Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στα Ιεροσόλυμα και στην Ιορδανία.


Η τελετή απονομής των τίτλων στους αποφοίτους του σχολείου του Πατριαρχείου στο Φχες της Ιορδανίας

Ευθύς μετά την τελετήν της εορτής του εν ουρανώ φανέντος σημείου του σταυρού, την Πέμπτην, 7ην/20ην Μαΐου 2010, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ο Γ’ συνοδευόμενος υπό των Αρχιεπισκόπων Αβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, των Αρχιμανδριτών π. Ιερωνύμου και π. Φιλουμένου και του Ιεροδιακόνου π. Αθανασίου ανεχώρησε εκ της πόλεως των Ιεροσολύμων, διέβη την γέφυραν του Ιορδάνου ποταμού και κατηυθύνθη προς την μεγάλην πόλιν του Φχες, προαστείου του Αμμάν της Ιορδανίας.

Φθάσας εις την πόλιν, επεσκέφθη δια συλλυπητήρια την οικογένειαν Φαραχάτ επί τω προσφάτω θανάτω φιλτάτου μέλους αυτής του μακαριστού Αμπού – Σιένταρ ψάλτου όντος επί τεσσαρακονταετίαν και πλέον εις την Εκκλησίαν του Αγίου Γεωργίου του Φχες.

Μετά τούτο ο Μακαριώτατος εσυνέχισε την πορείαν Αυτού δια την πραγματοποίησιν του σκοπού, δια τον οποίον ήλθεν εις Φχες, ήτοι δια την απονομήν των τίτλων εις τους αποφοίτους του σχολείου του Πατριαρχείου εις Φχες.

Ως γνωστόν τυγχάνει παράδοσις και πράξις του Πατριαρχείου η συντήρησις ιδίων αυτού Κοινοτικών σχολείων εις τας περιοχάς της δικαιοδοσίας αυτού. Εν των σχολείων τούτων είναι της μεγάλης πόλεως Φχες, αποτελούμενον από Νηπιαγωγείον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον και Λύκειον με 600 μαθητάς και 50 διδασκάλους.

Επόπτης του σχολείου τούτου είναι ο Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης π. Ιννοκέντιος με βοηθόν Αναπληρωτήν Διευθυντήν των σχολείων του Πατριαρχείου εις Ιορδανίαν τον κ. Εδουάρδον Σμεράτ. Δια του σχολείου τούτου, ως και δια των άλλων αυτού σχολείων, το Πατριαρχείον προσφέρει σημαντικόν εκπαιδευτικόν έργον εις τα τέκνα των Ιορδανών πολιτών ανεξαρτήτως εθνικότητος η θρησκεύματος, ερχόμενον ούτως αρωγός εις το εκπαιδευτικόν έργον του κράτους.

Εν αρχή ο Μακαριώτατος εισήλθε δι᾽ ολίγον εις το ηγουμενείον, ένθα υπεδέξατο Αυτόν ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος. Μετά την επίσκεψιν εις το ηγουμενείον, ο Μακαριώτατος κατηυθύνθη εις το εις απόστασιν ολίγων βημάτων ευρισκόμενον σχολείον. Η τελετή ήτο λίαν καλώς διωργανωμένη, ώστε αφ’ ενός μεν να προβάλη το τελούμενον εκπαιδευτικόν έργον καθ’ όλον το έτος, αφ’ ετέρου δε να κρατή προσηλωμένην την προσοχήν και το ενδιαφέρον των προσκεκλημένων.

Εις την είσοδον τούτου υπεδέχθησαν Αυτόν ο Αρχιμανδρίτης π. Ιννοκέντιος, ο κ. Εδουάρδος Σμεράτ, το προσωπικόν του σχολείου, διδάσκαλοι και καθηγηταί, ο Εκπρόσωπος της Ελληνικής Πρεσβείας εις το Αμμάν της Ιορδανίας κ. Ιωάννης Μαλικούρτης και οι πλείστοι των ιερέων της Ιορδανίας, ο Νομάρχης της πόλεως Φχες κ. Φουάζ  Ιρσιεντάντε, οι οποίοι μετά των γονέων και των συγγενών των αποφοίτων παρηκολούθησαν την τελετήν

.

Η τελετή ήρχισε με τον Εθνικόν Ύμνον της Ιορδανίας και το «Ευλογητός ει Χριστέ, ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας» και με ευχήν εκ του ευχολογίου «δι’ επιτελούμενον εκπαιδευτικόν έργον».

Η τελετή εν συνεχεία περιελάμβανε εκτέλεσιν πατριωτικών ασμάτων και πατριωτικών χορών υπό των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου, προσφώνησιν υπό της Διευθυντρίας του σχολείου κ. Ρούλας Νταούτ υπό του Αναπληρωτού Επόπτου των σχολείων κ. Εδουάρδου Σμεράτ δια το «ως ευ παρέστητε» τω Μακαριωτάτω, τω Νομάρχη και τω Εκπροσώπω του Υπουργείου Παιδείας της Ιορδανίας.

Ο κ. Σμεράτ, εις την προσφώνησιν αυτού ανέπτυξε το επιτελούμενον εκπαιδευτικόν έργον του Πατριαρχείου εις Φχες, Μαδηβάν και Άκαμπαν. Τούτο συνεχίζεται επεκτεινόμενον και εις άλλας πόλεις της Ιορδανίας με την υποστήριξιν του κράτους της Ιορδανίας, του Πατριαρχείου και άλλων φίλων της Παιδείας. Εις την συνάφειαν αυτήν υπεγράμμισεν ιδιαιτέρως την προσφοράν του Νηπιαγωγείου του Φχες παρά την Εκκλησίαν του Αγίου Ιακώβου εις Φχες χάρις εις την δραστηριότητα της Διευθυντρίας αυτού κ. Ρούλας Νταούντ και την βοήθειαν εις την καλήν λειτουργίαν του σχολείου του ηγουμένου του Φχες, Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου, του κ. Μούσα Μαδαήν, κυρίως δε και προ πάντων, του ικανού και δραστηρίου επόπτου του σχολείου Αρχιμανδρίτου π. Ιννοκεντίου.

Εις την Αραβικήν και την Αγγλικήν γλώσσαν ωμίλησαν εκπρόσωποι των αποφοίτων, ευχαριστήσαντες το Πατριαρχείον και τους διδασκάλους και τους γονείς αυτών δια την στοργήν, την φροντίδα, την διδασκαλίαν, την αγωγήν, την παιδείαν ως οδηγόν και εφόδιον δια την περαιτέρω μαθητικήν ακαδημαϊκήν πορείαν αυτών και την ζωήν αυτών.

Η τελετή περιελάμβανε και πράξιν παραδόσεως της «αμάνε», δηλαδή «παρακαταθήκης», του σχολείου από απόφοιτον του έτους τούτου εις τελειόφοιτον του επομένου δια της αλλαγής της μαθητικής τηβέννου.

Την πράξιν ταύτην ηκολούθησεν ο λόγος του Μακαριωτάτου προς τους αποφοίτους, εκφωνηθείς αραβιστί υπό του π. Ιμβραήμ Νταμπούρ, ελληνιστί αποδιδόμενος περίπου ως έπεται:

«Εκφράζομεν την ευχαρίστησιν Ημών δια την τελετήν αυτήν σήμερον. Εκφράζομεν ευχαριστίας προς τον Μεγαλειότατον Βασιλέα της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’. Εκφράζομεν ωσαύτως ευχαριστίας εις τους τιμώντας την τελετήν Νομάρχην κ. Φουάζ Ιρσιεντάτε και τον Διευθυντήν του Υπουργείου Πολιτισμού και Παιδείας της Ιορδανίας.

Πιστεύομεν εις το δικαίωμα του ανθρώπου δια την απόκτησιν της γνώσεως. Η γνώσις ανοίγει τον ορίζοντα του ανθρώπου και δίδει εις αυτόν τα εφόδια δια να ανταποκριθή εις τας απαιτήσεις της ζωής, να προσφέρη εις την κοινωνίαν και να προασπίση την πατρίδα του. Ο Χριστός είπε: «και γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώση υμάς», (Ιω. 8,32)… «Υμείς εστε το φως του κόσμου», (Ματθ. 5,14). Το φως τούτο είναι η γνώσις, η αγάπη, η συγχώρησις, η προσφορά. Δια τούτο πιστεύομεν εις την υποστήριξιν και την αναβάθμισιν της Παιδείας. Δεσμευόμεθα εις την υποστήριξιν του έργου τούτου δια την παροχήν γενικής εγκυκλίου Παιδείας και της ελληνοχριστιανικής τοιαύτης. Εκφράζομεν την ευαρέσκειαν Ημών προς τους υπευθύνους της Παιδείας εις Ιορδανίαν, Αρχιμανδρίτην π. Ιννοκέντιον, κ. Εδουάρδον Σμεράτ, την Διευθύντριαν κ. Νούρα Νταούντ και πάντας τους διδασκάλους και καθηγητάς. Συγχαίρομεν την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα επί τη εορτή της ανεξαρτησίας της Ιορδανίας».

Επί τούτοις ο Μακαριώτατος προσεκλήθη και απενεμήθη εις Αυτόν αναμνηστικόν ευχαριστήριον δώρον του σχολείου ως αναγνώρισις δια την υποστήριξιν του έργου του σχολείου. Μετά την δεξίωσιν εις το Γραφείον του σχολείου, ο Μακαριώτατος μετά της συνοδείας Αυτού επέστρεψε αυθημερόν δια της γεφύρας του Ιορδάνου εις το Πατριαρχείον.

Έκθεση εργαστηρίου στη Σχολή του Αγίου Δημητρίου

Το Σάββατον, 8ην/22αν Μαΐου 2010, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας των Αραβοφώνων Σχολών εις Ιεροσόλυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και άλλων Αγιοταφιτών Πατέρων επεσκέφθη την αραβόφωνον Σχολήν του Πατριαρχείου «Άγιος Δημήτριος», στεγαζομένην εις τον νότιον άκρον του Κεντρικού Μοναστηρίου.

Εις το κτίριον τούτο εστεγάζετο μέχρι το 1970 η Ιερατική Σχολή του Πατριαρχείου, η στεγαζομένη νυν εις το κτίριον της Αγίας Σιών. Η Σχολή αύτη λειτουργεί δαπάναις του Πατριαρχείου με προσωπικόν 30 διδασκάλων και 237 μαθητών.

Την Σχολήν επεσκέφθη ο Μακαριώτατος και ήνοιξε και ηυλόγησε την διοργανωθείσαν υπό των μαθητών της 8,9, και 10ης τάξεως έκθεσιν μιας ημέρας με δείγματα των μελών αυτής και της λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος και των τρόπων λειτουργίας αυτών, μικροβιολογικών πειραμάτων, φαρμάκων και βοτάνων, ταριχεύσεων ζώων και παροχής πρώτων βοηθειών.

Ο Μακαριώτατος επήνεσε τον Διευθυντήν του Σχολείου κ. Σαμήρ Ζανανίρη, το προσωπικόν των διδασκάλων και τους μαθητάς δια την επίδοσιν και τα εργαστηριακά επιτεύγματα αυτών και υπεσχέθη αυτοίς την συνέχισιν της παρεχομένης υπό του Πατριαρχείου ηθικής και υλικής συμπαραστάσεως και βοηθείας.

Επίσκεψη Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Τρωάδος Σάββα στο Πατριαρχείο

Το Σάββατον, 8ην/22αν μηνός Μαΐου 2010, ο Μακαριώτατος εδέχθη εις το Πατριαρχείον τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Τρωάδος κ. Σάββαν της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας της Αμερικής μετά του ιερέως π. Μάρκου και ομάδος 35 προσκυνητών συνοδών αυτών, κυρίως νέων.

Η Α.Θ.Μ. υπεδέχθη αυτούς φιλοφρόνως και ωμίλησε εις αυτούς περί της πνευματικής και φυσικής κληρονομιάς του Πατριαρχείου εις την Αγίαν Γην και περί του έργου αυτού της διαφυλάξεως των Παναγίων Προσκυνημάτων κατά την Βυζαντινήν περίοδον και την μετ’ αυτήν, αφ’ ότου ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σωφρόνιος παρέδωσε την πόλιν εις τον Χαλίφην των Αράβων Μουσουλμάνων Ομάρ Χατάμπ.

«Το Πατριαρχείον», είπεν αυτοίς ο Μακαριώτατος, «στηρίζεται επί του αίματος των Προφητών και του ιδίου του Κυρίου ημών Χριστού και των αποστόλων και μαρτύρων. Έργον του Πατριαρχείου είναι η διδασκαλία, η οικοδομή και ο αγιασμός των πιστών μελών αυτού και η προώθησις της συμβιώσεως εν ειρήνη και συνεργασία των οπαδών των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών εις την Αγίαν Γην».

Ούτοι εζήτησαν την ευλογίαν του Μακαριωτάτου δια να συμμετάσχουν εις την Θείαν Λειτουργίαν της οποίας προεξήρξεν ο Μακαριώτατος την Κυριακήν της Πεντησκοστής εις τον Πανάγιον Τάφον. Ο Μακαριώτατος επέδωσε εις τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον εγκόλπιον, εις τον ιερέα επιστήθιον σταυρόν και εις τους προσκυνητάς Ιεροσολυμιτικά ενθύμια.

Απονομή τίτλων στους αποφοίτους του σχολείου του Πατριαρχείου «Διόδωρος Α΄» στο Αμμάν της Ιορδανίας

Ευθύς αμέσως μετά το τέλος της εορτής της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, 11ης/24ης Μαΐου 2010, εις τον Ιερόν Ναόν της Αγίας Τριάδος της Πνευματικής Ρωσικής Αποστολής εις τα Ιεροσόλυμα, της οποίας προεξήρξε ο Μακαριώτατος ΠατριάρχηςΙεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, Ούτος ανεχώρησε μετά συνοδείας των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Αβήλων κ. Δωροθέου και Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου δια το Αμμάν της Ιορδανίας.

Διαβάς την γέφυραν του Ιορδάνου ποταμού έφθασεν εις την εν Αμμάν Μητρόπολιν του Πατριαρχείου δια δεκάλεπτον στάσιν μόνον και ευθύς ανεχώρησεν δια το εν Αμμάν σχολείον του Πατριαρχείου «Διόδωρος ο Α’», το οποίον είχεν ιδρύσει ο μακαριστός Πατριάρχης Ιεροσολύμων Διόδωρος, προκειμένου να παραστή εις την εν αυτώ τελετήν της απονομής των τίτλων εις τους αποφοίτους αυτού.

Το σχολείον τούτο από της ιδρύσεως αυτού έως της σήμερον συντηρείται υπό του Πατριαρχείου. Φοιτούν εις αυτό 600 μαθηταί και διδάσκουν 60 καθηγηταί. Η τελετή της απονομής των τίτλων έλαβε χώραν εις το κτίριον του «Νάντε», της «Ορθοδόξου Λέσχης» της αραβοφώνου Κοινότητος του Πατριαρχείου εις Αμμάν.

Ο Μακαριώτατος εγένετο δεκτός εις την είσοδον του «Νάντε» εν θερμή υποδοχή υπό των Προσκόπων, του Επόπτου των Σχολών του Πατριαρχείου εις Ιορδανίαν Αρχιμανδρίτου π. Ιννοκεντίου, του Αναπληρωτού Επόπτου των Σχολών κ. Εδουάρδου Σμεράτ, της Διευθυντρίας του σχολείου «Διόδωρος ο Α’» κ. Αμήρε Σμεράτ, των λοιπών καθηγητών και των αποφοίτων, 33 τον αριθμόν.

Η τελετή ήρχισε με τον Εθνικόν Ύμνον της Ιορδανίας με τον καλωσορισμόν του Μακαριωτάτου από την απόφοιτον Λάνα Σμεράτ, θυγατέρα του Διευθυντού του Σχολείου κ. Εδουάρδου Σμεράτ εις την ελληνικήν γλώσσαν.

Εν συνεχεία ο Αναπληρωτής επόπτης των σχολών κ. Εδουάρδος Σμεράτ εις την προσφώνησιν αυτού υπεγράμμισε την υποστήριξιν του Βασιλέως της Ιορδανίας εις την καλήν λειτουργίαν του σχολείου, ηυχαρίστησε τους αντιπροσώπους της Ελληνικής Πρεσβείας εις το Αμμάν της Ιορδανίας κ. Ιωάννην Μαλικούρτην, και Στρατιωτικόν Ακόλουθον αυτής κ. Γεώργιον Ζωγραφίδην, την αντιπρόσωπον της Κυπριακής Πρεσβείας κ. Ροδούλαν Αλεξίου, τον επί 12ετιαν Επόπτην των Σχολών του Πατριαρχείου και συνεργάτιν αυτού Αρχιμανδρίτην π. Ιννοκέντιον δια το αξιόλογον εκπαιδευτικόν έργον, το οποίον έχει αναπτύξει εις Ιορδανίαν, τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ’, τον ενισχύσαντα δια της υποστηρίξεως Αυτού την συνεργασίαν αυτήν και τον τιμώντα σήμερον την τελετήν αυτήν δια της παρουσίας Αυτού, παρά τον φόρτον των θρησκευτικών υποχρεώσεων κατά τας ημέρας ταύτας της Αγίας Πεντηκοστής. «Η υποστήριξις αυτή μας καθιστά», είπεν, «αισιοδόξους δια την επιτυχή συνέχισιν του εκπαιδευτικού έργου του Πατριαρχείου εις Ιορδανίαν».

Εις την τελετήν ωμίλησαν επίσης εξ ονόματος των αποφοίτων, πέραν της ομιλησάσης εις την ελληνικήν θυγατρός του κ. Σμεράτ, και η δευτέρα θυγάτηρ αυτού, μαθήτρια δ/ς Ντορίν Σμεράτ εις την αραβικήν, εις μαθητής εις την αγγλικήν και μία μαθήτρια εις την γαλλικήν.

Οι απόφοιτοι ετραγούδησαν Ιορδανικά πατριωτικά άσματα και εχόρευσαν παραδοσιακούς χορούς, τοσούτον μάλιστα καθ’ όσον η τελετή απονομής των τίτλων συνέπεσε με την ημέραν της επετείου της ανεξαρτησίας της Ιορδανίας.

Επίσης ωμίλησεν εκπρόσωπος των γονέων των αποφοίτων, τονίσας το εκπαιδευτικόν έργον του Πατριαρχείου από της αρχής της ιδρύσεως του κράτους της Ιορδανίας και την προσφοράν αυτού εις την Ιορδανικήν κοινωνίαν ανεξαρτήτως τάξεως η θρησκεύματος.

Τους προσφωνήσαντας επεσφράγισεν η προσφώνησις του Μακαριωτάτου, αναγνωσθείσα αραβιστί υπό του αιδεσιμωτάτου π. Ιμπραήμ Νταμπούρ, και ελληνιστί ως περίπου εξής:

«Εκφράζομεν την συγκίνησιν Ημών επί τη παρουσία Ημών σήμερον εις μίαν τοιαύτην τελετήν, εις μίαν τοιαύτην συνάντησιν μετά των διδασκάλων, των γονέων και κυρίως των αποφοίτων. Η τελετή αυτή δηλώνει ότι οι απόφοιτοι επί σειράν 12 ετών μετέσχον εις το δικαίωμα συμμετοχής του ανθρώπου εις την παιδείαν και εφωδιάσθησαν υπό του σχολείου με τα απαραίτητα εφόδια δια την είσοδον εις τον ακαδημαϊκόν χώρον και δια να αποβούν ωφέλιμοι και χρήσιμοι εις την κοινωνίαν και την πατρίδα αυτών. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός λέγει: «Υμείς εστε το φως του κόσμου», (Ματθ. 5,14). Το φως τούτο είναι το φως του προσώπου Του, το φως της αγάπης, το φως της συγγνώμης, της συνδιαλλαγής. Το Πατριαρχείον ημών δεσμεύεται να συνεχίση την παροχήν παιδείας, δια να προσφέρη αυτήν εις τους μαθητάς, την κοινωνίαν, το κράτος της Ιορδανίας, δια το οποίον ευχόμεθα επί τη ευκαιρία της επετείου της ανεξαρτησίας αυτού σήμερον ειρήνην, ευημερίαν, ασφάλειαν και πρόοδον με την σοφήν διακυβέρνησιν του Μεγαλειοτάτου Βασιλέως Αμπντάλλα Β’. Τας ευχαριστίας και την ευαρέσκειαν Ημών εκφράζομεν προς τον Ιερομόναχον Αρχιμανδρίτην π. Ιννοκέντιον και τον συνεργάτην αυτού κ. Εδουάρδον Σμεράτ».

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος εκλήθη επί του βήματος και παρουσία του Αρχιμανδρίτου π. Ιννοκεντίου και του κ. Εδουάρδου Σμεράτ επέδωσεν εις ένα έκαστον των αποφοίτων τον τίτλον αυτού.

Εις τον καθηγητήν κ. Μάρκον Αμπάζη, καθηγητήν του σχολείου από της ιδρύσεως αυτού επεδόθη τιμητική αναμνηστική πλακέττα.

Εις τον Μακαριώτατον επεδόθη ευχαριστιακή αναμνηστική πλακέττα. Η τελετή έκλεισε με τον Εθνικόν Ύμνον της Ιορδανίας.

ΠΗΓΗ.www.amen.gr

This entry was posted in Ασία, Asia, Ισραήλ - Israel, Ιορδανία -Jordan, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s