mga miyembro sa Iyang Simbahan, sa kinabuhi nga walay katapusan, ang gingharian sa langit.

Kini nga handumanan sa sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus-Kristo, gisaulog sa Orthodox Kristohanong Simbahan, dili lamang kausa sa usa ka tuig, sa Semana Santa, apan ang matag Divine pari gisaulog sa matag Dominggo ug usahay sa panahon sa semana sa sa Ortodoksong Simbahan ug sa establisadong mga monasteryo sa tibuok kalibutan.

Ang 400 ka milyon nga Orthodox mga Kristohanon sa tibuok kalibutan gidapit sa aktibo nga pag-apil sa sa Sakramento sa Eukaristiya, nga gitanyag sa tanang mga Kristohanon Orthodox sa matag Divine pari. Sa pag-apil sa tagsatagsa ka tawo ang mga Misteryo sa Eukaristiya, kinahanglan una nga magpabunyag ug gidihogan ingon nga usa ka Orthodox nga Kristohanon (Bunyag ug Kumpirmasyon). Sa diha nga sa hamtong nga edad kinahanglan nga nag-una sa mga Sakramento sa Pagsugid ug kapasayloan sa mga sala, ug magtinabangay sa usag ug gibug-aton nga gihimo ug ang mga Misteryo sa evla.
Ang culmination sa Semana Santa, alang sa Orthodox mga Kristohanon, dili mao ang Huwebes Santo 17/4 (Panihapon – Paglansang sa Krus) o sa Biyernes 18/4 (pagsaksi ug Epitaph), apan sa Sabado sa 19/4 (Pagkabanhaw ni Jesus-Kristo) uban sa magabuhat sa Night Divine pari sa 11 sa gabii hangtud sa 2:00 sa buntag sa Pasko sa Pagkabanhaw Sunday (20 April 2014).

Among dapiton ang tanan nga mga tawo sa Greece, Cipro, Europe, America, Asia, Africa, Oceania, sa pagpangita sa usa ka Orthodox Kristohanong simbahan o sa usa ka Orthodox Kristohanong monasteryo duol sa dapit sa pinuy-anan ug sa tanan niini nga Semana Santa sa pagbantay Orthodox Kristohanong selebrasyon sa Passion ni Jesus-Kristo hangtud sa pagkabanhaw, sumala sa tradisyon sa mga unang Kristohanong Simbahan, nga nagsunod sa Orthodox Kristohanong Simbahan.

Ang Orthodox Kristohanong Simbahan nagsaulog ang gilansang sa cruz, apan hinoon ang pagkabanhaw ni Jesus-Kristo, tungod kay ang Ebanghelyo. Ang Pagkabanhaw ni Jesus-Kristo nagpasabot sa pagkabanhaw sa tanan nga mga katawhan, ang mga Kristohanon, kamatayon ngadto sa gingharian sa langit. Ug sa pagdaug sa tawo nga Kinabuhi nga Dayon kinahanglan sa pagkaon sa Lawas ug sa pag-inum sa Dugo ni Jesus-Kristo (Ebanghelyo ni Juan, kapitulo 6: 40-60), nga naghalad sa Sakramento sa Eukaristiya.

Saulogon sa mga Passion ni Jesus-Kristo, ang pagkabanhaw, Orthodox Kristohanong sa Pasko sa Pagkabanhaw, uban sa 400 ka milyon nga Orthodox mga Kristohanon sa tibuok kalibutan. Find linya sa labing duol nga sa diin kamo nagpuyo Orthodox Simbahan o Orthodox monastery ug pag-apil sa establisadong han-ay sa Semana Santa.

 Happy sa Pasko sa Pagkabanhaw, Happy Pasko sa Pagkabanhaw ngadto sa tanan nga mga tawo sa planeta!

 Pagkat-on mahitungod sa Orthodox Kristohanong hugot nga pagtuo, nga mao ang Kristohanong hugot nga pagtuo-una, karaang, sa sayo sa Kristohanong Simbahan.

Me te tīmatanga o te Wiki Tapu, manatu te Siu Ekalesia rite mahara e kore anake te «ra o te mate» o Ihu Karaiti, engari i nga mea katoa i puta ngā i runga i te ara ki te Cross. Ko mahara te Ekalesia-Siu me hōnore ngā katoa ki runga, ki te «ra o te mate o Ihu Karaiti», engari e hoatu ana i te taimaha o te raa o Ihu Karaiti, i te mea i te Christian kapenga, arā, i te wahi o te iwi katoa te hunga e whakapono i roto ia Ihu Karaiti, me te taha wairua, Ko ngā mema o Ta’na Ekalesia, ki te ora tonu, i te rangatiratanga o te rangi.

Tenei mahara o te mate, me te aranga mai o Ihu Karaiti, ka whakanuia i roto i te Siu Christian Church, e kore anake kotahi te tau, i roto i te Wiki o te Tapu, engari whakanuia nga Atua a Īhaka i te Rātapu katoa, me ētahi wā i roto i te wiki i roto i te hahi-Siu, ka monasteries haratau huri noa i te ao.

Ko te 400 miriona tau Kerisiano Siu huri noa i te ao e karangatia ki te āta whai wāhi i roto i te oro’a o te Eucharist, tapaea ana e te ki he Karaitiana Siu katoa i roto i nga Atua ki āna tikanga. Ki te whai wāhi i nga tangata i te Mystery o te Eucharist, tuatahi me kia iriiria, ka whakawahi hei Siu Christian (Papitaisó, me te Whakapūmau). A, no te i roto i te kaumatua me mua i te oro’a o Confession me te murunga hara, me te tautoko, me te whakapakari i ngā whakamana, me te Mystery o whakawahi.
Ko te mutunga o te Wiki Tapu, hoki Karaitiana-Siu e kore ko, te Maundy Rāpare 17/4 (Ohomohe – Faasatauroraa) ranei Paraire Pai 18/4 (te waipara me Epitaph), ko te Rāhoroi 19/4 (Toetuu a Ihu Karaiti) me te e mahi ana Night Atua ki āna i 11 pm tae noa 2:00 a.m. i te Aranga Rātapu (20 April 2014).

Ani tatou i te iwi katoa i roto i Kariki, Kaiperu, Europa, o Amerika, Asia, Awherika, Poronihia, kitea he whare karakia Karaitiana Siu pe he ohu whakapono Siu Christian tata te wahi o te noho me tenei katoa ki te Wiki o te Tapu mataara matapono Christian whakanui o te Passion o Ihu Karaiti tae noa ki te aranga, i rite ki te tikanga tuku iho o te Ekalesia Christian wawe, i piri ki te Siu Christian Church.

E whakanui ana te Siu Christian Church te ripekatia, engari i te aranga mai o Ihu Karaiti, no te mea e ko te Evanelia. Te tikanga o te raa o Iesu Mesia i te aranga o te iwi katoa, Karaitiana, murimatetia ki te rangatiratanga o te rangi. A ki te riro i te tangata e Moui Taengatá kia kai i te Body, ka inu i te toto o Ihu Karaiti (Evanelia o John, pene 6: 40-60), i tapaea te Sākalamēnití o te Eucharist.

Whakanui i te Passion o Ihu Karaiti, i te aranga, Siu Christian Aranga, me 400 miriona Siu Karaitiana puta noa i te ao. Kimihia te raina i te tata ki te wahi e ora koe Siu Church pe Siu ohu whakapono, me te whai wāhi i roto i ngā raupapa haratau o te Wiki o te Tapu.

 Ka hari Aranga, hari Aranga ki te iwi katoa i runga i te ao!

 Ako e pā ana ki te whakapono Karaitiana-Siu, e ko te whakapono Karaitiana tuatahi, i tahito ra, te tīmatanga o te Ekalesia Karaitiana.

ऑर्थोडॉक्स चर्च, पवित्र आठवडा सुरू असलेल्या, म्हणून मेमरी येशू ख्रिस्ताचे «मृत्यू दिवस», पण क्रॉस दिशेने मार्गावर घडणाऱ्या सर्व घटना नाही फक्त recalls. पण ऑर्थोडॉक्स चर्च लक्षात आणि «येशू ख्रिस्त मृत्यू दिवस» ​​पर्यंत सन्मानपूर्वक सर्व कार्यक्रम, परंतु ख्रिश्चन येशू ख्रिस्तामध्ये विश्वास अशा सर्व लोकांची रस्ता म्हणजेच वल्हांडण, आणि कोणत्या येशू ख्रिस्ताचे पुनरुत्थान, च्या ब्रह्मज्ञानविषयक वजन देते अनंतकाळचे जीवन, स्वर्गाच्या राज्यात त्याच्या चर्च सदस्यांना आहेत.

येशू ख्रिस्त मृत्यू आणि पुनरुत्थान या आठवण, पवित्र आठवडा वर्षातून एकदा नाही फक्त ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन चर्च, साजरे, परंतु प्रत्येक दैवी चर्चने अधिकृतपणे ठरवलेली सार्वजनिक प्रार्थना व पूजाविधी दर रविवारी साजरा केला जातो आणि कधी कधी ऑर्थोडॉक्स चर्च मध्ये आठवड्यात दरम्यान आणि जगभरातील ऑर्थोडॉक्स monasteries.

जगभरात 400 दशलक्ष ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन सक्रियपणे प्रत्येक दैवी चर्चने अधिकृतपणे ठरवलेली सार्वजनिक प्रार्थना व पूजाविधी सर्व ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन देऊ जाते Eucharist च्या (ख़्रिस्ती धर्माचा) कोणताही धार्मिक विधी, सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित आहात. प्रत्येक मनुष्य Eucharist च्या मिस्टेरी सहभागी, प्रथम बाप्तिस्मा आणि एक ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन (बाप्तिस्मा आणि पुष्टीकरण) म्हणून अभिषेक करणे आवश्यक आहे. प्रौढ वयात कबुलीजबाब च्या (ख़्रिस्ती धर्माचा) कोणताही धार्मिक विधी आणि पापांची क्षमा, आणि पूरक अगोदर करणे तसेच सादर आणि मलम च्या मिस्टेरी reinforcing तेव्हा.
पवित्र आठवड्याचे कळस, ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन साठी, नाही Maundy गुरुवार 17/4 (रात्रीचे जेवण – सुळावर देणे) किंवा चांगली शुक्रवार 18/4 (पदच्युती आणि थडग्यावर कोरलेले शब्द), पण शनिवारी 19/4 (पुनरुत्थान येशू ख्रिस्त) सह इस्टर रविवारी (20 एप्रिल 2014) वर 2:00 दुपारी पर्यंत 11 वाजता रात्र दैवी चर्चने अधिकृतपणे ठरवलेली सार्वजनिक प्रार्थना व पूजाविधी कमिट.

आम्ही राहण्याचा ठिकाणी जवळ एक ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन चर्च किंवा ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन मठ शोधू, ग्रीस, सायप्रस, युरोप, अमेरिका, आशिया, आफ्रिका, ओशनिया सर्व लोकांना आमंत्रित आणि सर्व या पवित्र आठवडा पाहण्यासाठी ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन चर्च पालन करते जे लवकर ख्रिस्ती चर्च, परंपरा त्यानुसार पुनरुत्थान होईपर्यंत येशू ख्रिस्त उत्कटतेने च्या ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन उत्सव,.

की गॉस्पेल आहे कारण ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन चर्च, वधस्तंभावर, पण ऐवजी येशू ख्रिस्ताचे पुनरुत्थान साजरा केला जातो. येशू ख्रिस्ताचे पुनरुत्थान posthumously स्वर्गाच्या राज्यात सर्व लोक पुनरुत्थान, ख्रिस्ती, म्हणजे. आणि मनुष्य अनंतकाळचे जीवन जिंकण्यासाठी शरीर खाणे आणि येशू ख्रिस्त (योहानाच्या गॉस्पेल, धडा 6: 40-60) च्या रक्त पिण्याची पाहिजे Eucharist च्या (ख़्रिस्ती धर्माचा) कोणताही धार्मिक विधी देऊ जे.

जगभरातून 400 दशलक्ष ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन सोबत येशू ख्रिस्त, पुनरुत्थान, ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन इस्टर, उत्कटतेने साजरे. आपण ऑर्थोडॉक्स चर्च किंवा ऑर्थोडॉक्स मठ राहतात जेथे जवळच्या ओळ पवित्र आठवड्याचे ऑर्थोडॉक्स क्रम सहभागी शोधा.

 ग्रहावर सर्व लोकांना इस्टर, शुभेच्छा इस्टर शुभेच्छा!

 प्रथम ख्रिश्चन विश्वास आहे ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन विश्वास, जाणून घ्या, प्राचीन, लवकर ख्रिस्ती चर्च.

Gereja Ortodoks, dengan permulaan Minggu Suci, sebagai ingatan mengimbas kembali bukan sahaja «hari kematian» Yesus Kristus, tetapi semua peristiwa-peristiwa yang berlaku pada laluan ke arah Cross. Tetapi Gereja Ortodoks ingat dan penghormatan semua peristiwa-peristiwa sehingga kepada «hari kematian Yesus Kristus», tetapi memberikan berat teologi Kebangkitan Yesus Kristus, yang merupakan Kristian Paskah, iaitu laluan daripada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan merupakan anggota Gereja-Nya, untuk hidup yang kekal, kerajaan syurga.

Ini mengingat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yang dirayakan di Gereja Kristian Ortodoks, bukan hanya sekali setahun, di Minggu Suci, tetapi setiap Liturgi Ilahi disambut setiap Ahad dan kadang-kadang semasa minggu dalam Jemaat-jemaat Ortodoks dan biara ortodoks di seluruh dunia.

400 juta orang Kristian Ortodoks di seluruh dunia dijemput untuk mengambil bahagian secara aktif dalam Sakramen Ekaristi, yang ditawarkan kepada semua orang Kristian Ortodoks di setiap Liturgi Ilahi. Untuk mengambil bahagian setiap lelaki Misteri Ekaristi, mesti dibaptiskan dan diurapi sebagai Kristian Ortodoks (Pembaptisan dan Pengesahan). Apabila dalam usia yang matang harus didahului oleh Sakramen Pengakuan dan pengampunan dosa, dan saling melengkapi dan menyokong dilakukan dan Misteri pemberian minyak suci.
Kemuncak Minggu Suci, bagi orang Kristian Ortodoks, bukan derma Thursday 17/4 (Perjamuan – Penyaliban) atau Good Friday 18/4 (Pemendapan dan tulisan di batu nisan), tetapi Sabtu 19/4 (kiamat Nabi Isa) dengan melakukan Malam Liturgi Ilahi pada 11 malam hingga 02:00 pada Paskah Ahad (20 April 2014).

Kami menjemput semua orang di Greece, Cyprus, Eropah, Amerika, Asia, Afrika, Oceania, mencari Ortodoks gereja Kristian atau biara Ortodoks Kristian berhampiran tempat kediaman dan semua ini Minggu Suci untuk menonton perayaan Kristian Ortodoks daripada Passion Yesus Kristus sehingga kebangkitan, mengikut tradisi gereja Kristian awal, yang berpegang teguh kepada Gereja Kristian Ortodoks.

Gereja Kristian Ortodoks meraikan di kayu palang salib, tetapi kebangkitan Yesus Kristus, kerana itu adalah Injil. Kebangkitan Yesus Kristus ertinya kebangkitan semua manusia, Kristian, selepas kematian kepada Kerajaan Syurga. Dan untuk memenangi lelaki Hidup Kekal harus makan Badan dan meminum darah Yesus Kristus (Injil John, bab 6: 40-60), yang ditawarkan Sakramen Ekaristi.

Raikan Passion Yesus Kristus, kebangkitan, Ortodoks Kristian Paskah, bersama-sama dengan 400 juta Kristian Ortodoks di seluruh dunia. Cari beratur yang paling hampir dengan tempat tinggal anda Gereja Ortodoks atau biara Ortodoks dan mengambil bahagian dalam urutan ortodoks Minggu Suci.

 Selamat hari Paskah, Happy Paskah kepada semua orang di planet ini!

 Belajar tentang agama Kristian Ortodoks, yang merupakan kepercayaan Kristian pertama, primitif, awal gereja Kristian.

Legliz Otodòks la, ak kòmansman an nan Semèn Sent, menm jan memwa rapèl pa sèlman «jou a nan lanmò» nan Jezi Kris la, men tout evènman yo ki rive sou wout la nan direksyon pou Kwa a. Men, Legliz Otodòks la sonje ak onè tout evènman jiska «jou a nan lanmò a nan Jezi Kris la», men li bay pwa a teyolojik nan Rezirèksyon an nan Jezi Kris la, ki se fèt Delivrans jwif yo kretyen, sa vle di pasaj la nan tout moun ki te kwè nan Jezi Kris la ak yo se manm nan legliz li a, nan lavi p’ap janm fini an, Peyi Wa ki nan syèl la.

Sa a toujou chonje lanmò a ak rezirèksyon nan Jezi Kris la, selebre nan kretyen Legliz Otodòks la, se pa sèlman yon fwa chak ane, nan Semèn Bondye a, men chak diven Liturgy se selebre chak dimanch epi pafwa pandan semèn nan nan legliz yo Otodòks ak monastè Otodòks atravè mond lan.

400 milyon dola Otodòks kretyen yo atravè mond lan ki envite nan patisipe aktivman nan Sentsèn nan nan ekaristik a, ki se bèt yo ofri bay tout kretyen Otodòks nan tout diven Liturgy. Pou patisipe chak moun mistè a nan ekaristik la, yo dwe premye resevwa batèm, li fwote kòm yon kretyen Otodòks (Batèm ak Konfimasyon). Lè nan laj ki gen matirite yo dwe anvan pa Sentsèn nan nan Konfesyon ak padon pou tout peche, epi konplemantè ak ranfòse fèt ak mistè a nan onksion.
Akimilasyon nan nan Semèn Bondye a, pou Kretyen Òtodòks, se pa sen Jedi 17/4 (Soupe a – Krisifiksyon) oswa Vandredi sen 18/4 (Depozisyon ak epitaf), men Samdi a 19/4 (Rezirèksyon Jezikri) ak fè lannwit diven Liturgy nan 11 pm jouk 2:00 a.m. nan Dimanch Pak (20 avril 2014).

Nou envite tout moun nan Lagrès, lil Chip, Ewòp, Amerik, Azi, Afrik, Oceania, jwenn yon legliz kretyen Otodòks oswa yon monastè Kretyen Òtodòks tou pre plas la nan rezidans ak tout bagay sa a Semèn Sent yo gade Kretyen Òtodòks selebrasyon nan Pasyon an nan Jezi Kris la jouk rezirèksyon an, selon tradisyon an nan byen bonè Kretyen Legliz la, ki suiv Legliz Kretyen Òtodòks la.

Legliz Kretyen Òtodòks la selebre kloure sou kwa a, men pito rezirèksyon an nan Jezi Kris la, paske se Levanjil la. Rezirèksyon an nan Jezi Kris la vle di leve pou resevwa tout moun, kretyen, posthumes Peyi Wa ki nan syèl la. Ak pou pou genyen nonm lan lavi p’ap janm fini fèt pou yo manje kò a, epi yo bwè san an nan Jezi Kris la (Levanjil Jan, chapit 6: 40-60), ki ofri Sentsèn nan nan ekaristik la.

Selebre Pasyon an nan Jezi Kris la, rezirèksyon an, Kretyen Òtodòks Pak, ansanm ak 400 milyon dola Kretyen Òtodòks nan tout mond lan. Jwenn liy ki pi pre a kote w ap viv Legliz Òtodòks oswa Otodòks monastè epi patisipe nan sekans Otodòks nan Semèn Sentespri.

 Ala bon sa bon Pak, Ala bon sa bon Pak ak tout moun sou planèt la!

 Aprann plis enfòmasyon konsènan Otodòks konfyans kretyen an, ki se lafwa kretyen an premye, primitif, byen bonè kretyen legliz la.

Na Chọọchị Ọtọdọks, na mmalite nke Nsọ Izu, dị ka ebe nchekwa na-echeta, ọ bụghị nanị na «ụbọchị nke ọnwụ» nke Jizọs Kraịst, ma, ndị niile ihe na-erukwa na ụzọ kwupụta Obe. Ma, Chọọchị Ọtọdọks na-echeta na-ewetakwara niile ihe ruo «ụbọchị nke ọnwụ Jizọs Kraịst,» ma ọ na-enye ndị nkà mmụta okpukpe nke ịdị arọ nke Mbilite n’Ọnwụ Jizọs Kraịst, nke bụ Christian Ememme Ngabiga, ntụgharị Itie niile ndị kweere na Jizọs Kraịst na bụ ndị òtù Ya na Chọọchị, na ndụ ebighị ebi, alaeze nke eluigwe.

Nke a na-echeta ọnwụ na mbilite n’ọnwụ nke Jizọs Kraịst, na-eme ememe na Ọtọdọks Christian Church, ọ bụghị nanị otu ugboro n’afọ, na Nsọ Izu, ma ọ bụla Chineke Liturgy na-eme ememe ọ bụla Sunday mgbe ụfọdụ n’izu na chọọchị Ọtọdọks na Chọọchị Ọtọdọks monasteries gburugburu ụwa.

400 nde ndị Kraịst Ọtọdọks gburugburu ụwa na-kpọrọ ifịk ifịk isonye na Sacrament nke Timoti, nke a na-awa nile nke ndị Kraịst Ọtọdọks ọ bụla Chineke Liturgy. Isonye na nwoke ọ bụla nke Mystery nke Timoti ga-akpa baptizim ma ndị e tere mmanụ dị ka Chọọchị Ọtọdọks Christian (Baptizim na egosi). Mgbe tozuru okè afọ ga-kpọkwasịwo site Sacrament nke-ekwupụta na remission mmehie, na arụkọ na ume rụrụ na Mystery nke Unction.
Njedebe nke Nsọ Izu, n’ihi na ndị Kraịst Ọtọdọks, abụghị Maundy Thursday 17/4 (nri abalị – Crucifixion) ma ọ bụ Good Friday 18/4 (Deposition na Epitaph), ma Saturday 19/4 (Mbilite n’Ọnwụ Jizọs Kraịst) na ime Na Chineke Liturgy na 11 obi ruo mgbe 2:00 elekere asatọ nke ụtụtụ na Ista Sunday (20 April 2014).

Anyị na-agba mmadụ nile na Greece, Cyprus, Europe, America, Asia, Africa, Oceania, na-ahụ ihe ndị Ọtọdọks Christian ụka ma ọ bụ Chọọchị Ọtọdọks Christian n’ebe obibi ndị mọnk dị nso n’ebe obibi niile nke a Nsọ Izu-ekiri Chọọchị Ọtọdọks Christian ememe nke Rihanna nke Jizọs Kraịst ruo mgbe mbilite n’ọnwụ, dị ka omenala ndị Kraịst oge mbụ Church, nke agbaso iji Ọtọdọks Christian Church.

Ọtọdọks Christian Church agba ndị a kpogidere, kama na mbilite n’ọnwụ nke Jizọs Kraịst, n’ihi na nke ahụ bụ Oziọma. Mbilite n’Ọnwụ Jizọs Kraịst pụtara na mbilite n’ọnwụ nke mmadụ nile, ndị Kraịst, posthumously Alaeze n’eluigwe. Na-emeri onye na Mgbe Ebighị Ebi Ndụ kwesịrị iri Isi ma na-aṅụ ọbara Jizọs Kraịst (Gospel John, ibuot 6: 40-60), nke akawa Sacrament nke Timoti.

Usọrọ Rihanna nke Jizọs Kraịst, mbilite n’ọnwụ, ndị Ọtọdọks Christian Ista, tinyere 400 nde ndị Kraịst Ọtọdọks ke ofụri ererimbot. Chọta Nweta kacha nso n’ebe i bi ma ọ bụ na Chọọchị Ọtọdọks nke Chọọchị Ọtọdọks n’ebe obibi ndị mọnk na isonye na Chọọchị Ọtọdọks nke usoro Nsọ Izu.

 Obi ụtọ na Ista, Obi ụtọ na Ista mmadụ niile na uwa!

 Na-amụta banyere Ọtọdọks Christian okwukwe, nke bụ okwukwe Ndị Kraịst mbụ, oge ochie, Ndị Kraịst oge mbụ Church.

Gereja Ortodoks, dengan dimulainya Pekan Suci, sebagai memori ingat tidak hanya «hari kematian» Yesus Kristus, tetapi semua peristiwa yang terjadi di jalan menuju Salib. Namun Gereja Ortodoks mengingat dan menghormati semua kejadian sampai «hari kematian Yesus Kristus», tetapi memberikan bobot teologis dari Kebangkitan Yesus Kristus, yang adalah Kristen Paskah, yaitu bagian dari semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan adalah anggota Gereja-Nya, untuk hidup yang kekal, kerajaan surga.

Ini mengingat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dirayakan di Gereja Kristen Ortodoks, tidak hanya sekali setahun, dalam Pekan Suci, tapi setiap Ilahi Liturgi dirayakan setiap hari Minggu dan kadang-kadang selama seminggu di Gereja-gereja Ortodoks dan biara-biara ortodoks di seluruh dunia.

The 400 juta orang Kristen Ortodoks di seluruh dunia diundang untuk berpartisipasi aktif dalam Sakramen Ekaristi, yang ditawarkan kepada semua orang Kristen Ortodoks di setiap Ekaristi. Untuk berpartisipasi setiap orang Misteri Ekaristi, terlebih dahulu harus dibaptis dan diurapi sebagai seorang Kristen Ortodoks (Pembaptisan dan Konfirmasi). Ketika di usia dewasa harus didahului dengan Sakramen Pengakuan dan pengampunan dosa, dan saling melengkapi dan memperkuat dilakukan dan Misteri pemberian minyak suci.
Puncak dari Pekan Suci, bagi orang Kristen Ortodoks, bukanlah Kamis Putih 17/4 (Supper – Penyaliban) atau Jumat Agung 18/4 (Deposisi dan Epitaph), tapi Sabtu 19/4 (Kebangkitan Yesus Kristus) dengan komit Malam Liturgi Suci at 11:00 sampai 02:00 pada hari Minggu Paskah (20 April 2014).

Kami mengundang semua orang di Yunani, Siprus, Eropa, Amerika, Asia, Afrika, Oceania, menemukan gereja Kristen Ortodoks atau biara Kristen Ortodoks di dekat tempat tinggal dan semua ini Pekan Suci untuk menonton Christian Ortodoks perayaan Sengsara Yesus Kristus sampai kebangkitan, menurut tradisi Gereja Kristen awal, yang menganut Kristen Gereja Ortodoks.

Gereja Kristen Ortodoks merayakan disalibkan, melainkan kebangkitan Yesus Kristus, karena itu adalah Injil. Kebangkitan Yesus Kristus berarti kebangkitan semua orang, Kristen, anumerta ke Kerajaan Surga. Dan untuk memenangkan pria Kehidupan Kekal harus makan Tubuh dan minum Darah Yesus Kristus (Injil Yohanes, pasal 6: 40-60), yang menawarkan Sakramen Ekaristi.

Merayakan Sengsara Yesus Kristus, kebangkitan, Kristen Ortodoks Paskah, bersama dengan 400 juta orang Kristen Ortodoks di seluruh dunia. Cari garis terdekat dengan tempat Anda tinggal Gereja Ortodoks atau biara Ortodoks dan berpartisipasi dalam urutan ortodoks Pekan Suci.

 Happy Easter, Happy Easter untuk semua orang di planet ini!

 Pelajari tentang iman Kristen Ortodoks, yang merupakan iman Kristen pertama, primitif, awal Gereja Kristen.

A Igrexa Ortodoxa, co inicio da Semana Santa, como memoria recorda non só o «día da morte» de Xesús Cristo, pero todos os eventos que ocorren no camiño da Cruz. Pero a Igrexa Ortodoxa recorda e homenaxea todos os eventos ata o «día da morte de Xesús Cristo», pero dá o peso teolóxico da Resurrección de Xesús Cristo, que é a Pascua cristiá, é dicir, o paso de todas as persoas que cren en Xesús Cristo e son membros da súa igrexa, para a vida eterna, o reino dos ceos.

Esta lembranza da morte e resurrección de Xesús Cristo, celebrada na Igrexa Cristiá Ortodoxa, non só unha vez ao ano, a Semana Santa, pero cada Divina Liturgia é celebrada todos os domingos e, ás veces, durante a semana nas Igrexas ortodoxas e mosteiros ortodoxos en todo o mundo.

Os 400 millóns de cristiáns ortodoxos en todo o mundo están invitados a participar activamente no sacramento da Eucaristía, que é ofrecido a todos os cristiáns ortodoxos en cada Divina Liturgia. Para participar cada home o Misterio da Eucaristía, debe primeiro ser bautizado e unxido como un cristián ortodoxo (bautismo ea confirmación). Cando en idade madura debe ser precedida polo sacramento da confesión ea remisión dos pecados, e complementar e reforzar realizada eo Misterio da unção.
O punto culminante da Semana Santa, para os cristiáns ortodoxos, non é a Xoves Santo 17/4 (Cea – Crucifixión) ou Venres Santo 18/4 (Deposición e Epitaph), pero o Sábado 19/4 (resurrección de Xesús Cristo), con cometer Noite Divina Liturgia, ás 11 horas, ata 02h00 o domingo de Pascua (20 de abril de 2014).

Convidamos a todas as persoas en Grecia, Chipre, Europa, América, Asia, África, Oceanía, atopar unha igrexa cristiá ortodoxa ou un mosteiro cristián ortodoxo preto do lugar de residencia e todo iso a Semana Santa para asistir celebración cristiá ortodoxa da Paixón de Xesucristo ata a resurrección, segundo a tradición da igrexa cristiá primitiva, que unirse á Igrexa Cristiá Ortodoxa.

A Igrexa Cristiá Ortodoxa celebra o crucificado, senón a resurrección de Xesús Cristo, porque iso é o Evanxeo. A Resurrección de Xesús Cristo significa a resurrección de toda a xente, os cristiáns, a título póstumo ao Reino dos Ceos. E para gañar o home a vida eterna que comer o corpo e beber o sangue de Xesús Cristo (Evanxeo de João, capítulo 6: 40-60), que ofreceu o Sacramento da Eucaristía.

Celebrar a Paixón de Xesús Cristo, a resurrección, a Pascua ortodoxa cristiá, xunto con 400 millóns de cristiáns ortodoxos en todo o mundo. Atope liña o máis próximo de onde vostede vive Igrexa Ortodoxa ou mosteiro ortodoxo e participar de secuencias ortodoxos da Semana Santa.

 Feliz Pascua, Feliz Pascua a todos os pobos do planeta!

 Máis información sobre a fe cristiá ortodoxa, que é a fe cristiá primeiro, primitivo, inicio da Igrexa cristiá.

Ortodoks Kilsəsi, Müqəddəs həftə başlaması ilə, yaddaş İsa Məsihin «ölüm günü», lakin Xaç yolunda baş verən bütün hadisələri yalnız xatırladır. Amma pravoslav kilsəsi xatırlayır və «İsa Məsihin ölümü günü» qədər fərqlənmə bütün hadisələr, lakin xristian İsa Məsihə iman edən bütün insanların keçməsi, yəni Pasxa, və olan İsa Məsihin qiyamət, bu dini çəki verir əbədi həyat, göyün səltənət Onun kilsəsi üzvləri var.

İsa Məsihin ölümü və dirilməsi Bu zikr, Müqəddəs Həftə ildə bir dəfə deyil, yalnız pravoslav kilsəsi, qeyd, lakin hər İlahi komünyon hər bazar qeyd olunur və bəzən pravoslav kilsəsi həftəsində və dünyanın pravoslav monastırlar.

Dünyada 400 milyon pravoslav xristian fəal hər İlahi komünyon bütün pravoslav xristianlara təklif edilən Eucharist və rabbani ayini iştirak etmək üçün dəvət olunur. Hər kəs Eucharist və Mystery iştirak etmək üçün, ilk vəftiz və pravoslav xristian (Vəftiz və təsdiqi) kimi məsh edilməlidir. Yetkin yaş Etiraflar və rabbani ayini və günahların zəifləmə və tamamlayıcı görülməlidir və ifa və mərhəm Mystery Gücləndirici zaman.
Müqəddəs həftə kulminasiya nöqtəsi, pravoslav xristianlar üçün, deyil Maundy Cümə axşamı 17/4 (Supper – çarmıx) və ya Yaxşı Cümə 18/4 (çökməsi və kitabə), lakin Şənbə 19/4 (Resurrection İsa Məsih) ilə Pasxa bazar (20 aprel 2014) haqqında 2:00 günortaya qədər qədər saat 11-də Night İlahi komünyon götürürük.

Biz yaşayış yerinin yaxınlığında pravoslav xristian kilsə və ya pravoslav xristian monastır tapmaq, Yunanıstan, Kipr, Avropa, Amerika, Asiya, Afrika, Okeaniya bütün insanları dəvət edirik və bütün bu Müqəddəs həftə izləmək üçün pravoslav xristian kilsəsinin əməl olan erkən xristian kilsəsinin, ənənəsinə görə qiyamət qədər İsa Məsihin Passion pravoslav xristian qeyd.

Ki, İncil, çünki pravoslav xristian kilsəsi, çarmıxa, əksinə İsa Məsihin dirilməsi qeyd edir. İsa Məsihin qiyamət ölümündən sonra Səmavi Padşahlığın bütün insanların dirilməsi, xristianlar, deməkdir. Və adam Əbədi Life qazanmaq üçün Bədən yemək və İsa Məsihin (Yəhya İncili, fəsil 6: 40-60) və Qan içmək lazımdır Eucharist və rabbani ayini təklif edən.

Dünyada 400 milyon pravoslav xristian ilə yanaşı İsa Məsihin dirilməsi, pravoslav xristian Pasxa, Passion qeyd. Siz pravoslav kilsəsi və ya pravoslav monastır yaşadığı yaxın girdi və Müqəddəs Həftə pravoslav ardıcıllığı iştirak tapın.

 Dünyanın bütün insanlar üçün Pasxa, Müqəddəs Pasxa Happy!

 Ilk xristian iman olan pravoslav xristian iman haqqında məlumat əldə edin, ibtidai, erkən xristian kilsəsi.

 

This entry was posted in America, Australia, Ασία, Asia, Αφρική, Africa, Ευρώπη, Ελλάδα - Greece, Λατινική Αμερική ( Central and South America ), Ορθοδοξη μελέτη της Αγίας Γραφής, Ωκεανία, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τιμά την «ανάμνηση του θανάτου του Ιησού», γιατί τιμά κάθε μέρα την Ανάσταση του Ιησού Χριστού ! Celebrate with 400 million Orthodox Christians, Death and Resurrection of Jesus Christ (Orthodox Christian Easter 2014) this Holy Week (15-20 April), in an Orthodox temple / monastery near you!

 1. Παράθεμα: Orthodox Palm Sunday 13 April 2014 all over the World. Η Ορθόδοξη Κυριακή των Βαΐων σε διάφορες Ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου ! | Ορθόδοξη Ιεραποστολή -Orthodox Mission -Miss

 2. Αδελφοί, χίλια εύγε γι’ αυτό το άρθρο.
  Μια μόνο παράκληση: γράψτε σε κάθε γλώσσα ποια γλώσσα είναι και, αν είναι δυνατόν, βάλτε μεταφρασμένο στην οικεία γλώσσα και τον τίτλο (κάθε φορά), για να μπορεί να αναδημοσιευθεί σε ιστολόγια ως ανεξάρτητο άρθρο.
  Καλή αγία Ανάσταση – Ο Κύριος να σας/μας ευλογεί.

 3. Ο/Η ierapostoli λέει:

  Θα προσπαθήσω να το διαμορφώσω, αλλά – δυστυχώς- όταν βρω λίγο περισσότερο χρόνο.
  Προσπαθώ να ανεβάζω κάθε μέρα ένα άρθρο, αλλά έχω λίγο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή μου

  Καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση !

 4. Παράθεμα: Ομαδικές βαπτίσεις στη Μοζαμβίκη, στη νησιά Φίτζι και Μοζαμβίκη. Massive baptism in Mozambique, Fiji Islands and Burundi. | Ορθόδοξη Ιεραποστολή -Orthodox Mission -Mission Οrthodoxe

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s