Επαναλειτουργία μετά 60 έτη εγκαταλειμμένης Ορθόδοξης Εκκλησίας παρά την Ναζαρέτ


Από την ιστοσελίδα της Ι.Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης μεταφέρουμε την είδηση για την επαναλειτουργία Ορθόδοξης εκκλησίας πλησίον της Ναζαρέτ, που ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Προσευχόμαστε στο Θεό να ανοίξουν και άλλες πολλές Ορθόδοξες εκκλησίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη, επίγεια θυσιαστήρια που θα προσφέρουν ΖΩΗ και ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ μέσα από τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας ( Ιωαν, 6:40-60 )

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο Γ’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΩΜΗΣ ΜΑΑΛΟΥΛ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ.

 Γρηγοριανόν (19-7-2009) / Ἰουλιανόν ( 1-8-2009)

Η κώμη Μααλούλ εὑρίσκετο εις ἀπόστασιν 20 λεπτών αυτοκινητικώς δυτικώς της πόλεως της Ναζαρέτ. Ητο μία από τας κώμας, τας οποίας εγκατέλειψαν οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι αυτών με την ίδρυσιν του κράτους του Ισραήλ, κατά το έτος 1948. Μεταξύ των κατοίκων αυτής σημαντικήν θέσιν είχον οι Ορθόδοξοι αραβόφωνοι Χριστιανοί, οι λεγόμενοι Ρωμηοί -«Ρουμ Ορτοντόξ», περί τους πεντακοσίους. Η εκκλησία αυτών ήτο αφιερωμένη εις την Ανάληψιν του Κυρίου και τον Προφήτην Ἠλίαν τον Θεσβίτην. Ταύτην Εγκατέλειψαν ὑπό το κράτος και την πίεσιν των τότε περιστάσεων. Αύτη ευρίσκεται εἰς πευκόφυτον περιοχήν, περιφραγμένην κύκλῳ υπό Ισραηλινής στρατιωτικής βάσεως.

Μετά πάροδον εξηκονταετίας, 1948-2008, κατέστη δυνατόν εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, χάρις εις τας ενεργείας του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού και του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Ορους Θαβώρ Αρχιμανδρίτου Ἱλαρίωνος, να διεκδικήσῃ την επαναλειτουργίαν της Εκκλησίας ταύτης. Ο Μακαριώτατος ανέθεσεν εις ειδικόν Τουρκολόγον και προσεκόμισεν Αυτώ ἐκ του Κτηματολογίου τους τίτλους ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου. Ο Μητροπολίτης Ναζαρέτ συνειργάσθη μετά τών Ισραηλινών Στρατιωτικών Τοπικών Αρχών διά την ελευθέραν πρόσβασιν εις τήν Εκκλησίαν και την τέλεσιν θ. Λειτουργίας. Ο ηγούμενος της Μονής Θαβώρ Αρχιμανδρίτης π. Ἱλαρίων ευτρέπισε τον Ναόν, εσοβάτισε καί ασβέστωσε αυτόν, όσον ήτο δυνατόν, έφερε τα απαραίτητα ιερά σκεύη διά την θ. Λειτουργίαν καί τα καθίσματα διά τους πιστούς καί ό,τι άλλο ήτο απαραίτητον.

Ούτω τά πάντα ήσαν ήδη ἔτοιμα, εν τώ μέτρῳ του δυνατού, διά τήν τέλεσιν της πρώτης θ. Λειτουργίας μετά εξηκονταετίαν. Διά ταύτην προσήλθεν εξ Ιεροσολύμων η Α.Θ. Μακαριότης, ο Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά μικράν στάσιν εἰς τήν Ιεράν Μητρόπολιν Ναζαρέτ, τήν πρωΐαν της 19ης Ἰουλίου 2009 / 1ης Αὐγούστου. Ταύτης προεξήρξεν ο Μακαριώτατος, συλλειτουργούντων Αυτώ των Ιερωτάτων Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού καί Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Θαβώρ Αρχιμανδρίτου Ἱλαρίωνος, του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Κανά Αρχιμανδρίτου Δοσιθέου, ιερέων της Ναζαρέτ καί της περιοχής Ἄκκρης καί συμμετεχόντων εν κατανύξει Ορθοδόξων πιστών εκ Ναζαρέτ καί τών περιχώρων, περί τούς διακοσίους καί πλέον, πολλοί τῶν ὁποίων προσήλθον, ίνα ίδουν τόν τόπον της καταγωγής ή τούς τάφους των γονέων καί των πάππων αὐτών εν τω παρακειμένῳ κοιμητηρίῳ. Η χορῳδία της Ναζαρέτ έψαλε κατανυκτικώς, βυζαντινώ τώ ύφει.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Ὁ Μακαριώτατος εκήρυξε τόν θείον λόγον εἰς τούς πιστούς περί του Προφήτου Ηλιού ὡς τοῦ Προφήτου τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ προσευξαμένου τῷ Θεῷ νά μήν βρέξῃ καί οὐκ ἔβρεξε καί πάλιν νά βρέξῃ καί ἔβρεξε, τοῦ καταβιβάσαντος ἐξ οὐρανοῦ καί κατακαύσαντος τά ξύλα καί τάς πέτρας τοῦ θυσιαστηρίου εἰς τό Καρμήλιον Ὄρος, τοῦ κατασφάξαντος τούς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης, τοῦ ἀναστήσαντος τόν υἱόν τῆς χήρας εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδῶνος, τοῦ «δευτέρου Προδρόμου τῆς παρουσίας Χριστοῦ», ὡς γράφει ὁ ὑμνῳδός εἰς τό ἀπολυτίκιον αὐτοῦ, τοῦ λαλοῦντος τά μαρτύρια τοῦ Θεοῦ ἐναντίον βασιλέων καί οὐκ αἰσχυνομένου· ἐπίσης, της διαχρονικης καί υπερεθνικης προσωπικότητος, ἥντινα σέβονται καί ὀπαδοί ἄλλων θρησκειῶν πρός τῇ χριστιανικῇ. «Ἡ προσωπικότης αὕτη», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «καί συνεκέντρωσεν ὅλους ἡμᾶς τήν ἡμέραν ταύτην πρός τιμήν τῆς μνήμης αὐτοῦ εἰς τόν παλαιόν καί τετιμημένον ναόν αὐτοῦ, ἡμιερειπωμένον λόγῳ τῶν περιστάσεων, διαπεφυλαγμένον ὅμως τῇ θείᾳ χάριτι καί παραδοθέντα τῷ Πατριαρχείῳ πάλιν εἰς συντήρησιν καί ἐπαναλειτουργίαν, χάρις εἰς τήν καλήν θέλησιν τῶν πέριξ αὐτοῦ Ἰσραηλινῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί τήν ἀγάπην τῶν ἀγαπώντων τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί ἡγουμένου τῆς Μονῆς Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτου Ἱλαρίωνος».

«Ἐπί πᾶσι τούτοις», κατέληξεν ὁ Μακαριώτατος, «ἄς εὐχαριστήσωμεν τόν Θεόν καί ἄς τιμήσωμεν τόν προφήτην Ἠλίαν καί ἀς παρακαλέσωμεν αὐτόν νά πρεσβεύῃ ὑπέρ βοηθείας ἡμῶν ἐν παντί καί ἐν τῇ προσπαθείᾳ τῆς ἀποτελειώσεως τῆς συντηρήσεως τοῦ Ναοῦ τούτου».

Πολλοί τῶν πιστῶν προσῆλθον εἰς τήν θ. Κοινωνίαν, πάντες δέ ἠσπάσθησαν τήν χεῖρα τοῦ Μακαριωτάτου καί ἔλαβον παρ’ Αὐτοῦ ἀντίδωρον καί εἰκόνας τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ. Μετά τήν ἀπόλυσιν ἠκολούθησε δεξίωσις διά πάντας εἰς τόν ὑπαίθριον προαύλειον χῶρον κάτωθι τῶν πανυψήλων πεύκων.

Μετά ταῦτα ὁ Ἅγιος Ναζαρέτ παρέθεσε εἰς τήν Μητρόπολιν Ναζαρέτ τῷ Μακαριωτάτῳ, τῇ συνοδείᾳ Αὐτοῦ, τῷ Κοινοτικῷ Συμβουλίῳ Ναζαρέτ καί τοῖς ἱερεῦσι πλουσίαν τράπεζαν.

Εἰς ταύτην, προσκεκλημένος ὤν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς, κ. Ζαρζούρα, ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν πρωτοβουλίαν ταύτην εἰς Μααλούλ, ὑποδεικνύουσαν τήν ὁδόν καί διά τήν διαφύλαξιν ἄλλων περιουσιῶν τοῦ Πατριαρχείου καί δηλοῦσαν τήν σχέσιν τοῦ ποιμνίου μετά τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ ἡγεσίας, διακρινομένης ἐπί διαφανείᾳ καί ἀνευ τῆς ὁποίας ἡγεσίας «ἡμεῖς ὡς ποίμνιον», ὡς ἐτόνισεν, «δέν δυνάμεθα νά ὑπάρξωμεν».

 Ἐκ τής Ἀρχιγραμματείας

( http://www.jerusalem-patriarchate.info/gr/view.php?message_id=291 )

( http://www.impantokratoros.gr/95E3A2DE.el.aspx )

Οσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί επιθυμούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του έργου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μπορούν :

α) Να προσφέρουν την αγάπη τους στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη διατήρηση των Αγίων προσκυνημάτων, την ανάπτυξη εκκλησιαστικού, εκπαιδευτικού και φιλανθρωπικού έργου, μέσω της ΜΚΟ Ρωμηοσύνη.

β) να προγραμματίσουν επίσκεψη μέσα στο 2009 στους Αγίους Τόπους και στο θεοβάδιστο Όρος Σινά μέσω των Ορθοδόξων ενοριών ή Μητροπόλεων τους ή με όποιο άλλο πρόσφορο τρόπο θέλουν.

This entry was posted in Ασία, Asia, Ελλάδα - Greece, Ισραήλ - Israel, Κύπρος - Cyprus, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s