Όχι στην αυτοκτονία. Ναι στην μετάνοια και στην εξομολόγηση!Σας εξαπάτησαν οι πολιτικοί, ακουμπήστε στον Ιησού Χριστό !


ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ!
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ!
«ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον».1
Ρωτήσανε τόν Γέροντα Παΐσιο, γιατί κάποιοι πού συναντοῦν δυσκολίες αὐτοκτονοῦν. Καί ὁ Γέροντας ἀπάντησε, ὅτι αἰτία εἶναι ὁ ἐγωισμός, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ στήν ἀπελπισία.2 Ὁ διάβολος ψιθυρίζει στό αὐτί τοῦ ἀνθρώπου «ἐν καιρῷ θλίψεως» ὅτι ὅλα τελείωσαν κι ὅτι δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτε πιά γιά τό πρόβλημά του. Αὐτό ὅμως εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμμα τοῦ διαβόλου, πού μᾶς πολεμᾶ μέ τό ἰσχυρότερο ὅπλο του, τήν ἀπελπισία! Κι ἄν ὁ ἄνθρωπος δέ μπορεῖ νά κάνει τίποτε, μπορεῖ ὅμως ὁ Παντοδύναμος Θεός, πού μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι «ἄνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»3. Ἀρκεῖ, νά στραφοῦμε σ’ Αὐτόν καί θά μᾶς δώσει ὅ,τι ἀκριβῶς μᾶς χρειάζεται.
Μᾶς καλεῖ: «δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς»!4
Αὐτή εἶναι μία ἁπλή, εὔκολη καί συγχρόνως σωτήρια κίνηση πού μᾶς σώζει καί σ’ αὐτήν καί στήν ἄλλη ζωή. Μ’ Αὐτόν μποροῦμε τά πάντα ὅπως διακήρυσσε ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος: «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμούντι με Χριστῷ»!5
Ἡ ἐπίγεια κοσμική κοινωνία τῆς λατρείας τοῦ Μαμωνᾶ στήν ὁποία ζοῦμε, ἐπιχειρεῖ συνεχῶς νά ἀπομακρύνει μέ κάθε τρόπο καί μέσο τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Ἐπουράνιο Θεό καί νά τόν στρέφει πρός τόν ἐπίγειο ἄρχοντά της τόν διάβολο. Τόν χειραγωγεῖ, ὥστε νά γίνει αὐτάρκης-αὐτείδωλο, ὅπως ἔγινε ὁ Ἑωσφόρος ἀπό ἔπαρση, ἀποστατώντας ἀπό τόν Δημιουργό του, θεωρώντας τόν ἑαυτό του Θεό καί χάνοντας τόν Παράδεισο. Τόν στρέφει σέ πρόσκαιρα καί ὑλικά-φθαρτά πράγματα ἀπό τά ὁποῖα νομίζει ὅτι θά ἀντλήσει δύναμη καί δόξα-ἀπόλαυση-χαρά. Κατά τόν ἴδιο τρόπο ὁ διάβολος παρέσυρε τούς Πρωτόπλαστους γιά τήν ἐπιθυμία μιᾶς θέωσης χωρίς Θεό, νά χάσουν τήν Ἐδέμ, τήν ἀθανασία καί τήν μακαρία κοινωνία τους μέ τόν Θεό. Ὁ διάβολος καί ἡ δαιμονοκρατούμενη σύγχρονη κοινωνία θέλει τόν ἄνθρωπο ἀνεξάρτητο (ἀπό ὅ,τι σωτήριο καί πνευματικό), ἀλλά οὐσιαστικά ἐξαρτώμενο ἀπό μύρια δεσμά (ἀνάγκες, ἐπιθυμίες, μέριμνες, φοβίες, πάθη κλπ).
Ἡ ζωή εἶναι δῶρο θεόσδοτο καί πολύτιμο. Ὅσες δυσκολίες καί ἄν συνεπάγεται, ἐμπεριέχει ἀνεκτίμητο χρόνο μετανοίας ὁ ὁποῖος ὅταν ἀξιοποιηθεῖ σωστά ὁδηγεῖ στήν αἰώνια σωτηρία καί μακαριότητα! «Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;»;6
Κι ἄν ὅλα σοῦ πηγαίνουν ἀντίθετα, τί πτοεῖσαι; Τήν ψυχή σου προφύλαξε! Αὐτήν δέν τήν χάνεις ποτέ κι ἀπό κανέναν, παρά μόνο ἄν τήν παραδώσεις μόνος σου στήν ἀπώλεια!
Ὅλα ἔχουν ἡμερομηνία λήξης καί τά δυσάρεστα καί τά εὐχάριστα. Ἡ ψυχή μονάχα εἶναι αἰώνια!
Ζοῦμε στήν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος ὅπως λέγει ἡ Ἁγία Γραφή. Διά πολλῶν θλίψεων θά περάσουμε στήν αἰώνιο ζωή. Ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε ὅτι: «στενή ἡ πύλη καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ζωήν»7. Κι αὐτό, ὄχι γιατί ὁ Θεός εἶναι τιμωρός, ἀλλά ἀντίθετα, γιατί εἶναι Μέγας Εὐεργέτης. «Μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε»8 μᾶς ἀποκάλυψε. Ἡ δική μας ἁμαρτωλότητα καί χοϊκότητα εἶναι οἱ αἰτίες τῶν δυσκολιῶν μας. Τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουμε ἀποτελοῦν ὑψίστης ἀγάπης παραχώρηση Θεοῦ, ὥστε:α)νά καθαρισθεῖ κάθε ρύπος τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός μας καί β)νά ἀποκατασταθεῖ ὁ χιτών μας καί πάλι στήν ἀρχική ἁγνή λευκότητά του, νά γίνει κατάλληλο ἔνδυμα τοῦ γάμου μας μέ τόν Χριστό, ὥστε νά ἔχουμε πρόσωπο νά εἰσέλθουμε εἰς τόν Νυμφῶνα Του καί νά εἴμαστε γιά πάντα μαζί Του!
Ὁ χρυσός περνᾶ ἀπό καυτερό καμίνι γιά νά ἀποδειχθεῖ ἡ γνησιότητά του καί ἡ ἀξία του. Κι ὅταν βγεῖ ἀπό αὐτό, ἔχει καθαρισθεῖ κι ἀστράφτει περισσότερο ἀπό πρίν.
Τό ἴδιο καί ὁ κάθε ἄνθρωπος. Ἡ πίστη μας καί ἡ ἀγάπη μας πρός τόν Πλάστη μας, θά δοκιμασθοῦν στό καμίνι τῶν θλίψεων γιά νά ἀποδείξουν τήν γνησιότητά τους.
Μέ προσευχή, μετάνοια, ἐξομολόγηση καί τακτικό ἐκκλησιασμό, τό ἀρχικῶς δύσκολο πέρασμα ἀπό τό καμίνι τῶν θλίψεων, μετατρέπεται ἀπό «ἀδύνατον παρ’ ἀνθρώποις», σέ εὐάρεστη θυσία αἰνέσεως πρός τόν Θεό, ἀφοῦ «τά ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷἐστί»9.
Ὁ Κύριος θά στεφανώσει αὐτόν πού δέν γογγύζει ὄντας μέσα στά προβλήματά του ἀλλά ἀντίθετα Τόν εὐχαριστεῖ καί Τόν δοξολογεῖ. Αὐτόν θά τόν θεωρήσει ὡς μάρτυρα τῷ πνεύματι. Ἡ πρόσκαιρη δυσκολία πού ζοῦμε τώρα, δέν εἶναι παρά μία ἀμελητέα σταγόνα σέ ἕναν ἄπειρο ὠκεανό μακαριότητος πού μᾶς ἑτοίμασε ὁ Πανάγαθος Θεός μας γιά πάντα! «Τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ’ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν»10.
Ἄς θυμόμαστε τόν δίκαιο Ἰώβ καί τήν ἁγία ὑπομονή του πού μακαρίζεται καί θά μακαρίζεται ὡς παράδειγμα πρός μίμησιν, σέ ὅλες τις ἐποχές. Ἄς θυμόμαστε κάθε δεινό πού ὑπέμεινε καί πῶς τελικά ἀνταμείφθηκε ἀπό τόν Θεό ἀκόμη κι ἀπό αὐτήν τή ζωή, μέ πλήρη ἀποκατάσταση ὅλων ὅσων ὑπέστη καί εἶχε χάσει!
Ὁ Ἰούδας πρόδωσε τόν Κύριο, μετεμελήθη ἀλλά δέ μετενόησε. Ἔκρινε μόνος του ἐγωιστικά τόν ἑαυτό του ὡς Θεός κι αὐτοκτόνησε χάνοντας τά πάντα! Ἕνα ταπεινό, ἐκ καρδίας «συγνώμη» πρός τόν Κύριο, θά ἀρκοῦσε νά σβήσει τήν ἀπελπισία του καί τήν ὑπερηφάνεια του, θά ἀρκοῦσε νά τοῦ δώσει κουράγιο καί νά τόν πληρώσει μέ Θεῖο Ἔλεος καί τελικῶς νά σωθεῖ κι αὐτός παραμένοντας μαζί μέ τούς ἄλλους μαθητές τοῦ Χριστοῦ.
Ἄς μή γίνουμε Ἰοῦδες κι ἐμεῖς! Πορευόμενοι ἀνάμεσα στά δίκαια καί ἄδικα πού μᾶς συμβαίνουν, στά εὔκολα καί δύσκολα, στά εὐχάριστα καί δυσάρεστα πού ὅλα ὅμως εἶναι μέσα στό σωτήριο σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά ἐμᾶς καί φροντισμένα ἀπό τά ἴδια Του τά χέρια, ἄς κράζουμε πρός Αὐτόν:
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἰλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ κι ἐλέησόν με!
Σέ εὐχαριστῶ Θεέ μου!
Δόξα Σοι ὁ Θεός πάντων ἕνεκεν! Ἀμήν!
1 Ιωάν. 16, 33
2http://www.agioritikovima.gr/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%82/%CE%93%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%A0%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85/4895-o-geronta-paio-gia-tin-autoktonia
3 Ἰωάννης ιε΄ 5
4 Ματθ. ιθ’ 14
5 Φιλιπ. δ´, 12
6 Μαρκ. 8, 36
7 Ματθ. 7, 14
8 Λουκ. 6, 21
9 Λουκ. 18,27
10 Κορινθ. β, 17
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

hristospanagia3

http://aktines.blogspot.gr/2012/08/blog-post_5351.html

This entry was posted in Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Ορθοδοξη μελέτη της Αγίας Γραφής, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Όχι στην αυτοκτονία. Ναι στην μετάνοια και στην εξομολόγηση!Σας εξαπάτησαν οι πολιτικοί, ακουμπήστε στον Ιησού Χριστό !

 1. Ο/Η Marie λέει:

  God’s perfect word, the Bible! So that we can live life to the fullest!!

 2. Ο/Η ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ λέει:

  ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΑΣ ΟΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ.
  ΚΑΠΟΤΕ ΕΙΧΑ ΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ:

  ΑΣ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ.

  Παρακαλῶ πολύ, ὅπως μοῦ ἐξηγήσει κάποιος γιατί ἡ πλειονότητα τῶν «πνευματικῶν ἰατρῶν μας» (πολιτικοί, ἱεροκήρυκες, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κλπ, κλπ, ἀρέσκονται μόνον στήν διάγνωση τήν γενικόλογη (μέσα ἀπό τό ἀντικείμενο τους) καί δέν ἔχουν τήν ἱκανότητα νά προσεγγίσουν ἐπιτυχῶς καί τήν ὀρθή θεραπείαν;
  Μήπως δέν ἔχουν καλά παραδείγματα θεραπειῶν; Ἰδού ἄριστα παραδείγματα : τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, ὅπου ὅλοι οἱ «πνευματικοί ἰατροί» ἐάν θά ἀκολουθοῦσαν ὡς ἡ σωστή καί ἡ ἐνδεδειγμένη κοινή γραμμή, σήμερα θά εἴχαμε προκόψει ὡς κοινωνία . Ἡ νοσηρή κοινωνία μας καθρεφτίζει τήν λειψυδρίαν ὅπου ἔχουμε ἐκ ἀπουσίας παρόμοιων πνευματικῶν χειμάρρων-διδασκάλων. Ἄρα δέν ὑπάρχει κοινή γραμμή, καί ὁ καθένας ἀκολουθεῖ

  τήν δική του, ὅπως ἐκεῖνος νομίζει. Καθένας τήν δική του σχολή, καί περιφρονήθηκε ἡ καλύτερη ὅπου θά ὑπῆρξε ὁ ὁδηγός μας.
  Οἱ μοναχές διαγνώσεις , τείνουν νά μεταβληθοῦν σέ χελῶνες μονάχους-μονάχους, ὅπου οὐδέποτε φτάνουν στό ποθούμενο τέρμα τῆς νίκης, παρόλο τά λεγόμενα τοῦ παραμυθιοῦ μέ τόν «λαγό καί τήν χελώνα» (Αἰσώπου), δηλαδή παραμύθια.
  Οἱ μοναχικές διαγνώσεις οὐδέποτε ἔκαναν καλό ὅταν ὑπῆρξαν στεῖρες ἀπό ὡραίους τρόπους γιά τίς θεραπεῖες, μᾶλλον τολμῶ νά πῶ πολλές ἀπό αὐτές κατέπεσαν στό στάδιο τῆς κατάκρισης , χωρίς νά τό ἐπιδιώκουν φυσικά οἱ συγγραφεῖς των. Δέν λέω, ὁ καθένας ἔχει τόν δικό του τρόπο , ναί! σεβαστό, ἅγιο, καί σίγουρα ὠφελιμώτατο, ὅμως νά συμπληρώνει πάνω σέ μία κοινή ἄριστη γραμμή, καί ὄχι νά βάζει τά δικά του ὡς ἀνεξάρτητος ὁδηγός. Ὅλοι οἱ ἱεροκήρυκες θά ἔπρεπε νά κινοῦνται μέσα ἀπό τήν μεγάλη καί ἄριστη σχολή-παραδεισένιος κῆπος, αὐτή τοῦ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, καί νά τόν συμπληρώνουν μέ τά δικά τους μικρά ἀρώματα, καρπούς, στολισμούς, κλπ. Καθώς ὁ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ὑπῆρξε ὁ ἄριστος μαθητής τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Αὐγουστίνος Καντιώτης γεννήθηκε θά τολμοῦσα νά ἰσχυρισθῶ ἐκ τῆς Θείας Πρόνοιας, ὅπως διδάξει κοινή γραμμή καί σχολή γιά τούς Ἕλληνες πνευματικούς ἰατρούς ὅπου ποθοῦν τήν θεραπείαν τῶν συνανθρώπων των. Τήν ὀρθή σχολή ὅπου θά ἀκολουθοῦσαν καί οἱ ἑπόμενοι ἱεροκήρυκες. Ὅμως τίποτες δέν ἐννοήσαμε, ἡ ἐθνική μας νόσος ὅπου ὀνομάζεται διχόνοια δέν ἔκαμε οὐδεμίαν ἐξαίρεσιν, ἐχτύπησε δυστυχῶς καί τούς πνευματικούς ἀνθρώπους μας. Αὐτοπροβολή ἐπιδίωξαμε καί δόξα ἀτομική, ἀποτέλεσμα ἦτο νά σκλαβωθοῦμε ἐκ μίας ἀρνητικῆς ἐγωκεντρικῆς αὐθυποβολῆς, καί ὁ καθένας μας νά πάρει τό δοξάρι του καί νά χορεύει στόν δικό του μουσικό ρυθμό, ὡς ὁ ἄρχοντας καί ὁ διδάσκαλος τῆς μικρῆς του ἀνεξάρτητης τοπικῆς περιοχῆς.
  Πόσο λοιπόν ὁμοιάζει ἀκόμα ἡ νέα Ἑλλάς μέ την ἀρχαία !!, ἐκείνη μέ τίς πόλεις –κράτη!!! Ὅπου

  πολεμοῦσαν μεταξύ τους οἱ Ἕλληνες καί σκοτωνόντουσαν, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀδυνατίσουμε τόσο ὅσο νά καταληφθοῦμε κάποτε ἀπό τους ρωμαίους. Ὅταν ὅμως εἴχαμε ἑνωθεῖ ὑπό τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, μέ μία γραμμή πλεύσεως, κάτω ἀπό μία ἄριστη σχολή, ἡ μακεδονική σχολή ὡς ἡ Ἑλληνική αὐτοκρατορία γράψαμε τρανή ἱστορία , παγκόσμια ἱστορία ἑνός ἀνίκητου καί ἀληθινά ἔνδοξου στρατοῦ ὅπου τίμησε την Ἑλληνική μας φυλή στά πέρατα τοῦ κόσμου. Αὐτός ἦταν καί ὁ Αὐγουστίνος Καντιώτης στήν νεότερη Μακεδονία μας, ἕνας ἡγέτης, ἕνας μέγας Ἀλέξανδρος, ὅπου ἐπιδίωξε νά δημιουργήσει σχολή ἄξιων στρατιωτῶν Τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ μας. Ἡ Ἑλλάς νοσεῖ, εἴμεθα ἕνα μεγάλο πλέον πνευματικό λεπροκομεῖο, καί οἱ «θεράποντες ἰατροί» (πολιτικοί , θεολόγοι, κοινωνιολόγοι, κλπ, κλπ) , χαριεντίζονται μέ λογοτεχνικά κείμενα ρητορικῆς ἀξίας , χωρίς οὐδεμίαν πρακτική θεραπείαν, ἀκολουθώντας ὁ καθένας τήν δική του μικρή ἐγωιστική σχολή. Πρόκειται περί κατάρας; δέν γνωρίζω, ὅμως καί αὐτοί οἱ Γερμανοί ὡς ἕνας βάρβαρος λαός, ἐπειδή ἀκολουθῆσαν μία ἐπιστημονική γραμμή στήν βιομηχανία καί στήν ἐπιστημονική ἔρευνα, προκόψαν τουλάχιστον σέ αὐτόν τόν τομέα. Δέν μᾶς λέει κάτι αὐτό; ὅπου περιμένουμε νά μᾶς φτιάξουν τά φανάρια στόν δρόμο; γιά νά μήν κουτρᾶμε ὡς βουβάλια; Νά συμπεριφερώμεθα ὡς πολιτισμένοι ὁδηγοί; μέ ἐπιστημονικά διαμορφωμένο ὁδικό ἄξονα , καί νά μήν ἁιματοκυλιώμεθα ὡς ἀρνιά ἐν σφαγή κάθε Πάσχα καί μεγάλη ἑορτή; τό μετρό (ὑπόγειο σιδηρόδρομο) ; κλπ, κλπ, καί εὑρισκώμεθα ὡς πνευματικά καθυστερημένοι ἀπέναντι τους (σέ θέματα τεχνογνωσίας);
  Γιά ἄλλη μία φορά φοβᾶμαι, φοβᾶμαι ὅτι δέν θά ὑπάρξουν μαθητές ἰσάξιοι τῶν μεγάλων διδασκάλων, καί θά μείνει ἡ χώρα μας μία μεγάλη τάξη μικρῶν μαθητευόμενων ζιζανίων. Προσευχηθῆτε ὅλοι, ὅπως ἡ χώρα μας ξαναβγάλει διδασκάλους γίγαντες , ἤ τουλάχιστον νά διδαχθοῦμε ἀπό αὐτούς, ὅπως τόν μακαριστό ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ , τόν ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ . Ἄς διδαχθοῦμε (παραδείγματος χάρη)
  τήν διάγνωση καί θεραπεία περί ἀγάπης ἀπό αὐτόν, μία λέξη ὅπου παπαγαλίζεται σήμερα χωρίς νά μεταλαμπαδεύει τήν εὐλογημένη θεραπείαν. Μία λέξη ὅπως ἡ ὀλυμπιακή φλόγα στήν Ἀθήνα τό 2004, ὅπου παρόλο ὅπου πῆγε σέ κάθε ἤπειρο γιά νά μεταλαμπαδεύσει δῆθεν τήν εὐγενική ἅμιλλα, κλπ, κλπ, ὁ κόσμος εἶναι ἀκόμα χειρότερος ἀπό ἀπόψεως εὐγενοῦς ἅμιλλας, καθότι μόνο μία ἀγενῆ ἀμυαλωσύνη μᾶλλον ἐπικρατεῖ παρά εὐγενική ἅμιλλα. –

  «Μὲ γυμνὰ σώματα οἱ ἄνθρωποι ἐμφανίζονται σὲ λαοὺς ἀπολίτιστους. Τὴν ἀναίδειαν ἀκολουθεῖ ἀχαλίνωτος γενετήσια ἀκολασία. Ἡ γυμνότης τῶν ἀγαλμάτων ἐπεκράτησε εἰς τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν πτῶσιν τοῦ πολιτισμοῦ».
  (Σ. Καλλιάφας, Καθηγητὴς Παν. Ἀθηνῶν «Ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς ἐποχῆς μας» σελ. 37).

  ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s