Η ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ( ΟΧΑ Απολύτρωσις, κ. Σ. Σάκκος )


Από την ιστοσελίδα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αδελφότητας » Απολύτρωσις» αναδημοσιεύουμε το Α’ μέρος του άρθρου του ομότιμου καθηγητή Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Στεργίου Σάκκου για την αειπαρθενία της Θεοτόκου. Τα άρθρα αυτά θα μπορούσαν να τα μεταφράσουν στις σλαβικές διαλέκτους ή σε άλλες γλώσσες ελληνομαθείς Ορθόδοξοι αδελφοί μας ( ιερείς ή θεολόγοι ) για να κατηχηθούν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί  στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη και να μην πέφτουν θύματα δυτικόφερτων αιρέσεων ή παραθρησκειών.

Απάντηση σε απορίες
Η ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Α’ μέρος

0924_panagia_myrtidiotissa

Οι αρνούμενοι την αειπαρθενία της μητέρας του Κυρίου ισχυρίσθηκαν ότι, εφόσον στην αγία Γραφή αναφέρονται «αδελφοί» του Κυρίου, η Μαρία είχε και άλλα παιδιά, τα οποία απέκτησε με τον Ιωσήφ. Αιρετικοί που ισχυρίσθηκαν αυτό ήσαν: α) Οι γνωστικοί, αρχαιότατοι αιρετικοί, που αναμίγνυαν τις ειδωλολατρικές θρησκείες με τον Χριστιανισμό. β) Οι αντιδικομαριανίτες, οι οποίοι ονομάζονταν έτσι, διότι παρουσιάζονταν ως αντίδικοι της πίστεως στην αειπαρθενία της Μαρίας. γ) Ο Αρειανός Ιταλός του ε’ αιώνος Ελβίδιος, ο οποίος ήταν σφοδρός πολέμιος του παρθενικού βίου γενικώς. δ) Οι σύγχρονοι ορθολογιστές, προερχόμενοι κυρίως από τον προτεσταντισμό, τους πεντηκοστιανούς, τους αυτοαποκαλούμενους «μάρτυρες του Ιεχωβά» κλπ.


Αλλά ας δούμε πρώτα κι εμείς όλες τις μαρτυρίες της Γραφής περί «αδελφών» του Κυρίου.
1) Ο ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ότι ο Ιησούς μετά το σημείο της Κανά «κατέβη εις Καπερναούμ αυτός και η μήτηρ αυτού και οι αδελφοί αυτού και οι μαθηταί αυτού» (Ιω 2,12).
2) Οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές αναφέρουν ότι κάποτε «αυτού λαλούντος τοις όχλοις ιδού η μήτηρ και οι αδελφοί αυτού ειστήκεισαν έξω, ζητούντες λαλήσαι αυτώ• είπε δε τις αυτώ• Ιδού η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου εστήκασιν έξω ζητούντές σε ιδείν» (Μθ 12,46-47• Μρ 3,31-32• Λκ 8,19-20).
3) Και οι τέσσερις ευαγγελιστές αναφέρουν ότι οι Ναζαρηνοί, απορούντες για την σοφία και την θαυματουργική δύναμη του συμπατριώτου τους Ιησού, ρωτούσαν ο ένας τον άλλο• «Ουχ ούτός εστιν ο του τέκτονος υιός; Ουχί η μήτηρ αυτού λέγεται Μαριάμ και οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας; Και αι αδελφαί αυτού ουχί πάσαι προς ημάς εισι; Πόθεν ουν τούτω ταύτα πάντα;» (Μθ 13,55-56• Μρ 6,3• Λκ 4,22• Ιω 6,42).
4) Τέλος ο ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει έναν διάλογο μεταξύ του Κυρίου και των αδελφών του. «Ην δε εγγύς», λέγει, «η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Είπον ουν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού• Μετάβηθι εντεύθεν και ύπαγε εις την Ιουδαίαν, ίνα και οι μαθηταί σου θεωρήσωσι τα έργα σου α ποιείς• ουδείς γαρ εν κρυπτώ τι ποιεί και ζητεί αυτός εν παρρησία είναι. Ει ταύτα ποιείς, φανέρωσον σεαυτόν τω κόσμω. Ουδέ γαρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν» (Ιω 7,2-5).

Εκ πρώτης όψεως, και χωρίς έρευνα των χωρίων, μπορούμε να συμπεράνουμε ορισμένα στοιχεία, τα οποία θα μας βοηθήσουν στην περαιτέρω έρευνα:

α) Οι αδελφοί του Κυρίου είναι τέσσερις αδελφοί αναφερόμενοι ονομαστικώς και τρεις τουλάχιστον αδελφές, διότι ονομάζονται με την αντωνυμία «πάσαι». Αν ήσαν δύο θα λέγονταν «αμφότεραι».

β) Οι αδελφές τουλάχιστον ήσαν έγγαμες.

γ) Οι αδελφοί δεν πίστευαν στον Κύριο, δεν τον εκτιμούσαν και του μιλούσαν με περιφρόνηση και ειρωνεία.

δ) Ως εκ τούτου, και όπως δείχνει η φράση τους «οι μαθηταί σου», κανείς από αυτούς δεν ήταν μαθητής του Κυρίου από τους δώδεκα.

Αυτά λέγονται ρητώς στην Γραφή και πουθενά δεν αναφέρεται αν οι αδελφοί του Κυρίου ήσαν η δεν ήσαν τέκνα της Παρθένου. Ας δούμε τώρα πως συνάγεται εμμέσως μεν, αλλά σαφώς και αβίαστα, ότι δεν ήσαν τέκνα της μητρός του Κυρίου.

Πριν από την γέννηση του Ιησού ο μεν Ιωσήφ ονομάζεται συμβατικώς μόνον «ανήρ της Μαρίας» (Μθ 1,16), η δε Μαρία «γυνή αυτού» (Μθ 1,20.24). Δεν υπάρχει κίνδυνος παρεξηγήσεως των φράσεων αυτών, διότι η Γραφή λέγει κατηγορηματικώς ότι κατά την γέννηση του Ιησού η Μαρία ήταν παρθένος.

Μετά την γέννηση όμως αυτού, ουδέποτε η Γραφή ονομάζει τον Ιωσήφ «άνδρα Μαρίας» ούτε την Μαρία «γυναίκα αυτού», αλλά, και όταν ακόμη ο άγγελος μιλά προς τον ίδιο τον Ιωσήφ, λέγει• «Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού», όχι την «γυναίκά σου». Ήταν δε τότε ο Κύριος «παιδίον» δύο ετών, που σημαίνει ότι εάν ο Ιωσήφ σκόπευε να καταστήσει την παρθένο Μαρία σύζυγό του, μέχρι τότε θα το είχε κάνει. Και η φράση αυτή επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές (Μθ 2,13.14.20.21). Μετά από δώδεκα χρόνια πάλι ο Ιωσήφ δεν ονομάζεται άνδρας της Μαρίας, αλλά λέγει και για τους δύο ο Λουκάς• «Και ην Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού (του Ιησού)…» (Λκ 2,33.43). Αφού, λοιπόν, επί δώδεκα έτη δεν κατέστησε ο Ιωσήφ την παρθένο σύζυγό του, ούτε μετά από αυτά την κατέστησε.

Στην τελευταία από τις τέσσερις μαρτυρίες που εκθέσαμε στην αρχή οι αδελφοί του Ιησού φέρονται προς αυτόν ως μεγαλύτεροι και με πνεύμα κηδεμόνος. Πως όμως δικαιολογείται τούτο, εφόσον, εάν ήσαν ομομήτριοι αδελφοί του, έπρεπε ο μεγαλύτερος από αυτούς να ήταν δώδεκα χρόνια μικρότερος του Ιησού και οι άλλοι ακόμα μικρότεροι;

Ποτέ δεν αναφέρεται ρητώς ή εμμέσως γάμος της Μαρίας με τον Ιωσήφ και ποτέ οι αδελφοί του Κυρίου δεν ονομάζονται παιδιά της Μαρίας. Ο Κύριος πάνω στον σταυρό «ιδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα (τον Ιωάννη) λέγει τη μητρί αυτού• Γύναι, ίδε ο υιός σου. Είτα λέγει τω μαθητή• Ιδού η μήτηρ σου. Και απ’ εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια», δηλαδή στο σπίτι του (Ιω 19,26-27). Αν οι αδελφοί του Κυρίου ήσαν τέκνα της Μαρίας, δεν θα ανέθετε στον Ιωάννη να γηροκομήσει την μητέρα του, ούτε αυτή θα το δεχόταν, καθόσον θα είχε επτά η περισσότερα άλλα παιδιά!

Στέργιος Ν. Σάκκος

(   http://www.apolytrosis.gr/web/guest/181 )

Σχετικό άρθρο για την Υπεραγία Θεοτόκο και τη σημασία της τιμής προς αυτήν στο μπλογκ του Αντιαιρετικού Εγκολπίου.

This entry was posted in Ευρώπη, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Μολδαβία-Moldova, Ορθοδοξη μελέτη της Αγίας Γραφής, Ρωσία- Russia and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s