Χαιρετισμοί και Θείες Λειτουργίες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στην Ιορδανία. Orthodox Patriarchate of Jerusalem and Orthodox Church in Jordan ( Holy Land )


Θεία Λειτουργία στο Τουλκάρεμ της Σαμάρειας

Τήν Κυριακήν, 17ην /30ήν Μαρτίου 2014, Κυριακήν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον (Rum Orthodox) Ἀραβόφωνον Κοινότητα τῆς πόλεως Τουλκάρεμ. H κώμη αὐτή εὑρίσκεται εἰς ἀπόστασιν ἡμισείας ὥρας δι’ αὐτοκινήτου μετά τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ εἰς Σαμάρειαν.

samareia

Ἡ ὡς ἄνω Κοινότης ἀριθμεῖ δύο μόνον οἰκογενείας, διαβιούσας ἐν μέσῳ Μουσουλμάνων κατοίκων.

Ὁ Ναός αὐτῆς ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Γεωργίου ὡς φαίνεται καί ἐκ πινακίδος ἀνηρτημένης ὄπισθεν τοῦ εἰκονοστασίου τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἀνηγέρθη ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ κατά τήν διάβασιν αὐτοῦ ἐκ Παλαιστίνης κατά τόν δεύτερον Παγκόσμιον πόλεμον τό ἔτος 1943.

Τήν θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσεν ὁ Μακαριώτατος συλλειτουργοῦντος Αὐτῷ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου τοῦ τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μάρκου, παρακολουθούντων τῶν μελῶν -δώδεκα περίπου- τῶν δύο ἐν λόγῳ οἰκογενειῶν, ἅμα δέ καί ψαλλόντων τά ἀναστάσιμα τροπάρια τοῦ βαρέος ἤχου καί τοῦ Τρῳδίου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος παρεκάθισεν εἰς νηστήσιμον φιλόξενον τράπεζαν, τήν ὁποίαν παρέθεσαν Αὐτῷ αἱ δύο οἰκογένειαι.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, Κυριακήν Δ’ τῶν Νηστειῶν, 17ην/30ήν Μαρτίου 2014, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, εἰς τόν τόπον τῆς ὁποίας ἐφυτεύθη ὑπό τοῦ Λώτ τό ξύλον, ἐξ οὗ κατεσκευάσθη τό ξύλον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου καί εἰς τήν ὁποίαν ἐλειτούργει ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Πατριαρχείου, (1845-1909).

jerusalem7

Συμφώνως πρός τήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ἑκάστου ἔτους ἑορτάζεται κατά μετάθεσιν τήν μετ’ αὐτήν Κυριακήν, ἤτοι Δ’ τῶν Νηστειῶν, εἰς τήν ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, λόγῳ τῆς ὡς ἄνω παραδόσεως τῆς φυτεύσεως τοῦ ξύλου τοῦ τιμίου Σταυροῦ.

Τήν θείαν λειτουργίαν ἐτέλεσεν ὁ ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς Μονής, Ἀρχιμανδρίτης π. Κλαύδιος καί παρηκολούθησαν μονάζουσαι καί Χριστιανοί ἐκ τῆς Παλαιᾶς καί Νέας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

http://www.romfea.gr/patriarxeia/patriarxeia/patriarxeio-ierosolimon/23369-2014-04-02-06-34-17

Επίσκεψη Πατριάρχη Ιεροσολύμων στην Κοινότητα Αμπού-Σναν (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Τετάρτην, 13ην /26ην Μαρτίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη διά ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν τήν Ἑλληνορθόδοξον (Rum-Orthodox) Ἀραβόφωνον Κοινότητα τῆς κώμης Ἀμποῦ-Σνάν τῆς περιοχῆς Ἄκκρης τοῦ βορείου Ἰσραήλ.

Patriarxeio1

Εἰς τήν ἐπίσκεψιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος συνωδεύετο ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ ἡγουμένου ἐν Φχές ὁσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τοῦ διακόνου π. Διονυσίου.

Εἰς τήν κώμην ταύτην διαβιοῦν περί τούς χιλίους- Ὀρθόδοξοι, ἱερεύς τῶν ὁποίων εἶναι ὁ π. Νικόλαος Μπάσαλ.

Εἰς παλαιόν παρεκκλήσιον τῆς Κοινότητος ταύτης ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τήν ἄκρην τοῦ Κοιμητηρίου τῆς Κοινότητος, ὁ Μακαρώτατος ἐγένετο δεκτός ἐν θερμῇ ὑποδοχῇ ἐν συνεχείᾳ δέ, ἐνδυθείς μανδύαν καί εὐλογήσας, ἐχοροστάτησεν εἰς τήν θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων, τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ὁ ἐν λόγῳ πατήρ Νικόλαος Μπάσαλ, τῇ παρουσίᾳ τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου, εἰς τήν πνευματικήν εὐθύνην τοῦ ὁποίου ὑπάγεται ἡ ἐν λόγῳ Κοινότης καί τῇ παρουσίᾳ τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ Ὄρους Θαβώρ, τῇ ἐπιστασίᾳ καί ἐπιχορηγήσει τοῦ ὁποίου καί τοῦ Πατριαρχείου ἐγένοντο σημαντικαί συντηρητικαί ἐργασίαι ἀνακαινίσεως τοῦ παρεκκλησίου καί τῶν παρακειμένων αὐτοῦ αἰθουσῶν ἐνοριακῆς χρήσεως, Κατηχητικῶν Σχολείων καί ἄλλων.

Τήν θ. Λειτουργίαν παρηκολούθησαν ἱερεῖς τῆς περιοχῆς τῆς Ἄκκρης, τό Κοινοτικόν Συμβούλιον καί οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί τῆς κώμης, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας ὑπό τόν ἡγούμενον τῆς Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτην π. Φιλόθεον.

Πρός αὐτούς ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος ἀραβιστί.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τάς εὐχαριστίας τοῦ Συμβουλίου τῆς

Κοινότητος διά τάς γενομένας παρά τοῦ Πατριαρχείου ἐργασίας καί ἤκουσε προβλήματα αὐτῶν χρῄζοντα ἐπιλύσεως.

Μετά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ μετέβη εἰς τήν κώμην τοῦ Σαχνίν, ἔνθα συνελυπήθη τήν οἰκογένειαν τοῦ ἱερέως π. Σάλεχ διά τόν πρόσφατον θάνατον τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Λάμεα, ἧς αἰωνία ἡ μνήμη.

http://www.romfea.gr/patriarxeia/patriarxeia/patriarxeio-ierosolimon/23344-2014-03-31-16-07-34

Η Δ’ Εβδομάδα των Νηστειών στην Ι.Μ. Φιλαδελφείας (ΦΩΤΟ)

DSC_0040_4

Τιμή για την Παναγία, το Έθνος των Ελλήνων και τον Σεβ. Μητροπολίτη Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτο είχε η Εβδομάδα που πέρασε, η Δ΄των Νηστειών.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος τέλεσε αρτοκλασία και εσπερινή Ακολουθία των προηγιασμένων Δώρων στον Ι. Ναό Αγίου Νεκταρίου Αμμάν στις 14/27-4-2014.

Η Εκκλησία εκείνη την ημέρα τιμά την μνήμη του Οσίου Βενεδίκτου και ο Σεβασμιώτατος είχε τα ονομαστήριά του.Πλήθος πιστών ήρθαν για να του ευχηθούν,επικεφαλής των οποίων ήταν η Πρέσβειρα της Ελλάδας στην φιλόξενη Ιορδανία.

Μετά την Θ.Λειτουργία, και κατά το έθιμο, με τον εφημέριο να φέρει την εικόνα του τιμωμένου Αγίου και ακολουθώντας τον ο εορτάζων Ιεράρχης, ο κλήρος και ο λαός κατευθύνθηκαν στο αρχονταρίκι όπου έψαλαν το τροπάριο του Οσίου Βενεδίκτου και πολυχρόνησαν τον Μακαριώτατο Πατέρα και Πατριάρχη τους.

Ο Σεβ. Βενέδικτος συγκινημένος με τις εκδηλώσεις των πιστών,ευχαρίστησε τον Θεό για τις δωρεές Του,τον Δεσπότη και Αυθέντη του κ.κ. Θεόφιλο για την αγάπη Του και όλους τους παριστάμενους, επώνυμους και ανώνυμους, που τίμησαν τον Όσιο Βενέδικτο και ευχήθηκαν σ’ εκείνον.

Η διπλή γιορτή του ελληνισμού, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η έναρξη της Επανάστασης κατά του τουρκικού ζυγού, εορτάσθηκαν δεόντως στο Αμμάν.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 15/28-3-2014 (λόγω τοπικής αργίας) τελέσθηκε Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Υπαπαντής του Σωτήρος Αμμάν, συμπροσευχομένου του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, Ιεράρχη της Εκκλησίας μας.

Παρούσα ήταν η Πρέσβειρα της Ελλάδας στην Ιορδανία κα Μαρινάκη, όπου και δίαβασε το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών, ο στρατιωτικός ακόλουθος της πρεσβείας μας και μαθητές του «σχολείου μητρικής γλώσσας» φέροντες με καμάρι την ελληνική σημαία.

Στο τέλος της Δοξολογίας ο Σεβ. κ.Βενέδικτος ευχήθηκε τα δέοντα τόσο για την Α.Θ.Μ. τον Σεπτό Προκαθήμενο της Σιωνίτιδος Εκκλησίας κ.κ. Θεόφιλο, όσο και για τον Χασιμιτικό Οίκο του Βασιλέα μας Αμπτάλα του Β΄με την οικογένειά του, που μεγάλη εμπιστοσύνη τρέφουν στο ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο μας και τον Ποιμενάρχη του.

Ευχήθηκε εγκάρδια όπως η πρόνοια του Θεού να μην επιτρέψει πολέμους ποτέ και πουθενά,ενώ έψαλλαν με υπερηφάνεια τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας.

Jordan2

Τέλος,την Παρασκευή 15/28-3-2014 ο Σεβ. Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος χαροστάτησε στην ακολουθία των Δ΄Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ι. Ναό Αγίου Ιακώβου Φχαζ.

Εκεί ο Σεβασμιώτατος έτυχε θερμής υποδοχής και φιλοξενίας από την εκκλησιαστική κοινότητα.

Στο τέλος της όμορφης ακολουθίας ευχήθηκε εκ μέρους του Πατρός και Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου, και προσωπικά, όλοι να έχουν τα την προστασία της Παναγίας μας στα έργα της ζωής τους.

http://www.romfea.gr/patriarxeia/patriarxeia/patriarxeio-ierosolimon/23340-2014-03-31-12-27-30

Τήν Παρασκευήν, 8ην /21ην Μαρτίου 2014,  ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου, μετέβη εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον (Rum Orthodox) Κοινότητα τῶν Ραφιδίων, κειμένην εἰς τήν πόλιν Νέαπολιν (Nablus), ἐν ᾗ τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ.

Jerusalem3

Ἡ Κοινότης αὕτη κατοικεῖ κατά τό ἥμισυ εἰς τήν ἄκρην τῆς Νεαπόλεως,  ἐν ᾗ καί ὁ παλαιότερος αὐτῆς Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, κατά δέ τό ἄλλο ἥμισυ αὐτῆς  εἰς τό κέντρον τῆς νέας πόλεως τῆς Νεαπόλεως, ἐν ᾧ καί προσφάτως ἀνήγειρε περικαλλῆ Ναόν πρός τιμήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

 Εἰς τόν νέον Ναόν τοῦτον ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τῆς ἀκολουθίας τῆς Γ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου, συνιερουργούντων τοῦ Ἁγίου Καπιτωλιάδος, τοῦ ἐκτελοῦντος χρέη Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος ταύτης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱουστίνου, ἡγουμένου τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου.

http://www.jp-newsgate.net/gr/2014/03/21/12106

8 Ημερη Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους 3 έως 10-6-2014

http://www.romiosini.org.gr/39C4A5A2.el.aspx

Πανοραμικὴ προβολὴ των Παναγίων Προσκυνημάτων στους Αγίους Τόπους. Panorama of Holy Land. Virtual ( Holy Land ).

http://www.romiosini.org.gr/0f5d4c0a.en.aspx

This entry was posted in Ασία, Asia, Ελλάδα - Greece, Ισραήλ - Israel, Ιορδανία -Jordan, Κύπρος - Cyprus, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Παλαιστίνη -Palestine, Patriarchate of Jerusalem and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s