Ειδήσεις από τις Ορθόδοξες κοινότητες των Αγίων Τόπων και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ! Κυριακή Βαΐων στο Κατάρ !


ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΡ, ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΤΕΡΑN ΕΣΧΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ( Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem )

image2_zoom

Την Παρασκευή, 28ην Μαρτίου / 10ην Απριλίου, παρά τον ανεγειρόμενο Ι. Ναόν των Αγ. Ισαάκ του Σύρου και Αγ. Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου εις το μακρυνόν Κατάρ, εντός του παραχωρηθέντος οικοπέδου παρά του Υψηλοτάτου Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Χαμάντ Μπεν Χαλίφα Αλ Θάνι του Β’, ετελέσθη η πρώτη θ. Λειτουργία υπό ευτρεπισθείσαν σκηνήν επί τη εορτή των Βαΐων εν μέσω πολυπληθούς ποιμνίου.

Κατά την τέλεσιν των Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα, εις τας οποίας προεξήρξεν ο Πατριαρχικός Επίτροπος, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Μακάριος συνέρρευσεν εις τον ίδιον ιερόν χώρον μεγάλος αριθμός Ορθοδόξων εκ των εργαζομένων και μονίμως διαβιούντων εις το Εμιράτον του Κατάρ, την ανατολικωτέραν εσχατιάν της κανονικής δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

( http://www.impantokratoros.gr/38C9E9BD.el.aspx )

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ Γ’ ΕΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Την Δευτέραν, 14ην / 27ην Απριλίου 2009, ο Μακαριώτατος εδέχθη εις το Πατριαρχείον πεντηκονταμελή ομάδα ευλαβών προσκυνητών, εξ ων είκοσι ήσαν ιερείς, και ων προΐστατο ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου της Κύπρου κ. Νεόφυτος, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυπριανού Μηλιδόνη Αγιοταφίτου, καθηγητού εις την Ανωτέραν Εκκλησιαστικήν Σχολήν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

Διαρκούσης της επισκέψεως ο Μακαριώτατος και ο Άγιος Μόρφου, των ιερέων και των προσκυνητών μετεχόντων, αντήλλαξαν απόψεις περί των ανέκαθεν έως και της σήμερον υφισταμένων σχέσεων στενής συνεργασίας των δύο Εκκλησιών, Ιεροσολύμων και Κύπρου, περί προσελεύσεως Κυπρίων νέων εις την εν Σιών Ιερατικήν Σχολήν του Πατριαρχείου και την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα ως και περί των δυνατοτήτων διεκδικήσεως των περιουσιών του Πατριαρχείου και της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου εις το κατεχόμενον βόρειον τμήμα της Κύπρου.

Ο Άγιος Μόρφου περιώδευσε μετά την επίσκεψιν αυτού εις τον Μακαριώτατον, εις τα Πανάγια Προσκυνήματα και ωσαύτως εις το Φρέαρ του Ιακώβ, εν ω εμαρτύρησεν ο εξ Ορούντος της Κύπρου καταγόμενος Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης μακαριστός Φιλούμενος, ούτινος το τίμιον λείψανον μετεκομίσθη εις το εν λόγω προσκύνημα, ότε τον παρελθόντα Αύγουστον εγένοντο τα εγκαίνια του ιερού Ναού της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, ον ανήγειρεν η φιλοπονία του ηγουμένου, Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου, μετά των παρεκκλησίων αυτού, του Αγίου ιερομάρτυρος Φιλουμένου και του Αγίου Ιουστίνου, του φιλοσόφου και μάρτυρος.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος εδέχθη τους καθηγητάς της Πατριαρχικής Σχολής του Αγίου Δημητρίου, εις τους οποίους μετέφερε τας Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς δια την περίοδον του Πάσχα.

Την Τρίτην, 15ην / 28ην Απριλίου ο Μακαριώτατος εδέχθη ομάδα 30 προσκυνητών εκ Σερβίας και αντιπροσώπους της Κοινότητος του Πατριαρχείου εις Πκέα, (βιβλικόν Πκεήν), του βορείου Ισραήλ, μετά του ιερέως αυτών π. Αντωνίου και της Κοινότητος Λύδδης, εν η ο τάφος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, μετά του ηγουμένου αυτών Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου.

Την Τετάρτην, 16/29 Απριλίου 2009, ο Μακαριώτατος εδέχθη ομάδα 30 προσκυνητών εκ Τσεχοσλοβακίας, ομάδα 40 προσκυνητών εξ Ευόσμου Θεσσαλονίκης, αντιπροσώπους της Κοινότητος Μάκερ του βορείου Ισραήλ, εν η αρχαία Εκκλησία και τον Εξοχώτατον πρέσβυν της Γεωργίας κ. Βαχτάνγκ Τσαχασβίλη μετά της συζύγου αυτού. Τους προσκυνητάς ηυλόγησεν ο Μακαριώτατος και ενουθέτησε ποιμαντικώς, τον δε Εξοχώτατον κ. πρέσβυν ενημέρωσε περί του ρόλου του Πατριαρχείου εις την Αγίαν Γην και της υπ’ αυτού διαφυλάξεως των Παναγίων Προσκυνημάτων και περί των νυν αγαθών σχέσεων Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και Πατριαρχείου Γεωργίας.

Την Παρασκευήν 18ην Απριλίου / 1ην Μαΐου, ο Μακαριώτατος εδέχθη ομάδα 40 προσκυνητών εκ Θέρμης Θεσσαλονίκης, ομάδα 30 προσκυνητών, ων προΐστατο ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αγαπητός της Εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς εν Αμερική , προσφάτως ενωθείσης μετά της εν Ρωσία Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος εδέχθη τον ιερέα της κώμης Ραφιδίων παρά την Νεάπολιν Σαμαρείας, ήτις προσφάτως ανήγειρε περικαλλή βυζαντινόν ναόν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ον ενεκαινίασε ο Μακαριώτατος την 26.7.2008 και τον αιδεσιμώτατον π. Κωνσταντίνον, ιερέα της Κοινότητος Ιόππης δια την διευθέτησιν των αφορώντων λεπτομερειών της προγραμματιζομένης κατά το προσεχές θέρος κατασκηνώσεως των παίδων του Κατηχητικού της ενορίας αυτού εις τινα Μητρόπολιν της Εκκλησίας της Ελλάδος.

( http://www.impantokratoros.gr/8C9CF65F.el.aspx )

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ Γ’ ΕΙΣ ΑΚΚΡΗΝ ΕΠΙ ΤΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΙΣΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

Ακρη

Η Ιερά Μητρόπολις της Άκκρης -αρχαίας Πτολεμαΐδος- είναι μία των αρχαιοτέρων και βορειοτέρων της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, παραθαλάσσιος της Μεσογείου βορείως της Χάϊφφας. Ταύτης της ιεράς Μητροπόλεως προΐσταται ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος κ. Παλλάδιος. Εις την δικαιοδοσίαν της Μητροπόλεως της Άκκρης ανήκουν δώδεκα όμοροι ενορίαι.

Ο πολιούχος Άγιος της Άκκρης είναι ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος. Εις τούτον είναι αφιερωμένος αρχαίος και περικαλλής ναός, διατηρητέος και εκ των πρώτων αξιοθεάτων της πόλεως, συντηρηθείς εν συνεργασία του Πατριαρχείου δια του αρχιτέκτονος αυτού κ. Θεοδοσίου Μητροπολίτου και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Ισραήλ επί της Επιτροπείας του Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου δια χορηγίας του Ιδρύματος Νιάρχου.

Ανατολικώς του Ναού και προ του κτιριακού συγκροτήματος του ηγουμενείου ευρίσκεται ο τάφος του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Κυπρίου, μαρτυρήσαντος το έτος 1752.

Προς την πόλιν της Άκκρης κατηυθύνθη ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ο Γ’ μετά συνοδείας, το Σάββατον, 19ην Απριλίου/ 2αν Μαΐου 2009, δια την εορτήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, μετατεθείσαν εις την ημέραν ταύτην εκ της 23ης Απριλίου.

Προ της εισόδου της πόλεως προϋπάντησε τον Μακαριώτατον ο Πατριαρχικός Επίτροπος Άκκρης, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος, φιλοπόνως εργασθείς δια την ανακαίνισιν του ιερού ναού και του ηγουμενείου, συνοδευόμενος υπό του Αντιδημάρχου της πόλεως, του Διευθυντού της Αστυνομίας και άλλων.

Άμα τη εισόδω εις την πόλιν, υπεδέχθησαν τον Μακαριώτατον τυμπανοκροτούντες οι πρόσκοποι, προπορευόμενοι Αυτού άχρι του ιερού ναού, εις ον εισήλθε και εισώδευσεν, ευλογών το εκκλησίασμα.

Ο Μακαριώτατος προεξήρξε του Όρθρου και της θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αυτώ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, των ιερέων της Άκκρης και των περιχώρων και ψαλλούσης εν κατανυκτική βυζαντινή ψαλμωδία της χορωδίας του ιερού ναού Άκκρης, διευθυνομένης υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου εν συμμετοχή πλήθους πιστών ελληνοφώνων, αραβοφώνων και ρωσοφώνων.

Τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Μακαριώτατος, υπογραμμίζων την εν τω σταυρώ και τη αναστάσει του Κυρίου χαρισθείσαν ημίν αφθαρσίαν, ης μέτοχος γέγονε δια του μαρτυρίου αυτού ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος, το μαρτύριον του οποίου καλούμεθα να μιμηθώμεν και ημείς δια της θαρραλέας ομολογίας της Oρθοδόξου ημών πίστεως, των έργων φιλανθρωπίας προς τον πλησίον και της συμμετοχής εις τα μυστήρια της Εκκλησίας.

Μετά την απόλυσιν της θείας Λειτουργίας ηκολούθησε λιτανεία και περιφορά της αγίας εικόνος του Αγίου Γεωργίου τρις πέριξ του ιερού Ναού.

Άμα τη λήξει της λιτανείας, πάντες συνεκεντρώθησαν εις το ηγουμενείον, ένθα εγένετο δέησις. Την δέησιν ηκολούθησαν οι προσφωνήσεις του Πατριαρχικού Επιτρόπου, Αρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου, του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου, του Σεΐχη των Μουσουλμάνων της πόλεως κ. Σαμίρ-Ιλ-Άση, του εκπροσώπου του δόγματος των Δρούζων και άλλων.

Οι προσφωνήσαντες εκ των άλλων θρησκευμάτων εξεδήλωσαν την χαράν δια την παρουσίαν αυτών εις την δεξίωσιν των ορθοδόξων και την αφοσίωσιν αυτών εις την υπάρχουσαν εις την πόλιν της Άκκρης συνεργασίαν και αδελφοσύνην Χριστιανών και Μουσουλμάνων, εξ ης τα αγαθά της κοινωνικής ευσταθείας, προόδου και ευημερίας.

Ο Μακαριώτατος ευχαριστών τους προλαλήσαντας δια την αγάπην αυτών προς το Πατριαρχείον, ετόνισεν ότι η ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, η μετά της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος διαφυλάξασα την ιερότητα των Αγίων Τόπων δια Χριστιανούς, Ιουδαίους και Μουσουλμάνους.

Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησεν ιδιαιτέρως τας Τοπικάς Αρχάς της Δημαρχίας και της Αστυνομίας, εξαιρέτως δε τον Αρχιμανδρίτην π. Φιλόθεον δια την ανακαινιστικήν αυτού και κοινωνικήν δραστηριότητα την συντελούσαν εις θρησκευτικήν και άλλην συνεργασίαν.

Ο Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος εξ ονόματος του Κοινοτικού Συμβουλίου, των Κατηχητικών Σχολείων και λοιπών ορθοδόξων καθιδρυμάτων της Άκκρης ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον δια την προσγενομένην δια της παρουσίας Αυτού τιμήν τω ποιμνίω της Άκκρης και ηυχήθη Αυτώ μακροημέρευσιν εν υγιεία, φέρων Αυτώ ως συμβολικόν δώρον καλαίσθητα δικηροτρίκηρα.

Ο π. Φιλόθεος ηυχαρίστησε επίσης δια την παρουσίαν αυτών εις την αίθουσαν της δεξιώσεως τον Σεΐχη Σαμίρ-Ιλ-Άση των Μουσουλμάνων της πόλεως, τον εκπρόσωπον του δόγματος των Δρούζων, τους εκπροσώπους των άλλων χριστιανικών δογμάτων, τους εκπροσώπους της Αστυνομίας και τον Αντιδήμαρχον της πόλεως.

Η πάνδημος συμμετοχή απέδειξεν ότι η εορτή ήτο όχι μόνον της Ορθοδοξίας αλλά της πόλεως όλης. Η δόξα της Ορθοδοξίας εγένετο και η δόξα της πόλεως.

( http://www.impantokratoros.gr/FF58C3CE.el.aspx )

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΕΜΛΗΝ (ΑΡΧΑΙΑΝ ΑΡΙΜΑΘΕΙΑΝ) ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Την επομένην της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου εις Άκκρην, Κυριακήν των Μυροφόρων, 20ην Απριλίου /3ην Μαΐου 2009, ο Μακαριώτατος σχεδόν άνευ ενδιαμέσου αναπαύσεως, μετέβη μετά συνοδείας εκ του Πατριαρχείου προς την πόλιν της Ρέμλης – αρχαίας Αριμαθείας, εορταζούσης την εορτήν αυτής εν τω προσώπω Ιωσήφ, του εξ αυτής καταγομένου και επονομαζομένου, ευσχήμονος βουλευτού, τολμήσαντος εισελθείν προς τον Πιλάτον και ζητήσαι παρ’ αυτού το Σώμα του Εσταυρωμένου Ιησού, όπερ και καθελών από του σταυρού και ειλήσας σινδόνι, ήλειψε μετά των Μυροφόρων δι αρωμάτων και ενεταφίασε εν τω καινώ μνημείω, «εν ω ουδείς ουδέποτε ην τεθειμένος (Ιω. 19,41)».

Εις την πόλιν ταύτην, παρακειμένην τη Ιόππη -Τελ Αβίβ και τη Λύδδη διατηρεί το Πατριαρχείον Ελληνορθόδοξον Κοινότητα, αριθμούσαν περί τα 3.000 μέλη, ης προΐσταται ο Αρχιμανδρίτης Νήφων, όστις όντως νήφει δια κηρύγματος και άλλων μέσων εις την διαποίμανσιν του ποιμνίου. Η Κοινότης αύτη διατηρεί σχολείον Γυμνάσιον και Λύκειον, το οποίον προσπαθεί νυν να επεκτείνη δια βοηθείας, ζητηθείσης περά του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών δια της «Αλληλεγγύης».

Ο Μακαριώτατος εγένετο δεκτός μετά τιμών προσκοπικών και ιερατικών και εισελθών εις τον ιερόν ναόν του Αγίου Γεωργίου προεξήρξε του Όρθρου και της θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αυτώ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χριστοδούλου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου και μετέχοντος πλήθους πιστών εκ των Ορθοδόξων κατοίκων της πόλεως.

Εις τούτους προ της θ. Ευχαριστίας εκήρυξε τον θείον λόγον ο Μακαριώτατος, τονίζων την τόλμην και την αφοσίωσιν Ιωσήφ του εξ Αριμαθείας και των Μυροφόρων γυναικών, ήτις ενίκησε τον φόβον και απέρριψε την προγονικήν απόφασιν και ενεταφίασε το Σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Όστις ανέστη τριήμερος εκ νεκρών και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησε.

Μετά τον θείον λόγον ο Μακαριώτατος μετέδωσε τοις πιστοίς την Θ. Κοινωνία και μετά την απόλυση το αντίδωρο, εικόνας και φυλλάδια.

Εν συνεχεία ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Νήφων παρέθεσεν εις τον Μακαριώτατον, την συνοδείαν Αυτού και πολλούς εκ του εκκλησιάσματος πλουσίαν εορταστικήν τράπεζαν.

( http://www.impantokratoros.gr/00A09E48.el.aspx )

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΟΠΟΛΙΝ ΤΟΥΡΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΒΕΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ

Κανα Δυτικώς της πόλεως και της λίμνης της Τιβεριάδος και πολύ πλησίον της Κανά της Γαλιλαίας ευρίσκεται η κωμόπολις Τουράν με 10.000 χιλιάδες κατοίκων περίπου, Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Εκ των χριστιανών κατοίκων περί τους 400 είναι Ελληνορθόδοξοι.

Χάριν τούτων εξεκίνησεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ο Γ’ την πρωΐαν της Κυριακής του Παραλύτου εξ Ιεροσολύμων. Είθισται κατά την Κυριακήν αυτήν η Κοινότης του Τουράν να εορτάζη τον πολιούχον άγιον αυτής, Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον.

Φθάσας εις την πόλιν ο Μακαριώτατος, εγένετο δεκτός υπό του ηγουμένου της Ιεράς Μονής των Αγίων Αποστόλων Τιβεριάδος, Πανοσιωτάτου Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, εκτελούντος χρέη Προϊσταμένου της εν λόγω Κοινότητος κατά ρύθμιση του Πατριαρχείου, υπό ιερέων ομόρων ενοριών και των προσκόπων.

Ο Μακαριώτατος προεξήρξε της θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αυτώ του Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού και του Αρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, των ιερέων και των εν κατανύξει συμμετεχόντων ορθοδόξων πιστών, προς ους και κήρυξε τον θείον λόγον, επιμείνας εις την ανάγκην διατηρήσεως της Oρθοδόξου αυτών ταυτότητος και αυτοσυνειδησίας.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος διένειμε εις το εκκλησίασμα το εκδιδόμενον υπό του Πατριαρχείου φυλλάδιο «Νουρ-Ιλ-Μασσίχ», «Φως Χριστού» και την εκκλησιαστική εφημερίδα, αναλυτικώς διδάσκοντα τα της Oρθοδόξου ημών παραδόσεως με την Oρθόδοξον ημών παράδοσιν.

Μετά την φιλόφρονα δεξίωση εις την αίθουσα της Εκκλησίας, η Κοινότης ανταποδίδουσα την προσγενομένην εις αυτήν τιμήν υπό της ποιμαντικής επισκέψεως του Μακαριωτάτου, παρέθεσε Αυτώ και τη συνοδεία Αυτού γεύμα.

( http://www.impantokratoros.gr/1BBEF836.el.aspx )

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΦΡΕΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ.

img_241_2009-05-22_9997

Εις την πόλιν Νεάπολιν (Nablus) της Σαμαρείας, μεταξύ των ορέων Γαριζίν και Γεβάλ, ευρίσκεται το Φρέαρ του Ιακώβ. Τούτο κατά τον αοίδιμον Πατριάρχην Ιεροσολύμων Τιμόθεον Θέμελην και άλλους συγγραφείς είναι το «παρθενικόν», ήτοι το γνησιώτατον προσκύνημα. Τούτο, «ην πηγή του Ιακώβ εις το χωρίον, ο έδωκε Ιακώβ Ιωσήφ τω υιώ αυτού» (Ιω. 4,5-6).

«Επί τη πηγή ταύτη ο Ιησούς ούτως εκαθέζετο κεκοπιακώς εκ της οδοιπορίας» (Ιω. 4,6), ενώ «οι μαθηταί αυτού απελελύθεισαν εις την πόλιν, ίνα τροφάς αγοράσωσιν».(Ιω. 4,8).

Εις το Φρέαρ τούτο προσήλθεν η γυνή η Σαμαρείτις εκ του παρακειμένου χωρίου Συχάρ, «ίνα αντλήση ύδωρ» (Ιω. 4,7). Εις τούτο συνήντησεν τον Ιησούν, ο Οποίος προφάσει δίψης συνδιελέχθη μετ’ αυτής και απεκάλυψεν αυτή τα του βίου αυτής, και εδίδαξεν αυτήν ότι «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν», ούτε εν Ιερουσαλήμ ούτε εν Γαριζίν, και εδήλωσεν αυτή απεριφράστως ότι Αυτός, «ο λαλών μετ’ αυτής, είναι ο Χριστός, ο Σωτήρ του κόσμου», ο δυνάμενος να δώση αυτή να πίη ύδωρ αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον, ίνα μη διψήση εις τον αιώνα».(Ιω. 4,7 εξ.).

Πέριξ του προσκυνήματος τούτου το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων διετήρει από της εποχής της Αγίας Ελένης ιερόν ναόν, ο οποίος υφίστατο τας συνεπείας των ιστορικών αλλαγών εν τη Αγία Γη. Τον ναόν τούτον είχεν αρχίσει να ανεγείρη εκ θεμελίων ο Μητροπολίτης Γάζης Σωφρόνιος, οικονομικαί δυσκολίαι όμως, κυρίως από του 1920 και εξής, εκράτουν τούτον ημιτελή και άστεγον. Η θεία Πρόνοια φαίνεται ότι εφύλασσε τούτον δια τον Αρχιμανδρίτην Ιουστίνον, τον ηγούμενον του Φρέατος κατά την τελευταίαν τριακονταετίαν. Ούτος δι’ ευφυούς αρχιτεκτονικής εμπνεύσεως, δι’ αυτενεργείας θαυμαστής, δια κόπων και μόχθων ποικίλων, και διαρκούσης της «ιντιφάντα», δια δωρεών των ευλαβών προσκυνητών απετελείωσε τον ναόν και ανέδειξεν αυτόν παμμεγέθη, περικαλλή και καλαίσθητον, ώστε να παραμένη καύχημα και κόσμημα του Πατριαρχείου, του προσκυνήματος και της πόλεως.

Τον Ναόν τούτον αφιερωμένον εις την Αγίαν Φωτεινήν την Σαμαρείτιδα -το κεντρικόν κλίτος αυτού-, εις τον ιερομάρτυρα Φιλούμενον -το νότιον κλίτος- και τον άγιον Ιουστίνον τον φιλόσοφον και μάρτυρα τον εκ Νεαπόλεως καταγόμενον -το βόρειον-, ενεκαινίασε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ την 17ην/30ην Αυγούστου του έτους 2008, αφού κατά την ημέραν ταύτην μετεκομίσθησαν εις το παρεκκλήσιον αυτού τα λείψανα του Αγιοταφίτου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, μαρτυρικόν υποστάντος θάνατον παρά το Φρέαρ, την 17/20ην Νοεμβρίου του έτους 1979.

Εις το ιστορικόν προσκύνημα τούτο και τον Ναόν τούτον κατηυθύνθη εξ Ιεροσολύμων την πρωΐαν της Κυριακής της Σαμαρείτιδος ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ μετά συνοδείας Αρχιερέων και Ιερέων του Πατριαρχείου.

Μετά διαδρομήν μιας ώρας φθάσας ο Μακαριώτατος εις τον ιερόν Ναόν του Φρέατος, εγένετο δεκτός μετά θερμής υποδοχής παρά του ηγουμένου του Φρέατος και ανακαινιστού της Ιεράς αυτού Μονής Πανοσιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου, των Ιερέων των περιχώρων και των Δημοτικών και Νομαρχιακών Αρχών της Νεαπόλεως, των Ραφιδίων και των περιχώρων Τουμπάς, Μπουρκίν και Ζαμπάπδε.

Μετά μικράν παραμονήν εις το ηγουμενείον, ο Μακαριώτατος εισήλθεν εις τον Ναόν και ηυλόγησε το εκκλησίασμα, των ψαλτών ψαλλόντων το «Εις πολλά έτη Δέσποτα» και ήρξατο των Καταβασιών, προεξάρχων της ακολουθίας του Όρθρου και εν συνεχεία της θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αυτώ του Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου και ιερέων Αγιοταφιτών, αλλά και ιερέων του αραβοφώνου ποιμνίου και ιερέων εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος, συμπροσευχομένων των ηγουμένων των ιερών Μονών της ερήμου του Ιορδάνου και μετέχοντος εν ευλαβεία πολυεθνικού μεν αλλ’ ορθοδόξου πυκνού εκκλησιάσματος, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις το Ισραήλ κ. Σωτηρίου Αθανασίου.

Ο Μακαριώτατος εκήρυξε τον θείον λόγον εις τους πιστούς ελληνιστί και αραβιστί, υπογραμμίζων την δύναμιν του φωτός του προσώπου και του λόγου του Κυρίου, το οποίον εφώτισε τα σκότη της ψυχής της Σαμαρείτιδος γυναικός και ανέδειξε αυτήν ονόματι και πράγματι Φωτεινήν, ευαγγελιζομένην Αυτόν και μαρτυρήσασαν έπειτα ως και αι αδελφαί και οι υιοί αυτής, αναδεικνύμενοι όντως εις πολυμάρτυρον οικογένειαν, εορτάζοντες εν τω κύκλω των ακινήτων εορτών την 26ην Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

Η θ. Λειτουργία ετελειώθη εν τη θ. Ευχαριστία, μεταδοθείση τοις πιστοίς υπό του Μακαριωτάτου. Μετά την Απόλυσιν διενεμήθησαν υπ’ Αυτού τα θρησκευτικά ενημερωτικά φυλλάδια «Φως Χριστού» – Νουρ – Ιλ Μασίχ και η εικών της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος.

Την λιτανείαν πέριξ του ιερού Ναού ηκολούθησε δεξίωσις εις το ηγουμενείον, μεθ’ ην πλουσία τράπεζα εις πάντας.

img_241_2009-05-22_9998

Άμα τω τέλει της τραπέζης ο Μακαριώτατος κατέκλεισε την εορτήν, λέγων ότι το προσκύνημα τούτο έχει αγιάσει δια της παρουσίας Αυτού ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δια του αίματος αυτής η Αγία Μεγαλομάρτυς και Ισαπόστολος Φωτεινή, ωσαύτως δια του αίματος αυτού ο μαρτυρήσας εν αυτώ το 1979 Αγιοταφίτης ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Φιλούμενος και εφύλαξεν αυτό δια μέσου των αιώνων ως κόρην οφθαλμού η Αγιοταφιτική Αδελφότης, περισσότερον δε όλων ο ηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος, όστις πέρα του εκκλησιαστικού αυτού έργου, επιτελεί και έργον κοινωνικόν, φιλανθρωπικόν και συμφιλιωτικόν εις την πόλιν της Νεαπόλεως και την περιοχήν της Σαμαρείας.

(  http://www.jerusalem-patriarchate.info/gr/view.php?message_id=241 )

To Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επιτελεί τεράστιο έργο στις χώρες της Μέσης Ανατολής, και ορθόδοξες κοινότητες υπάρχουν σε διάφορες βιβλικές πόλεις της Αγίας Γραφής. Είναι ιερό χρέος όλων των Ορθοδόξων Μητροπόλεων, ενοριών, μοναστηριών και Αδελφοτήτων να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τις Ορθόδοξες κοινότητες που ανήκουν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, είτε με συχνές επισκέψεις στους Αγίους Τόπους ( οργανωμένα γκρουπ ή και ατομικά ), αλλά και με οικονομική ενίσχυση του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Οι προσευχές μας ας συνοδεύουν το δύσκολο έργο του.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους

This entry was posted in Ασία, Asia, Ελλάδα - Greece, Ιορδανία -Jordan, Κύπρος - Cyprus, Κατάρ, Κατάρ - Qatar, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Παλαιστίνη -Palestine and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s