Καλό Παράδεισο, Βασίλη! Καλή Ανάσταση!


Δυστυχώς, ο Βασίλης δεν άντεξε ...  Όπως δεν άντεξαν και 2 περίπου εκατοντάδες συνάνθρωποί μας κάτω από τα χαλάσματα του σεισμού της Ιταλίας. Καλό Παράδεισο, αδέλφια μας! Καλή Ανάσταση ! Μετά τον Γολγοθά , ακολουθεί η Ανάσταση ! Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ΑΝΕΣΤΗ και σύντριψε το σωματικό θάνατο. Σε λίγες μέρες, που όλοι μας θα ψάλουμε το «Χριστός Ανέστη» ( όχι τυπικά, όχι για 5 λεπτά, όχι με κροτίδες ), ας μη σκεφτόμαστε το θάνατο! Βλέποντας τον άδειο τάφο του Κυρίου μας, ας γεμίσουμε ΠΙΣΤΗ, σιγουριά και ελπίδα, ότι θα ξανασυναντήσουμε τα ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ μας πρόσωπα, στη Βασιλεία των Ουρανών, που θα αναστηθούν, όπως ο Κύριος. Αυτή η ΕΛΠΙΔΑ της Ανάστασης, της Αιώνιας Ζωής, ας δώσει παρηγοριά στους οικείους των θυμάτων, και αυτή η ΕΛΠΙΔΑ και η ΖΩΗ είναι ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

Ο σεισμός απέδειξε ( και αυτός ) πόσο θνητοί, πόσο παροδικοί είμαστε, και κάθε στιγμή μπορεί να είναι οι τίτλοι του ΤΕΛΟΥΣ και η αρχή, το νέο ξεκίνημα κάπου αλλού. Άραγε, όλοι μας, εργαζόμαστε ΜΟΝΟ για τη τωρινή, πρόσκαιρη, θνητή, πεπερασμένη ζωή και αδιαφορούμε για τη Βασιλεία των Ουρανών, που μας ετοίμασε ο Κύριος, για να μας λυτρώσει από τη φθορά του θανάτου και της αμαρτίας ;

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ, ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΙΝ, ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ.

Επιστολη Παύλου,  Α΄ Προς Κορινθιους(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15)1. Γνωρίζω δε υμίν, αδελφοί, το ευαγγέλιον ο ευηγγελισάμην υμίν, ο και παρελάβετε, εν ω και εστήκατε,
2. δι΄ ου και σώζεσθε, τίνι λόγω ευηγγελισάμην υμίν ει κατέχετε, εκτός ει μη εική επιστεύσατε.
3. παρέδωκα γαρ υμίν εν πρώτοις ο και παρέλαβον, ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς,
4. και ότι ετάφη, και ότι εγήγερται τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς,
5. και ότι ώφθη Κηφά, είτα τοις δώδεκα·
6. έπειτα ώφθη επάνω πεντακοσίοις αδελφοίς εφάπαξ, εξ ων οι πλείους μένουσιν έως άρτι, τινές δε και εκοιμήθησαν·
7. έπειτα ώφθη Ιακώβω, είτα τους αποστόλους πάσιν·
8. έσχατον δε πάντων ωσπερεί τω εκτρώματι ώφθη καμοί.
9. εγώ γαρ ειμί ο ελάχιστος των αποστόλων, ος ουκ ειμί ικανός καλείσθαι απόστολος, διότι εδίωξα την εκκλησίαν του Θεού·
10. αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα, ουκ εγώ δε, αλλ΄ η χάρις του Θεού η συν εμοί.
11. είτε ουν εγώ είτε εκείνοι, ούτω κηρύσσομεν και ούτως επιστεύσατε.
12. Ει δε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγήγερται, πως λέγουσι τινες εν υμίν ότι ανάστασις νεκρών ουκ έστιν·
13. ει δε ανάστασις νεκρών ουκ έστιν, ουδέ Χριστός εγήγερται·
14. ει δε Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστις υμών.
15. ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμεν κατά του Θεού ότι ήγειρε τον Χριστόν, ον ουκ ήγειρεν, είπερ άρα νεκροί ουκ εγείρονται·
16. ει γαρ νεκροί ουκ εγείρονται, ουδέ Χριστός εγήγερται.
17. ει δε Χριστός ουκ εγήγερται, ματαία η πίστις υμών· έτι εστέ εν ταις αμαρτίαις υμών.
18. άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απώλοντο.
19. ει εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον, ελεεινότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν.
20. Νυνί δε Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.
21. επειδή γαρ δι΄ ανθρώπου ο θάνατος, και δι΄ ανθρώπου ανάστασις νεκρών.
22. ώσπερ γαρ εν τω Αδάμ πάντες αποθνήσκουσιν, ούτω και εν τω Χριστώ πάντες ζωοποιηθήσονται.
23. έκαστος δε εν τω ιδίω τάγματι· απαρχή Χριστός, έπειτα οι Χριστού εν τη παρουσία αυτού·
24. είτα το τέλος, όταν παραδώ την βασιλείαν τω Θεώ και πατρί, όταν καταργήση πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμιν.
25. δει γαρ αυτόν βασιλεύειν άχρις ου αν θη πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού.
26. έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος·
27. πάντα γαρ υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού. όταν δε είπη ότι πάντα υποτέτακται, δήλον ότι εκτός του υποτάξαντος αυτώ τα πάντα.
28. όταν δε υποταγή αυτώ τα πάντα, τότε και αυτός ο υιός υποταγήσεται τω υποτάξαντι αυτώ τα πάντα, ίνα η ο Θεός τα πάντα εν πάσιν….

50. Τούτο δε φημι, αδελφοί, ότι σαρξ και αίμα βασιλείαν Θεού κληρονομήσαι ου δύνανται, ουδέ η φθορά την αφθαρσίαν κληρονομεί.
51. ιδού μυστήριον υμίν λέγω· πάντες μεν ου κοιμηθησόμεθα, πάντες δε αλλαγησόμεθα,
52. εν ατόμω, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι· σαλπίσει γαρ, και οι νεκροί εγερθήσονται άφθαρτοι, και ημείς αλλαγησόμεθα.
53. δει γαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσασθαι αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσασθαι αθανασίαν.
54. όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσηται αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσηται αθανασίαν, τότε γενήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος· κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος.
55. που σου, θάνατε, το κέντρον, που σου, Άδη, το νίκος
56. το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία, η δε δύναμις της αμαρτίας ο νόμος.
57. τω δε Θεώ χάρις τω διδόντι ημίν το νίκος δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
58. Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεσθε, αμετακίνητοι, περισσεύοντες εν τω έργω του Κυρίου πάντοτε, ειδότες ότι ο κόπος υμών ουκ έστι κενός εν Κυρίω.ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !  ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Από την ιστοσελίδα της Ορθόδοξης Μητρόπολης Ιταλίας και Μάλτας, λαμβάνουμε και την ακόλουθη πληροφορία για την ορθόδοξη ενορία της πληγείσας περιοχής. Οι προσευχές μας είναι μαζί με όλους τους κατοίκους της περιοχής, καθώς και τους Ορθόδοξους αδελφούς μας.

ΑΚΟΥΪΛΑ – L’AQUILΑ

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Τριῶν Ἱεραρχῶν: Διεύθυνσις: Parrocchia Greco-Ortodossa, c/o Cappella Universitaria, Piazza Santa Margherita, 67100 L’ Aquila. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται ἅπαξ τοῦ μηνός. Ἐφημερεύων: ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Συμεών Κάτσινας. Ἱεροψάλτης: ὁ κ. Βασίλειος Κοτζαμάνης. Ὑπεύθυνος: ὁ κ. Σταμάτιος Παπασάββας .

* Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Ἐφημέριος. Ἀντιπρόεδρος: ὁ κ. Σταμάτιος Παπασάββας. Μέλη: κ. Βασίλειος Κοτζαμάνης, κ. Δημήτριος Πανούσης-Βόγγελης, κ. Αἰκατερίνη Τσιλιγιάννη καί κ. Εὐαγγελία Τσουμάνη.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Καλό Παράδεισο, Βασίλη! Καλή Ανάσταση!

 1. Ο/Η soulful λέει:

  Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής , υγείας, σωτηρίας ! Καλό Παράδεισο σε οσους εφυγαν…

 2. Ο/Η soulful λέει:

  Δεν άντεξε ο Βασίλης τελικά…

  Καλό σου Παράδεισο μικρέ…

 3. Ο/Η Ιωαννης λέει:

  βασιλακη καλο παραδεισο…..

 4. Παράθεμα: » Καλό Παράδεισο, Βασίλη! Καλή Ανάσταση! kantonopou’s blog

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s