Εκκλησία και Οικονομική κρίση: Επιτέλους, προτάσεις ! Εισήγηση του Μητροπολίτη Δημητριάδος.


Επιτέλους, προτάσεις! Συγκεκριμένες, για την αναγέννηση της ενορίας! Παραθέτουμε απόσπασμα από την εισήγηση του Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνατίου προς την Ιερά Σύνοδο, όπως την καταγράφει το εκκλησιαστικό πρακτορείο ειδήσεων Ρομφαία.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΔΡΑΣΕΙΣ

 

Α. ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ  ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

Τά ὅσα ἀκολουθοῦν εἶναι προτάσεις γιά συγκεκριμένες δράσεις, πού αφοροῦν τόσο τήν Ἱερά Συνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅσο καί τίς Ἱερές μας Μητροπόλεις, ἀνάλογα πάντοτε μέ τίς δυνατότητες καί τήν ἰδιαιτερότητα τῆς κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας.

 1. 1. Παρατηρητήριο κοινωνικῶν προβλημάτων καί συντονισμοῦ ἀντιμετωπίσεως κρίσεως.

Εἶχε συσταθεῖ καί λειτούργησε, γιά ἱκανό χρονικό διάστημα, συμβουλευτικά πρός τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο καί τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο. Ἡ τυχόν ἐπαναλειτουργία του θά ἀποτελέσει τό συντονιστικό ὄργανο παρακολουθήσεως τῶν κοινωνικῶν συνεπειῶν ἀπό τήν κρίση καί προώθησης τῶν ὅποιων ἀποφάσεών μας, συμβάλλοντας μέ ἰδέες καί προτάσεις. Ἡ λειτουργία του δέν θά πρέπει νά ἐπιβαρύνει ἐπ΄ οὐδενί τόν προϋπολογισμό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Εἶναι πολλά καί ἱκανά τά κληρικά καί λαϊκά στελέχη πού θά προσφερθοῦν με ἀνιδιοτέλεια γιά τή λειτουργία τοῦ Παρατηρητηρίου, τό ὁποῖο βεβαίως θά ἔχει τήν ἀναφορά του στήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο.

 1. 2. Συντονισμός Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν

Οἱ ἤδη ὑπάρχουσες Συνοδικές Ἐπιτροπές, πού ἔχουν ὡς ἀντικείμενό τους τό ποιμαντικό κάι κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά προσανατολίσουν τή δράση τους στά πλαίσια τοῦ ρόλου πού ἔχουν, πρός τήν κατεύθυνση τῆς οὐσιαστικῆς παρουσίας τῆς Ἐκκλησίας στό πλευρό ὅσων πλήττονται ἀπό τίς συνέπειες τῆς ὑπάρχουσας κρίσης.

 1. 3. Περιφερειακές Συναντήσεις Ἱεραρχῶν καί στελεχῶν γιά καταγραφή καί ἀντιμετώπιση κοινῶν τοπικῶν προβλημάτων

Τό ζήτημα τῆς συνεργασίας τῶν Ἱ. Μητροπόλεων εἶναι ἕνα σημαντικό θέμα πρός συζήτηση. Ἄραγε, γιατί θεωροῦμε αὐτονόητο τό ἀρχιερατικό συλλείτουργο τήν ἡμέρα τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ τοπικοῦ ἐπισκόπου ἀλλά δέν τολμήσαμε ποτέ τήν κοινή ἱερατική Σύναξη ἤ ἔστω μιά ἀπό κοινοῦ σύσκεψη γιά ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί συμπροβληματισμό σέ τοπικά θέματα; Μήπως εἶναι ὥρα νά τό τολμήσουμε;

 1. 4. Ἐπιμόρφωση κληρικῶν, ἐξομολόγων καί λαϊκῶν στελεχῶν

Στά πλαίσια τῆς διά βίου ἐπιμορφώσεως τῶν κληρικῶν μας, ἰδιαιτέρως τῶν ἐξομολόγων στήν ὁποία τόσο ὑστεροῦμε, εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐκπόνηση συγκεκριμένων προγραμμάτων μέ σύγχρονη κάι σχετική θεματολογία, προκειμένου τόσο οἱ κληρικοί μας ἀλλά καί τά λαϊκά μας στελέχη νά ἀνταποκριθοῦν μέ μεγαλύτερη ἀποτελεσματικότητα στίς ἀνάγκες τῆς ἑποχῆς. Σᾶς ἀναφέρω ἐνδεικτικά τά θέματα πού ἀπασχόλησαν τίς ὁμάδες ἐργασίας σε τοπικό Συνέδριο γιά στελέχη νεανικοῦ ἔργου Ἱ. Μητροπόλεως: 1. «Ἐφηβεία καί Οἰκονομική κρίση. Οἱ κοινωνικές πιέσεις, οἱ πιέσεις τῶν συνομηλίκων, ἡ ἐπιρροή τῶν μαζικῶν μέσων ἐνημέρωσης καί διασκέδασης, οἱ ἐξαρτητικές οὐσίες καί οἱ συμπεριφορές τῶν ἐφήβων σέ ἐποχές οἰκονομικῆς κρίσης καί ἡ ἀντιμετώπισή τους», 2. «Διαχείριση τοῦ φόβου. Ἡ ἐξουσία τοῦ φόβου, προοπτικές γιά μία ἐλεύθερη ἀφοβική κατήχηση», 3. «Καταναλωτισμός καί τηλεόραση. Ἀπό τήν κριτική στήν ἀντίσταση. Ἀπό τήν εἰκόνα στήν πράξη. Ἀπό τήν παρακολούθηση στό παιχνίδι. Ἀνάπτυξη ἀντικαταναλωτικῶν συμπεριφορῶν» καί 4. «Ἀλληλεγγύη στήν οἰκογένεια, στήν ἐνορία, στήν κοινωνία. Δημιουργικές πράξεις, θεσμοί, συνήθειες ἀλληλεγγύης. Δραστηριότητες στήν ὁμάδα κατηχητῶν πού ἀνοίγονται στήν οἰκογένεια, στήν ἐνορία, στήν κοινωνία»

 1. 5. Πρόγραμμα ἐξοπλισμοῦ καί λειτουργίας Ἐνοριακῶν Συσσιτίων

Τό καθημερινό φαγητό δύναται νά εἶναι ἡ πρώτη μας ἀπάντηση στήν οἰκονομική κρίση. Ἤδη σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα χιλιάδες μερίδες φαγητό προσφέρονται τόσο ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν ὅσο καί ἀπό τίς Ἱερές Μητροπόλεις. Μήπως πρέπει νἀ ἐξετάσουμε τή δυνατότητα οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης ἀπό τήν ΕΚΥΟ ἐνοριῶν ἤ Μητροπόλεων γιά τόν ἐξοπλισμό τῶν Κέντρων Σιτίσεως ἀπόρων, ὑπό προϋποθέσεις ἀσφαλῶς, κατά τό πρότυπο τῆς δημιουργίας τῶν παιδικῶν σταθμῶν; Τό κόστος δέν θά εἶναι  μεγάλο ἀλλά τό ἀποτέλεσμα πού θά προκύψει ἐξαιρετικό.

 1. 6. Συστηματική καταγραφή καί σύγχρονη παρουσίαση τοῦ ἐπιτελούμενου κοινωνικοῦ μας ἔργου

Ἀξιοποιώντας κάθε σύγχρονο μέσο καί δυνατότητα, πρέπει νά συνεχίσουμε τήν κατά τό δυνατόν λεπτομερῆ καταγραφή τοῦ ἤδη πολυσχιδοῦς καί πολύ σημαντικοῦ φιλανθρωπικοῦ καί κοινωνικοῦ μας ἔργου. Δέ ὑπάρχει Ἱερά Μητρόπολη πού νά μή προσφέρει τέτοιο ἔργο. Ὅμως αὐτό πρέπει μέ σύγχρονο τρόπο νά καταγράφεται καί νά παρουσιάζεται καί μάλιστα στό διαδίκτυο, πού ἀποτελεῖ τό μέλλον τῆς πληροφορίας καί τῆς ἐνημερώσεως.

 1. 7. Διορθόδοξη Συνεργασία γιά ἀνταλλαγή ἐμπειριῶν σέ κοινωνικά θέματα

Εἶναι εὐνόητο ὅτι οἱ συνέπειες τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας ἀγγίζουν ὁλόκληρο τόν ἑλλαδικό χῶρο. Στό σημεῖο αὐτό ἐπιτρέψτε μου νά σημειώσω τό ἔλλειμμα συνεργασίας τῆς Ἐκκλησίας μας σέ κοινωνικά θέματα, τόσο μέ τήν Ἡμιαυτόνομη Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ὅσο καί μέ τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου. Θέμα τό ὁποῖο καλό θά ἦταν νά μελετήσουμε ἀπό κοινοῦ, εἰδικά στό πλαίσιο τῆς οἰκονομικῆς συγκυρίας. Ἡ δυνατότητα ἐπίσης συνεργασίας σέ διεθνές ἐπίπεδο θά ἐμπλουτίσει τή διακονία μας σέ ἐμπειρίες καί γνώσεις.

 1. 8. Ἵδρυση καί λειτουργία σχολῶν ἐθελοντισμοῦ

Προσφορά μέ γνώση πρέπει νά εἶναι ἡ ἐπιδίωξή μας. Παραμένουμε ἡ μεγαλύτερη δεξαμενή ἐθελοντισμοῦ στήν Ἑλλάδα. Ὑστεροῦν ὅμως πολλές φορές οἱ ἄνθρωποι τῆς προσφορᾶς σέ γνώσεις που θά τούς βοηθοῦσαν νά εἶναι πολύ πιό χρήσιμοι στούς ἀνθρώπους πού ζητοῦν τή βοήθειά μας. Ἡ δημιουργία καί λειτουργία Σχολῶν ἐθελοντισμοῦ μέ μαθήματα Νοσηλευτικῆς, Κοινωνικῆς Συμπαραστάσεως καί Ψυχολογικῆς Στήριξης θά εἶναι εὐεργετική γιά τό ἔργο μας. Σχετική ἐμπειρία ὑπάρχει καί εἶναι διαθέσιμη.

 1. 9. Νοσοκομεῖα, φυλακές καί Ἱδρύματα

Συγκρότηση ἐθελοντικῶν Ὁμάδων ἐπικουρικῆς συμπαράστασης καί βοήθειας σέ Νοσοκομεῖα, Φυλακές καί Ἱδρύματα (π.χ. Ὀρφανοτροφεῖα, Γηροκομεῖα) τόσο ἐκκλησιαστικά ὅσο καί δημόσια. Ἡ προσπάθεια αὐτή ὅπου ἔχει ἐφαρμοστεῖ καρποφόρησε.

 

 1. 10. Τηλεφωνική Γραμμή Συμπαραστάσεως

Ἡ λειτουργία μιᾶς εἰκοσιτετράωρης τηλεφωνικῆς γραμμῆς πνευματικῆς στήριξης καί ἐνίσχυσης θά ἔχει καθοριστική σημασία στήν παροῦσα συγκυρία.

 

 1. 11. Ἱερατικές Συνάξεις καί Κληρικολαϊκές Συνελεύσεις

Ὁ συμπροβληματισμός, ὁ ἐλεύθερος διάλογος καί ἡ ἀνταλλαγή γνώσεων, ἀντιλήψεων καί πείρας πρέπει νά ἀποτελέσουν τό πλαίσιο τακτικῶν Ἱερατικῶν Συνάξεων ἀλλά καί Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων. Ἡ τόνωση τοῦ ηθικοῦ τῶν ἐθελοντῶν μας εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη στήν ἐποχή μας.

 1. Πανελλήνιες Ἐκδηλώσεις γιά νέους

Πέρα ἀπό τήν αὐτονόητη ποιμαντική τῶν νέων στήν κάθε τοπική Ἐκκλησία, ἡ ἐμπειρία τῶν κοινῶν ἐκδηλώσεων πού πραγματοποιήθηκαν ἐφέτος ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τόσο τῶν καλλιτεχνικῶν ὅσο καί τῆς κατασκηνώσεως Ἱεροπαίδων ἀλλά καί τῆς Συνόδου τῶν Ἐφήβων, ἡ ὁποία γιά πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε, ἔδειξαν τήν ἀπαίτηση γιά τή συνέχιση καί ἐπέκταση παρόμοιων εὐκαιριῶν, ἰδιαίτερα στή σημερινή ἐποχή.

13. Ἡ Ποιμαντική τῆς οἰκογένειας

Ἀναμφισβήτητα ἀπόφασιστικός παράγοντας τῶν ἐξελίξεων στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ ἑλληνική οἰκογένεια. Ἡ πρόταση τῆς παρελθούσης Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου νά ἀποτελέσει τό κύριο θέμα τῆς ἑπόμενης Τακτικῆς μας Ἱεραρχίας, μετά ἀπό ἕνα χρόνο, εἶναι χρήσιμη. Ἡ ἐπικύρωσή της ἀπό τή σημερινή μας συνεδρία θά δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις, ὥστε νά προετοιμαστεῖ ἕνα κείμενο μέ τή συμβολή ὅλων, κατά τή διάρκεια αὐτῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς χρονιᾶς, ἔτσι ὥστε ἡ Ἱεραρχία τοῦ 2011 νά τό ἐγκρίνει καί νά ἀποτελέσει τό θεμέλιο τῆς ποιμαντικῆς μας γιά τήν οἰκογένεια στά ἑπόμενα χρόνια.

14. Περιοδικά «Θεολογία» καί «Ἐφημέριος»

Καί τά δύο αὐτά Περιοδικά τῆς Ἐκκλησίας μας θά πρέπει νά ἀποτελέσουν πηγή συγκεκριμένων στοιχείων ἀλλά καί προβληματισμοῦ σχετικά μέ τά φλέγοντα καί ἐπίκαιρα θέματα πού ἀπσχολοῦν τήν ἑλληνική κοινωνία. Στό βαθμό πού ὅλοι μας τά μελετοῦμε, μποροῦν νά συμβάλουν ἀποφασιστικά στήν ποιμαντική μας προσφορά.

 

15. Θεῖος Λόγος – Κηρυκτική προσφορά

Στά χρόνια πού ἔρχονται, ἡ ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, σύμπτωμα μιᾶς σοβαρότατης κοινωνικῆς κρίσεως, μπορεῖ να ἀποτελέσει σημεῖο ἀναφορᾶς στα κηρύγματά μας. Συγκεκριμένα μποροῦμε να ἀναδείξουμε μέσα ἀπό αὐτά την κοινωνική διάσταση τοῦ προβλήματος, ἀφοῦ το κάθε τι γύρω μας καλλιεργεῖ τον ἀνταγωνισμό και την ἐπικράτηση τοῦ ἰσχυροτέρου. Μέσα ἀπό τά κηρύγματά μας, γιατί ὄχι και ἀπό τις συναντήσεις μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, εἶναι δυνατόν νά εὐαισθητοποιήσουμε τούς πιστούς στη συνεργασία, ἀλληλεγγύη καί βοήθεια στόν πλησίον, ἡ ὁποία στην ὀρθόδοξη παράδοση φθάνει ὡς θυσία για τον ἀδελφό.

Το κήρυγμα μέ τη συνδρομή τοῦ Πατερικοῦ λόγου ἄς στοχεύει στήν καταπολέμηση τῆς φτώχειας καί τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ ἐμπνέοντας και ἐνθαρύνοντας πράξεις ἀλληλεγγύης μέσα στή Μητρόπολή μας και τις ἐνορίες.

 

Β. ΕΝΟΡΙΕΣ

Ἡ ποικιλομορφία τῶν Ἐνοριῶν μας στόν ἑλλαδικό χῶρο καί ἡ μεγάλη διαφοροποίηση, πού ὑφίσταται ἀνάμεσα στίς ἀστικές Ἐνορίες τῶν μεγαλουπόλεων καί αὐτές τῆς ἐπαρχίας, εἶναι αὐτονοητό ὅτι δυσκολεύουν τίς εἰδικές προτάσεις πού ἀφοροῦν τήν ἐνοριακή ζωή. Ἐντούτοις θά τολμήσουμε νά προτείνουμε δράσεις πού ἀφοροῦν κυρίως τίς ἀστικές ἐνορίες ἀλλά κατ΄ ἀναλογίαν καί τίς μικρότερες. Ὀφείλουμε, ὅμως, εἰσαγωγικά νά τονίσουμε ὅτι προαπαιτούμενο καί ἀναντικατάστατη προϋπόθεση γιά τήν ὑλοποίηση τῶν παρακάτω προτάσεων εἶναι ἡ εὐσυνείδητη καί φιλόπονη διάθεση τοῦ ἱερέα-ἐφημερίου.

 

 1. 1. Ἐνορία καί κοινωνικό ἔργο

Δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει ἐνορία χωρίς καθημερινό, ἔμπρακτο, ἁπτό καί φανερό κοινωνικό ἔργο. Τό ἐλάχιστο θά ἦταν ἡ προσφορά τοῦ καθημερινοῦ φαγητοῦ. Ὅσες ἐνορίες τόλμησαν τό ἐγχείρημα, λειτουργοῦν μέ ἐπάρκεια τό πρόγραμμα σίτισης, χάρη στά ἀνεξάντλητα ἀποθέματα φιλοτιμίας καί ἀλληλεγγύης τοῦ λαοῦ μας, πού λύνει προβλήματα ἐπιβίωσης τῶν οἰκονομικά ἀσθενέστερων οἰκογενειῶν σήμερα στήν Ἑλλάδα.

2. Ποιμαντική Μελλονύμφων

Προτείνεται σέ Μητροπολιτικό ἐπίπεδο Συνάντηση Μελλονύμφων μέ τόν Ἐπίσκοπο μέ ἀφορμή τήν ἐπίδοση τῆς Ἄδειας τελέσεως τοῦ Γάμου τους. Σ΄ ἐνοριακό ἐπίπεδο, ἐπίσης, μποροῦν νά γίνουν περισσότερες συναντήσεις, ἐντός ἑνός θερμοῦ καί ἐγκάρδιου κλίματος.

 

 1. 3. Ἐνοριακές Σχολές Γονέων

Στό πλαίσιο ὅσων εἰπώθηκαν γιά τήν οἰκογένεια, εἶναι εὐνόητη ἡ σημασία πού πρέπει νά προσδώσει ἡ κάθε Ἐνορία στή στήριξή της, μέ τή λειτουργία Ἐνοριακῶν Σχολῶν, πού θά ἀπευθύνονται κυρίως σέ νέα ζευγάρια καί γονεῖς. Αὐτή θά εἶναι ἡ οὐσιαστικότερη ἐπένδυση γιά τό παρόν καί τό μέλλον.

 1. Κοινές ἐκδηλώσεις γιά ὅλους τούς ἐνορίτες

Οἱ κοινές ἐκδηλώσεις γιά ὅλα τά μέλη τῆς Ἐνορίας μέ κοινή τράπεζα φαγητοῦ καί ἄδολη ψυχαγωγία θά συμβάλλουν τά μέγιστα στήν ἀνάπτυξη τῆς ἐνοριακῆς συνειδήσεως καί θά καταστήσουν τήν ἐνορία καί τούς χώρους της ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Ἤδη ἡ συνάντηση μετά τή Θεία Λειτουργία μέ τήν προσφορά πρωινοῦ κεράσματος ἔχει καταδείξει τά εὐεργετικά ἀποτελέσματα.

 1. Καταγραφή καί ἀναζήτηση ἐθελοντῶν

Ἐκτός ἀπό τούς ἐκκλησιαστικούς συμβούλους καί τίς κυρίες τῶν φιλοπτώχων, εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη ἡ ἀναζήτηση ἱκανῶν ἀνδρῶν καί γυναικῶν μέ προσόντα χρήσιμα γιά τίς ἀνάγκες ἐνοριτῶν. Παραδείγματος χάριν, ἕνας δικηγόρος ἤ ἕνας ἰατρός, ἕνας λογιστής ἤ ἕνας γνώστης τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, ἐφόσον κληθοῦν μέ τόν κατάλληλο τρόπο, δέν θά ἀρνηθοῦν νά προσφέρουν ἐθελοντικά ὑπηρεσίες σέ ὅσους λόγω οἰκονομικῆς ἀνεπάρκειας δέν μποροῦν νά ἔχουν πρόσβαση σ’ αὐτές. Ἕνα παρόμοιο δίκτυο προσφορᾶς ἀπό ἐξειδικευμένους ἀνθρώπους, ἴσως καί συνταξιούχους τέτοιων ἤ καί ἄλλων εἰδικοτήτων, θά μποροῦσε νά λειτουργήσει καί σέ Μητροπολιτικό ἐπίπεδο.

 

 

 1. 6. Καταγραφή – Ἀξιολόγηση -Ἱεράρχηση ἀναγκῶν

Ἡ συγκρότηση «Εἰδικῆς Ὁμάδας Ἐργασίας», πού θά ἀπαρτίζεται ἀπό πρόσωπα, ὅπως αὐτά πού προαναφέραμε, μπορεῖ νά καταγράψει, νά ἀξιολογήσει καί νά ἱεραρχήσει τίς ἀνάγκες τῆς Ἐνορίας καί τῶν μελῶν της καί νά δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις ἐπιλύσεως τῶν προβλημάτων.

 1. 7. Συνεργασία μέ τούς κοινωνικούς φορεῖς

Ἡ συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῆς κάθε ἐνορίας τόσο μέ τούς θεσμικούς φορεῖς ὅσο καί μέ τήν πλειάδα τῶν ἐθελοντικῶν ὀργανώσεων τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, ὅπως σήμερα λέγεται, θά πρέπει νά ἐπιδιώκεται μέ κάθε δυνατό τρόπο. Πολλοί στρέφονται καί θά στραφοῦν ἀκόμη περισσότερο στήν Ἐκκλησία. Ἐναπόκειται σ΄ ἐμᾶς νά τούς δεχθοῦμε μέ πνεῦμα διακονίας καί ὄχι ἐξουσίας, προκειμένου νά συμβάλουν καί αὐτοί, κατα τό δυνατόν, στή διατήρηση καί συνοχή τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας μας.

 1. 8. Δίκτυο ἐνοριῶν γιά ἀλληλοβοήθεια – «Ἀδελφοποίησεις»

Εἶναι γνωστή σέ ὅλους μας ἡ «ἀνισότητα», πού ὑφίσταται πολλές φορές ἀνάμεσα σέ Ἱερές Μητροπόλεις ἀλλά καί σέ Ἐνορίες. Γιατί νά μήν τολμήσουμε τόν θεσμό τῶν «ἀδελφοποιήσεων Ἐνοριῶν», ἀκόμη καί διαφορετικῶν Μητροπόλεων; Ἀπό αὐτό θά προκύψει διπλό ὄφελος τόσο γι΄ αὐτούς πού θά προσφέρουν ὅσο καί γι΄ αὐτούς πού θά δεχθοῦν τήν προσφορά.

 1. 9. Ἀνάγκη γιά χώρους συνάντησης καί ἐπικοινωνίας

Χρειαζόμαστε ἐλεύθερους δημόσιους χώρους, καθαρούς, ἀσφαλεῖς καί προσιτούς γιά ὅλους. Γράφει σχετικά ἕνας νέος: «Γιά νά καθίσει κανείς νά μιλήσει μέ ἔνα φίλο του πρέπει νά πληρώσει. Γιά νά βρεῖ μιά σκιά νά ξεκουραστεῖ πρέπει νά πληρώσει. Ποῦ θά καθίσει ὁ ἄνεργος νέος; Ποῦ θά καθίσει ὁ συνταξιοῦχος;». Ἡ ἔλλειψη ἐλεύθερων καί ἀνεκμετάλλευτων χώρων μπορεῖ νά καλυφθεῖ μέ τήν ἀξιοποίηση τοῦ περιβάλοντος χώρου τῶν Ναῶν μας, ὅπου αὐτό εἶναι δυνατόν, προκειμένου καί αὐτοί ἀνάλογα διαμορφωμένοι νά φιλοξενοῦν τούς ἀνθρώπους, χωρίς κόστος.

 1. 10. Ἀντιμετώπιση τῶν ἀστέγων

Τό φαινόμενο ἀπασχολεῖ κυρίως τίς μεγαλουπόλεις, χωρίς νά ἐξαιρεῖ καί τίς πόλεις τῆς ἐπαρχίας. Ἡ αὔξηση τοῦ φαινομένου θά δημιουργήσει ἔντονα κοινωνικά προβλήματα. Κυρίως πρόκειται γιά ἄτομα πού δέν ἱδρυματοποιῦνται. Αὐτό τό ὁποῖο ἔχουν ἀνάγκη εἶναι χῶροι γιά τή σωματική τους ὑγιεινή, ἔνδυση καί προσωρινή φιλοξενία. Ἡ δημιουργία μικρῶν μονάδων φιλοξενίας ἀστέγων, ἐφόσον ἐπανδρωθοῦν μέ ἐθελοντές, μποροῦν νά ἀντιμετωπίσουν καταρχήν τήν ὀξύτητα τοῦ φαινομένου.

 1. 11. Παροχή δωρεάν ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας

Ἡ ἀξιοποίηση ἐθελοντῶν ἐκπαιδευτικῶν γιά τήν διδακτική ἐνίσχυση ἀδύναμων μαθητῶν, πού ἀνήκουν σέ οἰκογένειες πού δέν μποροῦν νά ἀνταπεξέλθουν στό κόστος τῶν φροντιστηρίων, θά μποροῦσε νά εἶναι μία στήριξη σέ οἰκογένειες τῆς ἐνορίας.

 1. 12. Σύσταση Τράπεζας Ρουχισμοῦ Τροφίμων καί Φαρμάκων

Μέ συστηματικό τρόπο ἡ συλλογή τροφίμων, καινούργιου ἤ ἐλαφρά μεταχειρισμένου ρουχισμοῦ ἀλλά κάι φαρμάκων μπορεῖ νά ἀποβεῖ πολύτιμη Τράπεζα τόσο σέ Μητροπολιτικό ὅσο καί σέ Ἐνοριακό ἐπίπεδο.

 1. 13. Ψυχολογική στήριξη ἀνέργων καί οἰκογενειῶν

Αὐτό πού καλείται κατεξοχήν ἡ Ἐκκλησία μας νά πράξει εἶναι νά δώσει ἐλπίδα στούς ἀνθρώπος καί νά μην ἀφήσει κανένα νά ἀπελπισθεῖ. Αὐτό μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ, χωρίς συγχρόνως να ἀκυρώνεται το ἔργο τῶν πνευματικῶν, καί μέ τήν ἐπιστράτευση ἐθελοντῶν ψυχολόγων ἀπό τήν Ἐνορία καί τή σύσταση ἐνοριακῶν Κέντρων ψυχολογικῆς στήριξης ἀνέργων νέων ἤ καί οἰκογενειῶν πού βρίσκονται σέ κρίση. Ἐξάλλου θα πρέπει να ὑπάρξει και ἐπιπλέον κατάρτιση τῶν ἐξομολόγων-πνευματικῶν μας.

 1. 14. Πρόσληψη προσώπων μέ ποιμαντική ἐξιδείκευση

Στό πλαίσιο τῆς ἀντιμετώπισης τῆς ἀνεργίας, οἱ Ἐνορίες, ἐφόσον εἶναι οἰκονομικά ἐφικτό, θά μπορούσαν νά προσλάβουν νέους μέ ποιμαντική ἐξειδίκευση γιά νά ἐργασθοῦν στό πολύπλευρο ἔργο τους. Εἶναι πολλοί οἱ νέοι και ἄνεργοι θεολόγοι, ἄνδρες και γυναίκες, πού το ἐπιθυμοῦν αὐτό.

 1. 15. Διαφάνεια καί δημοσιοποίηση τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἐνορίας

Ἡ συναίσθηση τῆς εὐθύνης μας καί ἡ σημερινή πραγματικότητα ἀπαιτοῦν διαφάνεια στή διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν πραγμάτων καί δημοσιοποίησή τους. Κάθε Ἐνορία ἔτσι θά ἀποδεικνύει τή χρηστή οἰκονομική διαχείριση, θά καταρρίπτει μύθους καί θά καλλιεργεῖ κλίμα ἐμπιστοσύνης μέ τούς πιστούς.  Ἀπό αὐτό βέβαια δέν μπορεῖ νά ἀφίσταται καί κάθε Ἱερά Μητρόπολη.

 1. 16. Ἀνταλλαγή ὑπηρεσιῶν καί προϊόντων

Σέ τοπικές κοινωνίες κυοφορεῖται τό ἐγχείρημα τῆς ἀνταλλαγῆς ὑπηρεσιῶν καί προϊόντων ἀπό τούς ἀνθρώπους ἀνάλογα μέ τό ἐπάγγελμα καί τίς δυνατότητές τους. Δέν θά μποροῦσε ἡ ἐνορία νά πρωτοπορήσει καί σ’ αὐτή τήν πρακτική;

Ολόκληρη η εισήγηση στη Ρομφαία

Υ.Γ Επιτέλους ! Μένει να δούμε αν όλα αυτά θα γίνουν πραγματικότητα ΑΜΕΣΑ γιατί η οικονομική κρίση επεκτείνετα και τα πράγματα θα είναι χειρότερα τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ειδικά, όσο αυξάνεται η πνευματική παρακμή της Ελλάδας με την ενασχόληση πολλών ανθρώπων με αιρέσεις, παραθρησκείες, νεοπαγανισμό, αποκρυφισμό, αθεϊα και γενικεύονται οι ύβρεις κατά του Ιησού Χριστού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας Του

Μεγάλο ρόλο θα παίξει η παρουσία των Επισκόπων και των ιερέων μας, που  σε περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης, θα πρέπει να δίνουν το ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ αποφεύγοντας πρακτικές που σκανδαλίζουν τους «χλιαρούς τη πίστει» αδελφούς.

This entry was posted in Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Εκκλησία και Οικονομική κρίση: Επιτέλους, προτάσεις ! Εισήγηση του Μητροπολίτη Δημητριάδος.

 1. Ο/Η ΚαπταΓιάννης λέει:

  Μεγάλο ρόλο θα παίξει η παρουσία των Επισκόπων και των ιερέων μας, που σε περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης, θα πρέπει να δίνουν το ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ αποφεύγοντας πρακτικές που σκανδαλίζουν τους “χλιαρούς τη πίστει” αδελφούς.

  Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό.

 2. Ο/Η pilotos91 λέει:

  Τονίσαμε το σχόλιο σας, καπταΓιάννη, για να το δουν ΟΛΟΙ.
  Το καλό παράδειγμα, η αυτοσυγκράτηση σε όλους τους τομείς θα πουν πολλά, περισσότερα από χίλια κηρύγματα.
  Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Να προσεύχεστε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s