Πατριαρχείο Ιεροσολύμων : Σχολείο στη Δυτική Όχθη, συνάντηση Ορθόδοξων νέων από Ισραήλ, Ιορδανία, Παλαιστίνη.


Όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και οι Ορθόδοξες εκκλησίες, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση, συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους, τόσο στον εκκλησιαστικό τομέα, όσο και στον εκπαιδευτικό, φιλανθρωπικό, στηριζόμενοι στους νέους ανθρώπους που αγαπούν τον Χριστό και την Εκκλησία. Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων προγραμματίζει την ίδρυση σχολείου στη Δυτική Όχθη, με τη οικονομική βοήθεια της Ε.Ε, ενώ ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων είχε συνάντηση με Ορθόδοξους νέους του Ισραήλ, της Ιορδανίας και της Παλαιστίνης. Προσευχόμαστε στο Θεό να σκέπει  και να προφυλάσσει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής  από αιρέσεις και παραθρησκείες και  το Άγιο Πνεύμα να οδηγήσει  πολλούς Άραβες και Ισραηλινούς στην Ορθόδοξη χριστιανική πίστη.

img_181_2009-02-22_9999

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΜΠΙΡΖΕΤ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΟΤΑΜΟΥ.

Εντός συντόμου χρονικού διαστήματος θα τεθεί ο θεμέλιος λίθος του προγραμματιζόμενου να ανεγερθεί εις την πόλιν Μπιρζέτ της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη Ποταμού, σχολείου – Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, επιχορηγηθέντος ήδη χρηματικώς αρχικώς δι’ ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ υπό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Εις τούτο συνέβαλε τα μέγιστα η Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. Το σχολείο τούτο έρχεται να καλύψει σημαντικό κενό εις την εκπαίδευση του Πατριαρχείου και της ευρύτερης περιοχής.

img_186_2009-02-26_10000

(   http://www.jerusalem-patriarchate.info/gr/view.php?message_id=186 )

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΕΟΛΑΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ, ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΜΑΔΗΒΑ

Την Παρασκευή, 7/20-2-2009, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η προγραμματισθείσα και προαναγγελθείσα υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Συνάντηση εκπροσώπων Νεολαίας εκ των Κοινοτήτων της Ιορδανίας, του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αυτονομίας, εις Μαδηβάν της Ιορδανίας.

Οι εκπρόσωποι των Νεολαιών, είς εξ εκάστης Ενορίας και Κοινότητος, εβδομήκοντα πέντε (75) το σύνολον, προσεκλήθησαν από της Α.Θ.Μακαριότητος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου με διοργανωτές τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτον, τον Γέροντα Αρχιμανδρίτην π. Χρυσόστομον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου, τους πανοσιολογιωτάτους Αρχιμανδρίτας π. Ιννοκέντιον, π. Αριστόβουλον, τον πανοσιώτατον Αρχιμανδρίτην π. Γαλακτίωνα και τον εκ Κανά φιλόλογον κ. Φάντι Αμπντ-Ελ-Νουρ.

Την πρωΐαν της Παρασκευής οι εκπρόσωποι της Νεολαίας προσήλθον εις τον παρά την Ανατολικήν Όχθην του ποταμού Ιορδάνου και παρά τον τόπον του Βαπτίσματος του Κυρίου ιερόν Ναόν Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και έλαβαν μέρος εις την εκεί τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν.

Περί την μεσημβρίαν οι εκπρόσωποι είχαν ήδη φθάσει εις την πόλιν της Μαδηβάς, εις τον ιερόν Ναόν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, εις το εσωτερικόν του οποίου υπάρχει εις ψηφιδωτόν ο βυζαντινός χάρτης του 6ου αι., απεικονίζων με θαυμαστή ακρίβεια και τέχνη την Αγία Γην της εποχής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πέριξ του Ναού τούτου λειτουργεί πλήρες Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, αναδειχθέν εις Πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο δια της επιμελείας του Αρχιμανδρίτου Ιννοκεντίου ως και ξενοδοχείο, εις το οποίον και κατέλυσαν ως φιλοξενούμενοι οι εκπρόσωποι της Νεολαίας.

Περί την 2.00αν μ.μ. έφθασαν εξ Ιεροσολύμων ο Μακαριώτατος μετά συνοδείας του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου, διατελέσαντος ηγουμένου εν Μαδηβά, και παρεκάθισαν εις γεύμα μετά των εκπροσώπων της Νεολαίας, παρουσία του πρέσβεως της Ελλάδος εις Ιορδανίαν κ. Ηρακλέους Αστεριάδου και ιερέων του ποιμνίου.

Ο Μακαριώτατος ευλόγησε την τράπεζα και εις τον σύντομον χαιρετισμόν του υπεγράμμισε την σημασίαν του προσκυνήματος της Μαδηβά ως τόπου συναντήσεως της Νεολαίας, ο δε Πρόεδρος της Επιτροπής της Μαδηβά, ιατρός κ. Αντζελάτ, αντιπροσφωνών, ετόνισε την σημασίαν του προσκυνήματος της Μαδηβά ως της καρδίας της Κοινότητος των Ορθοδόξων και της πόλεως της Μαδηβά και του ελληνορθοδόξου σχολείου αυτής, αναδειχθέντος υπό του Αρχιμανδρίτου Ιννοκεντίου ως κέντρου εκπαιδευτικού και επαγγελματικού, εις ο συνέβαλε λίαν σημαντικώς και ο διατελέσας εκεί ηγούμενος, Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος προσφώνησε τα μέλη της Νεολαίας εις την αίθουσα Νεολαίας του προσκυνήματος της Μαδηβάς. Τα κύρια σημεία της προσφωνήσεως του Μακαριωτάτου ήσαν περίπου τα κάτωθι:

«Συναντώμεθα σήμερον μεθ’ υμών, των εκπροσώπων Νεολαίας της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου εις Ιορδανία, Ισραήλ και Παλαιστινιακή Αυτονομία , ανταποκρινόμενοι εις την προτροπήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού: «άφετε τα παιδία ελθείν προς με, των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών». Υμείς είσθε ως νέοι η ελπίς του μέλλοντος της Εκκλησίας. Δια τους νέους επέδειξαν ιδιαιτέρα ποιμαντική ευαισθησία οι Πατέρες της Εκκλησίας. Λάβετε ως παράδειγμα τον Μέγα Βασίλειο δια του λόγου αυτού: «Προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων». Εν τω αυτώ πνεύματι και ημείς προσεγγίζομεν υμάς, ίνα εν ειλικρινεία ασχοληθώμεν με τους προβληματισμούς υμών, ίνα μεταδώσωμεν εις υμάς την εμπειρίαν Ημών και βεβαιότητα ότι εν Χριστώ και εν τη Εκκλησία Αυτού και τοις Μυστηρίοις αυτής ευρίσκεται η αλήθεια, το νόημα και η γνησιότης της ζωής του ανθρώπου. «Εν Χριστώ ζώμεν, κινούμεθα και εσμεν».

«Βαλόντες χείρα επ’ άροτρον», ότε προ τριετίας εκάλεσεν Ημάς ο Θεός εις το Πατριαρχικόν αξίωμα, δεν στρεφόμεθα προς τα οπίσω, αλλά επεκτεινόμεθα επί τα έμπροσθεν και προσκαλούμεν υμάς να έλθητε και να ανακαλύψητε τους προσκυνηματικούς, πνευματικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς, τους οποίους έχει η Μήτηρ υμών και η Μήτηρ των Εκκλησιών, το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων. Εις εκ των θησαυρών τούτων είναι το προσκύνημα τούτο μετά του χάρτου της Μαδηβάς, ελκύον την προσοχήν επισκεπτών από την υφήλιον.

Τείνομεν προς υμάς χείρα Πατρικήν εν τω πνεύματι της ταπεινώσεως, της συγγνώμης, της συγχωρήσεως και της συνδιαλλαγής, το οποίον μεταδίδει εις πάντας ημάς η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία κατά την περίοδον ταύτην του Τριωδίου, της προετοιμασίας της εισόδου ημών εις την νηστείαν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Ημείς ευχαριστούμεν τον βασιλέα της Ιορδανίας Μεγαλειότατον Αβδάλλα Β’ Ίμπν-Χουσέϊν, δια την υποστήριξιν Αυτού εις το Πατριαρχείον μας εις το πλαίσιον της δημοκρατικής και της ανεξιθρήσκου διακυβερνήσεως της χώρας της Ιορδανίας και τον Αρχιμανδρίτην Ιννοκέντιον δια την παρεχομένην γενναιόδωρον φιλοξενίαν και περαίνομεν λέγοντες ότι σκοπός της συναντήσεως ταύτης ήτο η στενοτέρα γνωριμία υμών μετά του Πατριαρχείου και μεταξύ υμών και προτείνομεν προς τούτοις τον διορισμόν Επιτροπής της Νεολαίας, ήτις θα είναι εις επικοινωνίαν επί μονίμου βάσεως μετά του Πατριαρχείου, ίνα αφουγκράζηται τα προβλήματα, τους στοχασμούς και τους προβληματισμούς της νεότητος δια κατευθύνσεις και λύσεις».

Μετά την ομιλίαν Αυτού, ο Μακαριώτατος εδέχθη ερωτήσεις, εις τας οποίας έδωσεν τας εξής περίπου απαντήσεις:

Το Πατριαρχείον αναγνωρίζει ότι πολλά υπολείπονται εισέτι να γίνουν, αλλά ταύτα απαιτούν χρόνον και συντονισμόν πολλών δυνάμεων. Το Πατριαρχείον, παρά τας ελλείψεις, τας οποίας ομολογεί και δεν καλύπτει, και πριν, αλλά κυρίως την τελευταίαν τριετίαν, έτεινεν ους ευήκοον εις το ποίμνιον, εβοήθησεν εις την αποτελείωσιν ανεγέρσεως ναών, ετέλεσεν εγκαίνια αυτών, ήρξατο να ανεγείρη σχολεία, ως εις Μπετζάλλαν, Μπιρζέτ και Ραμάλλαν, ανεβάθμισεν λειτουργούντα σχολεία, ως του Αγίου Δημητρίου εις Ιεροσόλυμα και του σχολείου εις Ραμάλλαν, απέστειλε νέους εις Ελλάδα με υποτροφίαν δια σπουδάς εις άλλας επιστήμας και την Θεολογίαν, εξετύπωσεν βιβλία ορθοδόξου πνευματικής οικοδομής δια του Συλλόγου αυτού «Νουρ-Ιλ-Μασίχ-Φως Χριστού» εις Κανά της Γαλιλαίας, απέστειλε νέους δια κατασκηνώσεις εις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, εβοήθησε χρηματικώς ενορίας, συλλόγους και σχολεία, εχορήγησεν γην δια συνοικισμόν εις χωρίον των Ποιμένων και εις Ναζαρέτ, προέβη εις τας δεούσας ενεργείας δια την λειτουργίαν του Μεικτού Συμβουλίου και αναμένει την απάντησιν των αρμοδίων επί του θέματος, καλλιεργεί πνεύμα ενότητος, καθ’ ότι βλέπει ότι πάντες ημείς «Χριστού εσμεν» και ουχί «του Παύλου η του Απολλώ», απέστειλε τον Αρχιμανδρίτην Αριστόβουλον ως εκπρόσωπον εις την πρόσφατον εν Αθήναις συνάντησιν του «Συνδέσμου» τη προσκλήσει του Γενικού Γραμματέως αυτού κ. Σπυρίδωνος Τσιμούρη, διώρισε τριακονταμελή Συμβουλευτικήν Επιτροπήν επιλέκτων μελών του ποιμνίου εις Αμμάν της Ιορδανίας δια την παρακολούθησιν των προβλημάτων του ποιμνίου και την ενημέρωσιν και την παροχήν ορθής συμβουλίας επ’ αυτών, αξιοποιεί εν διαφανεία την περιουσίαν αυτού δια την συντήρησιν των προσκυνημάτων και των καθιδρυμάτων αυτού, εζήτησε την συνεργασίαν μετά της νεολαίας εκάστης Κοινότητος εν συνεργασία μετά του ιερέως αυτής, έχει ανοικτάς τας θύρας δια προσερχομένους εις ιερωσύνην και μοναχισμόν, εάν ούτοι προπαιδεύωνται καταλλήλως εις μονάς και θεολογικάς σχολάς και δεν θεωρούν το λειτούργημα και αξίωμα τούτο ως βιοπορισμόν και εάν διακρίνωνται από πνεύμα υπακοής και ταπεινώσεως και δια του τρόπου αυτών προθύμως συντελούν εις την οικοδομήν και την ενότητα του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας.

Επί τούτοις ο Μακαριώτατος, ευλογών, έλυσε τας εργασίας τής συναντήσεως ταύτης, αναθέτων εις τον Αρχιμανδίτην π. Αριστόβουλον να απαντήση εις άλλας ερωτήσεις αφορώσας εις πνευματικήν κατεύθυνσιν και εις την συνέχειαν της αρξαμένης ταύτης συνεργασίας μετά της νεολαίας με προοπτικήν της επομένης συναντήσεως το προσεχές θέρος εις καθορισθησόμενον τόπον.

( http://www.jerusalem-patriarchate.info/gr/view.php?message_id=181 )

Παρά τα ανακριβή φημολογούμενα και τα εμπαθή άρθρα και τις στημένες εκπομπές  από κάποια  ΜΜΕ της Ελλάδος και από διάφορους εποχικούς πολεμίους της Εκκλησίας, η Ορθόδοξη Εκκλησία ( Η ΦΤΩΧΟΤΕΡΗ από όλες τις χριστιανικές εκκλησίες ) και τα Πατριαρχεία της και οι τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες επιτελούν ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΡΓΟ σε όλους τους τομείς.

Το ελληνικό έθνος, ο ελληνικός λαός μπορεί να καταλάβει που αποσκοπεί η συνεχιζόμενη προπαγάνδα ορισμένων κύκλων γενικά κατά της Εκκλησίας. Και καθημερινά τους γυρίζει τη πλάτη και τους αγνοεί, αφού καταλαβαίνει τα ιδιοτελή τους κίνητρα, την σκανδαλοθηρία τους, την έλλειψη ειλικρίνειας και αγνού ενδιαφέροντος για «κάθαρση» στο χώρο της Εκκλησίας.

Δυστυχώς, υπάρχουν και κάποιοι που επηρεάζονται ακόμα από το παιχνίδι εκδοτών και δημοσιογράφων ( μιας μερίδας ,δηλαδή, για να μην κάνουμε και εμείς γενικεύσεις, όπως αυτοί ) που κάνουν επαγγελματική αντιεκκλησιαστική προπαγάνδα. Όσο περνάει ο καιρός τα ψέματά τους θα αποκαλύπτονται, το μίσος τους θα φανερώνεται και όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα τους αφήνουν στο περιθώριο …

Όλοι, λοιπόν, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει να συνδράμουμε την Εκκλησία στα έργα Αγάπης που οικοδομεί, με προσευχή και ταπείνωση και διάθεση προσφοράς.

Μπορούμε και πρέπει να στηρίξουμε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι να προγραμματίσουμε μια προσκυνηματική εκδρομή τη περίοδο του Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, από την Ελλάδα, τη Κύπρο ή το εξωτερικό. Μπορούμε να στηρίξουμε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με προσευχή και κάποια οικονομική στήριξη, ειδικά όταν περιάγεται δίσκος -έρανος υπέρ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στους ορθόδοξους ναούς.

This entry was posted in Ελλάδα - Greece, Ισραήλ - Israel, Ιορδανία -Jordan, Κύπρος - Cyprus, Παλαιστίνη -Palestine, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s