Σχολεία Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σε ΦΧΕΣ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ και ΜΠΕΤΣΑΧΟΥΡ – ΧΩΡΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ. Gaza: Trauma Therapy Brings Life Back to Children.


ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣ ΦΧΕΣ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

image2_iordania

Ευθύς αμέσως μετά τας εργασίας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, την Δευτέραν, 12/25-5-2009, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, συνοδευόμενος υπό του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και Θαβωρίου κ. Μεθοδίου και του ιεροδιακόνου π. Φιλουμένου ανεχώρησε δια την Ιορδανίαν.

Διαβάς την γέφυραν Allenby του Ιορδάνου, κατέφθασε, μετά διαδρομήν μιας ώρας, εις την εν Αμμάν Μητρόπολιν του Πατριαρχείου, ένθα και παρέθεσεν Αυτώ γεύμα ο εν Αμμάν Πατριαρχικός Επίτροπος, Ιερώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος.

Μετά λίαν σύντομον ανάπαυσιν ο Μακαριώτατος μετά της συνοδείας Αυτού εξήλθε της Μητροπόλεως με κατεύθυνσιν την πόλιν Φχες, προάστειον του Αμμάν, με ακμάζουσαν αραβόφωνον Ελληνορθόδοξον Κοινότητα, ης προΐσταται ο Αγιοταφίτης Πανοσ. Αρχιμανδρίτης π. Ιερώνυμος και εις ην το Πατριαρχείον διατηρεί σχολείον όλων των βαθμίδων από το 1850.

Το σχολείο τούτο, εις το οποίον διδάσκουν 36 διδάσκαλοι και φοιτούν 530 μαθηταί, ήτο ο προορισμός της εν Ιορδανία επισκέψεως του Μακαριωτάτου. Εις την καλώς ωργανωμένην τελετήν, λαβούσαν χώραν την 5.00 μ.μ. της Δευτέρας, 12ης / 25ης Μαΐου και εις αίθουσαν τελετών πλήθουσαν ιερέων, διδασκάλων μαθητών και γονέων, ο Μακαριώτατος απένειμε τα απολυτήρια εις τους αποφοίτους.

Η τελετή ήρξατο δια του Εθνικού Ύμνου της Ιορδανίας και του «Χριστός Ανέστη» ελληνιστί και αραβιστί, δια προσφωνήσεως της Διευθυντρίας της Σχολής, ήτις καλωσόρισε τον Μακαριώτατον, λέγουσα ότι η παρουσία Αυτού είναι ουχί μόνον τιμή, αλλά και ευλογία δια την Σχολήν και ανέπτυξε τας 100% επιτυχίας των αποφοίτων εις τας εισαγωγικάς δια το Πανεπιστήμιον εξετάσεις. Η Σχολή, ως είπεν, προσφέρει τας επιδόσεις αυτής ως δώρον τω Πατριαρχείω, τη πόλει Φχες και τη πατρίδι Ιορδανία, μετά των ευχαριστιών αυτής, τω Μακαριωτάτω και τω Βασιλεί Abdallah II Bin-al-Hussein και τω Επόπτη των Σχολών του Πατριαρχείου εις την χώραν της Ιορδανίας, Πανοσιολογιωτάτω Αρχιμανδρίτη π. Ιννοκεντίω.

Ο Επόπτης, Αρχιμανδρίτης π. Ιννοκέντιος, προσεφώνησε και εκαλωσώρισε τον Μακαριώτατον ως διάδοχον του Πατριάρχου Σωφρονίου, του ρυθμίσαντος τας σχέσεις της συμβιώσεως χριστιανών και Μουσουλμάνων μετά του Χαλίφου Ομάρ Χατάμπ από το 638 μ.Χ. και ηυχαρίστησεν Αυτόν δια την υποστήριξιν του εκπαιδευτικού έργου του Πατριαρχείου ως και τον Βασιλέα της Ιορδανίας Abdallah II Bin-al-Hussein, ω και ηυχήθη ευστάθειαν και ειρήνην επί τη εορτή της ανεξαρτησίας της Ιορδανίας και ανεφέρθη εις το ανέκαθεν προσφερόμενον πολύτιμον εκπαιδευτικόν έργον του Πατριαρχείου.

Ο Αρχιμανδρίτης π. Ιννοκέντιος ανεφέρθη ειδικώς και εις την εν τω πλαισίω του σχολείου του Πατριαρχείου εις Μαδηβάν συνεργασίαν μετά του British Council δια την επιτυχή διδασκαλίαν της Αγγλικής γλώσσης.

Η τελετή επλουτίσθη δι’ Ιορδανικών πατριωτικών ασμάτων και χορών. Οι ομιλήσαντες εκ των αποφοίτων αραβιστί και αγγλιστί εξέφρασαν την ευγνωμοσύνην αυτών προς τους διδασκάλους αυτών δια την γνησίαν αυτών διαπαιδαγώγησιν και προς τους γονείς αυτών δια την αγάπην και φροντίδα και προς το Πατριαρχείον δια την συντήρησιν του σχολείου.

Η τελετή περιελάμβανε και παράδοσιν της εμπεπιστευμένης εις την σχολήν «Αμάνε», δηλαδή «παρακαταθήκης», υπό δύο αποφοίτων εις δύο τελειοφοίτους, συμβολισθείσης δια της παραδόσεως της Ιορδανικής σημαίας.

Ο Μακαριώτατος εις τον λόγον Αυτού υπεγράμμισε την δύναμιν της παιδείας ως όπλου του ανθρώπου εις την κοινωνίαν και την, ως εκ της αναγνωρίσεως της δυνάμεως ταύτης υπό του Πατριαρχείου, συντήρησιν σχολείων υπ’ αυτού. Το έργον τούτο του Πατριαρχείου, είπεν ο Μακαριώτατος, υπεγράμμισεν ιδιαιτέρως κατά την προ μηνών επίσκεψιν Αυτού εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον. «Ωσαύτως ετονίσαμεν τούτο», είπεν ο Μακαριώτατος, «εις την συνάντησιν Ημών μετά του πρίγκιπος Εμίρη Γάζη. Η παιδεία συντελεί εις την προσέγγισιν προσώπων, κοινωνιών, λαών, θρησκειών και πολιτισμών. Συγχαίρομεν τη Βασιλική οικογενεία επί τη ανεξαρτησία της Ιορδανίας. Συγχαίρομεν τω Αρχιμανδρίτη Ιννοκεντίω και τω κ. Eduard Smirat και τη Διευθυντρία του σχολείου του Φχες κ. Νέφα Σουάδ και ευχόμεθα τοις αποφοίτοις πρόοδον και προκοπήν».

Εις το σημείον τούτο ο Αρχιμανδρίτης Ιννοκέντιος, προσέφερε τω Μακαριωτάτω ως δώρον το έμβλημα της Σχολής.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος προσέφερε ενί εκάστω των αποφοίτων τον απολυτήριον τίτλον.

Η τελετή έκλεισε δια του Εθνικού Ύμνου της Ιορδανίας.

Μετά την δεξίωσιν εις το γραφείον της Σχολής και το ηγουμενείον ο Μακαριώτατος και η συνοδεία Αυτού ετιμήθησαν δια δείπνου παρατεθέντος υπό της οικογενείας Ακρούκ εις την Λέσχην αυτής, παρουσία του Νομάρχου κ. Σάμεχ-Ιλ-Μαζάζη. Εις τούτο παρεκάθισαν πολλαί και εκλεκταί προσωπικότητες.

Εις τας προσφωνήσεις των προσκεκλημένων ετιμήθη ιδιαιτέρως ο Μακαριώτατος και ετονίσθη ο ρόλος Αυτού και του Πατριαρχείου ως συνδέσμου της Ιορδανίας μετά της Ιερουσαλήμ. Το Πατριαρχείον, η Εκκλησία των Αγίων Τόπων, ως το αρχαιότερον θρησκευτικόν καθίδρυμα της Αγίας Γης, καλλιεργεί ευσυνειδήτως την συνύπαρξιν και την συνεργασίαν Μουσουλμάνων και Χριστιανών.

Ο Νομάρχης της πόλεως προσέφερε τω Μακαριωτάτω το έμβλημα της Λέσχης της φιλοξενούσης οικογενείας. Ο Μακαριώτατος αντιπροσέφερεν αυτοίς πίνακα της Ιερουσαλήμ.

( http://www.impantokratoros.gr/4CA29337.el.aspx )

ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΜΠΕΤΣΑΧΟΥΡ – ΧΩΡΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

image2_poimenon

Το Σάββατον, 17/30 Μαΐου 2009, έλαβε χώραν η τελετή της αποφοιτήσεως των μαθητών εις το εν Μπετσαχούρ-Χωρίον των Ποιμένων, Σχολείον του Πατριαρχείου, το φέρον την ονομασίαν «Ελληνορθόδοξον Σχολείον των Ποιμένων».

Το σχολείον τούτο εκτίσθη προ εικοσαετίας περίπου υπό του Πατριαρχείου, τη επιμελεία του τότε Προέδρου των Σχολών μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιβεριάδος Γρηγορίου και τη χορηγία των Ηνωμένων Εθνών εις το κτήμα του Πατριαρχείου, το οποίον είναι προέκτασις του προσκυνήματος των Ποιμένων εις το πλησίον της Βηθλεέμ Χωρίον των Ποιμένων.

Είναι Αραβόφωνον και ως ξέναι γλώσσαι διδάσκονται τα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Αριθμεί πολλούς μαθητάς, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, εκ των οποίων μεγάλος αριθμός είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Θεωρείται ως πρότυπον σχολείον, λόγω των υψηλών επιδόσεων επιτυχίας των μαθητών κατά τας ετησίους εξετάσεις δια την εισαγωγήν αυτών εις την Ελληνικήν και ξένην Ανωτάτην Εκπαίδευσιν.

Εις την εν λόγω τελετήν παρέστησαν ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, αντιπροσωπεύων τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τον Γ’, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου και Πατριαρχικός Επίτροπος εν Βηθλεέμ κ. Θεοφύλακτος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος κ. Σωτήριος Αθανασίου, ο Αντιπρόσωπος της Κύπρου κ. Ανδρέας Κουζούπης, ο αιδεσιμολογιώτατος π. Ήσσα Μούσλεχ, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ιγνάτιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Ποιμένων και πολλοί ιερείς καθώς και οι καθηγηταί και οι γονείς των μαθητών.

Η τελετή ήρξατο δια του Εθνικού Ύμνου της Παλαιστινιακής Αυτονομίας και της Ελλάδος, δια προσφωνήσεως του Διευθυντού του σχολείου κ. Τζωρτζ Σαάδε.

Εν συνεχεία έκαστος και εκάστη των αποφοίτων προσεφώνησαν τον Αρχιερέα, τους ιερείς, τους επισήμους, τους καθηγητάς και πάντας τους προσκεκλημένους δια λόγου η δια ποιήματος, ευχαριστούντες αυτοίς ελληνιστί, αραβιστί και αγγλιστί. Η τελετή διηνθίσθη με παραδοσιακούς χορούς της Παλαιστίνης και της Ελλάδος υπό των μαθητών του σχολείου.

image_poimenon

Κατόπιν ο αιδεσιμολογιώτατος π. Ήσσα Μούσλεχ, καθηγητής του σχολείου εις το μάθημα των Θρησκευτικών, ανέγνωσε τον λόγον της Α.Θ.Μ του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’, απόντος εις Αθήνας δια την έναρξιν του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη».

Μετά τον λόγον τούτον, ο π. Ήσσα συνεχάρη τους αποφοίτους και τους ηυχήθη καλήν σταδιοδρομίαν. Επίσης ετόνισεν ότι εντός συντόμου χρονικού διαστήματος αναμένονται τα θυρανοίξια του νέου σχολείου του Πατριαρχείου εις την πόλιν Μπιρζέτ.

Οι απόφοιτοι παρέδωσαν κατά το ειωθός την σημαίαν του σχολείου εις τους μαθητάς της β’ Λυκείου και εν συνεχεία προσέφερον εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιον, τους ιερείς και τους καθηγητάς ανθοδέσμας μετ’ ευχαριστιών και εκδηλώσεων σεβασμού. Ιδιαιτέρως δε ετίμησαν τον Διευθυντήν του σχολείου κ. Τζωρτζ Σαάδε προσφέροντες εις αυτον το έμβλημα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, «Φύλακες Τάφου».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος απένειμε τους τίτλους και τα δώρα εις ένα έκαστον των αποφοίτων, αναλόγως τη ποσοστιαία επί τοις εκατόν επιτυχία αυτών εις τας εξετάσεις. Μετά την τελετήν ηκολούθησε δεξίωσις.

Εκ της Αρχιγραμματείας

( http://www.impantokratoros.gr/E5CF4B97.el.aspx )

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, εγγραφόμενοι ως ετήσιοι συνδρομητές του, μέσω της ΜΚΟ Ρωμηοσύνη. Πληροφορίες εδώ .

Ο τραπεζικός λογαριασμός της Μ.Κ.Ο. «ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» για την κατάθεση των Δωρεών και των Συνδρομών είναι:
Αριθμός λογαριασμού: 5042-038595-299 Τράπεζα ΠειραιώςΙΒΑΝ: GR51 0172 0420 0050 4203 8595 299
Μετά την κατάθεση της προσφοράς σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail κατά προτίμηση ή τηλεφωνικώς, προκειμένου να σας αποστείλουμε τη σχετική απόδειξη.

Gaza: Trauma Therapy, Brings Life Back to Children

6-01-09gaza360x262

GAZA CITY — In the courtyard of Halima Alsadia School in Gaza City, a group of girls play the ‘Parachute Game’. A social worker guides the girls through a process of remembering painful memories and happy memories. The girls put the painful memories, written on pieces of paper, in the center of a parachute. Then, each taking an edge of the fabric, they scatter the bad memories by shaking the parachute. It looks like a children’s game, but it is part of a concerted effort to provide psychological as well as material assistance to Gaza residents who endured last January’s 22-day air, ground, and sea assault.

“During the war, we were assisting people with food,” says a humanitarian worker. ‘People said ‘thank you for the food, but how do I get my child to stop crying?’” When asked what issues the children are dealing with, a clinic supervisor, Asma Abuhassan, responds, “Fear of noises, of being alone, of the dark. Lack of concentration – and us too,” she adds with a laugh.

International Orthodox Christian Charities (IOCC) has been providing blankets, food, and hygiene kits to thousands of families who were affected by the conflict. This summer, IOCC plans to open a summer camp in partnership with the Orthodox Church in Gaza and fellow Action by Churches Together (ACT) International-member, East Jerusalem YMCA. The camp will focus on psychosocial therapy and recreational activities for about 200 children aged 8 – 15. IOCC is also planning to reach an additional 2,000 children and youth through other forms of activities including school-based interventions.

Your gift to IOCC will help us speed more assistance to children in Gaza.

In an upstairs classroom, a fourth grade class watches a puppet show in which the puppets talk about being afraid at night. Samar, a sixth grade student at the school explains the importance of these school activities. “We passed through a lot of pain, fear, and sadness. During the war we couldn’t do what we wanted. It was like being in a prison. We had no control of our day to day lives. These activities provide relief, little by little.”

The principal at Halima Alsadia School, Naheel Hashish, says, “After the war, the children weren’t active. They wanted to be alone. Now they are talking and playing and sharing. I hope the program can continue.”

Help IOCC speed relief to families who have been caught in this conflict. Visit www.iocc.org, call IOCC toll free at 1-877-803-4622, or mail a check or money order payable to “IOCC” and write “Middle East Relief” in the memo line to: IOCC, P.O. Box 630225, Baltimore, Md. 21263-0225.

IOCC, founded in 1992 as the official humanitarian aid agency of the Standing Conference of Canonical Orthodox Bishops in the Americas (SCOBA), has implemented over $300 million in relief and development programs in more than 33 countries around the world.

Media: Contact Amal Morcos at 410-243-9820 or (cell) 443-823-3489.

( http://directionstoorthodoxy.org/n/gaza_trauma_therapy_brings_life_back_to_children.html )

This entry was posted in America, Canada, Αμερική, Ευρώπη, Ελλάδα - Greece, ΗΠΑ - USA, Ισραήλ - Israel, Ιορδανία -Jordan, Κύπρος - Cyprus, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Παλαιστίνη -Palestine and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s