Νέος Ορθόδοξος ναός του Αγίου Νικολάου στην Μάρκα της Ιορδανίας!


Οι προσευχές μας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι διαρκείς και οι ειδήσεις για τον ορθόδοξο ποίμνιο του Πατριαρχείου σε Ιορδανία, Παλαιστίνη, Ισραήλ και Κατάρ είναι ευχάριστες. Προσευχόμαστε να ευλογήσει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τους Ορθοδόξους Χριστιανούς  που ανήκουν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, κάθε εθνότητας, και να οδηγήσει και άλλους Άραβες ή Εβραίους, ετερόδοξους ή αλλόθρησκους στην Ορθόδοξη Εκκλησία Του,στις περιοχές αυτές.

Ο Άγιος Νικόλαος να σκέπει και να προσεύχεται για τους Ορθόδοξους  Χριστιανούς της ενορίας στη Μάρκα της Ιορδανίας.

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΛΙΘΟΝ ΤΗΣ ΗΔΗ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΣ ΜΑΡΚΑΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Εις την χώραν της Ιορδανίας περιλαμβάνεται σημαντικόν μέρος της Εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ως καθωρίσθη αύτη υπό των κανόνων της Α’ και της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου. Πολλαί από τας Μητροπόλεις και τας Επισκοπάς του Πατριαρχείου έχουν την έκτασιν και τα όρια αυτών εις την πέραν του Ιορδάνου χώραν. Πολλαί βυζαντιναί Εκκλησίαι, έχουσαι την αρχήν αυτών εις τον 4ον και 5ον αι μ.Χ., ανεκαλύφθησαν υπό της αρχαιολογικής σκαπάνης εις την κοιλάδα του Ιορδάνου, εις τα όρη Νηβώ, την Μαδηβάν και αλλαχού.

Βεβαίως, πολύ προ της επισήμου και ευρυτέρας διαδόσεως του χριστιανισμού εις την περιοχήν αυτήν, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων έζησεν ως υπερόριος εις την Πέλλαν της Ιορδανίας μετά την καταστροφήν του Ναού του Σολομώντος, από το 70μ.Χ. έως το 134 μ.Χ.

Η εκκλησιαστική ζωή και δράσις του Πατριαρχείου εις τας εν Ιορδανία ενορίας των Ελληνορθοδόξων αραβοφώνων ενοριών αυτού συνεχίζεται αδιακόπως μέχρι και σήμερον. Η δημιουργηθείσα μετά το 1967 πολιτική κατάστασις με τον Ιορδάνην ποταμόν ως σύνορον μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας δεν διέκοψε την εκκλησιαστικήν αποστολήν του Πατριαρχείου πέραν του Ιορδάνου.

Η διάβασις της γεφύρας του Ιορδάνου ποταμού δια Πατριαρχικάς η άλλας αποστολάς δεν αποτελεί πρόβλημα σήμερον.

Ούτω και το Σάββατον, 5/18-7-2009, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου και του οσιολογιωτάτου ιεροδιακόνου Φιλουμένου, διελθών την γέφυραν του Ιορδάνου ποταμού, κατηυθύνθη εις την εν Αμμάν Μητρόπολιν του Πατριαρχείου, ένθα ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος, Πατριαρχικός Επίτροπος εν Αμμάν, παρέθεσε γεύμα.

Την 5.00μ.μ. ο Μακαριώτατος εξήλθε της Μητροπόλεως και κατηυθύνθη εις την συνοικίαν της Μάρκας, προάστειον του Αμμάν, πλησίον του παλαιού αεροδρομίου. Εις αυτήν την συνοικίαν υπάρχει αραβόφωνος Κοινότης του Πατριαρχείου, αποτελουμένη εκ 250 περίπου Ορθοδόξων οικογενειών. Η κοινότης αυτή εξυπηρετείται εις τας λατρευτικάς ανάγκας αυτής εις ένα μικρόν και στενόν ευκτήριον οίκον επ’ ονόματι του Αγίου Νικολάου. Ο απέριττος ναός ούτος δεν ηδύνατο να καλύψη πλήρως τον αριθμόν των μελών της Κοινότητος αυτής και να ανταποκριθή εις την δυναμικότητα και ζωτικότητα αυτής.

Δια τούτο ο δραστήριος προϊστάμενος της ενορίας αυτής π. Ήσσα Αγιάς, εζήτησε και έλαβε πλησίον του ναού τούτου ως δωρεάν παρά της Ιορδανικής Κυβερνήσεως έκτασιν δύο (2) στρεμμάτων γης περίπου εις περίοπτον όντως θέσιν επί της κατωφερείας ενός λόφου.

Εν συνεχεία, δια των ενεργειών του ιερέως τούτου και του Συμβουλίου της Κοινότητος και δια χρηματικών δωρεών του Πατριαρχείου και άλλων ευσεβών δωρητών, ανελθουσών εις το ύψος τών 850.000 χιλιάδων Δηναρίων περίπου, εξωμαλύνθη η γη και ισοπεδώθη, όπου παρίστατο ανάγκη, ετέθησαν στερεά θεμέλια και ήρξατο ανεγειρόμενος ο ναός, φθάσας ήδη εις ύψος ουχί ευκαταφρόνητον, βασιζόμενος επί δύο ορόφων, μεγάλης χωρητικότητος, εν οις υπάρχουν: αίθουσα δια διαλέξεις και άλλας εκδηλώσεις, αίθουσα νεολαίας, δωμάτια Κατηχητικού σχολείου, κατοικία και γραφείον του ιερέως και άλλοι βοηθητικοί χώροι.

Ο Μακαριώτατος ετέλεσε την ακολουθίαν του Μικρού Αγιασμού και έθεσε συμβολικώς τον θεμέλιον λίθον και ούτω ηυλόγησε τη εγκρίσει Αυτού τας ήδη γενομένας εργασίας, και τας εναπομενούσας να γίνωσι εισέτι.

Εις την ακολουθίαν του Αγιασμού συμμετέσχεν η εξ Ιεροσολύμων συνοδεία του Μακαριωτάτου, ο προϊστάμενος του ιερού ναού, π. Ήσσα Αγιάς, ο π. Ιμβραήμ Νταμπούρ, ο π. Αλέξιος Κακίς και άλλοι ιερείς εξ Αμμάν. Την ακολουθίαν ετίμησαν δια της παρουσίας αυτών ο αντιπρόσωπος του Έλληνος πρέσβεως εις Αμμάν κ. Ιωάννης Μαλικούρτης, ο Κύπριος πρέσβυς κ. Πέτρος Ευτυχίου, εκλεκταί προσωπικότητες του εν Αμμάν Ορθοδόξου ποιμνίου, ως ο πρώην Υπουργός Υδάτων της Ιορδανίας κ. Μούνδιρ Χανταντίν, ο κ. Καμάλ-Αμπού-Τζάμπερ, ο κ. Σαμήρ Γκαουάρ, μέλος του Ιορδανικού Κοινοβουλίου και εν ταυτώ μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Πατριαρχείου και ο αρχιτέκτων του ιερού Ναού Ελιάς Αττάλα, όστις και ανέλυσε δομικώς τας γενομένας εργασίας, τας δαπάνας αυτών και τας λειπομένας, δι’ ας αναμένονται ευσεβείς δωρηταί.

Ο ιερεύς π. Ήσσα και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ενορίας ηυχαρίστησαν εις τους λόγους αυτών τον βασιλέα Αμπντάλλα-Ίμπν-Χουσεΐν δια την δωρεάν της γης και τον Μακαριώτατον δια την απ’ αρχής έως του νυν ηθικήν και υλικήν συμπαράστασιν και όλους τους επωνύμους και ανωνύμους δωρητάς.

Ο Μακαριώτατος απαντών, ηυχαρίστησε τον Θεόν δια το γεγονός της επιτεύξεως της ανεγέρσεως του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου, όστις είναι ο Άγιος όλων, ιδία όμως του απλού λαού και των ναυτικών. «Η τελετή του Αγιασμού τούτου», είπεν ο Μακαριώτατος, «είναι ενδεικτική της συνεχούς δια μέσου των αιώνων παρουσίας της ρωμηοσύνης, των μελών δηλαδή του γένους των ορθοδόξων Ρωμαίων εις την χώραν της Μέσης Ανατολής και της επικρατούσης εις το κράτος της Ιορδανίας ανεξιθρησκείας και διαθρησκειακής ειρηνευτικής συμβιώσεως υπό την κραταιάν και δημοκρατικήν διοίκησιν του βασιλέως Αμπντάλλα-Ίμπν-Χουσεΐν». Ο Μακαριώτατος προσέφερεν 10.000 δέκα χιλιάδας USD $ ως συνδρομήν εις το επιτελούμενον θεάρεστον έργον.

Μετά την λήξιν της τελετής αυτής, κατά το εσπέρας, ο Μακαριώτατος επεσκέφθη δια συλλυπητήρια δύο οικογενείας επί τω θανάτω συγγενών αυτών εις την πλησίον του Αμμάν κωμώπολιν του Φχες , εν η ακμάζον το χριστιανικόν στοιχείον.

Την πρωΐαν της Κυριακής, 6/19-7-2009, ο Μακαριώτατος ετέλεσε την θ. Λειτουργίαν εις τον ως άνω ρηθέντα ευκτήριον οίκον του Αγίου Νικολάου εν Μάρκα, συλλειτουργούντων Αυτώ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου και του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου, των ιερέως π. Ήσσα Αγιάς, προϊσταμένου του ιερού ναού τούτου, του εξ Αμμάν π. Ιμβραήμ Ναμπούρ, του ιεροδιακόνου Φιλουμένου, ψάλλοντος εις κατανυκτικήν και ακριβή βυζαντινήν μουσικήν, του ιεροψάλτου του εν Αμμάν ιερού Ναού της Υπαπαντής κ. Φάντι Ιλ -Φαρ και συμμετεχόντων εν ευλαβεία πολλών εκ των ενοριτών του ιερού ναού, εν οις εμφανής η παρουσία νέων και νεανίδων του κατηχητικού σχολείου της ενορίας.

Ο Μακαριώτατος εκήρυξε τον θείον λόγον εις τους πιστούς τούτους όλων των ηλικιών, ευχαριστών κατ’ αρχάς τον Θεόν, «διότι ηξίωσεν ημάς ο Θεός», ως είπεν, «να φθάσωμεν εις το επίτευγμα τούτο, της ανεγέρσεως νέου ναού του Αγίου Νικολάου, ούτινος ο θεμέλιος λίθος ετέθη το εσπέρας της χθες και διότι ηξίωσεν ημάς ο Θεός να συναχθώμεν εις την θ. Λειτουργίαν ταύτην και να τελέσωμεν το μυστήριον της θ. Ευχαριστίας». «Εν τω μυστηρίω τούτω», είπεν, «ορώμεν τον Χριστόν νοερώς εις την θείαν Αυτού φύσιν, ορώμεν όμως Αυτόν ορατώς, αισθητώς και ψηλαφητώς εις την ανθρωπίνην Αυτού φύσιν εν τω άρτω και τω οίνω της θείας Ευχαριστίας, εν τω αίματι και τω σώματι Αυτού, δια της βρώσεως και της πόσεως του οποίου αγιαζόμεθα και σωζόμεθα. Τούτο το μυστήριον της σαρκώσεως του Χριστού, προείδον οι προφήται, είδον ιδίοις όμμασι οι Απόστολοι και ωμολόγησαν οι ομολογηταί, οι μάρτυρες και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας. Δια του μυστηρίου τούτου και των άλλων μυστηρίων, δια του λόγου και της διδσκαλίας αυτής η Εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπον από την ασθένειαν και την αμαρτίαν και μεταμορφώνει αυτόν εις θεοειδές πλάσμα ως κατ’ αρχάς επλάσθη». «Υμείς», είπεν ο Μακαριώτατος, «είσθε το μικρόν ποίμνιον, τούτο όμως δεν πρέπει να σας φοβίζη, διότι ο Κύριος είπεν: μη φοβού το μικρόν ποίμνιον (Λουκ. 12,32). Δια της βοηθείας του Θεού, του Αγίου Νικολάου, του Πατριαρχείου και άλλων ευσεβών δωρητών θα ολοκληρώσητε τον νέον ναόν και θα έλθωμεν εν ώραις αισίαις να τελέσωμεν τα Εγκαίνια».

Πολλοί εκ των εκκλησιασθέντων προσήλθον εις την θ. Κοινωνίαν, πάντες δε άμα τη απολύσει της θ. Λειτουργίας έλαβον το αντίδωρον και εικόνας εκ της χειρός του Μακαριωτάτου. Εν τέλει ηκολούθησεν απλή δεξίωσις δια το αφέψημα εις την παρά τον ναόν απέριττον μικράν αίθουσαν, εν η ο ιερεύς π. Ήσσα ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον δια την γενομένην δωρεάν υπ’ αυτού των 10.000 USD $ νυν, ως και δια τας προηγουμένας και ηυχήθη το παράδειγμα Αυτού να ακολουθήσουν και άλλοι.

Μετά την παρατεθείσαν τω Μακαριωτάτω και τη συνοδεία Αυτού μεσημβρινήν τράπεζαν υπό οικογενείας φίλα προσκειμένης τω Πατριαρχείω εν Φχες, ο Μακαριώτατος το εσπέρας δια της γεφύρας του Ιορδάνου επέστρεψε, δοξάζων τον Θεόν, εις την εν τω Πατριαρχείω έδραν Αυτού.

Εκ της Αρχιγραμματείας.

( http://www.impantokratoros.gr/B58CA3D1.el.aspx )

Όσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί επιθυμούν,  μπορούν να ενισχύσουν το έργο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μέσω της ΜΚΟ Ρωμηοσύνη.

Το καλύτερο, βέβαια, είναι να διοργανωθούν προσκηνυματικές εκδρομές από Μητροπόλεις και ενορίες στους Αγίους Τόπους, ώστε να ενισχυθούν οι Αγιοταφίτες του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και τα άγια προσκηνύματα.

This entry was posted in Ασία, Asia, Ιορδανία -Jordan, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s