Προς Μεγαρείς, επιστολή του Μητροπολίτη Καμερούν Γρηγορίου με χριστουγεννιάτικο οδοιπορικό στο νοσοκομείο Φυματικών και στο Ψυχιατρείο του Καμερούν …


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕΓΑΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ –  Yaoundé 03/01/2011

Αγαπητοί εν Χριστῷ αδελφοί καί συμπολίτες της Μαρτυροτόκου καί Αγιοτόκου πόλεως των Μεγαρέων, χαίρετε εν τω Νηπιάσαντι Θεώ ημών πάντοτε.

Ευρισκόμενος στήν πρωτεύουσα του Καμερούν, Γιαουντέ, επικοινωνω μ’ αὐτήν τήν μικρή γραφή μαζί σας γιά νά σας ἐκφράσω γιά μιά ἀκόμα φορά τήν εὐγνωμοσύνη της Τοπικης μας Ἐκκλησίας γιά τήν συνεχῆ βοήθεια καί ὑποστήριξη πού ὅλοι σας, ἐδῶ καί μιά ἐξαετία παρέχετε στήν ταπεινή μας Ἱεραποστολική προσπάθεια στό Καμερούν καί τήν Κεντρική Αφρική.

Εἶναι γνωστό ὅτι, πρίν έξι χρόνια μέ τήν εὐλογία τοῦ σοφοῦ γέροντος Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ.κ. Βαρθολομαίου ἐσυστήθη ὁ «Ἐκκλησιαστικός Φιλανθρωπικός καί Ἱεραποστολικός Σύλλογος ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ  ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΙΑ» μέ σκοπό τήν παντοειδῆ ἐνίσχυση τοῦ σπουδαιοτάτου ἐκκλησιαστικοῦ κεφαλαίου, πού ὀνομάζεται  Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή.

Ἀθόρυβα καί συστηματικά, χάρις στό ὑγιές ἐκκλησιαστικό φρόνημα, ζῆλο καί τήν ἀγάπη πολλῶν παραγόντων, Κληρικῶν,Μοναχῶν, Μοναζουσῶν καί Λαϊκῶν ἡ «Ἱεραποστολική Συνοδοιπορία» ἔχει ἀναδειχθεῖ σέ πραγματικό Κυρηναῖο τοῦ ταπεινοῦ Ἱεραποστολικοῦ μας ἔργου καί σέ καθοριστικό ρυθμιστικό παράγοντα τῆς συντηρήσεως καί προαγωγῆς τοῦ προϋπάρχοντος ἔργου.

Βέβαια ὁ πρωταρχικός σκοπός κάθε Ἱεραποστολῆς εἶναι ἡ μετάδοσις τοῦ Χαροποιοῦ Ἀγγέλματος τῆς Σαρκώσεως καί Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά κατά τήν πορεία μας στά κράτη, ὅπου, συμφέροντα σκοτεινά καί ἀπροσδιόριστα στόν ἀπλό ἀνθρωπο, καθόρισαν νά ἐπικρατοῦν δύσκολες συνθῆκες ζωῆς, συναντοῦμε μιά ἀνθρωπότητα      «πληγωμένη καί ἡμιθανῆ τυγχάνουσα» καί ἔχουμε ἱερόν χρέος καί Κυριακή ἐντολή νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τοῦ «Καλοῦ Σαμαρείτου» μέ ὅτι,
προσωπικό κόπο, πόνο καί θυσία ἀπαιτεῖ αὐτή ἡ στάση ζωῆς. Σ’ αὐτόν τόν τομέα καταναλώνουμε ἕνα μεγᾶλο μέρος τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς, καί πρόκειται:
 γιά ἀγορά φαρμάκων σέ ἀσθενεῖς
 γιά οἰκονομικά βοηθήματα σέ πάμπτωχους ἀδελφούς μας
 γιά ὀργάνωση συσσιτίων σέ ἔκτακτες περιστάσεις
 γιά διανομή τροφίμων καί ρουχισμοῦ τήν περίοδο τῶν βροχῶν
 γιά ἐπισκέψεις σέ ἱδρύματα καί νοσοκομεῖα
 γιά ἐνίσχυση τῶν λεπρῶν
 γιά ἄνοιγμα πηγαδιῶν σέ προβληματικές περιοχές
 γιά ὀργάνωση ἀγροτικῶν ἰατρείων καί συνεχῆ τροφοδότηση μέ
φάρμακα τά ὁποία παρέχονται δωρεάν
 γιά οἰκονομική ἐνίσχυση σπουδαστῶν
 γιά κατασκευή σχολείων, ὅπου ὑπαρχει ἀνάγκη
 γιά ὀργάνωση νέων ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων
 γιά κατηχητικές ἐκδόσεις, εκεί ὅπου κάθε ἔννοια βιβλίου εἶναι απρόσιτη καί ἀνέφικτη
 γιά ὑλική καί πνευματική συμπαράσταση κρατουμένων καί τῶν παιδιῶν τους, πού ἔχουν γεννηθεῖ στίς φυλακές καί παραμένουν μαζί τους
 γιά μέριμνα καί βοήθεια τῶν ὀρφανῶν…


καί τόσα ἄλλα καθημερινά καί ἔκτακτα, πού πλουσιοπάροχα μᾶς παρέχει ἡ Ἀφρικανική πραγματικότητα δοκιμάζοντας πολλές φορές τίς φυσικές μας ἀντοχές καί τή σταθερότητα τῆς πίστεώς μας…

Ἀπό διάφορα ντοκυμαντέρ θά ἔχετε τοὐλάχιστον ἀποκομίσει ὅτι στήν Ἀφρική τίποτα δέν εἶναι εὔκολο ἤ αὐτονόητο καί ἡ πιό μικρή περίπτωση ἔχει τεράστια δυσκολία…
Αὐτά τά Χριστούγεννα τελείωσε ἕνας κύκλος κατηχήσεως καί την προπαραμονή τῆς ἑορτῆς μέσα σέ ἕνα κλῖμα προσευχῆς καί κατανύξεως βαπτίσαμε κάποια νέα μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων μας…

Μαζί τους ἑορτάσαμε τά Χριστούγεννα σφυγμομετρῶντας τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς των, ὅταν έψαλαν μαζί μας τό: «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε , Χριστόν ἐνεδύσασθε, Ἀλληλούϊα», τό «Ἡ Παρθένος σήμερον τόν Ὑπερούσιον τίκτει καί ἡ γῆ τό σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει…» , ὅταν γιά πρώτη φορά προσέγγιζαν τό Κοινόν Ποτήριον τῆς Θυσίας τοῦ Κυρίου μας.. «Μετά φόβου Θεοῦ, Πίστεως καί ἀγάπης…» καί συσσωματώνονταν μαζί μας στήν ὁρατή φανέρωση τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ…

Μαζί τους ἀποφασίσαμε τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων νά συνεχίσουμε τήν ἔμπρακτη Κατήχησή τους καί προετοιμάσαμε τά ἀπαραίτητα δῶρα γιά τήν επίσκεψή μας στό Νοσοκομείο τῶν Φυματικών καί στό Ψυχιατρείο…

Φθάσαμε σέ ἕναν τεράστιο χῶρο πού ἔχει κατανεμηθεῖ μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά ξεχωρίζει τά διάφορα στάδια τῆς ἀσθενείας …
Μην σκεφθεῖ κάποιος ὅτι, πρόκειται περί τοῦ γνωστοῦ πολυορόφου τῦπου Νοσοκομείου πού συναντᾶμε στήν πατρίδα μας ἤ σέ κάθε πρωτοκοσμική χῶρα…
Εἶναι ἁπλᾶ κτίρια‐ αἴθουσες γιά τούς ἀσθενεῖς μέ ξεχωριστούς χώρους, ὅπου μποροῦν νά πλένονται καί ἄλλους, ὅπου μποροῦν νά προετοιμάζουν τήν καθημερινή τους τροφή… σύμφωνα μέ τίς διατροφικές συνήθειες κάθε φυλῆς… Φυσικά στούς ἀσθενεῖς ἐπαφίεται καί ἡ καθαριότητα ὅλων αὐτῶν τῶν χῶρων μέ τά εὐνόητα ἀποτελέσματα ὁρατά καί ὀσμιζόμενα…

Συναντήσαμε μιά ὁμάδα ἀσθενῶν ἔξω ἀπό τούς θαλάμους νά προσπαθεῖ νά ἐπωφεληθεῖ τόν ἤλιο καί τή ζέστη τῆς ἡμέρας…
Τούς χαιρετίσαμε λέγοντας ὅτι: «Εἴμαστε από τήν Ὀρθόδοξη Εκκλησία καί ἀποφασίσαμε σήμερα νά ἔλθουμε νά μοιραστοῦμε μαζί σας τήν χαρά τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, μιά καί όλος ο κόσμος ἑορτάζει … νά μην νοιώσετε ότι όλοι σας ξέχασαν …».

Τά παιδιά ἄρχισαν νά ψάλλουν Χριστουγεννιάτικους ὕμνους καί μπήκαμε στούς θαλάμους, ὅπου ἄλλοι ἀσθενεῖς καταβεβλημένοι ἀπό τήν ἀσθένειά τους περίμεναν τήν ἀνάπαυση τοῦ σώματος σάν  γιατρικό…

Στιγμές δύσκολες, στιγμές ὅπου δέν ἔχεις νά πεῖς τίποτε ἄλλο ἀπό ενα βαθύ: «Κύριε ἐλέησον τόν κόσμο σου καί τόν κόσμο μας τόν τόσο παράξενο καί δύσκολο…» ….
Μας εὐχαριστοῦσαν γιά τήν παρουσία καί τά δῶρα μας … χείλη πού ἴσα πού ψιθύριζαν… καί μάτια ἀτελείωτα πού ευγνωμονοῦσαν σιωπηλά …μέ μιά ἀπέραντη καρτερία…
«Κάντε υπομονή … θά προσευχόμαστε γιά σας… αυτό ήλθαμε νά σας πούμε σήμερα … κοντά μας είναι καί ὅσοι προσέφεραν αὐτά τά δῶρα καί προσεύχονται γιά σας…»

Εἰκόνες πού δύσκολα θά ξεχαστοῦν … εἰκόνες πού σοῦ χαράζουν τήν ὕπαρξή σου γιά πάντα… είκόνες πού δύσκολα ἕνας φωτογραφικός φακός θά μπορέσει νά μεταφέρει ἀκριβῶς…

Τελειώσαμε μετά ἀπό μιά ὥρα καί ἀφοῦ βεβαιωθήκαμε ὅτι δέν εἴχαμε ξεχάσει κανένα μέρος τοῦ ἀπέραντου αὐτοῦ λαβυρίνθου, κατευθηνθήκαμε πρός τόν παρακείμενο νοσοκομειακό οἰκισμό τοῦ Ψυχιατρείου...

Δέν θά ἤθελα νά πῶ τίποτα, παρά νά σταθῶ σέ κάποιους εγκαταλελειμένους ἀσθενεῖς … καί σέ κάποιους γονεῖς, πού εἶχαν ἐπισκεφθεῖ τά παιδιά τους καί παρέμεναν μέ καρτερία κοντά τους καί ὅταν μᾶς εἶδαν πέσανε στά πόδια μας παρακαλώντας νά προσευχηθοῦμε …

Κατά τήν ἀναχώρησή μας τά συναισθήματα ἦταν ἀνάμικτα… πόνος, λύπη… ὀργή… ἡ χαρά τῆς ἐλάχιστης βοηθείας μας; Ὅλα μαζί καί καθένα ξεχωριστά μᾶς ἐπέβαλαν μιά βαριά σιωπή, πού τήν διέκοψε ἡ ἐρώτηση ‐παρατήρηση τοῦ Διακόνου Jean: «Εἴδατε ὅτι, όσα εἴχαμε προετοιμάσει, χωρίς νά γνωρίζουμε τόν αριθμό των ασθενών, ἦταν ἀκριβώς όσοι καί οι ασθενεῖς καί δέν περίσσεψε τίποτα;» …

Αὐτή τήν ἐμπειρία θέλησα νά μοιραστῶ μαζί σας μέσα ἀπό αὐτήν τήν μικρή γραφή, σάν ἕνα μεγάλο εὐχαριστώ γιά τήν γενναιότητα της φιλανθρωπίας Σας, ἡ ὁποία ἄν καί μέσα ἀπό τίς δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες της πατρίδος μας δέν ξεχνᾶ ποτέ καί ὅσους πάσχουν στίς «γειτονιές τοῦ κόσμου τούτου» …

Ἡ ἀγάπη καί οἱ εὐχαριστίες ὅλων μας μετά πάντων υμῶν ἀδελφοί…

Ο Κύριος μεθ’ υμών.

Ο Καμερούν Γρηγόριος

(   http://www.metropolisofcameroon.org/uploads_template/2011/03/02/1299079771 moc_philanthropist_gratitudegr.pdf )

Στις 22 Ιανουαρίου ο Σεβ. Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριος βάπτισε στο Yaounde κατηχούμενο κ. Fransceco Brunelli Ιταλικής καταγωγής, μέλος ομάδος Ευρωπαίων Καργιοχειρουργών που εργάζεται σε σχετικό πρόγραμμα στο Καμερούν.

Την 27 Ιανουαρίου ο Σεβ. Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριος εδέχθη, -(στά πλαίσια τῆς Εβδομάδος Προσευχῆς γιά την Ενότητα των Χριστιανων)-  στόν Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Yaounde ομάδα 15 Καθολικών σπουδαστών συνοδευομένη από τόν Καθηγητή της Θεολογίας R.p. Abbe Etienne, με τους οποίους συνομίλησε καί συνοπτικά παρουσίασε την Ορθόδοξη Εκκλησία απαντώντας σε απορίες καί ερωτήματα τους.

Μπορείτε να προσφέρετε, σήμερα κιόλας, την αγάπη σας στη Μητρόπολη Καμερούν ( που καλύπτει 6 κράτη ), είτε απευθείας, είτε μέσω της Ιεραποστολικής Συνοδοιπορίας. Πληροφορίες ΕΔΩ.

ΑΡ. ΛΟΓ. ΕΥΡΩ

NATIONAL ΒΑΝΚ OF GREECE

MEGARA BRANCHE

METROPOLIS OF CAMEROON

ACCOUNT No 411 / 621347-24

IBAN GR2201104110000041162134724

Swift cod. (BIC) ETHNGRAA

ΑΡ. ΛΟΓ. ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

411/494800-91

ΙΒΑΝ 0110 4112 0000 4114 9480 091

SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ & ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΜΕΓΑΡΑ 2005

Έδρα: Παν. Γεωργακή 12, Μέγαρα 19100

Τηλ :22960 28752, Φαξ :22960 81278

Ε-mail: sinodipo@otenet.gr

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ « ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘ. ΛΟΓ. 00089038574-2

ΙΒΑΝ GR1209612790000000890385742

BIC GPSBGRAA

( http://www.metropolisofcameroon.org/gr/el/mko-society/ )

Από τα 20.000.000 κατοίκων του Καμερούν το 40% είναι Χριστιανοί, το άλλο 40% ακολουθούν ανιμιστικές λατρείες και το 20% το Ισλάμ. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πλησιάζουν τις 200.000 πιστούς ( μόλις το 1% ) , και όπως κατανοεί ο καθένας υπάρχει μεγάλος δρόμος για την Ορθόδοξη Εξωτερική Ιεραποστολή στο Καμερούν. Όχι μόνο να προστατεύσει τους νυν βαπτισμένους Ορθόδοξους Χριστιανούς από αιρέσεις και παραθρησκευτικές σέκτες ( τύπου πεντηκοστιανών, μορμόνων, αντβεντιστών, μαρτύρων Ιεχωβά κλπ ) , αλλά και να αυξήσει τα μέλη της επίγειας Βασιλείας του Θεού, να εξαπλώσει τη Βασιλεία του Θεού στη γη, να μπολιάσει στο Σώμα του Χριστού, μέσω των Μυστηρίων και της προσευχής, όλους τους κατοίκους του Καμερούν και των γειτονικών κρατών.

Αλλά χρειάζονται ακόμα περισσότεροι Κυρηναίοι, περισσότεροι συνεργάτες της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στη Μητρόπολη Καμερούν και σε όλες τις Ορθόδοξες Ιεραποστολές. Η φωνή του Ιησού Χριστού  ( Ματθ, 28:19 )  ακούγεται, άραγε, δυνατά, στις καρδιές των 300.000.000 εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών, ώστε να γίνουν συν-εργάτες της Ορθόδοξης Ιεραποστολής και του Ευαγγελισμού των Εθνών ;

This entry was posted in Αφρική, Africa, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Καμερούν,Cameroon, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s