Μεγάλη ανάγκη για χρηματοδότηση Οφθαλμολογικής κλινικής και Ορφανοτροφείου στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Μαδαγασκάρης !


Aξιότιμε κύριε πρόεδρε και μέλη τῆς Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο ἐδὼ, στὸν τόπο αὐτὸ ποὺ βρισκόμαστε, νὰ ἀφιερώνει κανεὶς χρόνο γιὰ νὰ γράψει λίγα λόγια στοὺς ἀνθρώπους ποὺ πραγματικὰ τὸν ἀγαποῦν, ἀλλὰ καὶ ποὺ πραγματικὰ ἀγαπᾶ, ἂν καὶ ἡ ψυχὴ μας ἀναζητᾶ αὐτὴ τὴν ἐπικοινωνία μαζί σας, μὲ ὅλους ὅσους, ἀνώνυμα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, βοηθᾶτε καὶ δουλεύετε στὸν ἀμπελῶνα αὺτὸν ποὺ ὀνομάζεται Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολή, ἀγνοώντας τὸν παράγοντα «ἀπόσταση», μιὰ ποὺ γιὰ τὸν πραγματικὸ δοῦλο τοῦ Θεοῦ ὄντως δὲν ὑφίστανται οἱ ἀποστάσεις τῆς λογικῆς ἀλλὰ τοῦ Κυρίου καὶ Διοικοῦντος τὰ πὰντα στὸν σύμπαντα κόσμο. Πρέπει ὅμως κάποτε νὰ ξεχνοῦμε τὶς ὅποιες δυσκολίες καὶ νὰ ἀφήνουμε τὴν γραφίδα νὰ προχωρήσει ἀβίαστα πάνω στὶς γραμμὲς καὶ νὰ «πληροφορήσει» γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρὸς δόξαν πάντα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Μὲσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ γράμμα θἂ ἤθελα μὲ χαρὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι στὸ νότιο τμῆμα τῆς χώρας μας, τῆς Μαδαγασκάρης, ἔχουμε ἤδη περατώσει τὶς κτηριακὲς ἐργασίες ἑνὸς ἀκόμη πολυϊατρείου γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας στὴν περιοχὴ αὐτὴν της πόλης Toliar.

Τὸ πολυἱατρεῖο τὸ ὁποῖο διαδικαστικὰ εἶναι σχεδὸν ἕτοιμο νὰ λειτουργήσει ἔχει ἐξοπλισθεῖ καταλλήλως γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση παθολογικῶν νοσημάτων, ὀδοντιατρικῆς περίθαλψης, περιστατικῶν πρώτων βοηθειῶν καὶ φαρμακευτικῆς ὑποστήριξης. Κρίνεται ὅμως ἀπαραίτητο νὰ λειτουργήσει καὶ ὀφθαλμολογικὴ μονάδα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ὀφθαλμολογικῶν παθήσεων μιὰ ποὺ δὲν εἶναι λίγα τὰ περιστατικὰ σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν παρεχόμενη ἰατροφαρμακευτικὴ κρατικὴ πρόνοια.

Τὸ κόστος τοῦ ἐξοπλισμοῦ ποὺ κρίνεται ἀπαραίτητος γιὰ τὴν δημιουργία μιᾶς τέτοιας μονάδας ἀνέρχεται στὶς 8.000 €.

Λόγῳ γενικῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἡ περάτωση τοῦ ὀφθαλμολογικοῦ κρίνεται ἀδύνατη ἀπὸ τὴν πλευρὰ μας. Κάνουμε ἔκκληση γιὰ εὕρεση δωρητή ὁ ὁποῖος θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήσει στὴν τελείωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου.

Εὐχόμαστε πλούσια τὴν χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλους ἐσᾶς ποὺ ἀγωνίζεσθε γιὰ τὴν ὑλικὴ στήριξη τοῦ ἔργου μας.

Ὁ Θεὸς μαζί σας. Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ,

Ὁ Μαδαγασκάρης Ἰγνάτιος

http://ierapostoles.gr/?p=3625

Με μεγάλη συγκίνηση η Αδελφότητά μας συμμετέχει στην ανέγερση ορφανοτροφείου στην πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης Ανταναναρίβο.

Όπως γνωρίζετε, λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ένα βρεφοκομείο στην πόλη Μαντζούκα, όπου νεαρές μητέρες παραδίδουν ανώνυμα τα νεογνά τους, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να διαθρέψουν. Εκεί τα βρέφη αυτά βρίσκουν θαλπωρή με τη φροντίδα του Θεοφιλεστάτοε Επισκόπου κ. Ιγνατίου.

Τα μωρά όμως μεγαλώνουν και είναι απαραίτητη η μετεγκατάστασή του σε άλλο χώρο, ώστε και το βρεφοκομείο να μπορεί να δέχεται και άλλα νεογνά, μα και τα ήδη υπάρχοντα να μη μείνουν δίχως στέγη.

Για το λόγο αυτό ξεκίνησε η ανέγερση του ορφανοτροφείου στο Ανταναναρίβο. Μία ευσεβής δωρήτρια από τη Θεσσαλονίκη έχει αναλάβει να χρηματοδοτήσει την πρώτη από τις τρεις πτέρυγες του έργου.

Ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να την ευλογεί κατά την προαίρεσή της και να αναδεικνύει και άλλους δωρητές για τα ευαγή έργα της Ιεραποστολής ανά τον κόσμο.

http://ierapostoles.gr/?p=3635

Στην αιχμαλωσία του πόνου

 

Σὲ μιὰ λοιπὸν ἀπὸ τὶς λειτουργίες ποὺ τελέσαμε σὲ προάστιο τῆς πρωτευούσης μὲ κάλεσαν νὰ δῶ καὶ ἕναν νεαρὸ ἄρρωστο. Ὅταν μπῆκα μὲσα στὴν λασποκαλύβα του, ἡ ὁποία εἶναι συνήθως ἕνας σχεδὸν ὑπαίθριος χῶρος – δωμάτιο 15 τετραγωνικῶν – στὸν ὁποῖο μπορεῖ νὰ διαβιώνουν μέχρι καὶ 10 κατὰ μέσο ὅρο μέλη τῆς οἰκογενείας, ἀπωθήθηκα ἀπὸ μιὰ ἔντονη δυσοσμία προχωρημένης σήψης ἀκαθορίστου ἀρχικὰ προελεύσεως. Συνέχισα ὅμως γιατὶ εἶχα τὴν ὑποχρέωση νὰ δῶ τὸν ἄρρωστο. Στὸ κρεβάτι βρῆκα ἕναν λιωμένο στὴν κυριολεξία νέο 28 χρονῶν ἐνὼ στὴν ἐρώτηση ποιὰ ἦταν ἡ ἀσθένειά του ἡ μητέρα του μοῦ ἀποκάλυψε τὸ τυλιγμένο μὲ ἕνα βρώμικο πανί πόδι του· ἕνα πρησμένο γκρίζο πόδι μὲ παλλαπλὲς ὀπές ἐκ τῶν ὁποίων ἔρρεαν ὑγρὰ καὶ ἔβρισκαν ἄφθονη τροφὴ κάθε εἴδους μικρόβια καὶ ἔντομα. Ἡ δυσοσμία προέρχονταν ἀπὸ αὐτὸ τὸ πόδι. Ἡ αἰτία τῆς μὴ προσαγωγῆς του σὲ νοσηλευτικὸ ἵδρυμα: ἡ ἔλλειψη χρημάτων. Κάτι πολὺ συνηθισμένο γιὰ τὰ κοινωνικὰ δεδομένα τῆς Μαδαγασκάρης.

Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα στείλαμε τὸν νεαρὸ στὸ νοσοκομεῖο. Σὲ μερικὲς ἡμέρες ἔγινε ἀφαίρεση τοῦ πάσχοντος μέλους μετὰ ἀπὸ μιὰ πολυέξοδη καὶ πολύπονη ὁμολογουμένως ἰατρικὴ διαδικασία, ἡ ὁποία στὴν καλύτερη περίπτωση ἐγγίζει οἰκονομικὰ τὰ 5 μηνιάτικα ἐργαζομένου σ’ αὐτὴ τὴ χώρα.

Ὁ νεαρὸς σήμερα ἀκόμη νοσηλεύεται χωρὶς νὰ ἔχει διαφύγει τὸν κίνδυνο, μὲ σαφὴ ὅμως βελτίωση στὴν ὑγεία του καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἔχοντας καινούργιο πλέον ὄνομα, χριστιανικό, μιὰ ποὺ θέλησε ἐκεὶ μέσα στὸν θάλαμο τοῦ πόνου καὶ τῆς ἀγωνίας νὰ δεχθεῖ τὸ ἅγιο Βάπτισμα.

Ὁ Σεραφείμ (πλέον) ἔχει ἀναστηθεῖ ψυχικὰ καὶ σχεδὸν σωματικά. Ἡ ἀγωνία μας βέβαια συνεχίζεται. Μέσα ὅμως στὴν χαρά τῆς προσωπικῆς του Ἀναστάσεως.

Αὐτὸ ἦταν ἕνα μικρὸ περιστατικὸ ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα ποὺ συναντᾶ κανεὶς ἐδώ… σ” αυτήν τή «φυλακή τοῦ πόνου». Ἐδὼ ποὺ μαθαίνεις νὰ συντονίζεις τὴν καρδιὰ σου ἐξ ἀνάγκης στὸν πόνο τῆς καρδιᾶς αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Ἐδὼ μαθαίνεις ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτε πολυτιμότερο ἀπὸ τὸν Χριστό. Τὸν ὁποῖο τὸν βλέπεις μέσα στὰ μάτια καὶ τὴν ἀγωνία τῶν πονεμένων παιδιῶν, τῆς ἀπαρηγόρητης μάνας, τοῦ ἄνεργου πατέρα μὲ τὰ 7-10 παιδιά, τοῦ γέρου ρακοσυλλέκτη, τῶν ἀνθρώπων τῆς πείνας καὶ τῆς δίψας· πνευματικῆς καὶ ὑλικῆς.

Ἐδώ μαθαίνει κανεὶς νά χτίζει ὄχι παραμυθένια μπέστ σέλερ ἀλλὰ πραγματικοὺς Ναούς. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη παρηγοριά καὶ ἡ ἀνακούφιση σ’ αὐτή τή «φυλακή» τῆς αὐτοεξορίας μας. Αὐτὸ τὸ μικρὸ «ψυχρὸν ποτήριον» στὸ τραγικὸ «διψῶ» ποὺ ἀκούγεται ἀπὸ τὸν πανάγιο Σταυρὸ τοῦ Γολγοθᾶ μέχρι αὐτὲς τὶς ξεχασμένες λασποκαλύβες τοῦ Τρίτου Κόσμου.

Χριστὸς Ἀνέστη ἀπὸ Μαδαγασκάρη. Χριστὸς Ἀνέστη ἀπὸ μία ἀκόμα «φυλακή τοῦ πόνου».

Ιερομόναχος Πολύκαρπος

http://ierapostoles.gr/?p=3640

 Μπορείτε να στείλετε την αγάπη σας για την Οφθαλμολογική Κλινική, το Ορφανοτροφείο και τα έξοδα νοσηλείας απλών συνανθρώπων μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Μαδαγασκάρης, μέσω της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες, τηλέφωνα και εμαιλ επικοινωνίας, μπορείτε να δείτε εδώ :

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

https://ierapostoli.wordpress.com/seminario_2012/

https://ierapostoli.wordpress.com/2012/09/06/petrosgaitanos_thermi/

This entry was posted in Αφρική, Africa, Ελλάδα - Greece, Εξωτερική Ιεραποστολή, Κύπρος - Cyprus, Μαδαγασκάρη- Madagascar and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s