Τεράστιες οι ανάγκες της Μητρόπολης Μπουένος Άϊρες και Νοτίου Αμερικής.


Έχουμε μείνει άναυδοι από τις τεράστιες ανάγκες της Μητρόπολης Μπουένος Άϊρες και Νοτίου Αμερικής που περιλαμβάνει τις ακόλουθες χώρες : Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Εκουαδόρ, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Περού. Το έργο είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ, δηλαδή και από τη μια να επανακατηχηθούν και να πλησιάσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία οι Έλληνες της περιοχής, αλλά και άλλοι Ορθόδοξοι μετανάστες,και από την άλλη να κηρυχθεί η Ορθόδοξη πίστη σε περιοχές που είναι άγνωστη και κυριαρχούν ετερόδοξες ομολογίες, καθώς και ακραίες χριστιανικές αιρέσεις, καθώς και παγανιστικές λατρείες. Πιστεύουμε ότι ο κατάλογος των αιτημάτων της Μητρόπολης Μπουένος Άϊρες και Νοτίου Αμερικής πρέπει να μελετηθεί όχι μόνο από λίγους Ορθόδοξους πιστούς, αλλά από Ορθόδοξες Μητροπόλεις, ενορίες, μοναστήρια, αδελφότητες, συλλόγους και να αναλάβουν να αποστείλουν κάποια από τα αναγκαία εκκλησιαστικά είδη ή και προσφορές χρημάτων. Η επιστολή είναι προς τον Ιεραποστολικό Σύλλογο «Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα προωθήσει την αγάπη σας ( υστέρημα ή περίσσευμα ) προς τη Μητρόπολη Μπουένος Άιρες και Νοτίου Αμερικής.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1396

Λίαν αγαπητέ εν Κυρίω κ. Ασλανίδη και λοιπά μέλη του Συνδέσμου,

Εχάρην της ευκαιρίας, έστω κατ’ αυτόν τον πολύ μικρόν χρονικόν διάστημα το οποίον είχε την ευγενή καλωσύνην να μας διαθέση ο λίαν αγαπητός Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας μετά το Άγιον Ευχέλαιον, να γνωρισθώμεν και να ανταλλάξωμεν σκέψεις κατά την πρόσφατον επίσκεψίν μου εις την Σταυρούπολιν. Ησθάνθην ότι αι συνομιλίαι μας ήταν εγκάρδιαι και ειλικρινείς. Συμφώνως προς την ευγενικήν εισήγησίν σας προς την ταπεινότητά μου, υποβάλλω σήμερον την θερμήν παράκλησιν όπως δείξητε αγάπην και συμπαράστασιν προς ένα αδελφόν ιεραπόστολον και εισακούσητε ευμενώς το ταπεινόν μου αίτημα.

Η παράκλησίς μου είναι όπως η Ιερά Μητρόπολις Μπουένος Άϊρες και Νοτίου Αμερικής συμπεριληφθή εις τον κατάλογον των λαμβανουσών τακτικάς ή εκτάκτους οικονομικάς ενισχύσεις του Εγκρίτου Ιδρύματός σας, το οποίον ελπίζουμε δύναται να συμβάλλη εις την εσωτερικήν και εξωτερικήν ιεραποστολικήν διακονίαν της καθ’ ημάς μακρινής Επαρχίας…

Δια το έτος 2010 η Μητρόπολις Μπουένος Άϊρες σχεδιάζει διάφορα ποργράμματα και έργα. Σας εκθέτω εδώ κατάστασιν των προγραμμάτων μας δια να γνωρίζετε ποίαι ανάγκαι και τί δυνατότητες υπάρχουν. Με την βοήθειάν σας, ό,τι κρίνετε εφικτό και αποφασίσετε να αναλάβη το ίδρυμα, τα όνειρα όλων μας εν Νοτίω Αμερική θα πραγματοποιηθούν.

Αναφέρω κάτωθι, επί παραδείγματι, εις Ευρώ ωρισμένας ανάγκας και προοπτικάς:

1. Προϋπολογισμός της Μητροπόλεως δια το έτος 2009 δια το οποίον έχομεν έλλειμμα 70.000 €180.000 €

2. Ιεραποστολή

α. Ίδρυσις και συντήρησις δύο Ιεραποστολικών Κέντρων κατ’ αρχήν εις τας περιοχάς Αργεντινής και Βραζιλίας 40.000 €

β. Υποστήριξις μέχρι 5 υποψηφίων κληρικών εν Ελλάδι (χρειαζόμεθα περίπου 10.000 € δι’ έκαστον) 50.000 €

γ. Υποστήριξις 5 εντοπίων ή ιθαγενών κληρικών (εδώ χρειαζόμεθα να συμπληρώσωμε μισθούς που δεν υπάρχουν εις τας κοινότητας και επομένως κινδυνεύουν να κλείσουν διότι δεν θα γίνεται εκεί ποιμαντικόν/ιεραποστολικόν έργον) 50.000 €

δ. Πνευματική ζωή και θρησκευτικά συνέδρια 20.000 €

ε. Φιλανθρωπικό έργον και βοηθήματα 15.000 €

στ. Συνταξιοδοτήσεις και ασφάλειαι κληρικών 18.000 €

ζ. Επισκέπται ιερείς και ομιληταί 10.000 €

3. Υποστήριξις Γραφείου Τύπου (ετησίως) 40.000 €

4. Ανακαίνισις των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως 75.000 €

5. Ανακαίνισις του Μητροπολιτικού Μεγάρου 200.000 €

6. Ανακαίνισις του Καθεδρικού Ναού Μπουένος Άϊρες 200.000 €

Εσείς γνωρίζετε καλύτερα πού πρέπει να χρησιμοποιηθούν αι προσφοραί σας. Παρακαλώ όπως έχωμεν την υπόσχεσίν σας και μας υποδείξετε πού ακριβώς θα θέλατε να βοηθήσετε. Ημείς θα είμεθα οι εκτελεσταί των επιθυμιών σας κατά γράμμα και μετά πλήρους διαφανείας. Θα ήτο ευχής έργον αν το έντιμον Ίδρυμά σας επιθυμούσε να χρηματοδοτήσει ολοκλήρως ή εν μέρει ένα ή δύο από τα ως άνω σημεία.

Επίσης επισυνάπτω έναν κατάλογον εκκλησιαστικών αντικειμένων διότι παντού υπάρχει η ανάγκη. Οι ιερείς μου αδυνατούν να αγοράσουν άμφια, ράσα, βιβλία κ.λπ. Αι δε κοινότητες αδυνατούν να ευπρεπίσουν καταλλήλως τους ναούς των. Εδώ όμως το πρόβλημα θα ήταν πώς να σταλούν ίσως δια της Ελληνικής Πρεσβείας εις κάθε χώραν, δια να μην έχουμε προβλήματα εις τα τελωνεία και πληρώσουμε φόρους.

Προσφεύγων εις υμάς ίνα θερμώς και ειλικρινώς παρακαλέσω δια την όλως απαραίτητον συμπαράστασιν και οιανδήποτε ενέργειάν σας προς μίαν αδελφικήν συνεργασίαν και επίλυσιν των υλικών και πνευματικών μας αναγκών.

Ευχαριστών υμάς και τοις αγαπητοίς συνεργάταις σας διά τον πολύτιμον χρόνον σας να διαβάσετε την παράκλησίν μου και δι’ οιονδήποτε συμπαράστασιν δύναται η αγάπη σας να προσφέρη προς την ολονέν δυσχερεστέραν καθισταμένην, αλλ’ ευλογημένην, αποστολήν της εν Νοτίω Αμερική Εκκλησίας, διατελώ δε μετά βαθείας αγάπης, πάσης τιμής και ευγνωμοσύνης ευχόμενος ολοκαρδίως, όπως ο Ελεήμων Κύριος σας χαρίζη παν δώρον αγαθόν άνωθεν, κυρίως δε υγείαν και επιτυχίαν εις την εν Αυτώ διακονίαν σας.

Εν Μπουένος Άϊρες, τη 24η Ιουνίου 2009

Ο ελάχιστος ιεραπόστολος

Ο Μπουένος Άϊρες Ταράσιος

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Πολλοί ιερείς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τα απαραίτητα δια να τελέσουν την Θείαν Λειτουργίαν και τα μυστήρια και πολλαί κοινότητες αδυνατούν να ευπρεπίσουν καταλλήλως τους ναούς των. Η ευγενική προσφορά σας θα βοηθήση και πάντοτε θα είναι ευπρόσδεκτον μετ’ ευγνωμοσύνης πολλής. Δυνάμεθα να κανονίσωμε μετά των κατά τόπους Ελληνικών Πρεσβειών δια να βοηθήσουν εις την παραλαβήν των αντικειμένων άνευ φόρων.

1. Ιερατικά άμφια (χρυσά, κόκκινα, άσπρα, μελανά/βιολέ) μεσαίων και μεγάλων αναστημάτων

2. Διακονικά άμφια (μελανά, χρυσά κ.λπ.)

3. Στολές ιεροπαίδων

4. Εξώρασα, μεσαίου και μεγάλου αναστήματος

5. Αντεριά, μεσαίου και μεγάλου αναστήματος

6. Μαύρα ράσα ιεροψαλτών

7. Καλύμματα Αγίας Τραπέζης (Τεσσαρακοστής και Κυριακής)

8. Υφάσματα, γαλόνια. Κρόσια, σταυρούς για να ράψουμε καλύμματα Αγίας Τραπέζης, Προθέσεως κ.λπ.

9. Σετ ιερών σκευών (δισκοπότηρα, λόγχες, λαβίδες, αστερίσκοι)

10. Σετ ποτηροκαλυμμάτων

11. Επιτάφιοι (όχι κουβούκλια)

12. Ιερά Ευαγγέλια

13. Απόστολοι

14. Εξαπτέρυγα, σταυροί, φανάρια

15. Θυμιατά, Κατζία

16. Σταυροί ευλογίας

17. Κανδήλια (για το τέμπλο)

18. Κανδηλόκουπες

19. Κηροπήγια για την Αγία Τράπεζα

20. Επιτραπέζιες κανδήλες

21. Αρτοφόρια για την Προηγιασμένη

22. Μυροδοχεία

23. Σφραγίδες προσφόρου

24. Ραντιστήρια

25. Σειρά λειτουργικών βιβλίων (Ιερατικόν, Παρακλητική, Τριώδιον, Πεντηκοστάριον, Μηναία, Μικρό και Μέγα Ευχολόγιον, κ.λπ.)

26. Σειρά μουσικών βιβλίων

27. Σειρά CD βυζαντινής μουσικής (εορτών, λειτουργιών, μαθήματα, κ.λπ.)

( http://www.iersyn.gr/letters.html#ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ_ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ )

Κάνουμε έκκληση σε όλους τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς, στην Ελλάδα, στη Κύπρο, στις ΗΠΑ, στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, να στηρίξουν οικονομικά την Ιερά Μητρόπολη Αργεντινής και Νοτίου, Λατινικής Αμερικής, με ποσά ή είδη που θα αποστείλουν είτε απευθείας, είτε μέσω του Ιερ. Συνδέσμου Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Θεσσαλονίκης. Καταθέστε την αγάπη σας ΕΔΩ

This entry was posted in America, Brazil - Βραζιλία, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Θεσσαλονίκης, Αργεντινή - Argentina, Αμερική, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Λατινική Αμερική ( Central and South America ), Οικουμενικό Πατριαρχείο - Ecumenical Patriarchate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s